EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0223

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 164–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 186 - 195

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj

31.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/164


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 223/2009

af 11. marts 2009

om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at europæiske statistikker, der er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i traktatens artikel 285, stk. 2, kan være sammenhængende og sammenlignelige, bør samarbejdet og koordineringen mellem de myndigheder, som bidrager til at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker, styrkes.

(2)

Med henblik herpå bør samarbejdet og koordineringen mellem disse myndigheder udvikles mere systematisk og tilrettelægges bedre, uden at det griber ind i medlemsstaternes og Fællesskabets respektive beføjelser og de institutionelle ordninger og under hensyntagen til nødvendigheden af at revidere det eksisterende grundlæggende regelkompleks, således at det er tilpasset de aktuelle forhold og bedre egnet til at opfylde de krav, der er forbundet med udfordringerne i fremtiden og sikre en bedre harmonisering af europæiske statistikker.

(3)

Det er derfor nødvendigt at konsolidere aktiviteterne i det europæiske statistiske system (ESS) og forbedre dets styring især for yderligere at præcisere den rolle, som henholdsvis de nationale statistiske kontorer og andre nationale statistiske myndigheder og Fællesskabets statistikmyndighed spiller.

(4)

På grund af de særlige forhold, som gælder for de nationale statistiske kontorer og de øvrige nationale myndigheder, der i de enkelte medlemsstater er ansvarlige for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, bør de kunne modtage tilskud uden indkaldelse af forslag i overensstemmelse med artikel 168, stk. 1, litra d), i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4).

(5)

Under hensyntagen til fordelingen af de finansielle byrder mellem Den Europæiske Unions og medlemsstaternes budgetter i forbindelse med implementeringen af det statistiske program bør Fællesskabet også i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) yde finansielle bidrag til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder med henblik på fuldt ud at dække de meromkostninger, der kan opstå i forbindelse med gennemførelsen af de midlertidige direkte statistiske aktioner, som Kommissionen har fastlagt.

(6)

Statistikmyndighederne i de medlemslande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (6), og i Schweiz bør i vid udstrækning inddrages i det styrkede samarbejde og den styrkede koordinering, således som det fremgår af henholdsvis aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 76 og protokol 30 til denne aftale, samt aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om statistik (7), særlig artikel 2.

(7)

Endvidere er det på baggrund af artikel 285 i traktaten og artikel 5 i protokol (nr. 18) om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til traktaten, vigtigt at sikre tæt samarbejde og passende koordinering mellem ESS og Det Europæiske System af Centralbanker, navnlig for at fremme udvekslingen af fortrolige data til statistiske formål mellem de to systemer.

(8)

Europæiske statistikker vil således blive udviklet, udarbejdet og formidlet både af ESS og ESCB, som dog er underlagt hver deres regelkompleks, der afspejler deres respektive styringsstrukturer. Denne forordning bør derfor finde anvendelse med forbehold af Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (8).

(9)

Selv om medlemmerne af ESCB ikke deltager i udarbejdelsen af europæiske statistikker i henhold til nærværende forordning, kan en national centralbanks data således anvendes direkte eller indirekte af de nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder og Fællesskabets statistikmyndighed til udarbejdelse af europæiske statistikker efter aftale mellem en national centralbank og Fællesskabets statistikmyndighed inden for deres respektive kompetenceområder, og uden at dette berører nationale ordninger mellem den nationale centralbank og det nationale statistiske kontor og andre nationale myndigheder. Tilsvarende kan medlemmerne af ESCB inden for deres respektive kompetenceområder direkte eller indirekte anvende data udarbejdet af ESS, såfremt nødvendigheden er blevet begrundet.

(10)

I de normale relationer mellem ESS og ESCB spiller Udvalget for Penge, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik, der er nedsat ved Rådets afgørelse 2006/856/EF (9), en vigtig rolle specielt i kraft af den bistand, det yder Kommissionen i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af arbejdsprogrammer vedrørende penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik.

(11)

Internationale henstillinger og bedste praksis bør tages i betragtning under udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker.

(12)

Det er vigtigt at sikre tæt samarbejde og passende koordinering mellem ESS og andre aktører i det internationale statistiske system for at fremme anvendelsen af internationale begreber, klassifikationer og metoder, navnlig med henblik på at sikre større sammenhæng i og bedre sammenlignelighed mellem statistikker på globalt plan.

(13)

For at harmonisere de statistiske begreber og metoder bør der udvikles et tværfagligt og hensigtsmæssigt samarbejde med videnskabelige institutioner.

