EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0324

2008/324/EF: Kommissionens afgørelse af 25. marts 2008 om oprettelse af ekspertgruppen Platform for lagring af elektroniske data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet

OJ L 111, 23.4.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 223 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/324/oj

23.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/11


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. marts 2008

om oprettelse af ekspertgruppen »Platform for lagring af elektroniske data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet«

(2008/324/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet (1), i det følgende benævnt »datalagringsdirektivet«, har til formål at harmonisere medlemsstaternes bestemmelser om de pligter, der er pålagt udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet, for så vidt angår lagring af visse data, der genereres eller behandles af dem, med henblik på at sikre, at der er adgang til disse data i forbindelse med efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet.

(2)

Det fremgår af præamblen i datalagringsdirektivet, at elektronisk kommunikationsteknologi er under hastig forandring, og de kompetente myndigheders legitime behov kan ændre sig. Med henblik på rådgivning og på at tilskynde til udveksling af bedste praksis inden for alle områder vedrørende lagring af personoplysninger vil Kommissionen oprette en gruppe, som skal bestå af medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, sammenslutninger af virksomheder fra telesektoren, repræsentanter for Europa-Parlamentet og databeskyttelsesmyndighederne, herunder Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

(3)

Ifølge artikel 14 i datalagringsdirektivet skal Kommissionen senest den 15. september 2010 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en evaluering af dette direktivs anvendelse og dets virkning på de økonomiske aktører og forbrugerne under hensyntagen til den videre udvikling, der er sket inden for elektronisk kommunikationsteknologi, og de statistiske oplysninger om lagring af oplysninger, der er tilsendt Kommissionen. Evalueringen skal fastslå, om det er nødvendigt at ændre datalagringsdirektivet, særlig for så vidt angår listen over data i direktivets artikel 5 og de lagringsperioder, der er fastsat i direktivets artikel 6.

(4)

Den 10. februar 2006 udsendte Rådet og Kommissionen en fælles erklæring i forbindelse med evalueringen af datalagringsdirektivet. Af den fremgik, at Kommissionen vil invitere de relevante interessegrupper til regelmæssige evalueringsmøder for at udveksle oplysninger om den tekniske udvikling og om omkostningerne ved og virkningen af direktivets gennemførelse. Det fremgår af den fælles erklæring, at medlemsstaterne i den forbindelse vil blive opfordret til at orientere deres partnere om deres erfaringer med direktivets gennemførelse og udveksle god praksis. Det hedder endvidere i erklæringen, at »på grundlag af resultatet af disse møder vil Kommissionen overveje at forelægge eventuelle nødvendige forslag, bl.a. under hensyn til eventuelle vanskeligheder, medlemsstaterne måtte have i forbindelse med den tekniske og praktiske gennemførelse af direktivet, herunder navnlig for så vidt angår data vedrørende e-mail og telefoni via internettet«.

(5)

Af ovennævnte grunde bør der oprettes en ekspertgruppe inden for datalagring med medlemmer fra de interessegrupper, der er omhandlet i betragtning 14 i datalagringsdirektivet.

(6)

Ekspertgruppen skal være en rådgivende gruppe. Ekspertgruppen skal gøre det lettere at udveksle bedste praksis og bidrage til Kommissionens vurdering af, hvilke omkostninger der er forbundet med direktivet, hvor effektivt direktivet er, og hvilken udvikling der er sket inden for relevante teknologier, der kan have betydning for direktivet.

(7)

Medlemmerne af ekspertgruppen vil blive valgt blandt de interessegrupper, der er omhandlet i betragtning 14 i direktiv 2006/24/EF.

(8)

Gruppen bør bestå af højst 25 medlemmer med en passende repræsentation af ovennævnte interessegrupper.

(9)

Ekspertgruppen bør kunne nedsætte undergrupper, der kan lette og fremskynde arbejdet ved at fokusere på et specifikt emne. Sådanne undergruppers kommissorium bør vedtages af ekspertgruppen som helhed og være klart defineret.

(10)

Der skal fastlægges regler for ekspertgruppens medlemmers videregivelse af oplysninger med forbehold af Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (2).

(11)

Personoplysninger om gruppens medlemmer skal behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(12)

Medlemmernes embedsperiode bør være på fem år og kunne fornys.

(13)

Der bør fastsættes en anvendelsesperiode for denne afgørelse. Kommissionen vil til sin tid overveje, om det er hensigtsmæssigt at forlænge den —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ekspertgruppen »Platform for lagring af elektroniske data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet«

Der oprettes hermed en »platform for lagring af elektroniske data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet«, som er en gruppe af eksperter inden for spørgsmål vedrørende lagring af personoplysninger med henblik på retshåndhævelse i den elektroniske kommunikationssektor, i det følgende benævnt »ekspertgruppen«.

Artikel 2

Høring og opgaver

1.   Kommissionen kan høre gruppen om ethvert spørgsmål vedrørende elektronisk lagring af oplysninger, der er relevant for efterforskningen, afsløringen og retsforfølgningen af grov kriminalitet. Ethvert medlem af gruppen kan tilråde Kommissionen at høre gruppen om et bestemt spørgsmål. Kommissionen indkalder regelmæssigt til møder i ekspertgruppen og fastsætter på forhånd en detaljeret dagsorden baseret på emner inden for denne artikels anvendelsesområde.

