EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_307_R_0015_01

Rådets afgørelse 2008/868/FUSP af 13. oktober 2008 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA)
Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (EUFOR Tchad/RCA)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/15


RÅDETS AFGØRELSE 2008/868/FUSP

af 13. oktober 2008

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24,

under henvisning til henstilling fra formandskabet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. oktober 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/677/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (1) (operation EUFOR Tchad/RCA).

(2)

I artikel 10, stk. 3, i den fælles aktion bestemmes det, at detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i en aftale i overensstemmelse med traktatens artikel 24.

(3)

I forlængelse af Rådets bemyndigelse af 13. september 2004 har formandskabet, bistået af generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, forhandlet en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i operation EUFOR Tchad/RCA (i det følgende benævnt »aftalen«).

(4)

Aftalen bør godkendes på Den Europæiske Unions vegne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA) godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. oktober 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EUT L 279 af 23.10.2007, s. 21.


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (EUFOR Tchad/RCA)

DEN EUROPÆISKE UNION (EU),

på den ene side, og

DEN RUSSISKE FØDERATION,

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne«,

ER UNDER HENVISNING TIL:

FN’s Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007) af 25. september 2007, der bemyndiger EU til at deployere styrker i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik

Rådet for Den Europæiske Unions vedtagelse af fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007 om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (EUFOR Tchad/RCA)

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse TCHAD/1/2008 om accept af bidrag fra tredjelande til Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik og Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse TCHAD/2/2008 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik, begge ændret ved Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse TCHAD/3/2008 af 14. maj 2008, og

UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:

(1)

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik indbød ved skrivelse af 7. december 2007 Den Russiske Føderation til at overveje en eventuel deltagelse i EU’s operation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik.

(2)

Den Russiske Føderation erklærede sig ved skrivelse af 23. april 2008 rede til at overveje en eventuel deltagelse.

(3)

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og Den Russiske Føderations udenrigsminister fremsatte den 29. april 2008 en fælles erklæring om gensidigt samarbejde i krisestyringsoperationer,

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Deltagelse i operationen

1.   Den russiske part deltager i den af Den Europæiske Union ledede operation i henhold til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007) og i overensstemmelse med fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007 om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA) (i det følgende benævnt »EU-operationen«) og operationsplanen af 18. januar 2008, idet den stiller et militært kontingent fra Den Russiske Føderations militære styrker (i det følgende benævnt »det russiske militære kontingent«) til rådighed med henblik på at støtte EU-operationen med lufttransport, jf. dog eventuelle gennemførelsesvilkår fastlagt i gennemførelsesarrangementerne som omhandlet i artikel 6 i denne aftale. Lufttransport udføres med fly fra det russiske militære kontingent med henblik på beskyttelse af liv og sikkerhed for de EU-ledede styrker (EUFOR) og FN’s mission i Den Centralafrikanske Republik og Tchad (MINURCAT) personel gennem transport af EUFOR-personel og MINURCAT-personel, transport af last samt eftersøgnings- og redningsarbejde for så vidt angår EUFOR-personel og MINURCAT-personel.

2.   Den russiske parts bidrag til EU-operationen berører ikke Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning.

3.   Den russiske part sikrer, at det russiske militære kontingent varetager sine opgaver i overensstemmelse med:

fælles aktion 2007/677/FUSP som omhandlet i denne artikels stk. 1

eventuelle gennemførelsesarrangementer, der skal vedtages af begge parter.

4.   Personel fra det russiske militære kontingent anvender EU-operationens regler for operationer, for så vidt de ikke er i strid med russisk lovgivning. Eventuelle forbehold/restriktioner i forhold til reglerne for operationen, der fastlægges af den russiske part, angives officielt over for den øverstbefalende for EU-operationen.

5.   Det russiske militære kontingent udfører sine opgaver og handler i overensstemmelse med EU-operationens mål og mandat som fastsat i FN’s Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007).

