EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1340

Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstan

OJ L 348, 24.12.2008, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 43 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1340/oj

24.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1340/2008

af 8. december 2008

om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 17, stk. 1, i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side (1) er det fastsat, at handelen med visse stålprodukter skal være genstand for en særlig aftale om kvantitative arrangementer.

(2)

Den bilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstans regering om handel med visse stålprodukter (2), der blev indgået den 19. juli 2005, udløb den 31. december 2006. I 2007 og 2008 regulerede de autonome foranstaltninger indført ved henholdsvis Rådets forordning (EF) nr. 1870/2006 (3) og Rådets forordning (EF) nr. 1531/2007 (4) handelen med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Kasakhstan.

(3)

Indtil den nye aftale er underskrevet og trådt i kraft, eller Kasakhstan er blevet optaget i Verdenshandelsorganisationen (WTO), skal der fastsættes kvantitative lofter fra 2009.

(4)

I betragtning af at de betingelser, som lå til grund for fastsættelsen af de kvantitative lofter for 2007 og 2008, stort set fortsat gælder, er det hensigtsmæssigt at fastsætte de kvantitative lofter for 2009 på samme niveau som i 2007 og 2008.

(5)

Denne ordning må kunne forvaltes i Fællesskabet på en sådan måde, at det letter gennemførelsen af den nye aftale, i og med at der i videst muligt omfang fastsættes tilsvarende bestemmelser.

(6)

Det er nødvendigt at sikre, at de pågældende produkters oprindelse kontrolleres, og at der indføres egnede metoder for et passende administrativt samarbejde med henblik herpå.

(7)

Produkter, der er anbragt i frizone eller indført i henhold til procedurerne for toldoplag, midlertidig indførsel eller aktiv forædling (suspensionsordningen), bør ikke afskrives på de kvantitative lofter for de pågældende produkter.

(8)

For at denne forordning kan anvendes effektivt, skal der indføres et krav om en EF-importlicens for overgang til fri omsætning i Fællesskabet af de pågældende produkter.

(9)

For at sikre at disse kvantitative lofter ikke overskrides, er det nødvendigt at fastlægge en særlig forvaltningsprocedure, hvorefter de kompetente myndigheder i medlemsstaterne ikke udsteder importlicens uden Kommissionens bekræftelse af, at der fortsat er mængder til rådighed af det pågældende kvantitative loft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Denne forordning finder anvendelse på indførsel i Fællesskabet af de stålprodukter, der er anført i bilag I, og som har oprindelse i Republikken Kasakhstan.

2.   Stålprodukterne klassificeres i produktgrupper, jf. bilag I.

3.   Klassifikationen af produkterne i bilag I baseres på den kombinerede nomenklatur (KN), jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (5).

4.   De i stk. 1 omhandlede produkters oprindelse fastlægges i overensstemmelse med de i Fællesskabet gældende regler.

Artikel 2

1.   Indførsel i Fællesskabet af de stålprodukter, der er anført i bilag I, og som har oprindelse i Republikken Kasakhstan, er undergivet de i bilag V fastsatte kvantitative lofter. Frigivelse til fri omsætning i Fællesskabet af de i bilag I anførte produkter med oprindelse i Republikken Kasakhstan er betinget af, at der forelægges oprindelsescertifikat, jf. bilag II, og en importlicens udstedt af medlemsstaternes myndigheder i overensstemmelse med artikel 4.

2.   For at sikre at de mængder, for hvilke der udstedes importlicens, på intet tidspunkt overstiger de samlede kvantitative lofter for hver produktgruppe, udsteder de i bilag IV anførte kompetente myndigheder først importlicens, efter at Kommissionen har bekræftet, at der stadig er disponible mængder til rådighed inden for de kvantitative lofter for den relevante gruppe af stålprodukter for leverandørlandet, for hvilke en importør eller importører har indgivet ansøgning til nævnte myndigheder.

3.   Den tilladte indførsel afskrives på de relevante kvantitative lofter, der er fastsat i bilag V. Et produkt anses for at være afsendt på den dato, hvor det indlades eksporttransportmidlet.

