EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2007C0119

EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling nr. 119/07/KOL af 16. april 2007 om overvågning af baggrundsniveauet for dioxiner og dioxinlignende og ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer

OJ L 275, 16.10.2008, p. 65–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2007/119/oj

16.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/65


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS HENSTILLING

Nr. 119/07/KOL

af 16. april 2007

om overvågning af baggrundsniveauet for dioxiner og dioxinlignende og ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN —

SOM HENVISER til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt EØS-aftalen), særlig artikel 109 og protokol 1,

SOM HENVISER til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol, særlig artikel 5, stk. 2, litra b), og protokol 1,

SOM HENVISER til den retsakt, der er anført i punkt 54zn i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen,

Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler

 (1)

som ændret, og som tilpasset EØS-aftalen ved dennes protokol 1,

SOM HENVISER til den retsakt, der er anført i punkt 54zzc i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen,

Kommissionens direktiv 2002/69/EF af 26. juli 2002 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af dioxinindholdet og bestemmelse af dioxinlignende PCB i levnedsmidler

 (2)

som ændret, og som tilpasset EØS-aftalen ved dennes protokol 1,

SOM HENVISER til EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning 37/07/KOL af 27. februar 2007, hvori det kompetente medlem af kollegiet anmodes om at vedtage henstillingen, såfremt udkastet til henstilling er i overensstemmelse med udtalelsen fra EFTA’s Levnedsmiddeludvalg, og

som tager følgende i betragtning:

Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 fastsætter grænseværdier for dioxiner og summen af dioxiner og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (PCB'er) i fødevarer.

Det er nødvendigt, at der i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde indsamles pålidelige oplysninger om forekomsten af dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB'er i så mange forskellige fødevarer som muligt for at få et klart overblik over udviklingen i baggrundsniveauet for disse stoffer i fødevarer.

I EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling 144/06/KOL af 11. maj 2006 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB i foderstoffer og fødevarer anbefales det, at EFTA-staterne foretager stikprøveundersøgelser af indholdet af dioxiner og dioxinlignende, samt om muligt ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer, jf. Kommissionens henstilling 2004/705/EF (3),

I henstilling 2004/705/EF er der fastsat anbefalinger for, hvor mange prøver medlemsstaterne som minimum bør udtage inden for de forskellige fødevarekategorier med henblik på den årlige analyse, og hvilket format der bør anvendes ved indberetningen af resultaterne af overvågningen af baggrundsværdierne for indholdet af dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB'er i fødevarer.

Det eksisterende overvågningsprogram, der er fastlagt ved henstilling 2004/705/EF, bør ændres i overensstemmelse med de indhøstede erfaringer, og de EFTA-stater, der deltager i EØS-aftalen, bør deltage i undersøgelsen af indholdet af dioxiner og dioxinlignende og ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer.

Det er vigtigt, at de oplysninger, der indsamles i forbindelse med denne henstilling, indberettes regelmæssigt til EFTA-Tilsynsmyndigheden, og at denne, som fastsat i artikel 2, stk. 1, i protokol 1 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen, videregiver disse oplysninger til Kommissionen, således at sidstnævnte kan samle oplysningerne i en database. Oplysninger, der gennem de seneste år er indsamlet ved hjælp af analysemetoder, der opfylder kravene i Kommissionens direktiv 2002/69/EF, bør også stilles til rådighed.

