EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0360

Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2008 af 18. april 2008 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

OJ L 111, 23.4.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 122 - 123

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/360/oj

23.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 360/2008

af 18. april 2008

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved tarifering af frugtsaft i den kombinerede nomenklatur, der er vedføjet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, skelnes der mellem frugtsaft indeholdende sukker henhørende under pos. 2009 og tilberedninger til fremstilling af drikkevarer, herunder sirup tilsat smagsstoffer henhørende under pos. 2106.

(2)

Ifølge de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system, pos. 2009, er sukker et af de tilsætningsstoffer, som kan tilsættes frugtsaft under forudsætning af, at saften bevarer sin oprindelige karakter.

(3)

Derfor skal frugtsaft eller blandinger af frugtsaft, uanset om de indeholder tilsat sukker, tariferes i underpositionerne til pos. 2009 i den kombinerede nomenklatur, medmindre de har mistet deres oprindelige karakter som frugtsaft. I sidstnævnte tilfælde kan de ikke tariferes under pos. 2009, men skal tariferes under pos. 2106.

(4)

I henhold til supplerende bestemmelse 5 b) til kapitel 20 i den kombinerede nomenklatur har frugtsaft, der er tilsat en sådan mængde sukker, at de indeholder mindre end 50 vægtprocent frugtsaft, mistet deres oprindelige karakter af frugtsaft og kan derfor ikke tariferes under pos. 2009. Indholdet af tilsat sukker bestemmes efter frugtsafternes Brix-værdi, som bl.a. afhænger af produkternes sukkerindhold.

(5)

Der er opstået problemer med hensyn til tariferingen af koncentreret naturlig frugtsaft. Når indholdet af tilsat sukker i disse produkter bestemmes som fastsat i supplerende bestemmelse 2 og 5, kan det forekomme så højt, at produkterne indeholder mindre end 50 vægtprocent frugtsaft, hvorved de skal tariferes under pos. 2106. Resultatet er ikke hensigtsmæssigt, da det er baseret på en fiktiv beregning af indholdet af tilsat sukker, medens der i realiteten ikke er tilsat sukker, og den høje koncentration af tilsat sukker blot er et resultat af koncentrationen.

(6)

Det er derfor hensigtsmæssigt at omformulere supplerende bestemmelse 5 b) til kapitel 20 og tilføje en ny bestemmelse, der klart angiver, at kriteriet på 50 vægtprocent frugtsaft ikke finder anvendelse for koncentreret naturlig frugtsaft, således at disse frugtsafter ikke udelukkes fra tarifering under pos. 2009 på grundlag af en beregnet mængde tilsat sukker. Det bør også klart anføres, at supplerende bestemmelse 5 anvendes på produkter i den tilstand, som de foreligger.

(7)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Supplerende bestemmelse 5 til kapitel 20 i den kombinerede nomenklatur, der er vedføjet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, affattes således:

»5.

Følgende gælder produkterne i den tilstand, som de foreligger:

a)

Ved indhold af tilsat sukker for varer henhørende under pos. 2009 forstås »sukkerindholdet« reduceret med de nedenfor anførte størrelser, afhængig af typen af frugtsaft:

citron- og tomatsaft: 3

druesaft: 15

andre frugt- eller grøntsagssafter, herunder saftblandinger: 13.

b)

Frugtsaft tilsat sukker med en Brix-værdi på 67 og derunder og et frugtsaftindhold på mindre end 50 vægtprocent mister deres oprindelige karakter som frugtsaft under pos. 2009.

Litra b) gælder ikke for koncentreret naturlig frugtsaft. Koncentreret naturlig frugtsaft er således ikke undtaget fra pos. 2009.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 275/2008 (EUT L 85 af 27.3.2008, s. 3).


Top