6.   Den russiske part kan til enhver tid trække sit bidrag tilbage, enten efter anmodning fra EU’s øverstbefalende for operationen eller ved afgørelse truffet af den russiske part, efter konsultationer mellem parterne. Den russiske part underretter i god tid EU’s øverstbefalende for operationen om eventuelle ændringer af dens deltagelse i EU-operationen.

Artikel 2

Status for styrkerne

1.   Status for det russiske militære kontingent er omfattet af de aftaler om status for styrkerne, der gælder mellem Den Europæiske Union og Republikken Tchad, Den Centralafrikanske Republik, Republikken Cameroun, efter deres ankomst i operationsområdet.

2.   Med forbehold af de i denne artikels stk. 1 omhandlede aftaler om status for styrkerne har den russiske part jurisdiktion over det russiske militære kontingent.

3.   En repræsentant for den russiske part deltager i procedurerne for behandling og afgørelse af eventuelle erstatningskrav, der involverer det russiske militære kontingent som omhandlet i aftalerne om status for styrkerne i denne artikels stk. 1.

4.   Den russiske part har ansvaret for afviklingen af sager om erstatningskrav fra eller vedrørende militærpersonel fra det russiske militære kontingent, der står i forbindelse med det russiske militære kontingents deltagelse i EU-operationen. Den russiske part har ansvaret for eventuelt at retsforfølge militærpersonel fra det russiske militære kontingent eller pålægge vedkommende en disciplinær sanktion efter sine egne love og forskrifter.

5.   Den Europæiske Union forpligter sig til at sikre, at medlemsstaterne ved undertegnelsen af denne aftale fremsætter en erklæring om frafald af krav mod Den Russiske Føderation i forbindelse med Den Russiske Føderations deltagelse i EU-operationen. Denne erklæring er knyttet som bilag til denne aftale.

6.   Den russiske part forpligter sig til ved undertegnelsen af denne aftale at fremsætte en erklæring om frafald af krav mod enhver stat, der deltager i EU-operationen. Denne erklæring er knyttet som bilag til denne aftale.

7.   Status for de styrker, der er udstationeret ved EU-operationens hovedkvarter i Paris, Frankrig, er omfattet af de arrangementer, der gælder mellem Den Franske Republiks og Den Russiske Føderations kompetente myndigheder.

Artikel 3

Klassificerede oplysninger

1.   Den russiske part beskytter klassificerede EU-oplysninger, som den får stillet til rådighed i forbindelse med EU-operationen, i overensstemmelse med kravene om beskyttelse af klassificerede oplysninger i Den Russiske Føderations lovgivning. I den forbindelse svarer parternes sikkerhedsklassifikationer til følgende:

EU

Den Russiske Føderation

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Den Russiske Føderations sikkerhedsmærkning »ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ« svarer til EU’s sikkerhedsklassifikation RESTREINT UE.

2.   Den russiske part træffer alle relevante foranstaltninger til at sikre, at klassificerede EU-oplysninger, som den får stillet til rådighed i forbindelse med EU-operationen, beskyttes på et niveau svarende til de grundlæggende principper og minimumsstandarder for beskyttelse af klassificerede EU-oplysninger, der finder anvendelse i EU, og må navnlig:

ikke anvende klassificerede oplysninger, der er videregivet til den, til andre formål end dem, hvortil de klassificerede oplysninger er videregivet af EU

ikke videregive sådanne oplysninger til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra EU

sikre, at adgang til klassificerede oplysninger, der er videregivet til den, kun gives til personer, for hvem kendskab til de pågældende oplysninger er nødvendigt for udførelsen af deres tjenstlige pligter og som, når det drejer sig om oplysninger, der er klassificeret CONFIDENTIEL UE eller højere, tillige er sikkerhedsgodkendt

sikre, at alle personer, der har behov for adgang til klassificerede oplysninger, inden de får adgang hertil, orienteres om og overholder kravene i de bestemmelser om sikkerhedsbeskyttelse, der gælder for klassifikationen af de oplysninger, som de får adgang til

