EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1257

Rådets forordning (EF) nr. 1257/2008 af 4. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1579/2007 om fastsættelse for 2008 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet

OJ L 338, 17.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1257/oj

17.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1257/2008

af 4. december 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1579/2007 om fastsættelse for 2008 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (2), særlig artikel 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1579/2007 (3) fastsættes for 2008 fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet.

(2)

Selv om det i forordning (EF) nr. 1579/2007 fastsættes, at artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke skal anvendes for 2008 for pighvarkvoten i Sortehavet, muliggør den aktuelle bestandssituation for pighvar en sådan anvendelse.

(3)

Forordning (EF) nr. 1579/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

I betragtning af sagens hastende karakter og fordi kvoteåret 2008 snart er slut, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

På grund af sagens hastende karakter er det absolut nødvendigt at fravige den periode på seks uger, der er nævnt i del I, punkt 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1579/2007

Under »Pighvar« i bilag I til forordning (EF) nr. 1579/2007 ændres sætningen »Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke« til »Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes«.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2008.

På Rådets vegne

N. KOSCIUSKO-MORIZET

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUT L 346 af 29.12.2007, s. 1.


Top