EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0494

Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2009 af 3. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 27 (EØS-relevant tekst )

OJ L 149, 12.6.2009, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 36 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/494/oj

12.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 494/2009

af 3. juni 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 27

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 10. januar 2008 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) ændringer til IAS 27, Koncernregnskaber og separate regnskaber (i det følgende benævnt »ændringerne til IAS 27«). Gennem ændringerne til IAS 27 præciseres det, under hvilke omstændigheder en virksomhed skal udarbejde koncernregnskaber, hvordan moderselskaber regnskabsmæssigt skal behandle ændringer i deres ejerandele i datterselskaber, og hvordan tab i et datterselskab skal fordeles mellem virksomheder med og virksomheder uden bestemmende interesse.

(3)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IAS 27 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4)

Vedtagelsen af ændringerne til IAS 27 kræver, at der gennemføres konsekvensændringer af IFRS 1, IFRS 4, IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 39 og fortolkningsbidrag 7 fra det stående fortolkningsudvalg (Standing Interpretations Committee, SIC) for at sikre overensstemmelse mellem de internationale regnskabsstandarder.

(5)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Den internationale regnskabsstandard IAS 27, Koncernregnskaber og separate regnskaber, ændres som anført i bilaget til denne forordning.

2)

IFRS 1, IFRS 4, IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 39 og fortolkningsbidrag 7 fra det stående fortolkningsudvalg (Standing Interpretations Committee, SIC) ændres i overensstemmelse med ændringerne til IAS 27 som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne til IAS 27 som beskrevet i bilaget til denne forordning senest fra den dato, der indleder deres første regnskabsår efter den 30. juni 2009.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 33.


BILAG

INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER

IAS 27

Koncernregnskaber og separate regnskaber

Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på internetadressen www.iasb.org.

INTERNATIONAL REGNSKABSSTANDARD 27

Koncernregnskaber og separate årsregnskaber

ANVENDELSESOMRÅDE

1

Denne standard skal anvendes ved udarbejdelse og præsentation af koncernregnskab for en gruppe af virksomheder, der er underlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed.

2

Denne standard omhandler ikke metoder til regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger og deres effekt på konsolideringen, herunder goodwill opstået ved en virksomhedssammenslutning (jf. IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger).

3

Denne standard finder også anvendelse på den regnskabsmæssige behandling af investeringer i dattervirksomheder, fælles kontrollerede virksomheder og associerede virksomheder, når en virksomhed vælger eller er underlagt lokale lovgivningsmæssige krav om at præsentere separate årsregnskaber.

DEFINITIONER

4

Nedenstående udtryk anvendes i denne standard med følgende betydning:

Et koncernregnskab er et årsregnskab for en koncern præsenteret som et årsregnskab for en enkelt økonomisk enhed.

Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger med henblik på at opnå fordele fra dens aktiviteter.

En koncern er en modervirksomhed og alle dens dattervirksomheder.

Minoritetsinteresser er kapitalandele i en dattervirksomhed, der ikke direkte eller indirekte kan henføres til en modervirksomhed.

En modervirksomhed er en virksomhed, som har en eller flere dattervirksomheder.

Separate årsregnskaber er regnskaber, som præsenteres af en modervirksomhed, en investor i en associeret virksomhed eller en venturedeltager i en fælles kontrolleret virksomhed, hvor investeringerne behandles regnskabsmæssigt på grundlag af den direkte egenkapitalinteresse og ikke på grundlag af resultater og nettoaktiver i de virksomheder, der er investeret i.

En dattervirksomhed er en virksomhed, herunder en ikke-registreret virksomhed, såsom et interessentskab, der er underlagt bestemmende indflydelse af en anden virksomhed (kaldet modervirksomheden).

5

En modervirksomhed eller dennes dattervirksomhed kan være investor i en associeret virksomhed eller venturedeltager i en fælles kontrolleret virksomhed. I sådanne tilfælde udarbejdes koncernregnskaber, der er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med denne standard, også således, at de er i overensstemmelse med IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og IAS 31 Kapitalandele i joint ventures.

6

For så vidt angår de i afsnit 5 beskrevne virksomheder, er separate årsregnskaber regnskaber, som er udarbejdet og præsenteret ud over de årsregnskaber, der henvises til i afsnit 5. Det er ikke nødvendigt at vedhæfte eller vedlægge separate årsregnskaber til disse regnskaber.

7

Årsregnskaber for en virksomhed, der ikke omfatter en dattervirksomhed, associeret virksomhed eller venturedeltagers kapitalandel i en fælles kontrolleret virksomhed, udgør ikke separate årsregnskaber.

8

En modervirksomhed, der i overensstemmelse med afsnit 10 er fritaget for at præsentere koncernregnskab, kan præsentere et separat årsregnskab som sit eneste årsregnskab.

PRÆSENTATION AF KONCERNREGNSKAB

9

En modervirksomhed, bortset fra en modervirksomhed som omtalt i afsnit 10, skal præsentere et koncernregnskab, hvor investeringer i dattervirksomheder konsolideres i overensstemmelse med denne standard.

10

En modervirksomhed er udelukkende fritaget for at præsentere koncernregnskab, hvis:

a)

modervirksomheden selv er en 100 % ejet dattervirksomhed, eller hvis modervirksomheden er en delvist ejet dattervirksomhed af en anden virksomhed, og dens øvrige ejere, herunder ejere, som ikke på anden vis har stemmeret, er blevet informeret om og ikke har gjort indsigelser imod, at modervirksomheden ikke udarbejder koncernregnskab

b)

modervirksomhedens gælds- eller egenkapitalinstrumenter kan ikke handles på et offentligt marked (en inden- eller udenlandsk fondsbørs eller et OTC-marked, herunder lokale og regionale markeder)

c)

modervirksomheden hverken har indsendt eller er ved at indsende sit årsregnskab til et børstilsyn eller en anden myndighed med henblik på at notere instrumenter af en hvilken som helst kategori på et offentligt marked, og

d)

modervirksomhedens øverste modervirksomhed eller en mellemliggende modervirksomhed fremlægger koncernregnskaber, der er tilgængelige for offentligheden og i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

11

En modervirksomhed, der i overensstemmelse med afsnit 10 vælger ikke at præsentere koncernregnskab, og udelukkende præsenterer et separat årsregnskab, opfylder kravene i afsnit 38-43.

VIRKSOMHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING

12

Koncernregnskaber skal omfatte alle modervirksomhedens dattervirksomheder  (1).

13

Bestemmende indflydelse formodes at foreligge, når modervirksomheden direkte eller indirekte gennem dattervirksomheder ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse foreligger også, når modervirksomheden ejer halvdelen eller mindre end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, hvis der er (2):

a)

råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer

b)

beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller en aftale,

c)

beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i bestyrelsen eller et tilsvarende ledelsesorgan, og denne bestyrelse eller dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden eller

d)

råderet over flertallet af stemmerne ved møder i bestyrelsen eller et tilsvarende ledelsesorgan, og denne bestyrelse eller dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden.

14

En virksomhed kan besidde aktie-warrants, call-optioner på aktier, gælds- eller egenkapitalinstrumenter, som kan konverteres til ordinære aktier, eller tilsvarende instrumenter, som ved udnyttelse eller konvertering kan give virksomheden stemmerettigheder eller reducere en anden parts stemmerettigheder vedrørende en anden virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger (potentielle stemmerettigheder). Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, herunder potentielle stemmerettigheder, som besiddes af en anden virksomhed, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en virksomhed har beføjelse til at styre en anden virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Potentielle stemmerettigheder kan ikke aktuelt udnyttes eller konverteres, når de eksempelvis først kan udnyttes eller konverteres på et fremtidigt tidspunkt eller ved en fremtidig begivenheds indtræffen.

15

En virksomhed skal i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt potentielle stemmerettigheder bidrager til bestemmende indflydelse, undersøge alle forhold og omstændigheder (herunder vilkårene for udnyttelsen af de potentielle stemmerettigheder og andre kontraktlige forpligtelser, samlet eller hver for sig), som påvirker de potentielle stemmerettigheder, bortset fra ledelsens hensigt og den økonomiske evne til at udnytte eller konvertere rettighederne.

16

En dattervirksomhed bliver ikke holdt ude fra konsolidering, alene fordi investor er en venturekapitalorganisation, et investeringsselskab, en investeringsforening eller lignende.

17

En dattervirksomhed bliver ikke holdt ude fra konsolidering, fordi dens aktiviteter er forskellige fra de øvrige koncernvirksomheders. Der gives relevant information ved at konsolidere sådanne dattervirksomheder og i koncernregnskabet give supplerende oplysninger om dattervirksomhedernes forskellige aktiviteter. Eksempelvis medvirker de i IFRS 8 Driftssegmenter krævede oplysninger til at forklare betydningen af de forskellige aktiviteter i koncernen.

KONSOLIDERINGSPROCEDURER

18

Ved udarbejdelse af koncernregnskab sammendrager en virksomhed årsregnskaberne for modervirksomheden og dattervirksomhederne ved linje for linje at sammenlægge aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger af ensartet karakter. For at koncernregnskabet giver økonomisk information om koncernen som en enkelt økonomisk enhed, foretages følgende handlinger:

a)

den regnskabsmæssige værdi af modervirksomhedens investering i hver dattervirksomhed og modervirksomhedens andel i egenkapitalen i hver dattervirksomhed elimineres (jf. IFRS 3, som beskriver behandlingen af opstået goodwill),

b)

minoritetsinteressers andel i resultatet opgøres for regnskabsåret for dattervirksomheder, som indgår i koncernregnskabet, og

c)

minoritetsinteressers andel i nettoaktiverne i dattervirksomheder, som indgår i koncernregnskabet, opgøres separat fra modervirksomhedens ejerandele. Minoritetsinteresser i nettoaktiverne består af:

i)

den beløbsmæssige størrelse af disse minoritetsinteresser på tidspunktet for den oprindelige sammenslutning, beregnet i overensstemmelse med IFRS 3, og

ii)

minoritetsinteressens andel af egenkapitalbevægelser efter tidspunktet for sammenslutningen.

19

Når der er potentielle stemmerettigheder, skal de andele af resultat og egenkapitalbevægelser, som allokeres til modervirksomheden og minoritetsinteresser, fastlægges på grundlag af de aktuelle ejerandele og ikke afspejle den mulige udnyttelse eller konvertering af potentielle stemmerettigheder.

20

Koncerninterne mellemværender, transaktioner, indtægter og omkostninger skal elimineres fuldt ud.

21

Koncerninterne mellemværender og transaktioner, herunder indtægter, omkostninger og udbytte, elimineres fuldt ud. Gevinster og tab hidrørende fra koncerninterne transaktioner, som er indregnet i aktiver som eksempelvis varebeholdninger og anlægsaktiver, elimineres fuldt ud. Koncerninterne tab kan være indikation af værdiforringelse, som kræver indregning i koncernregnskabet. IAS 12 Indkomstskatter finder anvendelse på midlertidige afvigelser, der opstår ved eliminering af gevinster og tab hidrørende fra koncerninterne transaktioner.

22

De årsregnskaber for modervirksomheden og dens dattervirksomheder, som lægges til grund for udarbejdelsen af koncernregnskabet, skal udarbejdes pr. samme dato. Når modervirksomheden afslutter regnskabsåret på en anden dato end en dattervirksomhed, skal dattervirksomheden til brug for koncernregnskabet udarbejde et yderligere regnskab pr. samme dato som modervirksomhedens årsregnskab, medmindre dette er praktisk umuligt.

23

Når en dattervirksomheds årsregnskab, som indgår i udarbejdelsen af et koncernregnskab, i overensstemmelse med afsnit 22 udarbejdes pr. en balancedag, der afviger fra modervirksomhedens, skal der reguleres for virkningen af væsentlige transaktioner eller begivenheder, som finder sted mellem denne dato og balancedagen for modervirksomhedens årsregnskab. Under alle omstændigheder må forskellen mellem afslutningen af dattervirksomhedens regnskabsår og modervirksomhedens regnskabsår ikke være mere end tre måneder. Regnskabsårenes længde og eventuelle forskelle i regnskabsårenes afslutning skal være ens fra regnskabsår til regnskabsår.

24

Koncernregnskaber skal udarbejdes ved anvendelse af ensartet regnskabspraksis for ensartede transaktioner og andre begivenheder under samme omstændigheder.