sikre, at alle lokaliteter, områder, bygninger, kontorer, lokaler samt kommunikations- og informationssystemer, hvor der opbevares og/eller behandles klassificerede oplysninger og dokumenter, beskyttes ved hjælp af passende fysiske sikkerhedsforanstaltninger

sikre, at de klassificerede dokumenter, der er videregivet til den, indføres i et særligt register ved modtagelsen

underrette EU om enhver reel eller formodet lækage eller kompromittering af de klassificerede oplysninger, der er videregivet til den. I sådanne tilfælde indleder den russiske part en efterforskning og træffer passende foranstaltninger til at forhindre en gentagelse.

3.   Klassificerede oplysninger fremsendes, under hensyn til klassifikationsniveauet, via de diplomatiske kanaler, sikret postforsendelse eller personlig transport.

4.   Hvis EU og Den Russiske Føderation har indgået en aftale om beskyttelse af klassificerede oplysninger, finder bestemmelserne i den aftale anvendelse i forbindelse med EU-operationen.

Artikel 4

Kommandostruktur

1.   Det russiske militære kontingent forbliver fuldt ud underlagt den russiske parts kommando.

2.   De kompetente russiske myndigheder giver den øverstbefalende for operationen bemyndigelse til at tildele det russiske militære kontingent opgaver med henblik på gennemførelse af missionen som beskrevet i artikel 1, stk. 1, i denne aftale, ved det russiske militære kontingents ankomst til operationsområdet. Når der planlægges en ordre om en luftoperation eller en anden beslutning, der har konsekvenser for det russiske militære kontingent, sikres der fuld koordinering med det russiske militære kontingents højtstående militære repræsentanter. Den Russiske Føderation har samme rettigheder og forpligtelser i forbindelse med den daglige styring af operationen som de deltagende EU-medlemsstater.

3.   Den russiske part udpeger højtstående militære repræsentanter til at repræsentere det russiske militære kontingent i EUFOR både i EU-operationens hovedkvarter i Paris, Frankrig, og i EU-styrkehovedkvarteret i Abéché, Tchad. Hver af de højtstående militære repræsentanter kan bistås af underordnede. De højtstående militære repræsentanter rådfører sig med EU’s kommandostruktur om alle forhold i forbindelse med EUFOR. Det russiske militære kontingents øverstbefalende er ansvarlig for den daglige disciplin i kontingentet.

Artikel 5

Finansielle aspekter

1.   Den russiske part afholder alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse i EU-operationen, medmindre udgifterne afholdes i fællesskab som fastlagt i de gennemførelsesarrangementer, der er omhandlet i artikel 6 i denne aftale.

2.   EUFOR Tchad/RCA sørger for logistikstøtte til det russiske militære kontingent, idet udgifterne refunderes på de vilkår, der er fastlagt i gennemførelsesarrangementerne, jf. artikel 6 i denne aftale.

3.   EU fritager den russiske part for ethvert finansielt bidrag til de fælles udgifter.

4.   Erstatning i tilfælde af død, personskade, tab eller tingsskade forvoldt mod fysiske eller juridiske personer fra den eller de stater, hvor EU-operationen gennemføres, afgøres efter bestemmelserne i aftalerne om status for styrkerne, jf. artikel 2, stk. 1, i denne aftale.

5.   Den administrative forvaltning af de udgifter, der er specificeret i de i artikel 6 i denne aftale omhandlede gennemførelsesarrangementer, påhviler den EU-mekanisme, der administrerer de fælles udgifter og de nationale udgifter i forbindelse med operationen.

Artikel 6

Arrangementer til gennemførelse af aftalen

Den russiske parts deltagelse i EU-operationen gennemføres i overensstemmelse med de tekniske og administrative modaliteter i arrangementerne til gennemførelse af denne aftale, som skal indgås af Den Russiske Føderations forsvarsministerium og EU’s øverstbefalende for operationen.

Artikel 7

Misligholdelse

Hvis en af parterne ikke overholder de forpligtelser, der er fastsat i artikel 1-6 i denne aftale, har den anden part ret til at opsige denne aftale med en måneds varsel.