(14)

Det er også nødvendigt at tage ESS' virkemåde op til overvejelse, da der er behov for mere fleksible metoder til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker samt en klar fastsættelse af prioriterede mål for at kunne reducere byrden for respondenterne og aflaste ESS' medlemmer samt forbedre de europæiske statistikkers tilgængelighed og aktualitet. En »europæisk statistisk metode« bør udvikles til dette formål.

(15)

Europæiske statistikker er almindeligvis baseret på nationale data, der er udarbejdet og formidlet af de nationale statistikmyndigheder i alle medlemsstaterne, men de kan også udarbejdes ud fra ikke-offentliggjorte nationale databidrag, delsæt af nationale databidrag og data fra europæiske statistiske undersøgelser eller ved hjælp af harmoniserede begreber og metoder, der specifikt er udarbejdet til formålet.

(16)

I sådanne specifikke tilfælde, og hvor det er behørigt begrundet, bør der være mulighed for at anvende en »europæisk statistisk metode«, der består af en pragmatisk strategi, der skal lette udarbejdelsen af europæiske statistiske aggregater, der repræsenterer den Europæiske Union som helhed eller euroområdet som helhed, som er særlig vigtige for Fællesskabets politikker.

(17)

Fælles strukturer, værktøjer og processer kan også indføres eller videreudvikles via samarbejdsnetværk med deltagelse af nationale statistiske kontorer eller andre nationale myndigheder og Fællesskabets statistikmyndighed og med det formål at fremme visse medlemsstaters specialisering inden for bestemte statistikområder til gavn for ESS som helhed. Disse samarbejdsnetværk mellem ESS-partnere bør sigte mod at undgå dobbeltarbejde og dermed øge effektiviteten og reducere de økonomiske aktørers responsbyrde.

(18)

Samtidig bør man være særlig opmærksom på, at data, der er indsamlet fra diverse undersøgelser, behandles på sammenhængende vis. Der bør til dette formål oprettes tværfaglige arbejdsgrupper.

(19)

Det forbedrede regelsæt for europæiske statistikker bør især tilgodese nødvendigheden af at reducere responsbyrden for undersøgelsesrespondenterne og bidrage til opfyldelse af den mere generelle målsætning om at reducere den administrative byrde på europæisk plan, hvilket er i overensstemmelse med formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 2007. Imidlertid bør også den vigtige rolle, som de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder spiller, påpeges, når det drejer sig om at reducere de europæiske virksomheders byrde på nationalt plan.

(20)

I overensstemmelse med principperne fastlagt i traktatens artikel 285, stk. 2, samt de principper, der yderligere er specificeret i adfærdskodeksen for europæiske statistikker, der blev godkendt af Kommissionen i dens henstilling af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed (om indarbejdning af adfærdskodeksen for europæiske statistikker), bør de nationale statistikmyndigheder i de enkelte medlemsstater og Fællesskabets statistikmyndighed inden for Kommissionen for at øge tilliden til europæiske statistikker være fagligt uafhængige, ligesom de bør sikre, at udarbejdelsen af europæiske statistikker er karakteriseret ved upartiskhed og høj kvalitet. Der bør også tages hensyn til de grundlæggende principper for officiel statistik, der blev vedtaget af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa den 15. april 1992 og af De Forenede Nationers Statistiske Kommission den 14. april 1994.

(21)

Denne forordning sikrer retten til respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (10).

(22)

Ved nærværende forordning sikres ligeledes beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, og for så vidt angår europæiske statistikker præciserer forordningen de bestemmelser, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (11) og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (12).

(23)

De fortrolige data, som de nationale statistikmyndigheder og Fællesskabets statistikmyndighed indsamler til udarbejdelse af europæiske statistikker, bør beskyttes for at vinde og bevare de oplysningspligtiges tillid. Fortrolige data bør behandles efter samme principper i alle medlemsstaterne.

(24)

Med henblik herpå er det nødvendigt at indføre fælles principper og retningslinjer for fortrolig behandling af data, der anvendes til udarbejdelse af europæiske statistikker, og adgang til disse fortrolige data under behørig hensyntagen til den tekniske udvikling og brugernes behov i et demokratisk samfund.

(25)

Adgangen til fortrolige data til brug for ESS er af stor betydning for at få størst muligt udbytte af data med det formål at højne kvaliteten af europæiske statistikker og sikre et fleksibelt svar på de nye behov for fællesskabsstatistikker.

(26)

Af hensyn til den videnskabelige udvikling i Europa bør forskerkredse have udvidet adgang til fortrolige data, der anvendes til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, til analyseformål. Forskernes adgang til fortrolige data til videnskabelige formål bør derfor forbedres, uden at det forringer det høje beskyttelsesniveau, som fortrolige statistiske data kræver.

