EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0866

2008/866/EF: Kommissionens beslutning af 12 november 2008 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2008) 6732) (EØS-relevant tekst)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 157 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/866/oj

18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/9


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12 november 2008

om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum

(meddelt under nummer K(2008) 6732)

(EØS-relevant tekst)

(2008/866/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Fællesskabet og på nationalt plan skal finde anvendelse på fødevarer og foder i almindelighed og på fødevare- og fodersikkerhed i særdeleshed. Der er fastsat bestemmelser om beredskabsforanstaltninger for tilfælde, hvor det er åbenbart, at fødevarer eller foder importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af den eller de berørte medlemsstater.

(2)

Et udbrud af hepatitis A hos mennesker er blevet bekræftet i Fællesskabet. Man har fundet ud af, at sygdommen skyldes indtagelse af visse toskallede bløddyr importeret fra Peru, som var kontamineret med hepatitis A-virus (HAV).

(3)

De kontaminerede toskallede bløddyr er kilemuslinger (Donax spp.), og kontamineringen skyldes sandsynligvis en viral kontaminering af vandet i produktionsområderne. Også andre toskallede bløddyr kan derfor være kontaminerede.

(4)

Eftersom indtagelse af sådanne toskallede bløddyr udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker, bør import fra Peru til Fællesskabet af toskallede bløddyr suspenderes.

(5)

I betragtning af kontamineringens alvor bør suspensionen også finde anvendelse på toskallede bløddyr, som afsendes til Fællesskabet, før denne beslutning får virkning, men som ankommer til et grænsekontrolsted i Fællesskabet efter den pågældende dato.

(6)

Importsuspensionen bør foreskrives på fællesskabsplan for at sikre effektiv og ensartet beskyttelse af forbrugernes sundhed i alle medlemsstaterne.

(7)

Akvakulturproduktionen af kammuslinger (Pectinidae) i Peru foregår i separate produktionsområder med lav populationstæthed og langt fra potentielle kontamineringskilder. Desuden forarbejdes Pectinidae, ved at organerne fjernes, hvorved risikoen for viral kontaminering af den spiselige del af produktet reduceres. Import fra Peru af Pectinidae, der er forarbejdet på nævnte måde, bør derfor tillades.

(8)

Dertil kommer, at varmebehandling hindrer virussens levedygtighed. Det bør derfor tillades at importere toskallede bløddyr fra Peru, som er blevet varmebehandlet i overensstemmelse med kravene i afsnit VII, kapitel II, del A, punkt 5, litra b), i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2).

(9)

De peruvianske myndigheder har lovet at træffe øjeblikkelige korrigerende foranstaltninger og om nødvendigt tilladt inspektion fra Kommissionens side i de kommende måneder. Foranstaltningerne foreskrevet i denne beslutning bør derfor kun anvendes indtil den 31. marts 2009, uden at det dog tilsidesætter Kommissionens beføjelser til at ændre, ophæve eller forlænge foranstaltningerne på grundlag af eventuelle nye oplysninger om situationens udvikling i Peru eller foregriber resultatet af Kommissionens inspektioner.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning finder anvendelse på toskallede bløddyr som defineret i punkt 2.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, som importeres fra Peru og er bestemt til konsum (i det følgende benævnt »toskallede bløddyr«).

Artikel 2

Medlemsstaterne må ikke tillade import til Fællesskabet af toskallede bløddyr fra Peru.

Forbuddet finder anvendelse på alle sendinger af toskallede bløddyr, som modtages ved grænsekontrolsteder i Fællesskabet, uanset om sendingerne er produceret, oplagret eller certificeret i oprindelseslandet, før denne beslutning træder i kraft.

Artikel 3

Uanset artikel 2 tillader medlemsstaterne import til Fællesskabet af følgende:

a)

Pectinidae, hvorfra organerne er fjernet, og som hidrører fra akvakulturbrug

b)

toskallede bløddyr, som er blevet underkastet varmebehandling i henhold til afsnit VII, kapitel II, del A, punkt 5, litra b), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 4

Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne beslutning afholdes af modtageren eller dennes repræsentant.

Artikel 5

Denne beslutning anvendes indtil den 31. marts 2009.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.


Top