25

Hvis en virksomhed i koncernen anvender en anden regnskabspraksis end den, der anvendes i koncernregnskabet for ensartede transaktioner og begivenheder under samme omstændigheder, foretages der passende reguleringer af virksomhedens årsregnskab ved udarbejdelsen af koncernregnskabet.

26

En dattervirksomheds indtægter og omkostninger medtages i koncernregnskabet fra tidspunktet for overtagelsen som defineret i IFRS 3. Ved indregning af dattervirksomhedens indtægter og omkostninger skal værdierne af de aktiver og forpligtelser, der er indregnet i modervirksomhedens koncernregnskab på overtagelsestidspunktet, lægges til grund. Eksempelvis skal afskrivninger, der er indregnet i den konsoliderede totalindkomstopgørelse efter overtagelsestidspunktet, baseres på dagsværdien af de tilknyttede afskrivningsberettigede aktiver, der er indregnet i koncernregnskabet på overtagelsestidspunktet. En dattervirksomheds indtægter og omkostninger medtages i koncernregnskabet frem til det tidspunkt, hvor modervirksomheden ophører med at have bestemmende indflydelse på dattervirksomheden.

27

Minoritetsinteresser skal i den konsoliderede opgørelse af finansiel stilling præsenteres separat fra modervirksomhedens ejeres andel af egenkapitalen.

28

Resultatet og hvert element af øvrig totalindkomst henføres til ejerne af modervirksomheden og minoritetsinteresserne. Den samlede totalindkomst henføres til ejerne af modervirksomheden samt minoritetsinteresserne, selvom dette måtte betyde, at minoritetsinteresserne får en negativ saldo.

29

Hvis en dattervirksomhed har kumulative præferenceaktier i omløb, som besiddes af minoritetsinteresser og klassificeres som egenkapital, beregner modervirksomheden sin andel af resultatet efter at have reguleret for udbyttet fra sådanne aktier, uanset om udbytte er uddelt.

30

Ændringer i en modervirksomheds ejerandel i en dattervirksomhed, der ikke medfører, at den bestemmende indflydelse mistes, behandles regnskabsmæssigt som egenkapitaltransaktioner (dvs. transaktioner med ejere i deres egenskab af ejere).

31

Under sådanne omstændigheder skal den regnskabsmæssige værdi af den kontrollerende aktiepost og minoritetsinteresserne reguleres for at afspejle ændringerne i det relative forhold mellem deres interesser i dattervirksomheden. Alle forskelle mellem den beløbsmæssige regulering af minoritetsinteressen og dagsværdien af det betalte eller modtagne vederlag, indregnes direkte på egenkapitalen og henføres til ejerne af modervirksomheden.

TAB AF BESTEMMENDE INDFLYDELSE

32

En modervirksomhed kan miste sin bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed med eller uden en ændring i forholdet mellem de absolutte eller forholdsmæssige ejerandele. Det kunne eksempelvis ske, når en dattervirksomhed bliver underlagt kontrol af offentlige myndigheder, en domstol, en administrator eller en tilsynsmyndighed. Det kunne også ske som en følge af en kontrakt.

33

En modervirksomhed kunne miste sin bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed gennem to eller flere aftaler (transaktioner). Undertiden kan der imidlertid være omstændigheder, der betyder, at sådanne adskilte aftaler skal behandles regnskabsmæssigt som en enkelt transaktion. I forbindelse med modervirksomhedens vurdering af, om ordningerne skal behandles som en enkelt transaktion, skal den overveje alle aftalernes vilkår og deres økonomiske virkning. Et eller flere af følgende forhold kan indikere, at modervirksomheden skal behandle de adskilte aftaler som en enkelt transaktion:

a)

de indgås på samme tid eller i forventning om, at de øvrige aftaler bliver indgået

b)

de udgør en enkelt transaktion, der er beregnet på at opnå en samlet økonomisk virkning

c)

tilstedeværelsen af én aftale er afhængig af tilstedeværelsen af mindst én anden aftale

d)

den enkelte aftale er ikke økonomisk berettiget ud fra en selvstændig betragtning, men kun hvis den ses i sammenhæng med andre aftaler. Et eksempel på dette er, når et salg af aktier foretages til under markedsprisen, og der kompenseres for dette gennem et efterfølgende salg til over markedsprisen.

34

Hvis en modervirksomhed mister sin bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed, skal den:

a)

ophøre med at indregne dattervirksomhedens aktiver (herunder eventuel goodwill) og forpligtelser til den regnskabsmæssige værdi fra den dato, hvor den bestemmende indflydelse mistes

b)

ophøre med at indregne den regnskabsmæssige værdi af minoritetsinteresser i den tidligere dattervirksomhed fra den dato, hvor den bestemmende indflydelse mistes (herunder alle elementer af øvrig totalindkomst, der kan henføres til disse)

c)

indregne:

i)

dagsværdien af et eventuelt vederlag hidrørende fra transaktionen, begivenheden eller forholdet, der medførte tabet af den bestemmende indflydelse, og

ii)

hvis den transaktion, der medførte tabet af den bestemmende indflydelse, omfatter en udlodning af aktier i dattervirksomheden til ejere i deres egenskab af ejere, skal denne udlodning:

d)

indregne en eventuel bevaret kapitalandel i den tidligere dattervirksomhed til dagsværdi på den dato, hvor den bestemmende indflydelse blev mistet

e)

foretage omklassifikation til resultatet eller overførsel direkte til overført resultat, hvis dette kræves i overensstemmelse med andre standarder, af de beløb, der er angivet i afsnit 35, og

f)

indregne den eventuelle difference, der måtte opstå, som gevinst eller tab i den del af resultatet, der kan henføres til modervirksomheden.

