EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0383

2009/383/EF: Kommissionens afgørelse af 14. maj 2009 om suspension af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1683/2004 på importen af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina

OJ L 120, 15.5.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/383/oj

15.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/20


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. maj 2009

om suspension af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1683/2004 på importen af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina

(2009/383/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), (»grundforordningen«), særlig artikel 14, stk. 4,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

(1)

Efter en fornyet undersøgelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, (»den fornyede undersøgelse«), indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1683/2004 (2) en endelig antidumpingtold på importen af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina, henhørende under KN-kode ex 2931 00 95 (Taric-kode 2931009582) og ex 3808 93 27 (Taric-kode 3808932719) (»den pågældende vare«), udvidet til at omfatte import af glyphosat, der forsendes fra Malaysia (uanset om det angives med oprindelse i Malaysia eller ikke) (Taric-kode 2931009581 og 3808932711), dog ikke glyphosat produceret af Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (Taric-tillægskode A 309) og udvidet til at omfatte import af glyphosat, der forsendes fra Taiwan (uanset om det angives med oprindelse i Taiwan eller ikke) (Taric-kode 2931009581 og 3808932711) med undtagelse af glyphosat produceret af Sinon Corporation, No 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (Taric-tillægskode A 310). Antidumpingtolden udgør 29,9 %.

(2)

Audace, en sammenslutning af brugere og distributører af den pågældende vare, indsendte en række oplysninger om en ændring af markedsvilkårene efter udløbsundersøgelsesperioden (dvs. fra den 1. januar 2002 til den 31. december 2002), og påstod, at disse ændringer kunne berettige en suspension af de gældende foranstaltninger, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 4. Kommissionen har derfor undersøgt, om en sådan suspension var berettiget.

B.   GRUNDE

(3)

Ifølge grundforordningens artikel 14, stk. 4, kan antidumpingforanstaltningerne, hvis det er i Fællesskabets interesse, suspenderes med den begrundelse, at markedsvilkårene midlertidigt har ændret sig i et omfang, der giver grund til at formode, at der ikke vil ske skade som følge af suspensionen, og forudsat at den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og at der er blevet taget hensyn til disse bemærkninger. Det hedder endvidere i artikel 14, stk. 4, at de pågældende antidumpingforanstaltninger til enhver tid kan genindføres, hvis begrundelsen for suspensionen ikke længere er gyldig.

(4)

Det skal desuden bemærkes, at EF-erhvervsgrenens situation forbedredes indtil første halvår 2008. Som følge af en markant stigning i priserne på EF-markedet, øgede salgsmængder og salgsværdier samt relativt stabile produktionsomkostninger steg fortjenesten, udtrykt i procent af omsætningen, betydeligt. Disse positive tendenser bekræftes af en række nyere tal for den største EF-producent, som tegner sig for hovedparten af EF-erhvervsgrenens produktion og salgsmængde. På grundlag af de foreliggende markedsoplysninger forventes det ikke, at denne situation ændres væsentligt, hvis foranstaltningerne suspenderes.

(5)

EF-erhvervsgrenen har bekræftet, at det nuværende prisniveau på EF-markedet generelt er uændret til trods for, at eksportpriserne fra Folkerepublikken Kina er faldet betydeligt siden juli 2008.

(6)

Den stigende produktionskapacitet og produktion i Folkerepublikken Kina kunne på mellemlang eller lang sigt få en negativ virkning på glyphosatpriserne i Fællesskabet. De foreliggende oplysninger viser dog, at denne virkning i vidt omfang forventes absorberet af en øget global efterspørgsel.

(7)

Der blev ikke fundet tegn på, at suspensionen ikke er i Fællesskabets interesse.

(8)

I betragtning af den midlertidige ændring i markedsvilkårene, især det høje prisniveau for den pågældende vare på EF-markedet sammenholdt med EF-erhvervsgrenens aktuelle høje fortjenesteniveau til trods for faldende eksportpriser fra Folkerepublikken Kina i de senere måneder, konkluderes det, at den skade, der var forbundet med importen af den pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina, sandsynligvis ikke vil gentage sig som følge af suspensionen. Det foreslås derfor at suspendere de gældende foranstaltninger i ni måneder i overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 4.

C.   HØRING AF EF-ERHVERVSGRENEN

(9)

Kommissionen har i overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 4, meddelt EF-erhvervsgrenen, at den har til hensigt at suspendere de gældende antidumpingforanstaltninger. EF-erhvervsgrenen har haft mulighed for at fremsætte bemærkninger, som blev taget i betragtning.

D.   KONKLUSION

(10)

Det er derfor Kommissionens opfattelse, at alle betingelser for at suspendere den antidumpingtold, der er indført over for den pågældende vare, er opfyldt i overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 4. Den antidumpingtold, der er indført ved forordning (EF) nr. 1683/2004, bør derfor suspenderes i en periode på ni måneder.

(11)

Skulle den situation, som førte til suspensionen, siden ændre sig, kan Kommissionen genindføre antidumpingforanstaltningerne ved straks at ophæve suspensionen af antidumpingtolden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1683/2004 på importen af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina, henhørende under KN-kode ex 2931 00 95 (Taric-kode 2931009582) og ex 3808 93 27 (Taric-kode 3808932719), udvidet til at omfatte import af glyphosat, der forsendes fra Malaysia (uanset om det angives med oprindelse i Malaysia eller ikke) (Taric-kode 2931009581 og 3808932711), dog ikke glyphosat produceret af Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (Taric-tillægskode A 309) og udvidet til omfatte import af glyphosat, der forsendes fra Taiwan (uanset om det angives med oprindelse i Taiwan eller ikke) (Taric-kode 2931009581 og 3808932711) med undtagelse af glyphosat produceret af Sinon Corporation, No 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (Taric-tillægskode A 310), suspenderes hermed for en periode på ni måneder.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Catherine ASHTON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 303 af 30.9.2004, s. 1.


Top