EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0592

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 592/2008 af 17. juni 2008 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EØS-relevant tekst)

OJ L 177, 4.7.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/592/oj

4.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 592/2008

af 17. juni 2008

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 42 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at tilpasse visse bilag til forordning (EØF) nr. 1408/71 (3) for at tage hensyn til ændringer, som er blevet foretaget til lovgivningen i en række medlemsstater.

(2)

Det er derfor nødvendigt at ændre forordning (EØF) nr. 1408/71 i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II, II a, III, IV, VI og VIII til forordning (EØF) nr. 1408/71 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 17. juni 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  Udtalelse af 25.10.2007 (EUT C 44 af 16.2.2008, s. 106).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 15.1.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.5.2008.

(3)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1992/2006 (EUT L 392 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

I bilagene til forordning (EØF) nr. 1408/71 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I del I affattes afsnit »J. IRLAND« således:

»1.

Som arbejdstager anses i henhold til forordningens artikel 1, litra a), nr. ii), enhver person, der er forsikret i medfør af en tvungen eller frivillig ordning i overensstemmelse med bestemmelserne i afdeling 12, 24 og 70 i Social Welfare Consolidation Act 2005 (kodificeret lov af 2005 om social tryghed og sociale ydelser).

2.

Som selvstændig erhvervsdrivende anses i henhold til forordningens artikel 1, litra a), nr. ii), enhver person, der er forsikret i henhold til en tvungen eller frivillig ordning i overensstemmelse med bestemmelserne i afdeling 20 og 24 i Social Welfare Consolidation Act 2005 (kodificeret lov af 2005 om social tryghed og sociale ydelser).«

b)

I del II foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit »J. IRLAND« affattes således:

»Ved afgørelse af, om der er ret til naturalydelser ved sygdom og moderskab i henhold til forordningen, betyder udtrykket »familiemedlem« enhver person, over for hvem arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende anses for at have forsørgerpligt i medfør af Health Acts of 1947-2004 (lovene om sundhedsvæsen af 1947-2004).«

ii)

Afsnit »P. UNGARN« affattes således:

»Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket »familiemedlem« en ægtefælle eller et barn, over for hvem der består forsørgerpligt, som defineret i artikel 685, litra b), i den civile retsplejelov.«

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I del I affattes afsnit »I. Frankrig« således:

»Tillægsydelsesordninger for selvstændige erhvervsdrivende inden for håndværk, industri, handel og liberale erhverv, supplerende alderdomsforsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende inden for liberale erhverv, supplerende ordninger for forsikring mod invaliditet og dødsfald for selvstændige erhvervsdrivende inden for liberale erhverv samt tillægspensionsordninger for overenskomstomfattede alment praktiserende læger og medicinsk hjælpepersonale, der er omhandlet i artikel L. 615-20, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-1 og L. 723-14 i Code de la sécurité sociale (lov om social sikring).«

b)

I del II affattes afsnit »T. Polen« således:

»Engangsydelse ved fødsel (lov om familieydelser).«

3)

I bilag II a affattes afsnit »J. IRLAND« således:

»a)

Tilskud til arbejdssøgende (Social Welfare Consolidation Act 2005, del III, kapitel 2).

b)

(Ikke-bidragspligtig) statslig alderspension (Social Welfare Consolidation Act 2005, del 3, kapitel 4).

c)

(Ikke-bidragspligtig) enkepension og enkemandspension (Social Welfare Consolidation Act 2005, del 3, kapitel 6).

d)

Invaliditetsydelse (Social Welfare Consolidation Act 2005, del 3, kapitel 10).

e)

Befordringstilskud (Health Act af 1970, afsnit 61).

f)

Pension til blinde (Social Welfare Consolidation Act 2005, del 3, kapitel 5).«

4)

I bilag III, del A, foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 16 affattes afsnit »Tyskland-Ungarn« således:

»a)