35

Hvis en modervirksomhed mister sin bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed, skal modervirksomheden behandle alle beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst vedrørende dattervirksomheden, på samme regnskabsmæssige grundlag, som ville være krævet, hvis modervirksomheden havde afhændet de tilknyttede aktiver eller forpligtelser direkte. Således gælder det, at hvis en gevinst eller et tab, der tidligere er indregnet i øvrig totalindkomst, skal omklassificeres til resultatet ved afhændelsen af de tilknyttede aktiver eller forpligtelser, skal modervirksomheden omklassificere gevinsten eller tabet fra egenkapitalen til resultatet (som en omklassifikationsregulering), når den mister sin bestemmende indflydelse på dattervirksomheden. Eksempelvis skal modervirksomheden, hvis en dattervirksomhed har finansielle aktiver, der er disponible for salg, og modervirksomheden mister sin bestemmende indflydelse på dattervirksomheden, foretage omklassifikation til resultatet af den gevinst eller det tab, der tidligere blev indregnet i øvrig totalindkomst vedrørende disse aktiver. Tilsvarende gælder det, at hvis en reserve for opskrivninger, der tidligere blev indregnet i øvrig totalindkomst, ville være blevet overført direkte til overført resultat ved salget af aktivet, skal modervirksomheden overføre reserven for opskrivninger direkte til det overførte resultat, når den mister sin bestemmende indflydelse på dattervirksomheden.

36

Ved tab af bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed skal en eventuel bevaret kapitalandel i den tidligere dattervirksomhed samt alle beløb, der skyldes til eller er skyldige fra den tidligere dattervirksomhed, behandles regnskabsmæssigt i overensstemmelse med øvrige standarder fra det tidspunkt, hvor den bestemmende indflydelse blev mistet.

37

Dagsværdien af en eventuel bevaret kapitalandel i den tidligere dattervirksomhed på den dato, hvor den bestemmende indflydelse blev mistet, skal betragtes som dagsværdien ved første indregning af et finansielt aktiv i overensstemmelse med IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling eller, hvor dette måtte være relevant, kostprisen ved første indregning af en kapitalandel i en associeret virksomhed eller fælles kontrolleret virksomhed.

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF INVESTERINGER I DATTERVIRKSOMHEDER, FÆLLES KONTROLLEREDE VIRKSOMHEDER OG ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER I SEPARATE ÅRSREGNSKABER

38

Når en virksomhed udarbejder separat årsregnskab, skal den indregne investeringer i dattervirksomheder, fælles kontrollerede virksomheder og associerede virksomheder enten:

a)

til kostpris eller

b)

i overensstemmelse med IAS 39.

Virksomheden skal regnskabsmæssigt behandle hver kategori af investeringer på samme måde. Investeringer, der indregnes til kostpris, skal indregnes i overensstemmelse med IFRS 5 Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter, når de er klassificeret som besiddelse med henblik på salg (eller medtaget i en afståelsesgruppe, som er klassificeret som besiddelse med henblik på salg) i overensstemmelse med IFRS 5. Målingen af investeringer, der indregnes i overensstemmelse med IAS 39, ændres ikke under sådanne omstændigheder.

38A

Virksomheden indregner udbytte fra dattervirksomheder, fælles kontrollerede virksomheder og associerede virksomheder i resultatet i sit separate årsregnskab, når retten til at modtage udbyttet er fastlagt.

38B

Når en modervirksomhed omstrukturerer sin koncern ved at stifte en ny virksomhed som modervirksomhed, og følgende kriterier er opfyldt:

a)

den nye modervirksomhed opnår bestemmende indflydelse på den oprindelige modervirksomhed ved udstedelse af egenkapitalinstrumenter til gengæld for den oprindelige modervirksomheds eksisterende egenkapitalinstrumenter

b)

den nye og den oprindelige koncerns aktiver og passiver er ens umiddelbart før og efter omstruktureringen, og

c)

den oprindelige modervirksomheds ejere forud for omstruktureringen har de samme absolutte og relative andele af nettoaktiverne i den oprindelige og den nye koncern umiddelbart før og efter omstruktureringen

og den nye modervirksomhed i overensstemmelse med afsnit 38, litra a) indregner sin investering i den oprindelige modervirksomhed i sit separate årsregnskab, skal den nye modervirksomhed sætte kostprisen til den regnskabsmæssige værdi af dens andel af egenkapitalposterne i den oprindelige modervirksomheds separate årsregnskab på det tidspunkt, hvor omstruktureringen finder sted.

38C

En virksomhed, der ikke er en modervirksomhed, kan ligeledes stifte en ny virksomhed som sin modervirksomhed, forudsat at kriterierne i afsnit 38B er opfyldt. Kravene i afsnit 38B gælder også for sådanne omstruktureringer. Henvisningerne til »den oprindelige modervirksomhed« og »den oprindelige koncern« skal i så fald forstås som henvisninger til »den oprindelige virksomhed«.

39

Denne standard foreskriver ikke, hvilke virksomheder der skal offentliggøre separate årsregnskaber. Afsnit 38 og 40-43 finder anvendelse, når en virksomhed udarbejder separate årsregnskaber, der er i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Virksomheden skal også offentliggøre koncernregnskaber, som krævet i afsnit 9, medmindre den i afsnit 10 anførte fritagelse finder anvendelse.

40

Investeringer i fælles kontrollerede virksomheder og associerede virksomheder, der behandles regnskabsmæssigt i overensstemmelse med IAS 39 i koncernregnskabet, skal regnskabsmæssigt behandles på samme måde i investors separate årsregnskab.

OPLYSNINGER

41

Der skal gives oplysning om følgende i koncernregnskaber:

a)

arten af forholdet mellem modervirksomheden og en dattervirksomhed, når modervirksomheden ikke, direkte eller indirekte gennem dattervirksomheder, ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne,

b)

årsagerne til, at ejerandelen direkte eller indirekte gennem dattervirksomheder af mere end halvdelen af stemmerettighederne eller de potentielle stemmerettigheder i en virksomhed, der er investeret i, ikke udgør bestemmende indflydelse,

c)

datoen for afslutningen af regnskabsåret i en dattervirksomheds årsregnskab, når dette indgår i udarbejdelsen af et koncernregnskab og er udarbejdet pr. en anden dato end modervirksomhedens årsregnskab eller for et regnskabsår, der afviger fra modervirksomhedens, samt årsagen til, at der anvendes en anden dato eller et andet regnskabsår,

d)

arten og omfanget af eventuelle væsentlige restriktioner (f.eks. hidrørende fra låneaftaler eller lovmæssige krav) på dattervirksomhedernes muligheder for at overføre midler til modervirksomheden i form af kontant udbytte eller til at tilbagebetale lån,

e)

en oversigt, der viser virkningerne af eventuelle ændringer i modervirksomhedens ejerandel af en dattervirksomhed, som ikke medfører tab af bestemmende indflydelse på den del af egenkapitalen, der kan henføres til ejerne af moderselskabet, og

f)

hvis den bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed mistes, skal modervirksomheden give oplysninger om eventuelle indregnede tab eller gevinster i overensstemmelse med afsnit 34, og

i)

den del af et sådant tab eller en sådan gevinst, der kan henføres til indregning af en eventuel bevaret kapitalandel i den tidligere dattervirksomhed til dagsværdien på den dato, hvor den bestemmende indflydelse blev mistet, og

ii)

den eller de poster i totalindkomstopgørelsen, hvor tabet eller gevinsten er indregnet (hvis dette ikke præsenteres separat i totalindkomstopgørelsen).