(27)

Anvendelse af fortrolige oplysninger til formål, der ikke udelukkende er af statistisk karakter, f.eks. administrative, retlige eller skattemæssige formål eller til kontrol af statistiske enheders forhold, bør være strengt forbudt.

(28)

Denne forordning bør finde anvendelse med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (13) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (14).

(29)

Målet med denne forordning, nemlig fastsættelse af et regelkompleks for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, og har derfor ingen indflydelse på nationale retningslinjer, roller og betingelser, der er specifikke for de nationale statistikker.

(30)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (15).

(31)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at vedtage foranstaltninger vedrørende kvalitetskriterierne for europæiske statistikker og til at fastsætte, under hvilke nærmere retningslinjer, regler og betingelser der kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål på fællesskabsplan. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(32)

Foranstaltningerne i denne forordning bør erstatte foranstaltningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 (16), Rådets forordning (EF) nr. 322/97 (17) og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (18). Disse retsakter bør derfor ophæves. Gennemførelsesbestemmelserne hertil i Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 af 17. maj 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (19) og Kommissionens beslutning 2004/452/EF af 29. april 2004 om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (20), bør fortsat finde anvendelse.

(33)

Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Med denne forordning fastlægges et regelkompleks for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker.

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og med medlemsstaternes og Fællesskabets myndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed er europæiske statistikker relevante statistikker, som er nødvendige for udøvelsen af Fællesskabets virksomhed. Europæiske statistikker fastsættes i det europæiske statistiske program. De udvikles, udarbejdes og formidles i overensstemmelse med principperne for statistikker, der er omhandlet i traktatens artikel 285, stk. 2, og yderligere specificeret i den europæiske adfærdskodeks for europæiske statistikker i overensstemmelse med artikel 11. De gennemføres i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 2

Principper for statistikker

1.   Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker baseres på følgende principper:

a)

»faglig uafhængighed«: statistikker skal udvikles, udarbejdes og formidles på et uafhængigt grundlag, særligt i forbindelse med fastlæggelsen af, hvilke teknikker, definitioner, metodologier og kilder, der skal anvendes, samt af tidspunkterne for alle former for formidling, uden at der modtages instrukser fra politisk hold, interessegrupper, nationale myndigheder eller fællesskabsmyndigheder, med forbehold af institutionelle rammer, herunder Fællesskabets eller medlemsstaternes institutionelle bestemmelser, budgetbestemmelser eller definitioner af statistiske behov

b)

»upartiskhed«: statistikker skal udvikles, udarbejdes og formidles på en neutral måde, og alle brugere behandles på lige fod

c)

»objektivitet«: statistikker skal udvikles, udarbejdes og formidles på et systematisk, pålideligt og uvildigt grundlag; derved skal faglige og etiske standarder overholdes, og den anvendte politik og praksis skal være gennemsigtig for brugere og respondenter

d)

»pålidelighed«: statistikkerne skal så troværdigt, præcist og konsistent som muligt afspejle de forhold, de skal belyse; det indebærer, at der anvendes videnskabelige kriterier for valg af kilder, metoder og procedurer

e)

»statistisk fortrolighed«: beskyttelse af fortrolige data om enkelte statistiske enheder, der tilvejebringes direkte til statistiske formål eller indirekte fra administrative eller andre kilder; anvendelse af de indhentede oplysninger i ikke-statistisk øjemed og uretmæssig videregivelse er således ikke tilladt

f)

»omkostningseffektivitet«: de omkostninger, der er forbundet med udarbejdelsen af statistikker, skal stå i rimeligt forhold til betydningen af de resultater og de fordele, der søges opnået, og ressourcerne skal udnyttes optimalt og responsbyrden begrænses til et minimum. De oplysninger, der anmodes om, skal om muligt kunne udtrækkes direkte fra tilgængelige registre eller kilder.

De statistiske principper beskrevet i dette afsnit er yderligere specificeret i adfærdskodeksen i overensstemmelse med artikel 11.

