EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0257

Kommissionens forordning (EF) nr. 257/2009 af 24. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 for så vidt angår det supplerende informationsskema for anmeldelse af støtte til fiskeri og akvakultur (EØS-relevant tekst)

OJ L 81, 27.3.2009, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 249 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/257/oj

27.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 257/2009

af 24. marts 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 for så vidt angår det supplerende informationsskema for anmeldelse af støtte til fiskeri og akvakultur

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (1), særlig artikel 27,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af Kommissionens vedtagelse af nye EF-retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2) bør det supplerende informationsskema i del III.14 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (3) erstattes af et nyt supplerende informationsskema i tråd med de gældende rammebestemmelser.

(2)

Forordning (EF) nr. 794/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Del III.14 i bilag I til forordning (EF) nr. 794/2004 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(2)  EUT C 84 af 3.4.2008. s. 10.

(3)  EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

»DEL III.14

SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA FOR STØTTE TIL FISKERI OG AKVAKULTUR

Dette supplerende informationsskema skal anvendes til anmeldelse af enhver støtteordning eller individuel støtte, der er omfattet af retningslinjerne for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (retningslinjerne).

FORMÅLET MED STØTTEORDNINGEN eller DEN INDIVIDUELLE STØTTE (sæt kryds ud for det relevante og giv de krævede oplysninger):

Rækkefølgen her er som i punkt 4 i retningslinjerne: »Støtte, som kan anses for forenelig med fællesmarkedet«

   Punkt 4.1 i retningslinjerne: Støtte til foranstaltninger af samme slags som dem, der er omfattet af en gruppefritagelsesforordning

Generelle bemærkninger om denne form for støtte

Der findes for øjeblikket to gruppefritagelsesforordninger: Forordning (EF) nr. 736/2008 (1), der gælder for fiskeri og akvakultur, og Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 (2), som er den generelle fritagelsesforordning for alle sektorer.

Derfor skal sådan støtte i princippet ikke anmeldes.

Ifølge betragtning 6 i forordning (EF) nr. 736/2008 og betragtning 7 i forordning (EF) nr. 800/2008 bør disse forordninger ikke være til hinder for, at medlemsstaterne kan anmelde statsstøtte, hvis mål er i tråd med målene i disse forordninger.

Endvidere kan der ikke indrømmes fritagelse i henhold til forordning (EF) nr. 736/2008 og (EF) nr. 800/2008 for følgende former for støtte: Støtte, der overstiger de fastsatte lofter, jf. artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 736/2008 eller artikel 6 i forordning (EF) nr. 800/2008, støtte med særlige karakteristika, især støtte til andre virksomheder end SMV'er, støtte til kriseramte virksomheder, uigennemsigtig støtte og støtte til virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet.

Anmeldt støttes karakteristika:

støtte af samme slags som omfattet af forordning (EF) nr. 736/2008

støtte af samme slags som omfattet af forordning (EF) nr. 800/2008

støtte, der overstiger de fastsatte lofter

støtte til andre virksomheder end SMV'er

uigennemsigtig støtte

støtte til virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte

andre karakteristika: skal specificeres.

Forenelighed med fællesmarkedet

Medlemsstaterne skal give en detaljeret, velunderbygget begrundelse for, hvorfor støtten kan anses for at være forenelig med fællesmarkedet.

   Punkt 4.2 i retningslinjerne: Støtte, der er omfattet af visse horisontale retningslinjer

Medlemsstaterne skal henvise til de relevante retningslinjer, som de anser for at gælde for den pågældende støtteforanstaltning, og give en detaljeret, velunderbygget begrundelse for, hvorfor støtten anses for at være forenelig med de pågældende retningslinjer.

Medlemsstaterne skal også udfylde andre relevante sammenfattende informationsskemaer, der er knyttet som bilag til denne forordning.

uddannelsesstøtte — skema i del III.2

beskæftigelsesstøtte — skema i del III.3

støtte til forskning og udvikling —skema i del III.6.A eller III.6.B alt efter tilfældet

støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder — skema i del III.7 eller III.8 alt efter tilfældet

støtte til miljøbeskyttelse — skema i del III.10.

   Punkt 4.3 i retningslinjerne: Støtte til investeringer om bord på fiskerfartøjer

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger, der godtgør, at støtten er forenelig med betingelserne i artikel 25, stk. 2 og 6, i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (3).

De skal også give en begrundelse for, hvorfor støtten ikke indgår i det operationelle program, der medfinansieres af denne fond.