Artikel 3

1.   De kvantitative lofter, der er omhandlet i bilag V, gælder ikke for produkter, som er anbragt i frizoner eller på frilagre eller indført under proceduren for toldoplag, midlertidig indførsel eller aktiv forædling (suspensionsordningen).

2.   Når de i stk. 1 omhandlede produkter efterfølgende frigives til fri omsætning, enten i uforandret stand eller efter bearbejdning eller forarbejdning, finder artikel 2, stk. 2, anvendelse, og de således frigivne produkter afskrives på de relevante kvantitative lofter, der er fastsat i bilag V.

Artikel 4

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 2, underretter de kompetente myndigheder som anført i bilag IV, inden de udsteder importlicenser, Kommissionen om de mængder, for hvilke de har modtaget ansøgning om importlicens, og forelægger de originale eksportlicenser, de har modtaget. Kommissionen bekræfter straks, om der er plads inden for lofterne til indførsel af de mængder, for hvilke der er ansøgt om importlicens, i den rækkefølge medlemsstaternes underretning modtages (efter »først til mølle-princippet«).

2.   De ansøgninger, der indgår i underretningerne til Kommissionen, er gyldige, hvis de hver især indeholder tydelig angivelse af eksportlandet, den pågældende produktkode, den mængde, der skal indføres, eksportlicensens nummer, kontingentåret og den medlemsstat, hvor produkterne skal overgå til fri omsætning.

3.   Kommissionen bekræfter så vidt muligt over for myndighederne hele den mængde, der er angivet i de modtagne ansøgninger for hver produktgruppe.

4.   De kompetente myndigheder underretter straks Kommissionen, efter at de er blevet informeret om mængder, som ikke er blevet udnyttet i løbet af importlicensens gyldighedsperiode. Sådanne uudnyttede mængder overføres automatisk til de resterende mængder af det samlede kvantitative fællesskabsloft for hver varekategori.

5.   De i stk. 1-4 nævnte underretninger formidles elektronisk via det integrerede netværk, der er etableret til dette formål, medmindre det af tvingende tekniske årsager midlertidigt er nødvendigt at benytte andre kommunikationsmidler.

6.   Importlicenserne eller tilsvarende dokumenter udstedes i overensstemmelse med artikel 12-16.

7.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder underretter Kommissionen om enhver annullering af allerede udstedte importlicenser eller tilsvarende dokumenter, hvis de hertil svarende eksportlicenser er blevet trukket tilbage eller annulleret af Republikken Kasakhstans kompetente myndigheder. Bliver Kommissionen eller en medlemsstats kompetente myndigheder af de kompetente myndigheder i Republikken Kasakhstan underrettet om tilbagetrækning eller annullering af en eksportlicens, efter at de pågældende produkter er blevet indført i Fællesskabet, afskrives de pågældende mængder på det relevante kvantitative loft, der er fastsat i bilag V.

Artikel 5

1.   Hvis Kommissionen råder over oplysninger om, at produkter som omhandlet i bilag I med oprindelse i Republikken Kasakhstan er blevet omladet, omdirigeret eller på anden måde indført i Fællesskabet ved omgåelse af sådanne kvantitative lofter, der er omhandlet i artikel 2, og Kommissionen finder, at de nødvendige tilpasninger bør foretages, anmoder den om konsultationer med henblik på at nå til en aftale om en tilsvarende tilpasning af de pågældende kvantitative lofter.

2.   Indtil resultatet af de i stk. 1 omhandlede konsultationer foreligger, kan Kommissionen anmode Republikken Kasakhstan om som en forholdsregel at træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre, at de tilpasninger af de kvantitative lofter, der er opnået enighed om under sådanne konsultationer, foretages.

3.   Er Fællesskabet og Republikken Kasakhstan ikke i stand til at nå til en tilfredsstillende løsning, afskriver Kommissionen, hvis der foreligger klare beviser for omgåelse, de mængder, der svarer til mængden af produkter med oprindelse i Republikken Kasakhstan, på det kvantitative loft.