Artikel 8

Bilæggelse af tvister

1.   Tvister mellem parterne om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale og dens gennemførelsesarrangementer bilægges af de respektive parters relevante myndigheder på et passende niveau eller med diplomatiske midler.

2.   Finansielle krav eller tvister, der ikke er bilagt i henhold til denne artikels stk. 1, indbringes for en forligsmand eller mægler, der er udpeget ved fælles overenskomst.

Krav eller tvister, der ikke kan bilægges ved et sådant forlig eller sådan mægling, kan af begge parter indbringes for en voldgiftsret. Hver af parterne udnævner en voldgiftsmand til voldgiftsretten. De to udnævnte voldgiftsmænd udpeger en tredje voldgiftsmand, der fungerer som formand. Udnævner en af parterne ikke en voldgiftsmand inden to måneder efter modtagelse af den anden parts meddelelse om, at tvisten vil blive indbragt for voldgiftsretten, eller kan de to voldgiftsmænd ikke inden to måneder efter deres udnævnelse nå til enighed om udpegelse af en tredje voldgiftsmand, kan hver af parterne anmode præsidenten for Den Internationale Domstol om at foretage udpegelsen. Hvis præsidenten for Den Internationale Domstol er statsborger i en af parterne eller af andre årsager ikke kan påtage sig dette hverv, foretages de nødvendige udpegelser af den af de højest placerede dommere i Den Internationale Domstol, der ikke er statsborger i nogen af parterne. Voldgiftsretten træffer afgørelse efter ret og billighed. Voldgiftsmændene har ikke bemyndigelse til at idømme erstatning med straffende formål. Voldgiftsmændene aftaler voldgiftsprocedurerne. Voldgiftsretten sættes i Bruxelles, og voldgiftssproget er engelsk. Voldgiftskendelsen skal indeholde den begrundelse, afgørelsen bygger på, og skal af begge parter godkendes som endelig afgørelse af tvisten. Hver part afholder sine egne omkostninger, og alle fælles omkostninger deles ligeligt mellem parterne.

Artikel 9

Ikrafttræden

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den første måned efter, at parterne har underrettet hinanden om, at de har afsluttet de nødvendige interne procedurer.

2.   Denne aftale anvendes foreløbigt fra datoen for undertegnelsen.

3.   Denne aftale forbliver i kraft, så længe den russiske part bidrager til EU-operationen. Ophøret af denne aftale berører ikke eventuelle rettigheder eller forpligtelser, der følger af gennemførelsen af denne aftale forud for ophøret.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2008, i to eksemplarer på såvel engelsk som russisk, idet begge tekster har samme gyldighed.

For Den Europæiske Union

For Den Russiske Føderation

BILAG

ERKLÆRINGER

jf. artikel 2, stk. 5 og 6, i aftalen

Erklæring fra EU’s medlemsstater:

»De EU-medlemsstater, der anvender EU’s fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007 om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA) vil, for så vidt deres nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde og selv overtage behandlingen af eventuelle erstatningskrav mod Den Russiske Føderation for personskade eller død blandt deres personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører dem og benyttes af EU-operationen, hvis sådan personskade, død, tingsskade eller tab:

er forvoldt af personel fra Den Russiske Føderation under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU-operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører Den Russiske Føderation, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med EU-operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU-operationen fra Den Russiske Føderation under benyttelsen af dette materiel.«

Erklæring fra Den Russiske Føderation:

»Den Russiske Føderation, der bidrager til Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA), der gennemføres i overensstemmelse med fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007, vil, for så vidt dens nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod enhver anden stat, der deltager i EU-operationen, for personskade eller død blandt dens personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører føderationen og benyttes af EU-operationen, hvis sådan personskade, død, tingsskade eller tab:

er forvoldt af personel under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU-operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører stater, som deltager i EU-operationen, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU-operationen under benyttelsen af dette materiel.«


Top