2.   Ekspertgruppen har til opgave:

a)

at være forum for dialog og udveksling af erfaring og bedste praksis blandt eksperter fra de i artikel 3 omhandlede enheder, navnlig mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og repræsentanter for den elektroniske kommunikationssektor, i forbindelse med spørgsmål vedrørende personoplysninger, der lagres af udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet, for at sikre, at oplysningerne er til rådighed for efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af grov kriminalitet

b)

at anspore til og fremme en fælles måde at anvende direktivet på

c)

at udveksle oplysninger om relevant teknologisk udvikling og om omkostninger ved og virkningen af direktivets anvendelse

d)

at bistå Kommissionen i at påpege og definere de vanskeligheder, som medlemsstaterne måtte have i forbindelse med den tekniske og praktiske gennemførelse af direktivet, navnlig for så vidt angår data vedrørende e-mail og telefoni via internettet

e)

at bistå Kommissionen i dens evaluering af datalagringsdirektivet og dets virkning på økonomiske aktører og forbrugere.

Artikel 3

Sammensætning — udnævnelse

1.   Ekspertgruppen sammensættes af højst 25 medlemmer fra:

a)

de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne (op til ti medlemmer)

b)

medlemmer af Europa-Parlamentet (op til to medlemmer)

c)

sammenslutninger af virksomheder fra telesektoren (op til otte medlemmer)

d)

repræsentanter for databeskyttelsesmyndighederne (op til fire medlemmer)

e)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (et medlem).

2.   De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede medlemmer udpeges og udnævnes af Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed på forslag af henholdsvis de anmodede medlemsstater og Europa-Parlamentet. Disse medlemmer udnævnes med et personligt mandat og kan lade sig repræsentere på ekspertgruppens møder af en ekspert, som de selv udnævner. De i stk. 1, litra c), d) og e), omhandlede medlemmer udnævnes af Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed på baggrund af en invitation fra samme om at blive medlem af ekspertgruppen. De i stk. 1, litra c), d) og e), omhandlede sammenslutninger eller organer har ret til at udnævne eksperter til at repræsentere sig på ekspertgruppens møder.

3.   Medlemmer af ekspertgruppen med personligt mandat forbliver medlem, indtil de afløses, eller deres mandatperiode udløber. Mandatperioden er på fem år og kan fornys.

4.   Medlemmer af ekspertgruppen med personligt mandat, som ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til ekspertgruppens arbejde, som træder tilbage, eller som ikke opfylder betingelserne i traktatens artikel 287, kan afløses i den resterende del af deres mandatperiode.

5.   Medlemmer af ekspertgruppen med personligt mandat afgiver hvert år et skriftligt tilsagn om at handle i almenhedens interesse og en erklæring om, at der ikke består interessekonflikter af nogen art til skade for deres uafhængighed.

6.   Navnene på medlemmer med et personligt mandat offentliggøres på Kommissionens Generaldirektorat for Retfærdighed, Frihed og Sikkerheds internetside, i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende og i Kommissionens register over ekspertgrupper. Medlemmernes navne indhentes, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 4

Gruppens virke

1.   Ekspertgruppen ledes af Kommissionen.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der oprettes undergrupper til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et kommissorium, der fastsættes af gruppen. Sådanne grupper opløses, når deres kommissorium er opfyldt.

3.   Kommissionens repræsentant kan anmode eksperter eller observatører med specifik viden om et emne på dagsordenen om at deltage i gruppens eller undergruppens arbejde, hvis dette er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt.

4.   Oplysninger, som erhverves ved at deltage i en gruppes eller undergruppes arbejde, må ikke videregives, hvis Kommissionen mener, at de vedrører fortrolige anliggender.

5.   Gruppen og dens undergrupper mødes almindeligvis i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der fastsættes af gruppen. Sekretariatsarbejdet varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i gruppens eller undergruppers møder kan deltage i disse.

6.   Gruppen vedtager sin forretningsorden på grundlag af den standardforretningsorden, Kommissionen har vedtaget.

7.   Kommissionen kan offentliggøre alle gruppens resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter på originalsproget.

Artikel 5

Supplerende eksperter

1.   Kommissionen kan invitere eksterne eksperter eller observatører med specifik viden om et emne på dagsordenen til at deltage i gruppens arbejde.

2.   Kommissionen kan invitere officielle repræsentanter for medlemsstaterne, kandidatlandene eller tredjelande og for internationale, mellemstatslige og ikke-statslige organisationer til at deltage i møderne.

Artikel 6

Mødeudgifter

1.   Kommissionen refunderer rejseudgifter og eventuelle opholdsudgifter for medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med gruppens arbejde i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelse til eksterne eksperter.

2.   Medlemmer, eksperter og observatører får ikke vederlag for deres arbejde.

3.   Mødeudgifter godtgøres inden for grænserne af det årlige budget, som den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen har tildelt gruppen.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse får virkning på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes indtil den 31. december 2012. Kommissionen kan træffe beslutning om en eventuel forlængelse inden denne dato.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Franco FRATTINI

Næstformand


(1)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 54.

(2)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2006/548/EF, Euratom (EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38).

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Top