EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1055

Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2008 af 27. oktober 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik

OJ L 283, 28.10.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 205 - 206

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1055/oj

28.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1055/2008

af 27. oktober 2008

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 184/2005 fastlægger en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

(2)

De fælles kvalitetsstandarder samt kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed skal fastlægges, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 184/2005.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Betalingsbalanceudvalget, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 184/2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne forelægger hvert år en kvalitetsrapport, der udarbejdes efter reglerne i bilaget.

Artikel 2

Medlemsstaterne fremsender deres kvalitetsrapporter senest den 30. november hvert år.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23.


BILAG

1.   Indledning

Kvalitetsrapporten skal indeholde både kvantitative og kvalitative kvalitetsindikatorer. Kommissionen (Eurostat) fremlægger for hver medlemsstat resultaterne af de kvantitative indikatorer, der er beregnet på grundlag af de indberettede data. Medlemsstaterne fortolker og kommenterer dem ud fra deres dataindsamlingsmetodologi.

2.   Tidsplan

Inden udgangen af oktober hvert år sender Kommissionen (Eurostat) medlemsstaterne udkast til kvalitetsrapporter, der er allerede er delvist udfyldt med de fleste kvantitative indikatorer og andre data, som Kommissionen (Eurostat) er i besiddelse af.

Senest den 30. november hvert år fremsender medlemsstaterne de udfyldte kvalitetsrapporter til Kommissionen.

3.   Kvalitetskriterier

Følgende kvalitetskriterier anses for at være relevante: dataenes aktualitet og dækning, metodologisk pålidelighed, stabilitet, plausibilitet, konsistens og nøjagtighed. Komponenten »nøjagtighed« vil, selv om det er et relevant begreb, blive behandlet separat som supplerende komponent, da den har relation til kvaliteten på inputsiden.

3.1.   Aktualiteten og dækningen af de data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat)

Denne komponent refererer til overholdelsen af fristerne for dataindberetningen og tilgængeligheden af data efter referenceperioder, geografisk opdelt og opdelt efter post og aktivitet.

3.2.   Metodologisk pålidelighed

Metodologisk pålidelighed refererer til overholdelse af internationalt accepterede standarder, retningslinjer og god praksis.

Denne komponent skal indeholde et begrænset antal metodologispørgsmål, som vil variere fra år til år, og vil fokusere på overholdelsen af internationalt anerkendte standarder. Medlemsstaterne skal også gøre rede for de vigtigste metodologiændringer, der har fundet sted i referenceperioden, og i hvilket omfang, de har påvirket datakvaliteten.

3.3.   Stabilitet

Stabilitet refererer til graden af overensstemmelse mellem det første skøn og den endelige værdi.

Her undersøges revisionernes omfang, i hvilken retning de foretages, og overensstemmelsen mellem de tendenser, der har kunnet afledes af de første og endelige skøn.

3.4.   Plausibilitet

Plausibilitet refererer til omfanget af uforklarede ændringer.

Medlemsstaterne skal evaluere deres interne kontrolprocedurer (styrker og svagheder) og fremsætte forslag til forbedringer.

3.5.   Konsistens

Konsistens refererer til overensstemmelse både inden for de leverede datasæt (intern konsistens) og med andre relevante datasæt af samme art (ekstern konsistens).

3.6.   Nøjagtighed

Nøjagtighed refererer til graden af overensstemmelse mellem skønnet (det endelige skøn) og den sande populationsværdi.

På grundlag af et sæt parametre skal der her foretages en beskrivende analyse af de væsentligste problemer, der skal løses, for at datadækningen kan forbedres. Dette kriterium vil blive behandlet som en supplerende kvalitetskomponent og vil ikke blive lagt til grund for den samlede kvalitetsvurdering.


Top