Artikel 40, stk. 1, litra b), i overenskomst om social sikring af 2. maj 1998.

b)

punkt 16 i slutprotokollen til nævnte overenskomst.«

b)

I punkt 28 affattes afsnit »Ungarn-Østrig« således:

»Artikel 36, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 31. marts 1999.«

5)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit »J. IRLAND« affattes således:

»Del 2, kapitel 17, i Social Welfare Consolidation Act 2005 (kodificeret lov af 2005 om social tryghed og sociale ydelser).«

ii)

Under afsnit »R. Nederlandene« tilføjes følgende litra:

»c)

de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (arbejde og indkomst efter arbejdsevne) (WIA) af 10. november 2005.«

b)

I del C foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit »P. Ungarn« affattes således:

»Ingen.«

ii)

Afsnit »S. Østrig« affattes således:

»1.

Alle ansøgninger om ydelser i henhold til Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (lov om almindelig socialforsikring) (ASVG), Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (lov om socialforsikring for selvstændige erhvervsdrivende inden for handel og håndværk) (GSVG) og Bauern-Sozialversicherungsgesetz (lov om socialforsikring for landbrugere) (BSVG) i de tilfælde, hvor artikel 46 b og artikel 46 c i forordningen ikke finder anvendelse.

2.

Alle ansøgninger om nedenstående ydelser på grundlag af en pensionskonto i henhold til Allgemeines Pensionsgesetz (lov om almindelig pension) (APG) i de tilfælde, hvor artikel 46 b og artikel 46 c i forordningen ikke finder anvendelse:

a)

alderspension

b)

invalidepension

c)

efterladtepension forudsat, at der i henhold til artikel 7, stk. 2, i APG ikke skal beregnes en forhøjelse af ydelsesbeløbet som følge af supplerende forsikringsmåneder.«

6)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit »D. DANMARK« foretages følgende ændringer:

i)

Under punkt 6 udgår udtrykket »af 20. december 1989«.

ii)

Punkt 11 affattes således:

»11.

Den midlertidige ydelse til arbejdsløse, der er blevet godkendt til et fleksjob (ledighedsydelse) (lov om aktiv socialpolitik), er omfattet af afsnit III, kapitel 6 (arbejdsløshedsydelser). Med hensyn til arbejdsløse, som rejser til en anden medlemsstat, finder bestemmelserne i forordningens artikel 69 og 71 anvendelse, når der i den pågældende medlemsstat findes tilsvarende beskæftigelsesordninger for samme kategori af personer.«

b)

I afsnit »R. NEDERLANDENE« foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1, litra a), nr. ii), affattes således:

»ii)

såfremt de ikke allerede er omfattet af nr. i), familiemedlemmer til militærpersoner i aktiv tjeneste, som er bosiddende i en anden medlemsstat, og personer, der er bosiddende i en anden medlemsstat, og som i henhold til forordningen har ret til sygehjælp i bopælslandet til udgift for Nederlandene.«

ii)

Punkt 1, litra c), affattes således:

»c)

Bestemmelserne i Zorgverzekeringswet (lov om sygeforsikring) og Algemene wet bijzondere ziektekosten (lov om forsikring mod særlige sygdomsudgifter) om bidragspligt finder anvendelse på de under litra a), omhandlede personer og deres familiemedlemmer. Familiemedlemmernes bidrag indbetales af den person, som retten til sygehjælp er afledt af, med undtagelse af familiemedlemmer til militærpersoner i aktiv tjeneste, der er bosiddende i en anden medlemsstat, idet disse indbetaler bidrag direkte.«

iii)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Anvendelse af nederlandsk lovgivning om uarbejdsdygtighed

a)

En arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, som ikke længere er forsikret efter Algemene arbeidsongeschiktheidswet (lov om uarbejdsdygtighed) (AAW) af 11. december 1975, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandingen (lov om invalideforsikring for selvstændige erhvervsdrivende) (WAZ) af 24. april 1997, og/eller Wet op de arbeidsongeschiktheids-verzekering (lov om invalideforsikring) (WAO) af 18. februar 1966 eller Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (lov om arbejde og indtægt efter arbejdsevne) (WIA) af 10. november 2005 anses ved anvendelse af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 3, for endnu at være forsikret på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, såfremt den pågældende er forsikret mod samme risiko efter lovgivningen i en anden medlemsstat, eller, hvis dette ikke er tilfældet, såfremt der for samme forsikringsbegivenhed består ret til en ydelse efter lovgivningen i en anden medlemsstat. Denne sidstnævnte betingelse anses dog for opfyldt i det i artikel 48, stk. 1, omhandlede tilfælde.

b)

Såfremt den forsikrede i henhold til litra a) har ret til en nederlandsk ydelse ved invaliditet, fastsættes denne ydelse efter de i forordningens artikel 46, stk. 2, fastsatte bestemmelser:

i)

i henhold til bestemmelserne i WAO, såfremt uarbejdsdygtigheden indtrådte før den 1. januar 2004, og den forsikrede inden uarbejdsdygtighedens indtræden senest var beskæftiget som arbejdstager i den i forordningens artikel 1, litra a), omhandlede forstand. Hvis uarbejdsdygtigheden indtrådte den 1. januar 2004 eller senere, beregnes ydelsen ved invaliditet i henhold til WIA

ii)

i henhold til bestemmelserne i WAZ, såfremt den forsikrede inden uarbejdsdygtighedens indtræden ikke senest var beskæftiget som arbejdstager i den i forordningens artikel 1, litra a), omhandlede forstand.

c)

Ved beregningen af ydelser, der fastsættes i henhold til WAO, WIA eller WAZ, tager de nederlandske institutioner hensyn til:

de perioder med lønnet arbejde og dermed ligestillede perioder, der er tilbagelagt i Nederlandene før den 1. juli 1967

de forsikringsperioder, der er tilbagelagt i henhold til WAO

de forsikringsperioder, der efter det fyldte 15. år er tilbagelagt i henhold til AAW, såfremt de ikke er sammenfaldende med de forsikringsperioder, der er tilbagelagt i henhold til WAO

de forsikringsperioder, der er tilbagelagt i henhold til WAZ

de forsikringsperioder, der er tilbagelagt i henhold til WIA.

d)

Ved beregningen af den nederlandske ydelse ved invaliditet i henhold til forordningens artikel 40, stk. 1, tager de nederlandske institutioner ikke det tillæg i betragtning, som i givet fald tilkendes ydelsesmodtageren i henhold til Toeslagenwet (lov om supplerende ydelser) (TW). Retten til dette tillæg og størrelsen heraf beregnes udelukkende på grundlag af bestemmelserne i TW.«

c)

Under afsnit »S. Østrig« indsættes følgende punkt:

»10.

Ved beregningen af det i artikel 46, stk. 2, litra a), i forordningen omhandlede teoretiske beløb i forbindelse med ydelser, som er baseret på en pensionskonto i henhold til Allgemeines Pensionsgesetz (lov om almindelig pension) (APG), skal den kompetente institution for hver forsikringsmåned, som er tilbagelagt efter andre medlemsstaters lovgivning, medregne den andel af de samlede pensionsrettigheder, fastsat i henhold til APG på tidspunktet for erhvervelse af ret til pension, som svarer til den andel af de samlede pensionsrettigheder og antallet af forsikringsmåneder, som ligger til grund for de samlede pensionsrettigheder.«

7)

I bilag VIII affattes afsnit »J. IRLAND« således:

»Børnetilskud, (bidragspligtige) betalinger til værger samt tillæg til (bidragspligtig) enke- eller enkemandspension, som udbetales for de børn, der opfylder betingelserne herfor, i henhold til Social Welfare Consolidation Act 2005 (kodificeret lov af 2005 om social tryghed og sociale ydelser) og lovgivning om ændring heraf.«


Top