Artikel 6

1.   Der kræves en eksportlicens, som skal være udstedt af Republikken Kasakhstans kompetente myndigheder, for alle forsendelser af stålprodukter, der er undergivet de i bilag V fastsatte kvantitative lofter, op til nævnte lofter.

2.   Importøren fremlægger originaleksemplaret af eksportlicensen med henblik på at få udstedt den i artikel 12 omhandlede importlicens.

Artikel 7

1.   Eksportlicensen for kvantitative lofter skal svare til den model, der er anført i bilag II, og den skal bl.a. attestere, at den pågældende produktmængde er afskrevet på det kvantitative loft, der er fastsat for den pågældende produktgruppe.

2.   Hver eksportlicens må kun omfatte en af de produktkategorier, der er angivet i bilag I.

Artikel 8

De udførte varer afskrives på de relevante kvantitative lofter, der er fastsat i bilag V, og afsendes i den i artikel 2, stk. 3, omhandlede betydning.

Artikel 9

1.   Der kan ved udfærdigelsen af den i artikel 6 nævnte eksportlicens tages flere kopier, der tydeligt mærkes som sådanne. Eksportlicensen og genparterne heraf samt oprindelsescertifikatet og genparterne heraf udfærdiges på engelsk.

2.   Udfærdiges de i stk. 1 nævnte dokumenter i hånden, benyttes blæk og blokbogstaver.

3.   Til eksportlicenserne eller de tilsvarende dokumenter anvendes format 210 × 297 mm. Der anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g/m2. Hver del skal være forsynet med guillochetryk i bunden, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

4.   Fællesskabets myndigheder accepterer alene originaleksemplaret som værende gyldigt med henblik på indførsel i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

5.   Hver eksportlicens eller tilsvarende dokument skal være forsynet med et standardiseret løbenummer, påtrykt eller anført på anden måde, hvorved det kan identificeres.

6.   Dette løbenummer sammensættes således:

to bogstaver som betegnelse for eksportlandet:

KZ

=

Republikken Kasakhstan

følgende to bogstaver som betegnelse for den forventede bestemmelsesmedlemsstat:

BE

=

Belgien

BG

=

Bulgarien

CZ

=

Tjekkiet

DK

=

Danmark

DE

=

Tyskland

EE

=

Estland

IE

=

Irland

GR

=

Grækenland

ES

=

Spanien

FR

=

Frankrig

IT

=

Italien

CY

=

Cypern

LV

=

Letland

LT

=

Litauen

LU

=

Luxembourg

HU

=

Ungarn

MT

=

Malta

NL

=

Nederlandene

AT

=

Østrig

PL

=

Polen

PT

=

Portugal

RO

=

Rumænien

SI

=

Slovenien

SK

=

Slovakiet

FI

=

Finland

SE

=

Sverige

GB

=

Det Forenede Kongerige

et etcifret tal til identifikation af kontingentåret svarende til det sidste ciffer i det pågældende år, f.eks. »9« for 2009

et tocifret tal til identifikation af det kontor i eksportlandet, der har udstedt dokumentet

et fortløbende femcifret tal fra 00 001 til 99 999, som tildeles den pågældende bestemmelsesmedlemsstat.

Artikel 10

Eksportlicensen kan udstedes efter afsendelsen af de produkter, den vedrører. Dokumentet skal i så fald påtegnes »issued retrospectively«.

Artikel 11

I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af en eksportlicens kan eksportøren hos de kompetente myndigheder, som udstedte dokumentet, anmode om et duplikateksemplar, der udfærdiges på grundlag af de eksportdokumenter, den pågældende er i besiddelse af.

Det således udstedte duplikateksemplar skal være forsynet med påtegningen »duplicate«. Datoen for udstedelsen af originaleksemplaret af eksportlicensen skal være anført på duplikateksemplaret.