De i denne henstilling fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra EFTA's Levnedsmiddeludvalg, der bistår EFTA-Tilsynsmyndigheden,

HENSTILLER:

1.

at EFTA-staterne fra 2007 og frem til den 31. december 2008 overvåger baggrundsværdierne for indholdet af dioxiner, furaner og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (PCB'er) i fødevarer, idet de hvert år udtager og analyserer prøver med den anbefalede hyppighed, jf. det vejledende skema i bilag I,

2.

at EFTA-staterne så vidt muligt analyserer samme prøvers indhold af ikke-dioxinlignende PCB'er,

3.

at EFTA-staterne med regelmæssige mellemrum tilsender EFTA-Tilsynsmyndigheden resultatet af overvågningen, med de oplysninger og i det format, der er beskrevet i bilag II, således at disse oplysninger kan samles i én database. Oplysninger om baggrundsniveauet fra de seneste år, der er indsamlet ved hjælp af analysemetoder, der opfylder kravene i Kommissionens direktiv 2002/69/EF, indsendes også,

4.

at henvisninger til henstilling 2004/705/EF i EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling 144/06/KOL af 11. maj 2006 betragtes som henvisninger til denne henstilling.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2007.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Kristján Andri STEFÁNSSON

Medlem af kollegiet

Niels FENGER

Direktør


(1)  EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1.

(2)  EFT L 209 af 6.8.2002, s. 5.

(3)  EUT L 321 af 22.10.2004, s. 45.


BILAG I

Tabel:

Oversigt over anbefalede mindsteantal fødevareprøver, der skal analyseres hvert år. Prøvernes fordeling er baseret på produktionen i de enkelte lande. Der lægges i særlig grad vægt på fødevarer, for hvilke baggrundsniveauet for dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB'er kan forventes at variere særlig meget. Dette gælder først og fremmest fisk.


Produkter, inkl. afledte produkter

Akvakultur

(*)

Vildfisk

(**)

Kød

(***)

Mælk

(****)

Æg

(*****)

Andet

(******)

I alt

Antal prøver

 

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til tabellen

Tallene i tabellen er minimumstal. EØS-EFTA-staterne opfordres til at udtage flere prøver.

(*)   Akvakultur: For akvakulturprodukters vedkommende bør prøverne fordeles på de forskellige fiskearter i forhold til produktionsmængderne.

(**)   Vildfisk: For vildfisks vedkommende bør prøverne fordeles på de forskellige fiskearter i forhold til fangstmængderne. Der bør især fokuseres på vildål.

(***)   Kød: Ud over kød og kødprodukter af kvæg, svin, fjerkræ og får bør der udtages et betydeligt antal prøver af hestekød, rensdyrkød, gedekød, kaninkød og kød af vildt.

(****)   Mælk: En stor andel af mælkeprøverne bør udtages af gårdmælk (hovedsagelig komælk). Der bør desuden udtages prøver af mælk og mejeriprodukter, som ikke er komælk (gedemælk osv.).

(*****)   Æg: Der bør især fokuseres på æg fra frilandshøns, men der bør der også udtages prøver af æg af ænder, gæs og vagtler.

(******)   Andet: I denne kategori bør der især fokuseres på:

kosttilskud (især kosttilskud baseret på marinolie)

fødevarer til spædbørn og småbørn

fødevarer med oprindelse i områder, hvor der — f.eks. på grund af klimaforhold, der har medført oversvømmelser — er sket ændringer i produktionsvilkårene, som potentielt kan have betydning for indholdet af dioxin og dioxinlignende PCB'er i fødevarer fra området.


BILAG II

A.   Forklarende bemærkninger til blanketten til indberetning af analyseresultater for dioxiner, furaner, dioxinlignende PCB'er og andre PCB'er i fødevarer

1.   Generelle oplysninger om de analyserede prøver

Prøvekode: Prøvens identifikationskode.

Land: Navnet på den medlemsstat, hvor overvågningen er gennemført.

År: Det år, overvågningen er gennemført.

Produkt: Det analyserede fødevareemne — beskrives så detaljeret som muligt.

Afsætningsled: Det sted, hvor produktet (prøven) er indsamlet.

Væv: Den analyserede del af prøven.

Angivelse af resultater: Resultaterne angives på det grundlag, grænseværdierne er fastsat på. Det anbefales på det kraftigste at anvende det samme grundlag for angivelse af niveauerne i forbindelse med analyse af ikke-dioxinlignende PCB'er.