2.   Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker skal tage hensyn til internationale henstillinger og bedste praksis.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»statistik«: kvantitative og kvalitative, aggregerede og repræsentative oplysninger, der beskriver et kollektivt fænomen i en undersøgt population

2)

»udvikling«: aktiviteter, som har til formål at udforme, konsolidere og forbedre de statistiske metoder, standarder og procedurer, der anvendes for at udarbejde og formidle statistikker og udforme nye statistikker og indikatorer

3)

»udarbejdelse«: alle aktiviteter i forbindelse med indsamling, lagring, behandling, og analyse af statistiske oplysninger, der er nødvendige for sammenstilling af statistikker

4)

»formidling«: aktivitet, som består i at gøre statistikker og statistiske analyser tilgængelige for brugerne

5)

»dataindsamling«: undersøgelser og alle andre metoder til tilvejebringelse af oplysninger fra forskellige kilder, herunder administrative kilder

6)

»statistisk enhed«: basisobservationsenhed, dvs. en fysisk person, en husstand, en økonomisk aktør og andre foretagender, som dataene vedrører

7)

»fortrolige data«: data, der giver mulighed for direkte eller indirekte identifikation af statistiske enheder og derved afslører individuelle oplysninger. Når det afgøres, om en statistisk enhed kan identificeres, tages der hensyn til alle de midler, som med rimelighed kan tænkes anvendt af tredjemand til at identificere den nævnte statistiske enhed

8)

»anvendelse til statistiske formål«: anvendelse udelukkende til udvikling og udarbejdelse af statistiske resultater og analyser

9)

»direkte identifikation«: identifikation af en statistisk enhed ud fra dens navn eller adresse eller et offentligt tilgængeligt identifikationsnummer

10)

»indirekte identifikation«: identifikation af en statistisk enhed på enhver anden måde end ved direkte identifikation

11)

»tjenestemænd i Kommissionen (Eurostat)«: tjenestemænd, der er ansat ved Fællesskaberne som omhandlet i artikel 1 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, og som gør tjeneste i Fællesskabets statistikmyndighed

12)

»andet personale i Kommissionen (Eurostat)«: ansatte i Fællesskaberne, som er omhandlet i artikel 2–5 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, og som gør tjeneste i Fællesskabets statistikmyndighed.

KAPITEL II

STATISTISK STYRING

Artikel 4

Det europæiske statistiske system

Det europæiske statistiske system (ESS) er partnerskabet mellem Fællesskabets statistikmyndighed, som er Kommissionen (Eurostat), og de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der i den enkelte medlemsstat er ansvarlige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

Artikel 5

Nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder

1.   Den nationale statistiske myndighed, der udpeges af den enkelte medlemsstat som det organ, der er ansvarligt for koordinering af alle nationale aktiviteter til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker (det nationale statistiske kontor), fungerer som kontaktpunkt for Kommissionen (Eurostat) i statistiske spørgsmål. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne bestemmelse finder anvendelse.

2.   Kommissionen (Eurostat) offentliggør og ajourfører på sit websted en liste over nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder ansvarlige for udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker, der er udpeget af medlemsstaterne.

3.   De nationale statistiske kontorer og de andre nationale myndigheder, der er opført på den i stk. 2 i denne artikel nævnte liste, kan modtage tilskud uden indkaldelse af forslag, jf. artikel 168, stk. 1, litra d), i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

Artikel 6

Kommissionen (Eurostat)

1.   Kommissionens statistiske myndighed, udpeget af Kommissionen til at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker, betegnes i denne forordning som »Kommissionen (Eurostat)«.

2.   På fællesskabsplan skal Kommissionen (Eurostat) sikre, at udarbejdelsen af europæiske statistikker sker efter de fastsatte regler og principper for statistikker. I denne forbindelse har den alene ansvaret for at fastlægge processer, statistiske metoder, standarder og procedurer samt indholdet af statistikkerne og tidspunkterne for deres offentliggørelse.

3.   Med forbehold af artikel 5 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og Den Europæiske Centralbank koordinerer Kommissionen (Eurostat) fællesskabsinstitutionernes og -organernes statistiske aktiviteter især for at sikre dataenes konsistens og kvalitet og begrænse indberetningsbyrden til et minimum. Med henblik herpå kan Kommissionen (Eurostat) anmode fællesskabsinstitutionerne eller -organerne om inden for deres respektive kompetenceområder at rådføre sig eller samarbejde med den i forbindelse med udvikling af metoder og systemer til statistiske formål. Enhver af disse institutioner og organer, som agter at udarbejde statistikker, skal rådføre sig med Kommissionen (Eurostat) og rette sig efter dens eventuelle anbefalinger i denne henseende.

Artikel 7

Det Europæiske Udvalg for Det Statistiske System

1.   Udvalget for Det Europæiske Statistiske System (ESS-Udvalget) nedsættes herved. Det yder faglig rådgivning til ESS angående udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker efter de principper for statistikker, der er fastsat i artikel 2, stk. 1.