42

Når der udarbejdes et separat årsregnskab for en modervirksomhed, der i overensstemmelse med afsnit 10 vælger ikke at udarbejde koncernregnskab, skal dette separate årsregnskab give oplysning om:

a)

at årsregnskabet er et separat årsregnskab, at fritagelsen for konsolidering er benyttet, navn og registreringsland eller hjemsted for den virksomhed, som har udarbejdet og offentliggjort koncernregnskab i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), samt den adresse, hvorfra dette koncernregnskab kan rekvireres,

b)

en oversigt over væsentlige investeringer i dattervirksomheder, fælles kontrollerede virksomheder og associerede virksomheder, herunder navn, registreringsland eller hjemsted, ejerandel og andel i stemmerettighederne, hvis denne afviger fra ejerandelen, og

c)

en beskrivelse af den anvendte metode for regnskabsmæssig behandling af de under b) anførte investeringer.

43

Når en modervirksomhed (ud over modervirksomheder, som er dækket af afsnit 42), en venturedeltager med en kapitalandel i en fælles kontrolleret enhed eller en investor i en associeret virksomhed udarbejder et separat årsregnskab, skal der i dette årsregnskab gives oplysning om:

a)

at regnskabet er et separat årsregnskab og årsagerne til, at dette regnskab er udarbejdet, hvis det ikke kræves af lovgivningen,

b)

en oversigt over væsentlige investeringer i dattervirksomheder, fælles kontrollerede virksomheder og associerede virksomheder, herunder navn, registreringsland eller hjemsted, ejerandel og andel i stemmerettighederne, hvis denne afviger fra ejerandelen, og

c)

en beskrivelse af den anvendte metode for regnskabsmæssig behandling af de under b) anførte investeringer,

samt en angivelse af det i overensstemmelse med afsnit 9 i denne standard eller IAS 28 og IAS 31 udarbejdede årsregnskab, som det er tilknyttet.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

44

Virksomheder skal anvende denne standard for årsregnskaber, der dækker regnskabsår, som begynder 1. januar 2005 eller derefter. Det tilskyndes, at standarden anvendes før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender denne standard for regnskabsår, som begynder før 1. januar 2005, skal den give oplysning om dette.

45

Virksomheder skal anvende de af International Accounting Standards Board foretagne ændringer til IAS 27 i afsnit 4, 18, 19, 26–37 samt 41(e) og (f) på regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller derefter. Det tilskyndes, at ændringerne anvendes før dette tidspunkt. Virksomheder skal dog ikke anvende disse ændringer for regnskabsår, som begynder før 1. juli 2009, medmindre de også anvender IFRS 3 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008). Hvis en virksomhed anvender ændringerne fra et tidspunkt før 1. juli 2009, skal den give oplysning om dette. Virksomheder skal anvende ændringerne med tilbagevirkende kraft, med undtagelse af nedenstående:

a)

ændringen til afsnit 28 om at henføre den samlede totalindkomst til ejerne af modervirksomheden samt minoritetsinteresserne, selvom dette måtte betyde, at minoritetsinteresserne får en negativ saldo. Derfor skal virksomhederne ikke tilpasse fordelingen af resultatet for regnskabsår, der ligger før ændringen anvendes

b)

kravene i afsnit 30 og 31 om regnskabsmæssig behandling af ejerandele i en dattervirksomhed efter opnåelse af bestemmende indflydelse. Derfor finder kravene i afsnit 30 og 31 ikke anvendelse på ændringer, der er indtruffet, før virksomheden anvender ændringerne

c)

kravene i afsnit 34-37 vedrørende tab af bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed. Virksomheder skal ikke tilpasse den regnskabsmæssige værdi af en kapitalandel i en tidligere dattervirksomhed, hvis den bestemmende indflydelse blev mistet, før virksomheden anvendte disse ændringer. Desuden skal virksomheder ikke omberegne eventuelle tab eller gevinster hidrørende fra et tab af bestemmende indflydelse på en virksomhed, der fandt sted, før ændringerne anvendes.

45A

Afsnit 38 blev ændret ved Forbedringer af IFRS-standarden, der blev udstedt i maj 2008. Virksomhederne skal anvende denne ændring for årsregnskaber, der dækker regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller derefter, og fremadrettet fra den dato, på hvilken de første gang anvendte IFRS 5. Det er tilladt at anvende den før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender ændringen for tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.

45B

Omkostninger ved investering i en dattervirksomhed, fælles kontrolleret virksomhed eller associeret virksomhed (Ændringer til IFRS 1 og IAS 27), der udkom i maj 2008, slettede definitionen af kostprismetoden i afsnit 4 og tilføjede afsnit 38A. Virksomhederne skal anvende disse ændringer fremadrettet på regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender ændringerne på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette og anvende de tilsvarende ændringer til IAS 18, IAS 21 og IAS 36 på samme tidspunkt.

45C

Omkostninger ved investering i en dattervirksomhed, fælles kontrolleret virksomhed eller associeret virksomhed (Ændringer til IFRS 1 og IAS 27), der udkom i maj 2008, tilføjede afsnit 38B og 38C. Virksomhederne skal anvende disse afsnit fremadrettet på omstruktureringer, som finder sted i regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem før dette tidspunkt. Virksomhederne kan desuden vælge at anvende afsnit 38B og 38C med tilbagevirkende kraft på tidligere omstruktureringer i overensstemmelse med disse afsnit. Hvis en virksomhed tilpasser en omstrukturering efter afsnit 38B eller 38C, skal den dog tilpasse alle senere omstruktureringer i overensstemmelse med disse afsnit. Hvis en virksomhed anvender afsnit 38B eller 38C på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.