Artikel 12

1.   Har Kommissionen i henhold til artikel 4 bekræftet, at den fornødne mængde er til rådighed inden for det pågældende kvantitative loft, udsteder medlemsstaternes kompetente myndigheder en importlicens senest inden fem arbejdsdage, efter at importøren har forelagt originaleksemplaret af den tilsvarende eksportlicens. Eksportlicensen skal være fremlagt senest den 31. marts i året efter det år, i hvilket de af eksportlicensen omfattede varer blev afsendt. Importlicenserne udstedes af de kompetente myndigheder i en hvilken som helst medlemsstat, uanset hvilken medlemsstat der er angivet på eksportlicensen, for så vidt Kommissionen i medfør af artikel 4 har bekræftet, at den ønskede mængde er til rådighed inden for det pågældende kvantitative loft.

2.   Importlicenserne er gyldige i fire måneder fra udstedelsesdatoen. På behørigt begrundet anmodning fra en importør kan en medlemsstats kompetente myndigheder forlænge gyldighedsperioden med højst yderligere fire måneder.

3.   Importlicenserne udfærdiges på den formular, der findes som bilag III, og er gyldige på hele Fællesskabets toldområde.

4.   Importørens erklæring eller ansøgning om importlicens skal indeholde:

a)

eksportørens fulde navn og adresse

b)

importørens fulde navn og adresse

c)

en nøjagtig beskrivelse af varerne og Taric-koden eller -koderne

d)

varernes oprindelsesland

e)

afsendelseslandet

f)

produktgruppe og -mængde

g)

nettovægt efter Taric-position

h)

produkternes værdi cif Fællesskabets grænse efter Taric-position

i)

de pågældende produkters kvalitet som eventuelt sekundavarer eller deklasserede varer

j)

i givet fald betalings- og leveringsdato samt en kopi af konnossement og købekontrakt

k)

eksportlicensens dato og nummer

l)

alle interne koder til administrativ brug

m)

dato og importørens underskrift.

5.   Importørerne er ikke forpligtet til at indføre hele den mængde, der er omfattet af importlicensen, i en enkelt forsendelse.

Artikel 13

Gyldigheden af importlicenser, der udstedes af medlemsstaternes myndigheder, er betinget af gyldigheden af og de anførte mængder i de eksportlicenser, der udstedes af Republikken Kasakhstans kompetente myndigheder, og på grundlag af hvilke importlicenserne er udstedt.

Artikel 14

Importlicenserne eller tilsvarende dokumenter udstedes af medlemsstaternes kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, uden forskelsbehandling til enhver importør, uanset hvor i Fællesskabet den pågældende er etableret, og under overholdelse af de øvrige betingelser, der kræves ifølge gældende regler.

Artikel 15

1.   Konstaterer Kommissionen, at de samlede mængder, der er omfattet af eksportlicenser udstedt af Republikken Kasakhstan, for en bestemt produktgruppe overstiger det kvantitative loft, der er fastsat for denne produktgruppe, anmodes medlemsstaternes licensudstedende myndigheder omgående om at suspendere al yderligere udstedelse af importlicenser. I sådanne tilfælde indleder Kommissionen straks konsultationer.

2.   En medlemsstats kompetente myndigheder skal afvise at udstede importlicenser for produkter med oprindelse i Republikken Kasakhstan, som ikke er omfattet af eksportlicenser, der er udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6-11.

Artikel 16

1.   De formularer, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal anvende til udstedelsen af de i artikel 12 nævnte importlicenser, skal være i overensstemmelse med den model for importlicens, der er angivet i bilag III.

2.   Formularerne til importlicenser og uddrag heraf udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf det første, der benævnes »Indehaverens eksemplar« og bærer nummeret 1, udleveres til ansøgeren, og det andet, der benævnes »Den udstedende myndigheds eksemplar« og bærer nummeret 2, opbevares af den myndighed, der har udstedt licensen. De kompetente myndigheder kan af administrative årsager føje yderligere kopier til eksemplar nr. 2.

