EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_332_R_0046_01

2007/839/EF: Rådets afgørelse af 29. november 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om tilbagetagelse af personer
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om tilbagetagelse af personer

OJ L 332, 18.12.2007, p. 46–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/46


RÅDETS AFGØRELSE

af 29. november 2007

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om tilbagetagelse af personer

(2007/839/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 3, litra b), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger om en aftale med Ukraine om tilbagetagelse af personer.

(2)

Aftalen blev den 18. juni 2007 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne med forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med en rådsafgørelse vedtaget den 12. juni 2007.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Der nedsættes ved aftalen et blandet tilbagetagelsesudvalg, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Der bør derfor fastsættes en forenklet procedure for fastlæggelse af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med artikel 3 i protokollen vedrørende Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Det Forenede Kongerige udtrykt ønske om at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(6)

I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, jf. dog artikel 4 i nævnte protokol.

(7)

I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om tilbagetagelse af personer godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

De i aftalens artikel 20, stk. 2, omhandlede meddelelser gives af Rådets formand (2).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 15 omhandlede blandede tilbagetagelsesudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede tilbagetagelsesudvalg fastlægges Fællesskabets holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 15, stk. 5, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg nedsat af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Rådets vegne

M. LINO

Formand


(1)  Udtalelse af 13.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for tilbagetagelsesaftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om tilbagetagelse af personer

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

UKRAINE,

I det følgende benævnt »parterne«

DER ER FAST BESLUTTEDE PÅ at udbygge deres samarbejde for at kunne bekæmpe ulovlig indvandring mere effektivt,

SOM ER BEKYMREDE OVER den betydelige stigning i organiserede kriminelle gruppers smugling af migranter,

SOM ØNSKER via denne aftale og på grundlag af gensidighed at indføre hurtige og effektive procedurer til identifikation og sikker tilbagesendelse under ordnede forhold af personer, som ikke (længere) opfylder betingelserne for indrejse i eller ophold på Ukraines eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

SOM SKØNNER, at Ukraine og Den Europæiske Unions medlemsstater i egnede tilfælde bør bestræbe sig bedst muligt på at sende tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, som er indrejst ulovligt på deres område, tilbage til deres oprindelsesland eller faste opholdsland,

SOM ERKENDER, at menneskerettighederne og frihedsrettighederne skal respekteres, og som fremhæver, at denne aftale på ingen måde påvirker Fællesskabets, Den Europæiske Unions medlemsstaters og Ukraines rettigheder og forpligtelser i medfør af verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948 og af folkeretten, særlig den europæiske konvention af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, konventionen af 28. juli 1951 og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling, den internationale konvention af 19. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder og internationale instrumenter vedrørende udlevering,

SOM TAGER HENSYN TIL, at samarbejdet mellem Ukraine og Fællesskabet på området tilbagetagelse og lettelse af rejsetrafikken mellem parterne er af fælles interesse,

SOM SKØNNER, at bestemmelserne i denne aftale, som falder ind under anvendelsesområdet for afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke finder anvendelse på Kongeriget Danmark i overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»kontraherende parter«: Ukraine og Fællesskabet

b)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark og Irland

c)

»statsborger i en medlemsstat«: enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i fællesskabsbestemmelserne

d)

»statsborger i Ukraine«: enhver, som har ukrainsk statsborgerskab

e)

»tredjelandsstatsborger«: enhver, der er statsborger i et andet land end Ukraine eller en af medlemsstaterne

f)

»statsløs person«: enhver, der ikke har noget statsborgerskab

g)

»opholdstilladelse«: et bevis af enhver art, som er udstedt af Ukraine eller en af medlemsstaterne, og som giver en person ret til at tage ophold på den udstedende stats område. Dette omfatter ikke midlertidig opholdstilladelse i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning, ansøgning om flygtningestatus eller ansøgning om opholdstilladelse

h)

»visum«: en tilladelse udstedt af eller en afgørelse truffet af Ukraine eller en af medlemsstaterne, og som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem den pågældende stats område. Dette omfatter ikke et lufthavnstransitvisum

i)