2.   ESS-Udvalget består af repræsentanter for de nationale statistiske kontorer, der er nationale specialister inden for statistik. Kommissionen (Eurostat) varetager formandskabet for udvalget.

3.   ESS-Udvalget vedtager sin forretningsorden, som afspejler dets opgaver.

4.   ESS-Udvalget høres af Kommissionen om:

a)

de foranstaltninger, som Kommissionen agter at træffe med henblik på udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, deres berettigelse på baggrund af omkostningseffektivitet, midlerne til og tidsplanerne for udarbejdelsen af dem, responsbyrden for respondenterne

b)

foreslåede udviklinger og prioriteter i Det Europæiske Statistiske Program

c)

initiativer med sigte på at gennemføre nye prioriterede mål og reducere responsbyrden

d)

spørgsmål vedrørende statistisk fortrolighed

e)

yderligere udvikling af adfærdskodeksen, og

f)

andre spørgsmål især om metodologi, der opstår i forbindelse med udarbejdelse eller gennemførelse af statistiske programmer, der rejses af udvalgsformanden, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat.

Artikel 8

Samarbejde med andre organer

Det Europæiske Rådgivende Udvalg vedrørende Statistik og Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan høres i overensstemmelse med deres respektive kompetenceområder.

Artikel 9

Samarbejde med ESCB

Under overholdelse af principperne for statistikker fastsat i artikel 2, stk. 1, arbejder ESS og ESCB tæt sammen for at begrænse indberetningsbyrden til et minimum og garantere den sammenhængskraft, som er nødvendig for udarbejdelsen af europæiske statistikker.

Artikel 10

Internationalt samarbejde

Med forbehold af enkelte medlemsstaters holdning og rolle skal ESS' holdning til spørgsmål af særlig relevans for europæiske statistikker i international sammenhæng samt særlige ordninger for repræsentation i internationale statistiske organer forberedes af ESS-Udvalget og koordineres af Kommissionen (Eurostat).

Artikel 11

Adfærdskodeks for europæiske statistikker

1.   Ved at fastlægge, hvordan europæiske statistikker skal udvikles, udarbejdes og formidles i overensstemmelse med principperne for statistikker fastsat i artikel 2, stk. 1, og bedste statistikpraksis internationalt, har adfærdskodeksen det formål at sikre offentlighedens tillid til europæiske statistikker.

2.   Adfærdskodeksen tages op til overvejelse og ajourføres efter behov af ESS-Udvalget. Kommissionen offentliggør ændringsforslag hertil.

Artikel 12

Statistisk kvalitet

1.   For at sikre resultater af høj kvalitet udvikles, udarbejdes og formidles europæiske statistikker på grundlag af ensartede standarder og harmoniserede metoder. I den forbindelse anvendes følgende kvalitetskriterier:

a)

»relevans«, der henviser til, i hvor høj grad statistikkerne opfylder brugernes nuværende og potentielle behov

b)

»nøjagtighed«, der henviser til, hvor tæt skønnene ligger på de ikke kendte korrekte værdier

c)

»aktualitet«, der henviser til tidsrummet mellem oplysningernes tilgængelighed og den begivenhed eller det fænomen, de beskriver

d)

»punktlighed«, der henviser til tidsrummet mellem datoen for offentliggørelse af dataene og måldatoen (den dato, hvor dataene skulle have været offentliggjort)

e)

»tilgængelighed« og »klarhed«, der henviser til, på hvilke betingelser og hvordan brugerne kan indhente, anvende og fortolke data

f)

»sammenlignelighed«, der henviser til, hvor meget forskelle i anvendte statistiske koncepter, målingsværktøjer og -procedurer betyder ved sammenligning af statistikker mellem geografiske områder, sektorområder eller over tid

g)

»kohærens«, der henviser til, i hvor høj grad dataene troværdigt kan kombineres på forskellige måder og til forskellige anvendelser.

2.   Ved anvendelsen af de i stk. 1 nævnte kvalitetskriterier på de data, der er omfattet af den sektorspecifikke lovgivning inden for bestemte statistiske områder, fastsætter Kommissionen i overensstemmelse med den i artikel 27, stk. 2, omhandlede forskriftsprocedure de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne, der er foreskrevet i den sektorspecifikke lovgivning.

Bestemte kvalitetskrav som f.eks. målværdier og minimumsstandarder for statistikproduktionen kan fastlægges i den sektorspecifikke lovgivning. Indeholder den sektorspecifikke lovgivning ikke bestemmelser herom, kan Kommissionen vedtage foranstaltningerne. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 27, stk. 3.

