EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1138

Rådets forordning (EF) nr. 1138/2008 af 13. oktober 2008 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994, om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

OJ L 308, 19.11.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 164 - 165

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1138/oj

19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1138/2008

af 13. oktober 2008

om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994, om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) indførte en varenomenklatur (i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«) og fastsatte den fælles toldtarifs konventionelle toldsatser.

(2)

Ved afgørelse 2008/870/EF (2) godkendte Rådet på Fællesskabets vegne aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba (i det følgende benævnt »aftalen«) som afslutning på forhandlingerne i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994.

(3)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 bør derfor ændres og suppleres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I afsnit III, i III. del, i bilag I, til forordning (EØF) nr. 2658/87, suppleres bilag 7 (WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente fællesskabsmyndigheder), med de mængder, der er angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen for aftalens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. oktober 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Se side 27 i denne EUT.


BILAG

Uanset bestemmelserne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for at være vejledende, idet indrømmelserne inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde, således som disse koder foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning. I de tilfælde, hvor der er anført ex-KN-koder, fastlægges indrømmelserne ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.

I bilag 7 (WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente fællesskabsmyndigheder) i afsnit III, i III. del, i bilag I, til forordning (EØF) nr. 2658/87, er de andre bestemmelser og betingelser følgende:

KN-kode

Varebeskrivelse

Andre bestemmelser og betingelser

Toldpos.

1701 11 10

Rå rørsukker, til raffinering

Tilføjelse af en landetildeling på 20 000 tons til Cuba for produktionsåret 2008/09 i EF's toldkontingent, toldsats inden for kontingentet på 98 EUR/ton.

Tilføjelse af en landetildeling på 10 000 tons til Cuba for produktionsåret 2009/10 i EF's toldkontingent, toldsats inden for kontingentet på 98 EUR/ton.


Top