Prøveudtagningstype: Stikprøveudtagning — analyseresultater fra målrettet udtagning kan også rapporteres, men det skal da klart anføres, at der har været tale om målrettet udtagning, som ikke nødvendigvis giver et billede af de normale baggrundsværdier.

Antal delprøver: Hvis den analyserede prøve er en samleprøve, opgives antallet af delprøver (antal individuelle prøver). Er analyseresultatet baseret på blot én prøve, anføres »1«. Da antallet af delprøver kan variere fra samleprøve til samleprøve, bedes dette tal angivet for hver prøve.

Produktionsmetode: Konventionel/økologisk (specificeres så vidt muligt).

Område: For så vidt som det er relevant, oplyses det, i hvilket distrikt/hvilken region prøven er udtaget, helst med angivelse af, om der er tale om et landdistrikt, bymæssig bebyggelse, et industriområde, en havn, åbent hav osv. f.eks.: Bruxelles — bymæssig bebyggelse, Middelhavet — åbent hav. Det er især vigtigt klart at anføre området, hvis prøven er udtaget af fødevarer, der er produceret i områder, hvor der har været oversvømmelse.

Fedtindhold (%): Den procentdel, som fedt udgør af prøven.

Vandindhold (%): Den procentdel, som vand udgør af prøven (hvis tallet er kendt).

2.   Generelle oplysninger om de anvendte analysemetoder

Analysemetode: Det angives, hvilken metode der er anvendt.

Akkrediteringsstatus: Det angives, om den valgte analysemetode er akkrediteret.

Usikkerhed: Beslutningsgrænsen eller den med analysemetoden forbundne ekspanderede måleusikkerhed i procent.

Fedtekstraktionsmetode: Det angives, hvilken fedtekstraktionsmetode der er anvendt til at bestemme fedtindholdet i prøven.

3.   Analyseresultater

Dioxiner, furaner, dioxinlignende PCB'er: Resultaterne for de enkelte kongenere angives i ppt — pikogram/gram (pg/g).

Ikke-dioxinlignende PCB'er: Resultaterne for de enkelte kongenere angives i ppb — nanogram/gram eller mikrogram/kilo (ng/g eller μg/kg).

LOQ: Bestemmelsesgrænsen i pg/g (for dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB'er) eller μg/kg (for ikke-dioxinlignende PCB'er).

For kongenere, som er bestemt til at have en værdi under LOQ (bestemmelsesgrænsen), anføres »< LOQ« i resultatfeltet (LOQ angives som en værdi).

Hvor der er analyseret PCB-kongenere ud over PCB-6 og dioxinlignende PCB'er, tilføjes hver enkelt PCB-kongeners nummer på blanketten f.eks. 31, 99, 110 osv. Hvis prøven er testet for flere PCB-kongenere, end der er rækker i skemaet, tilføjes flere rækker sidst i blanketten.

4.   Generelle bemærkninger til blanketten

Indberetning af genfindingsprocenten

Det er fakultativt at indberette genfindingsprocenten, hvis den for enkeltkongenere ligger i intervallet 60-120 %. Hvis genfindingsprocenten for nogle enkeltkongenere ligger uden for nævnte interval, er det obligatorisk at indberette genfindingsprocenten.

Indberetning af LOQ

Det er ikke obligatorisk at indberette LOQ, men i resultatkolonnen skal ikke-bestemte kongenere indberettes som »< LOQ« (det faktiske tal).

Indberetning af TEQ-værdi for enkeltkongenere

Kolonnen vedrørende TEQ-værdier for enkeltkongenerne er fakultativ.


BILAG III

B.   Blanket til indberetning af kongenerspecifikke analyseresultater for dioxiner, furaner, dioxinlignende PCB'er og andre PCB'er i fødevarer

Image

Image

Image


Top