OPHÆVELSE AF IAS 27 (2003)

46

Denne standard erstatter IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber (ajourført i 2003).


(1)  Hvis en dattervirksomhed på overtagelsestidspunktet opfylder kriterierne for klassifikation som besiddelse med henblik på salg i overensstemmelse med IFRS 5 Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter, skal den regnskabsmæssigt behandles i overensstemmelse med den standard.

(2)  Jf. også SIC-12 Konsolidering — særlige virksomheder.

Appendiks

Ændringer i andre standarder

Ændringerne i dette appendiks finder anvendelse på regnskabsår, der begynder 1. juli 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender ændringerne til IAS 27 på et tidligere regnskabsår, finder ændringerne anvendelse på det tidligere regnskabsår. I de ændrede afsnit er slettet tekst gennemstreget, og ny tekst er understreget.

A1

[Ændringen er ikke relevant for den danske udgave.]

IFRS 1    Førstegangsanvendelse af IFRS

A2

Førstegangsanvendelse af IFRS

Afsnit 26 er ændret som følger:

»26

Ifølge denne standard forbydes anvendelse med tilbagevirkende kraft af visse aspekter af andre standarder, som vedrører:

(c)

skøn (afsnit 31-34),

(d)

aktiver, som er klassificeret som besiddelse med henblik på salg og ophørte aktiviteter (afsnit 34A og 34B), og

(e)

visse aspekter af regnskabsmæssig behandling af minoritetsinteresser (afsnit 34C).«

Efter afsnit 34B er der tilføjet en ny overskrift samt afsnit 34C som følger:

34C

Ved første anvendelse af IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber (ændret af International Accounting Standards Board i 2008) skal følgende krav anvendes fremadrettet fra tidspunktet for overgangen til IFRS:

(a)

kravet i afsnit 28 om, at den samlede totalindkomst henføres til ejerne af modervirksomheden samt minoritetsinteresserne, selvom dette måtte betyde, at minoritetsinteresserne får en negativ saldo,

(b)

kravene i afsnit 30 og 31 om regnskabsmæssig behandling af ændringer i modervirksomhedens ejerandel af en dattervirksomhed, som ikke medfører tab af bestemmende indflydelse, og

(c)

kravene i afsnit 34-37 vedrørende regnskabsmæssig behandling af tab af bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed og de relaterede krav i afsnit 8A i IFRS 5. [Ændring indsat ved årlige forbedringer]«

Hvis en virksomhed, der anvender standarden for første gang, vælger at anvende IFRS 3 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) med tilbagevirkende kraft for tidligere virksomhedssammenslutninger, skal den også anvende IAS 27 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) i overensstemmelse med afsnit B1 i denne standard.

Afsnit 47J er tilføjet som følger:

»47J

IAS 27 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) ændrede afsnit 26 og 34C. Virksomheden skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IAS 27 (ajourført 2008) i et tidligere regnskabsår, finder ændringerne anvendelse på det tidligere regnskabsår.«

IFRS 5    Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter

A3

Der er foretaget følgende ændringer i IFRS 5.

Afsnit 33 er ændret som følger:

»33

En virksomhed skal give følgende oplysninger:

(a)

(d)

den beløbsmæssige størrelse af indtægten fra fortsættende aktiviteter samt ophørte aktiviteter, der kan henføres til ejerne af modervirksomheden. Disse oplysninger kan enten præsenteres i noterne eller i totalindkomstopgørelsen.«

Afsnit 44B er tilføjet som følger:

»44B

IAS 27 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) tilføjede afsnit 33(d). Virksomheden skal anvende denne ændring på regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IAS 27 (ajourført 2008) i et tidligere regnskabsår, finder ændringen anvendelse på det tidligere regnskabsår. Ændringen skal anvendes med tilbagevirkende kraft.«

IAS 1    Præsentation af årsregnskabet

A4

Afsnit 106 i IAS 1 (ajourført 2007) er ændret som følger:

»106

En virksomhed skal udarbejde en egenkapitalopgørelse, som viser:

(a)

den samlede totalindkomst for regnskabsåret med særskilt angivelse af de samlede beløb, der kan henføres til ejere af modervirksomheden og til minoritetsinteresser

(b)

virkningerne for hvert egenkapitalelement af ændringer i anvendt regnskabspraksis eller tilpasning med tilbagevirkende kraft indregnet i overensstemmelse med IAS 8, og

(c)

[ophævet] og

(d)

afstemning mellem den regnskabsmæssige værdi af hvert egenkapitalelement ved regnskabsårets begyndelse og afslutning med separat oplysning om ændringer, der hidrører fra.

i)

resultatet

ii)

hver post i den øvrige totalindkomst og

iii)

transaktioner med ejere i deres egenskab af ejere med separat præsentation af bidrag fra og udlodninger til ejere samt ændringer i ejerandele i dattervirksomheder, der ikke medfører tab af bestemmende indflydelse.«

Afsnit 139A er tilføjet som følger:

»139A

IAS 27 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) tilføjede afsnit 106. Virksomheden skal anvende denne ændring på regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IAS 27 (ajourført 2008) i et tidligere regnskabsår, finder ændringen anvendelse på det tidligere regnskabsår. Ændringen skal anvendes med tilbagevirkende kraft.«

IAS 7    Pengestrømsopgørelsen

A5

Der er foretaget følgende ændringer i IAS 7.

Overskriften over afsnit 39 og indholdet i afsnit 39-42 er ændret som følger:

39

De samlede pengestrømme fra opnåelse eller tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder skal præsenteres separat og klassificeres som investeringsaktivitet.

40

For henholdsvis regnskabsårets samlede opnåelse og tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder skal virksomheden oplyse følgende:

(a)

det samlede betalte eller modtagne vederlag

(b)

andelen af vederlaget, der består af likvider

(c)

likvider i de dattervirksomheder eller andre virksomheder, hvor der er opnået eller mistet bestemmende indflydelse, og

(d)

andre aktiver og forpligtelser end likvider i de dattervirksomheder eller andre virksomheder, hvor der er opnået eller mistet bestemmende indflydelse, specificeret i hovedgrupper.

