EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0799

2008/799/EF: Kommissionens beslutning af 10. oktober 2008 om fordeling for regnskabsåret 2008 af de definitive støttebeløb på medlemsstaterne for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2008) 5738)

OJ L 275, 16.10.2008, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/799/oj

16.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10. oktober 2008

om fordeling for regnskabsåret 2008 af de definitive støttebeløb på medlemsstaterne for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999

(meddelt under nummer K(2008) 5738)

(Kun den bulgarske, den franske, den græske, den italienske, den maltesiske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(2008/799/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 14, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Reglerne om omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer er fastsat ved forordning (EF) nr. 1493/1999 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2000 af 31. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår produktionskapacitet (2).

(2)

I bestemmelserne for den finansielle planlægning og medfinansieringen af omstrukturerings- og omstillingsordningen i forordning (EF) nr. 1227/2000 er det fastsat, at henvisning til et givet regnskabsår skal vedrøre betalinger, som medlemsstaterne rent faktisk har foretaget mellem den 16. oktober og den efterfølgende 15. oktober.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999 tildeler Kommissionen hvert år medlemsstaterne en foreløbig kredittranche, der er baseret på objektive kriterier, under hensyntagen til særlige forhold og behov og den indsats, der skal gøres i betragtning af ordningens mål.

(4)

Kommissionen fastsatte den vejledende fordeling af støttebeløb for produktionsåret 2007/08 ved beslutning 2007/719/EF (3).

(5)

Efter artikel 17, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1227/2000 idømmes der en bøde, når en medlemsstats faktiske udgifter pr. hektar overstiger det oprindeligt tildelte beløb. For regnskabsåret 2008 idømmes Slovakiet en bøde på 6 169 EUR.

(6)

Efter artikel 16, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1227/2000 kan medlemsstaterne indgive en senere anmodning i forbindelse med det igangværende regnskabsår. For regnskabsåret 2008 er det tilfældet for Tjekkiet, Spanien, Italien, Ungarn og Rumænien.

(7)

Efter artikel 17, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1227/2000 godkendes de anmodninger om senere finansiering, der meddeles Kommissionen af medlemsstaterne, i forhold til medlemsstaternes anmodninger ved anvendelse af de bevillinger, der er disponible efter fradrag af summen, for alle medlemsstater, af de beløb, der er indberettet efter artikel 16, stk. 1, litra a) og b), i nævnte forordning, fra det samlede beløb, der er tildelt medlemsstaterne. Denne bestemmelse gælder for regnskabsåret 2008 for Tjekkiet, Spanien, Italien, Ungarn og Rumænien. Da de anmodninger om senere finansiering, der er blevet indgivet af disse medlemsstater, har omfattet et beløb, der er mindre end det støttebeløb, der har været til rådighed til omfordeling, har alle de nævnte medlemsstaters anmodninger kunnet efterkommes —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fordelingen af de definitive støttebeløb for produktionsåret 2007/08 på medlemsstaterne for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer efter forordning (EF) nr. 1493/1999 for regnskabsåret 2008 er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(2)  EFT L 143 af 16.6.2000, s. 1.

(3)  EUT L 289 af 7.11.2007, s. 59.


BILAG

FORDELING AF DE DEFINITIVE STØTTEBELØB FOR PRODUKTIONSÅRET 2007/08

(regnskabsåret 2008)

Medlemsstat

Areal (ha)

Støttebeløb (EUR)

Bulgarien

1 200

9 013 796

Tjekkiet

706

11 883 827

Tyskland

1 406

12 097 072

Grækenland

647

6 360 118

Spanien

21 154

169 516 302

Frankrig

8 977

69 071 668

Italien

12 358

101 761 476

Cypern

150

2 131 684

Luxembourg

5

38 001

Ungarn

1 852

14 813 090

Malta

3

38 157

Østrig

888

5 068 342

Portugal

2 711

23 511 590

Rumænien

4 205

35 050 228

Slovenien

124

2 401 900

Slovakiet

228

863 646

I alt

56 614

463 620 897


Top