3.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) rapporter om kvaliteten af de indberettede data. Kommissionen (Eurostat) evaluerer kvaliteten af de indberettede data og udarbejder og offentliggør rapporter om kvaliteten af europæiske statistikker.

KAPITEL III

UDARBEJDELSE AF EUROPÆISKE STATISTIKKER

Artikel 13

Det europæiske statistiske program

1.   I det europæiske statistiske program fastlægges rammerne for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, hovedområderne og målsætningerne for de planlagte aktioner for en periode på højst fem år. Europa-Parlamentet og Rådet træffer beslutning herom. Programmets indvirkning og omkostningseffektivitet evalueres under medvirken af uafhængige eksperter.

2.   Det europæiske statistiske program opstiller prioriteter vedrørende informationsbehovet med henblik på at gennemføre Fællesskabets aktiviteter. Disse behov holdes op mod de ressourcer, der er nødvendige på fællesskabs- og nationalt plan for at fremskaffe de nødvendige statistikker samt responsbyrden og respondentens dermed forbundne udgifter.

3.   Kommissionen tager initiativer, hvormed der opstilles prioriteter for det europæiske statistiske program i sin helhed eller dele deraf, og responsbyrden reduceres.

4.   Kommissionen forelægger ESS-Udvalget udkastet til det europæiske statistiske program til forhåndsgennemgang.

5.   For hvert europæisk statistisk program forelægger Kommissionen efter høring af ESS-Udvalget en interimsrapport og en endelig evalueringsrapport og forelægger dem for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 14

Gennemførelse af det europæiske statistiske program

1.   Det europæiske statistiske program gennemføres ved særlige statistiske aktioner, som fastlægges:

a)

af Europa-Parlamentet og Rådet

b)

i særlige og behørigt begrundede tilfælde af Kommissionen, navnlig for at opfylde uventede behov i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2, eller

c)

ved aftale mellem de nationale statistiske kontorer eller andre nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) inden for deres respektive kompetenceområder. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt.

2.   Kommissionen kan vedtage en midlertidig direkte statistisk aktion efter den i artikel 27, stk. 2, nævnte forskriftsprocedure, såfremt:

a)

aktionen ikke omfatter dataindsamling, der dækker mere end tre referenceår

b)

dataene allerede foreligger eller er tilgængelige hos de ansvarlige nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder eller kan tilvejebringes direkte ved hjælp af passende stikprøver til observation af den statistiske population på europæisk niveau med tilstrækkelig koordination med de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, og

c)

Fællesskabet i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 yder finansielle bidrag til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder for at dække de meromkostninger, der kan opstå.

3.   Ved gennemførelsen af en i stk. 1, litra a) eller b), omhandlet aktion tilvejebringer Kommissionen oplysninger om:

a)

begrundelsen for aktionen, særlig på grundlag af målene med den relevante fællesskabspolitik

b)

målsætningerne for aktionen og de forventede resultater

c)

en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, og

d)

hvordan aktionen gennemføres og dens varighed samt Kommissions og medlemsstaternes rolle.

Artikel 15

Samarbejdsnetværk

I de enkelte statistiske aktioner udvikles der om muligt synergier inden for ESS via samarbejdsnetværk ved at udveksle ekspertise og resultater eller fremme specialisering inden for bestemte områder. Til dette formål udvikles der en passende finansiel struktur.

Resultatet af disse aktioner, såsom fælles strukturer, redskaber, processer og metoder, stilles til rådighed for hele ESS. ESS-Udvalget behandler initiativerne til skabelse af samarbejdsnetværk samt resultaterne heraf.

Artikel 16

Den europæiske statistiske metode

1.   Den europæiske statistiske metode sigter i særlige og behørigt begrundede tilfælde og inden for rammerne af det europæiske statistiske program mod at:

a)

optimere tilgængeligheden af statistiske europæiske aggregater og forbedre europæiske statistikkers aktualitet

b)

reducere byrden for respondenterne, de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder på grundlag af en omkostningseffektivitetsanalyse.

2.   De tilfælde, hvor den europæiske statistiske metode er relevant, omfatter:

a)

udarbejdelse af europæiske statistikker ved brug af:

i)

ikke-offentliggjorte nationale databidrag eller nationale bidrag fra et delsæt af medlemsstater

ii)

særligt udformede undersøgelsesordninger

iii)

delvise oplysninger ved hjælp af datamodelleringsteknikker

b)

formidling af statistiske aggregater på europæisk plan ved brug af specifikke teknikker til kontrol med statistisk fortrolighed, uden at dette skader nationale bestemmelser om formidling.