   Punkt 4.4 i retningslinjerne: Støtte som kompensation for skader, der skyldes naturkatastrofer, usædvanlige begivenheder eller specifikke ugunstige vejrbegivenheder

Medlemsstaterne skal indsende følgende oplysninger, der påviser, at støtten er forenelig med reglerne:

detaljerede oplysninger, der påviser, at der har været en naturkatastrofe eller en anden usædvanlig begivenhed, herunder tekniske og/eller videnskabelige rapporter

bevis for, at der er en årsagssammenhæng mellem begivenheden og skaderne

skadeberegningsmetode

andet bevismateriale.

   Punkt 4.5 i retningslinjerne: Skattelettelse og arbejdskraftrelaterede omkostninger i forbindelse med EF-fiskerfartøjer, der fisker uden for EF-farvande

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger, der påviser, at støtten er forenelig med betingelserne i punkt 4.5 i retningslinjerne.

Sådan information skal bl.a. indeholde nærmere oplysninger om risikoen for, at fartøjer omfattet af ordningen afregistreres i EF-fiskerflåderegistret.

   Punkt 4.6 i retningslinjerne: Støtte finansieret ved hjælp af skattelignende afgifter

Medlemsstaterne skal:

angive, hvordan provenuet fra de skattelignende afgifter vil blive anvendt

påvise, hvordan og på hvilket grundlag deres anvendelse af provenuet er foreneligt med statsstøttereglerne.

Endvidere skal de påvise, hvordan ordningen vil være til gavn for såvel indenlandske som importerede varer.

   Punkt 4.7 i retningslinjerne: Støtte til afsætning af fiskevarer fra EF's fjernområder

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger, der påviser, at støtten er forenelig med betingelserne i dette punkt og de relevante betingelser i Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 af 21. maj 2007 om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion (4).

   Punkt 4.8 i retningslinjerne: Støtte til fiskerflåden i EF's fjernområder

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger, der påviser, at støtten er forenelig med betingelserne i dette punkt og de relevante betingelser i Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi (5), og Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (6).

   Punkt 4.9 i retningslinjerne: Støtte til andre foranstaltninger

Medlemsstaterne skal meget nøje beskrive støttetype og mål.

Endvidere skal de give en detaljeret, velunderbygget begrundelse for, at støtten er forenelig med betingelserne i punkt 3 i retningslinjerne, og påvise, hvordan en sådan støtte tilgodeser den fælles fiskeripolitiks mål.

GENERELLE PRINCIPPER

Medlemsstaterne skal erklære, at der ikke vil blive ydet støtte til foranstaltninger, som støttemodtageren allerede er begyndt at gennemføre, og til aktiviteter, som modtageren også ville gennemføre på normale markedsvilkår.

Medlemsstaterne skal erklære, at der ikke vil blive ydet støtte i tilfælde, hvor EF-retten og navnlig den fælles fiskeripolitiks regler ikke overholdes.

Med henblik herpå skal medlemsstaterne erklære, at det i støtteforanstaltningen udtrykkeligt er fastsat, at støttemodtagerne i støtteperioden skal overholde den fælles fiskeripolitiks regler, og at støtten, hvis det i nævnte periode konstateres, at støttemodtageren ikke overholder den fælles fiskeripolitiks regler, skal tilbagebetales i forhold til, hvor alvorlig en overtrædelse der er tale om.

Medlemsstaterne skal erklære, at støtten er begrænset til højst ti år, eller forpligter sig til, hvis dette ikke er tilfældet, at genanmelde støtten senest to måneder før tiårsdagen for dens ikrafttræden.

ANDRE KRAV

Medlemsstaterne skal indsende en liste over alt dokumentationsmateriale, der indsendes sammen med anmeldelsen, og et kort resumé af indholdet af sådan dokumentation (f.eks. socioøkonomiske oplysninger om modtagerregionerne og en videnskabelig og økonomisk begrundelse).

Medlemsstaterne skal angive, at den pågældende støtte ikke er kumuleret med anden støtte i forbindelse med de samme støtteberettigede udgifter eller den samme kompensation.

Hvis der foreligger akkumulation, skal medlemsstaterne angive referencerne for den støtte (støtteordning eller individuel støtte), der er akkumulation med, og påvise, at hele den ydede støtte er forenelig med de relevante regler. I den forbindelse skal medlemsstaterne tage enhver form for statsstøtte i betragtning, herunder de minimis-støtte.


(1)  EUT L 201 af 30.7.2008, s. 16.

(2)  EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3.

(3)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.

(4)  EUT L 176 af 6.7.2007, s. 1.

(5)  EUT L 102 af 7.4.2004, s. 9.

(6)  EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10


Top