»anmodende stat«: den stat (Ukraine eller en af medlemsstaterne), der fremsætter en tilbagetagelsesanmodning efter reglerne i denne aftales artikel 5 eller en transitanmodning efter reglerne i artikel 11

j)

»anmodede stat«: den stat (Ukraine eller en af medlemsstaterne), til hvilken en tilbagetagelsesanmodning efter reglerne i denne aftales artikel 5 eller en transitanmodning efter reglerne i artikel 11 rettes

k)

»kompetent myndighed«: enhver national myndighed i Ukraine eller en af medlemsstaterne, som har til opgave at gennemføre denne aftale i medfør af artikel 16

l)

»grænseområde«: et område inden for en radius på op til 30 kilometer fra den fælles landegrænse mellem en medlemsstat og Ukraine samt havneområder, herunder toldzoner, og internationale lufthavne i medlemsstaterne og Ukraine.

AFSNIT I

TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 2

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   Den anmodede stat tilbagetager på anmodning af den anmodende stat, og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte, alle personer, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold på den anmodende stats område, forudsat at det i overensstemmelse med denne aftales artikel 6 kan bevises, at de pågældende personer er statsborgere i den anmodede stat.

Det samme gælder personer, som efter indrejse på den anmodende stats område har givet afkald på statsborgerskab i den anmodede stat uden at erhverve statsborgerskab i den anmodende stat.

2.   Den anmodede stat udsteder om nødvendigt straks et rejsedokument af en gyldighed på mindst seks måneder til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret; det sker, uanset om den pågældende er rede til at blive tilbagetaget. Hvis den pågældende person af juridiske eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, forlænger den anmodede stat rejsedokumentets gyldighedsperiode eller udsteder om nødvendigt et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis den anmodede stat ikke inden 14 dage har udstedt rejsedokumentet, forlænget dets gyldighed eller eventuelt fornyet det, anses den anmodede stat for at acceptere det dokument, hvis gyldighed er udløbet.

Artikel 3

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse

1.   Den anmodede stat tilbagetager på begæring af den anmodende stat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold på den anmodende stats område, forudsat at det i overensstemmelse med denne aftales artikel 7 kan bevises, at de pågældende personer

a)

ulovligt er indrejst på medlemsstaternes område direkte fra Ukraines område eller ulovligt er indrejst på Ukraines område direkte fra medlemsstaternes område

b)

på indrejsetidspunktet var i besiddelse af en opholdstilladelse udstedt af den anmodede stat

eller

c)

på indrejsetidspunktet var i besiddelse af et gyldigt visum udstedt af den anmodede stat og indrejste på den anmodende stats område direkte fra den anmodede stats område.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i den anmodede stat

b)

den anmodende stat til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse har udstedt et visum eller en opholdstilladelse før eller efter indrejsen på det område, medmindre

i)

nævnte person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af den anmodede stat, som har en længere gyldighedsperiode, eller

ii)

visummet eller opholdstilladelsen udstedt af den anmodende stat er opnået på grundlag af forfalskede dokumenter

c)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse visumfrit kan indrejse på den anmodende stats område.

3.   For medlemsstaternes vedkommende påhviler tilbagetagelsespligten i stk. 1, litra b) og/eller c), den medlemsstat, som har udstedt visummet eller opholdstilladelsen. Hvis to eller flere medlemsstater har udstedt visa eller opholdstilladelser, påhviler tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1, litra b) og/eller c), den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighedsperiode, eller, hvis et eller flere af de udstedte dokumenter allerede er udløbet, det dokument, der stadig er gyldigt. Hvis samtlige dokumenter allerede er udløbet, gælder tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1, litra b) og/eller c), for den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der er udløbet sidst. Hvis der ikke kan fremlægges sådanne dokumenter, har den medlemsstat, som den pågældende person senest er rejst ud af, tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1.

