EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0844

2007/844/EF: Kommissionens beslutning af 17. december 2007 om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Tyskland (meddelt under nummer K(2007) 6702) (EØS-relevant tekst)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 101–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/844/oj

18.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/101


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. december 2007

om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Tyskland

(meddelt under nummer K(2007) 6702)

(EØS-relevant tekst)

(2007/844/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (3) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes for at hindre sygdommen i at sprede sig, herunder oprettelse af et område A og et område B efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen.

(2)

Tyskland har underrettet Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i en hobbyfjerkræbesætning i landet og har truffet de relevante foranstaltninger i overensstemmelse med beslutning 2006/415/EF, herunder oprettelse af et område A og et område B, jf. artikel 4 i samme beslutning.

(3)

Kommissionen har gennemgået de pågældende foranstaltninger sammen med Tyskland og finder det godtgjort, at grænserne for område A og B som oprettet af Tysklands kompetente myndighed ligger tilstrækkelig langt fra udbrudsstedet. Afgrænsningen af område A og B i Tyskland kan derfor bekræftes, og varigheden af denne regionalisering fastlægges.

(4)

Beslutning 2006/415/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Denne beslutning bør tages op til revision på næste møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/415/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51. Senest ændret ved beslutning 2007/816/EF (EUT L 326 af 12.12.2007, s. 32).


BILAG

I bilaget til beslutning 2006/415/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i del A:

»ISO-landekode

Medlemsstat

Område A

Anvendelsen ophører (dato) (art. 4, stk. 4, litra b), nr. iii))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

DE

TYSKLAND

 

Den zone på 10 km, der er etableret omkring udbruddet i Großwoltersdorf kommune, og som omfatter følgende kommuner eller dele heraf:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008«

2)

Følgende indsættes i del B:

»ISO-landekode

Medlemsstat

Område B

Anvendelsen ophører (dato) (art. 4, stk. 4, litra b), nr. iii))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

DE

TYSKLAND

 

Følgende kommuner:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008«


Top