41

Præsentation af virkningen af pengestrømme ved opnåelse eller tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder som en separat post, sammen med den separate præsentation af de samlede anskaffede eller afhændede aktiver og forpligtelser, medvirker til at gøre det muligt at adskille disse pengestrømme fra pengestrømme fra andre drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Virkningen af pengestrømme fra tab af bestemmende indflydelse fratrækkes ikke virkningen af pengestrømme fra opnåelse af bestemmende indflydelse.

42

De samlede ind- eller udbetalinger for opnåelse eller tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder præsenteres i pengestrømsopgørelsen med fradrag af overtagne eller afhændede likvider som led i sådanne transaktioner, begivenheder eller ændrede forhold.«

Afsnit 42A og 42B er ændret som følger:

»42A

Pengestrømme hidrørende fra ændringer i ejerandelen i en dattervirksomhed, som ikke medfører, at den bestemmende indflydelse mistes, skal klassificeres som pengestrømme fra finansieringsaktiviteter.

42B

Ændringer i ejerandelen i en dattervirksomhed, som ikke medfører, at den bestemmende indflydelse mistes, som eksempelvis en modervirksomheds efterfølgende køb eller salg af en dattervirksomheds egenkapitalinstrumenter, behandles regnskabsmæssigt som egenkapitaltransaktioner (jf. IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008)). Derfor klassificeres dermed forbundne pengestrømme på samme måde som andre transaktioner med ejere, som beskrevet i afsnit 17.«

Afsnit 54 er tilføjet som følger:

»54

IAS 27 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) ændrede afsnit 39-42 og tilføjede afsnit 42A og 42B. Virksomheden skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IAS 27 (ajourført 2008) i et tidligere regnskabsår, finder ændringerne anvendelse på det tidligere regnskabsår. Ændringerne skal anvendes med tilbagevirkende kraft.«

IAS 21    Valutaomregning

A6

Der er foretaget følgende ændringer i IAS 21.

Overskriften før afsnit 48 er ændret, og afsnit 48A-48D er tilføjet som følger:

48

48A

Ud over en virksomheds afhændelse af hele sin andel i en udenlandsk virksomhed, behandles følgende regnskabsmæssigt som afhændelser, selvom virksomheden beholder en andel i den tidligere dattervirksomhed, associerede virksomhed eller fælles kontrollerede virksomhed:

(a)

tab af bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed, som omfatter en udenlandsk virksomhed

(b)

tab af bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed, som omfatter en udenlandsk virksomhed

(c)

tab af fælles bestemmende indflydelse på en fælles kontrolleret virksomhed, som omfatter en udenlandsk virksomhed.

48B

Ved afhændelse af en dattervirksomhed, der omfatter en udenlandsk virksomhed, skal der ske ophør med indregning af de akkumulerede valutakursforskelle, som vedrører den udenlandske aktivitet, og som er henført til minoritetsinteressen, men uden at foretage omklassifikation til resultatet.

48C

Ved delvis afhændelse af en dattervirksomhed, der omfatter en udenlandsk virksomhed, skal virksomheden igen henføre den forholdsmæssige del af de akkumulerede valutakursforskelle, der er indregnet i øvrig totalindkomst, til minoritetsinteressen i den udenlandske virksomhed. Ved alle andre delvise afhændelser af en udenlandsk virksomhed skal virksomheden udelukkende foretage omklassifikation til resultatet af den forholdsmæssige del af de akkumulerede valutakursforskelle, der er indregnet i øvrig totalindkomst.

48D

En delvis afhændelse af en virksomheds andel i en udenlandsk virksomhed er enhver reduktion af virksomhedens ejerandel i en udenlandsk virksomhed, med undtagelse af de reduktioner i afsnit 48A, der regnskabsmæssigt behandles som afhændelser.«

Afsnit 60B er tilføjet som følger:

»60B

IAS 27 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) tilføjede afsnit 48A-48D. Virksomheden skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IAS 27 (ajourført 2008) i et tidligere regnskabsår, finder ændringerne anvendelse på det tidligere regnskabsår.«

IAS 28    Investeringer i associerede virksomheder

A7

Der er foretaget følgende ændringer i IAS 28.

Afsnit 18 og 19 er ændret som følger:

»18

Investor skal ophøre med at anvende den indre værdis metode fra det tidspunkt, hvor investor ikke længere har betydelig indflydelse på den associerede virksomhed, og skal foretage regnskabsmæssig behandling af investeringen i overensstemmelse med IAS 39 fra dette tidspunkt, forudsat at den associerede virksomhed ikke bliver en dattervirksomhed eller et joint venture, som defineret i IAS 31. Ved tab af betydelig indflydelse skal investor måle alle investeringer, som investor beholder i den tidligere associerede virksomhed, til dagsværdi. Investor skal foretage indregning i resultatet af alle forskelle mellem:

(a)

dagsværdien af alle bevarede investeringer og eventuelt overskud fra den delvise afhændelse af kapitalandelen af i den associerede virksomhed og

(b)

den regnskabsmæssige værdi af investeringen på tidspunktet for tabet af den betydelige indflydelse.

19

Når en investering ikke længere er en associeret virksomhed og behandles regnskabsmæssigt i overensstemmelse med IAS 39, skal investeringens dagsværdi på den dato, hvor den ophører med at være en associeret virksomhed, betragtes som dagsværdien ved første indregning af et finansielt aktiv i overensstemmelse med IAS 39.«

Afsnit 19A tilføjes som følger:

»19A

Hvis en investor mister sin betydelige indflydelse på en associeret virksomhed, skal investor behandle alle beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst vedrørende den associerede virksomhed på samme regnskabsmæssige grundlag som ville være krævet, hvis den associerede virksomhed havde afhændet de tilknyttede aktiver eller forpligtelser direkte. Således gælder det, at hvis en gevinst eller et tab, som en associeret virksomhed tidligere har indregnet i øvrig totalindkomst, skal omklassificeres til resultatet ved afhændelse af de tilknyttede aktiver eller forpligtelser, skal investor omklassificere gevinsten eller tabet fra egenkapitalen til resultatet (som en omklassifikationsregulering), når den mister sin bestemmende indflydelse på den associerede virksomhed. Eksempelvis skal investor, hvis en associeret virksomhed har finansielle aktiver, der er disponible for salg, og investor mister sin betydelige indflydelse på den associerede virksomhed, foretage omklassifikation til resultatet af den gevinst eller det tab, der tidligere blev indregnet i øvrig totalindkomst vedrørende disse aktiver. Hvis en investors ejerandel i en associeret virksomhed reduceres, men investeringen fortsat udgør en associeret virksomhed, skal investor kun foretage omklassifikation til resultatet af en forholdsmæssig andel af den gevinst eller det tab, der tidligere blev indregnet i øvrig totalindkomst.«

Afsnit 41B er tilføjet som følger:

»41B

IAS 27 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) ændrede afsnit 18 og 19 og tilføjede afsnit 19A. Virksomheden skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IAS 27 (ajourført 2008) i et tidligere regnskabsår, finder ændringerne anvendelse på det tidligere regnskabsår.«

IAS 31    Kapitalandele i joint ventures

A8

Der er foretaget følgende ændringer i IAS 31.

