EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0428

2008/428/EF: Kommissionens beslutning af 9. juni 2008 om fastsættelse af EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005 (meddelt under nummer K(2008) 2411)

OJ L 150, 10.6.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/428/oj

10.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/39


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juni 2008

om fastsættelse af EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005

(meddelt under nummer K(2008) 2411)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2008/428/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der var udbrud af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005. Sygdommens forekomst udgjorde en alvorlig fare for bestandene i Fællesskabet.

(2)

For at forebygge, at sygdommen breder sig, og bidrage til, at den udryddes så hurtigt som muligt, skal Fællesskabet i henhold til beslutning 90/424/EØF yde finansiel støtte til medlemsstatens støtteberettigede udgifter til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af sygdommen.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2006/602/EF af 6. september 2006 om EF-tilskud til udryddelse af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005 (2) blev der ydet et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter til de gennemførte foranstaltninger til bekæmpelse af det pågældende udbrud.

(4)

I henhold til samme beslutning udbetales EF-tilskuddet på grundlag af den anmodning, Det Forenede Kongerige fremsatte den 11. juni 2007, og dokumentation som fastsat i artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (3).

(5)

På baggrund af ovenstående bør det samlede EF-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005 nu fastsættes.

(6)

Ifølge resultaterne af Kommissionens kontrol i henhold til EF-forskrifterne på veterinærområdet og betingelserne for tildeling af EF-tilskud er det ikke alle de indberettede udgifter, der kan godkendes som støtteberettigede.

(7)

Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt Det Forenede Kongerige ved brev af 21. december 2007.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005 i henhold til beslutning 2006/602/EF fastsættes til i alt 75 958,12 EUR.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 246 af 8.9.2006, s. 7.

(3)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.


Top