3.   Foranstaltninger til gennemførelse af den europæiske statistiske metode gennemføres ved at inddrage medlemsstaterne fuldt ud. Foranstaltningerne fastlægges i de enkelte statistiske aktioner, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1.

4.   Der fastlægges om nødvendigt en koordineret offentliggørelses- og revisionspolitik i samarbejde med medlemsstaterne.

Artikel 17

Årligt arbejdsprogram

Hvert år inden udgangen af maj forelægger Kommissionen sit arbejdsprogram for det følgende år for ESS-Udvalget. Kommissionen tager videst muligt hensyn til bemærkningerne fra ESS-Udvalget. Dette arbejdsprogram baseres på det europæiske statistiske program og omfatter bl.a.:

a)

de aktioner, som Kommissionen har givet prioritet under hensyntagen til Fællesskabets politikbehov og de midler, der er til rådighed såvel på nationalt plan som på fællesskabsplan, samt responsbyrden

b)

initiativer vedrørende revision af prioriteter og reduktion af responsbyrden, og

c)

de procedurer og eventuelle retsakter, som Kommissionen overvejer med henblik på programmets gennemførelse.

KAPITEL IV

FORMIDLING AF EUROPÆISKE STATISTIKKER

Artikel 18

Formidlingsforanstaltninger

1.   Formidlingen af europæiske statistikker sker i fuld overensstemmelse med principperne for statistikker fastsat i artikel 2, stk. 1, især hvad angår beskyttelse af den statistiske fortrolighed og sikring af lige adgang som krævet i henhold til princippet om upartiskhed.

2.   Formidlingen af europæiske statistikker varetages af Kommissionen (Eurostat), de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder inden for deres respektive kompetenceområder.

3.   Medlemsstaterne og Kommissionen bidrager inden for deres respektive kompetenceområder i nødvendigt omfang til at sikre, at alle brugere har lige adgang til europæiske statistikker.

Artikel 19

Offentligt tilgængelige registre

Data om individuelle statistiske enheder kan formidles via et offentligt tilgængeligt register, der består af anonymiserede registre, der er blevet behandlet på en sådan måde, at den statistiske dataenhed under hensyntagen til alle midler, som med rimelighed kan tænkes anvendt af tredjemand, hverken direkte eller indirekte kan identificeres.

Hvis dataene er blevet sendt til Kommissionen (Eurostat), kræves der en udtrykkelig godkendelse fra det nationale statistiske kontor eller den anden nationale myndighed, der leverede disse data.

KAPITEL V

STATISTISK FORTROLIGHED

Artikel 20

Beskyttelse af fortrolige data

1.   Følgende regler og foranstaltninger skal sikre, at fortrolige data udelukkende anvendes til statistiske formål, og at de ikke uretmæssigt videregives.

2.   Fortrolige data, der udelukkende er indsamlet for at udarbejde europæiske statistikker, må af de nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder og af Kommissionen (Eurostat) kun anvendes til statistiske formål, medmindre den statistiske enhed utvetydigt har givet sit tilsagn til, at de må anvendes til andre formål.

3.   Statistiske resultater, som gør det muligt at identificere en statistisk enhed, kan i de følgende ganske særlige tilfælde videreformidles af de nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat):

a)

hvis særlige betingelser og nærmere retningslinjer er fastlagt ved en retsakt fra Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, og de statistiske resultater efter anmodning fra den statistiske enhed ændres på en sådan måde, at formidlingen af dataene ikke berører den statistiske fortrolighed, eller

b)

hvis den statistiske enhed utvetydigt har givet tilladelse til videregivelse af dataene.

4.   Nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) træffer inden for deres respektive kompetenceområder alle nødvendige forskriftsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til fysisk og logisk beskyttelse af fortrolige data (kontrol med statistisk fortrolighed).

Nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) gennemfører alle nødvendige foranstaltninger for at sikre harmonisering af principper og retningslinjer angående fysisk og logisk beskyttelse af fortrolige data. Disse foranstaltninger vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den i artikel 27, stk. 2, nævnte forskriftsprocedure.

5.   Tjenestemænd og andre ansatte ved de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der har adgang til fortrolige data, er også efter deres fratræden forpligtet til at overholde fortrolighedskravet.

Artikel 21

Fremsendelse af fortrolige data

1.   Fremsendelse af fortrolige data fra en ESS-myndighed, som omhandlet i artikel 4, der har indsamlet dataene, til en anden ESS-myndighed, er tilladt, hvis det af hensyn til en effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker eller en højnelse af kvaliteten af europæiske statistikker er nødvendigt.