3.   Formularerne trykkes på hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt mellem 55 og 65 g/m2. Deres format er 210 × 297 mm. Linjeafstanden for de maskinskrevne tekster er 4,24 mm (1/6 engelsk tomme). Formularernes rubricering skal nøje overholdes. De to sider af eksemplar nr. 1, der udgør selve licensen, skal desuden forsynes med et rødt guillocheret bundtryk, på hvilket enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler bliver synlig.

4.   Det påhviler medlemsstaterne at lade blanketterne trykke. Disse kan også trykkes af trykkerier, der er godkendt af den medlemsstat, hvor de er etableret. I sidstnævnte tilfælde skal der findes en henvisning til denne godkendelse på hver formular. Hver formular skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller med et mærke til dets identifikation.

5.   Ved udstedelsen forsynes importlicenserne og uddragene heraf af de berørte kompetente myndigheder med et udstedelsesnummer. Dette nummer formidles elektronisk til Kommissionen via det integrerede netværk, der er etableret i henhold til artikel 4.

6.   Licenser og uddrag heraf udfærdiges på den udstedende medlemsstats officielle sprog eller et af dens officielle sprog.

7.   I rubrik 10 skal de kompetente myndigheder angive den relevante stålproduktgruppe.

8.   De myndigheder, der foretager udstedelse og afskrivning, skal til afstempling benytte et stempel. De udstedende myndigheders stempel kan dog erstattes af et reliefstempel uden farve kombineret med bogstaver og tal fremstillet ved perforering eller trykning på licensen. De tildelte mængder anføres af den udstedende myndighed ved hjælp af uforfalskelige midler, der gør det umuligt at tilføje tal eller yderligere angivelser.

9.   På bagsiden af eksemplar nr. 1 og eksemplar nr. 2 skal der være en ramme til den afskrivning, som foretages af toldmyndighederne ved opfyldelsen af indførsels- eller udførselsformaliteterne eller af de kompetente administrative myndigheder ved udstedelsen af uddrag. Er der på licenserne eller uddragene heraf ikke tilstrækkelig plads til afskrivningerne, kan de kompetente administrative myndigheder vedhæfte et eller flere forlængelsesblade med samme afskrivningsrubrikker som dem, der findes på bagsiden af eksemplar nr. 1 og eksemplar nr. 2 af licenserne eller uddragene heraf. De afskrivende myndigheder anbringer deres stempel således, at den ene halvdel befinder sig på licensen eller uddraget heraf og den anden halvdel på forlængelsesbladet. Findes der mere end et forlængelsesblad, anbringes der et stempel på lignende måde tværs over hver side og den foregående side.

10.   De af myndighederne i en medlemsstat meddelte licenser og uddrag heraf og anførte angivelser og påtegninger har i hver af de øvrige medlemsstater samme retsvirkninger som dem, der er knyttet til de af medlemsstaternes egne myndigheder udstedte dokumenter og anførte angivelser og påtegninger.

11.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan om fornødent kræve de angivelser, der er anført i licenserne eller uddragene heraf, oversat til vedkommende lands officielle sprog eller et af dets officielle sprog.

Artikel 17

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra den 1. januar 2009. Såfremt Kasakhstan optages i WTO, ophører denne forordning på datoen for optagelsen (6).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EFT L 196 af 28.7.1999, s. 3.

(2)  EUT L 232 af 8.9.2005, s. 64.

(3)  EUT L 360 af 19.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 337 af 21.12.2007, s. 2.

(5)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(6)  Ophørsdatoen offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.


BILAG I

SA FLADVALSEDE PRODUKTER

SA1. Bredbånd

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Tykke flader

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Andre fladvalsede produkter

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


BILAG II

Image

Image

Image

Image


BILAG III

Image

Image

Image

Image


BILAG IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


BILAG V

KVANTITATIVE LOFTER

Produkter

Tons pr. år

SA. Fladvalsede produkter

SA1. Bredbånd

87 125

SA2. Tykke plader

0

SA3. Andre fladvalsede produkter

117 875


Top