Afsnit 45 er ændret som følger:

»45

Fra det tidspunkt en investor ikke længere har fælles bestemmende indflydelse på en virksomhed, skal den behandle den eventuelt resterende kapitalandel i overensstemmelse med IAS 39, forudsat at den tidligere fælles kontrollerede virksomhed ikke bliver en dattervirksomhed eller associeret virksomhed. Fra det tidspunkt, hvor en fælles kontrolleret virksomhed bliver en investors dattervirksomhed, behandler investor regnskabsmæssigt sin kapitalandel i overensstemmelse med IAS 27 og IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008). Fra det tidspunkt, hvor en fælles kontrolleret virksomhed bliver en investors associerede virksomhed, skal investor regnskabsmæssigt behandle sin kapitalandel i overensstemmelse med IAS 28. Ved tab af fælles bestemmende indflydelse skal investor måle alle investeringer, som investor beholder i den tidligere fælles kontrollerede virksomhed, til dagsværdi. Investor skal foretage indregning i resultatet af alle forskelle mellem:

(a)

dagsværdien af alle bevarede investeringer og eventuelt overskud fra den delvise afhændelse af kapitalandelen i den fælles kontrollerede virksomhed og

(b)

den regnskabsmæssige værdi af investeringen på tidspunktet for tabet af den fælles bestemmende indflydelse.«

Afsnit 45A og 45B er ændret som følger:

»45A

Når en investering ikke længere er en fælles kontrolleret virksomhed og behandles regnskabsmæssigt i overensstemmelse med IAS 39, skal investeringens dagsværdi på den dato, hvor den ophører med at være en fælles kontrolleret virksomhed, betragtes som dagsværdien ved første indregning af et finansielt aktiv i overensstemmelse med IAS 39.

45B

Hvis en investor mister sin fælles bestemmende indflydelse på en virksomhed, skal investor behandle alle beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst vedrørende virksomheden på samme regnskabsmæssige grundlag som ville være krævet, hvis den fælles kontrollerede virksomhed havde afhændet de tilknyttede aktiver eller forpligtelser direkte. Således gælder det, at hvis en gevinst eller et tab, der tidligere er indregnet i øvrig totalindkomst, skal omklassificeres til resultatet ved afhændelsen af de tilknyttede aktiver eller forpligtelser, skal investor omklassificere gevinsten eller tabet fra egenkapitalen til resultatet (som en omklassifikationsregulering), når investor mister sin fælles bestemmende indflydelse på virksomheden. Eksempelvis skal investor, hvis en fælles kontrolleret virksomhed har finansielle aktiver, der er disponible for salg, og investor mister sin fælles bestemmende indflydelse på virksomheden, foretage omklassifikation til resultatet af den gevinst eller det tab, der tidligere blev indregnet i øvrig totalindkomst vedrørende disse aktiver. Hvis en investors ejerandel i en fælles kontrolleret virksomhed reduceres, men investeringen fortsat udgør en fælles kontrolleret virksomhed, skal investor kun foretage omklassifikation til resultatet af en forholdsmæssig andel af den gevinst eller det tab, der tidligere blev indregnet i øvrig totalindkomst.«

Afsnit 58A er tilføjet som følger:

»58A

IAS 27 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) ændrede afsnit 45 og tilføjede afsnit 45A og 45B. Virksomheden skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IAS 27 (ajourført 2008) i et tidligere regnskabsår, finder ændringerne anvendelse på det tidligere regnskabsår.«

IAS 39    Finansielle instrumenter: Indregning og måling

A9

Der er foretaget følgende ændringer i IAS 39.

Sidste punktum i afsnit 102 ændres som følger:

»102

… Gevinsten eller tabet på sikringsinstrumentet tilknyttet sikringens effektive del, som er indregnet i øvrig totalindkomst, skal omklassificeres fra egenkapitalen til resultatet som en omklassifikationsregulering (jf. IAS 1 (ajourført 2007)) i overensstemmelse med afsnit 48-49 i IAS 21 ved hel eller delvis afhændelse af den udenlandske virksomhed.«

Afsnit 103E er tilføjet som følger:

»103E

IAS 27 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) tilføjede afsnit 102. Virksomheden skal anvende denne ændring på regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IAS 27 (ajourført 2008) i et tidligere regnskabsår, finder ændringen anvendelse på det tidligere regnskabsår.«

SIC-7    Indførelse af euroen

A10

Der er foretaget følgende ændringer i SIC-7.

I afsnittet »Referencer« tilføjes »IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber (ændret i 2008)«.

Afsnit 4 er ændret som følger:

»4

Specielt medfører dette, at:

(a)

(b)

akkumulerede valutakursforskelle vedrørende omregningen af udenlandske virksomheders årsregnskaber, der er indregnet i øvrig totalindkomst, skal akkumuleres i egenkapitalen og udelukkende omklassificeres fra egenkapitalen til resultatet ved hel eller delvis afhændelse af nettoinvesteringen i den udenlandske virksomhed, og …«

Under overskriften »Ikrafttrædelsestidspunkt« er følgende nye afsnit tilføjet efter det afsnit, der beskriver ikrafttrædelsestidspunktet for ændringerne til IAS 1:

»IAS 27 (ajourført af International Accounting Standards Board i 2008) ændrede afsnit 4(b). Virksomheden skal anvende denne ændring på regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IAS 27 (ajourført 2008) i et tidligere regnskabsår, finder ændringen anvendelse på det tidligere regnskabsår.«


Top