2.   Fremsendelse af fortrolige data mellem en ESS-myndighed, der har indsamlet dataene, og et ESCB-medlem er tilladt, hvis denne fremsendelse er nødvendig af hensyn til en effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker eller en højnelse af kvaliteten af europæiske statistikker inden for ESS' og ESCB's respektive kompetenceområder, og denne nødvendighed er blevet begrundet.

3.   Den myndighed, der har indsamlet dataene, skal give udtrykkelig tilladelse til enhver yderligere fremsendelse ud over den første fremsendelse.

4.   Nationale bestemmelser om statistisk fortrolighed kan ikke påberåbes for at hindre fremsendelse af fortrolige data i henhold til stk. 1 og 2, hvis en retsakt fra Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251 foreskriver fremsendelse af sådanne data.

5.   Fortrolige data, der fremsendes i overensstemmelse med denne artikel, anvendes udelukkende til statistiske formål, og kun personale, der arbejder med statistiske opgaver inden for deres arbejdsområde, har adgang til dem.

6.   Bestemmelserne i denne forordning om statistisk fortrolighed finder anvendelse på alle fortrolige data, der fremsendes inden for ESS og mellem ESS og ESCB.

Artikel 22

Beskyttelse af fortrolige data i Kommissionen (Eurostat)

1.   Med forbehold af de undtagelser, der er fastlagt i stk. 2, har kun tjenestemænd i Kommissionen (Eurostat) adgang til fortrolige data inden for deres særlige arbejdsområde.

2.   Kommissionen (Eurostat) kan i undtagelsestilfælde give andre af sine ansatte og andre fysiske personer, der udfører arbejde for Kommissionen (Eurostat) på kontraktbasis, adgang til fortrolige data inden for deres særlige arbejdsområde.

3.   Personer, som har adgang til fortrolige data, kan kun anvende disse data til statistiske formål. Denne forpligtelse gælder også efter deres fratræden.

Artikel 23

Adgang til fortrolige data til videnskabelige formål

Kommissionen (Eurostat), de nationale statistiske kontorer og de andre nationale myndigheder kan inden for deres respektive kompetenceområder give adgang til fortrolige data, som alene muliggør indirekte identifikation af de statistiske enheder, til forskere, der udfører statistiske analyser til videnskabelige formål. Er der tale om data, som er blevet indberettet til Kommissionen (Eurostat), kræves tilladelse fra det nationale statistiske kontor eller den anden nationale myndighed, som leverede dataene.

De nærmere retningslinjer, regler og betingelser for adgang på fællesskabsplan fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 27, stk. 3.

Artikel 24

Adgang til administrative registre

For at lette byrden for respondenterne skal de nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) have adgang til administrative datakilder inden for deres respektive offentlige administrative system, i det omfang disse data er nødvendige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

Medlemsstaterne og Kommissionen fastsætter inden for deres respektive kompetenceområde om fornødent praktiske bestemmelser og vilkår for at opnå faktisk adgang.

Artikel 25

Data fra offentlige kilder

Data fra kilder, der er lovligt tilgængelige for offentligheden, og som forbliver tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med national lovgivning, vil ikke blive betragtet som fortrolige i forbindelse med formidling af statistikker, der er udarbejdet på grundlag af disse data.

Artikel 26

Krænkelse af princippet om statistisk fortrolighed

Medlemsstaterne og Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at forhindre og pålægge sanktioner for krænkelse af princippet om statistisk fortrolighed.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 27

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af ESS-Udvalget.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 28

Ophævelse

1.   Forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Henvisninger til Udvalget for Fortrolige Statistiske Oplysninger, der blev nedsat ved den ophævede forordning, betragtes som henvisninger til ESS-Udvalget, der nedsættes ved artikel 7 i nærværende forordning.

2.   Forordning (EF) nr. 322/97 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

3.   Afgørelse 89/382/EØF, Euratom ophæves.

Henvisninger til Udvalget for det Statistiske Program betragtes som henvisninger til ESS-Udvalget, der nedsættes ved artikel 7 i nærværende forordning.

Artikel 29

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

A. VONDRA

Formand


(1)  EUT C 291 af 5.12.2007, s. 1.

(2)  EUT C 308 af 3.12.2008, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 19.11.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.2.2009.

(4)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(5)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(7)  EUT L 90 af 28.3.2006, s. 2.

(8)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(9)  EUT L 332 af 30.11.2006, s. 21.

(10)  EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

(11)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(12)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(13)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(14)  EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.

(15)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(16)  EUT L 304 af 14.11.2008, s. 70.

(17)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

(18)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(19)  EFT L 133 af 18.5.2002, s. 7.

(20)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 202 af 7.6.2004, s. 1.


Top