4.   Når den anmodede stat har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesanmodningen, udsteder den anmodende medlemsstat til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, et af den anmodede stat anerkendt rejsedokument. Hvis den anmodende stat er en EU-medlemsstat, er dette rejsedokument EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål efter den model, der er opstillet i Rådets henstilling af 30. november 1994 (bilag 7). Hvis den anmodende stat er Ukraine, er dette rejsedokument den ukrainske tilbagesendelsesattest (bilag 8).

Artikel 4

Tilbagetagelser, der er behæftet med fejl

Den anmodende stat tilbagetager alle personer, som er tilbagetaget af den anmodede stat, hvis det inden tre måneder efter overførslen af den pågældende konstateres, at kravene i denne aftales artikel 2 og 3 ikke er opfyldt.

I sådanne tilfælde anvendes procedurebestemmelserne i denne aftale tilsvarende, og den anmodede stat giver alle disponible oplysninger om den pågældende persons faktiske identitet og nationalitet.

AFSNIT II

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 5

Anmodning om tilbagetagelse

1.   Det er en forudsætning for at kunne overføre en person, der skal tilbagetages på grundlag af en af forpligtelserne i artikel 2 og 3, at der forelægges en tilbagetagelsesanmodning for myndighederne i den anmodede stat, jf. stk. 2.

2.   Hvis en person, der skal tilbagetages, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument eller identitetskort eller i tilfældet med tredjelandsstatsborgere og statsløse personer et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den anmodede stat, kan overførslen af den pågældende ske, uden at den anmodende stat skal indgive en anmodning om tilbagetagelse eller en skriftlig meddelelse til den kompetente myndighed i den anmodede stat.

3.   Hvis en person antræffes i den anmodende stats grænseområde inden for 48 timer efter, at den pågældende ulovlig har passeret statsgrænsen (herunder i havne og lufthavne) direkte fra den anmodede stats område, kan den anmodende stat indgive en anmodning om tilbagetagelse senest to dage efter den pågældendes pågribelse (fremskyndet procedure), jf. dog stk. 2.

4.   Tilbagetagelsesanmodningen skal indeholde følgende:

a)

oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested, køn og seneste opholdssted)

b)

vidnesbyrd om statsborgerskab, betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer.

5.   Om nødvendigt skal tilbagetagelsesanmodningen indeholde følgende:

a)

en erklæring om, at den person, der skal tilbagesendes, kan have brug for hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke til denne erklæring

b)

enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning, der kan være nødvendig ved den enkelte tilbagesendelse.

6.   En fælles formular til brug for udfærdigelse af tilbagetagelsesanmodninger findes i bilag 5 til denne aftale.

Artikel 6

Vidnesbyrd om statsborgerskab

1.   Statsborgerskab i den anmodede stat som omhandlet i denne aftales artikel 2, stk. 1, kan:

a)

bevises ved hjælp af ethvert af de dokumenter, der er omhandlet i bilag 1 til denne aftale, selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis der forelægges sådanne dokumenter, anerkender den anmodede stat statsborgerskabet uden yderligere undersøgelse. Bevis for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af forfalskede dokumenter

b)

fastslås ved hjælp af ethvert af de dokumenter, der er omhandlet i bilag 2 til denne aftale, selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis der forelægges sådanne dokumenter, anser den anmodede stat statsborgerskabet for at være fastslået, medmindre den kan bevise andet på basis af en undersøgelse med deltagelse af den anmodende stats kompetente myndigheder. Statsborgerskab kan ikke fastslås ved hjælp af forfalskede dokumenter

2.   Hvis der ikke kan forelægges nogen af de i bilag 1 og 2 omhandlede dokumenter, afhører den anmodede stats diplomatiske repræsentation den person, som skal tilbagetages, senest inden ti kalenderdage for at fastslå vedkommendes statsborgerskab. Denne frist begynder at løbe på datoen for modtagelsen af tilbagetagelsesanmodningen.

Artikel 7

Bevismateriale i forbindelse med tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   At betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer i medfør af artikel 3, stk. 1, litra a), i denne aftale er opfyldt, kan:

a)

bevises ved hjælp af de i bilag 3a til denne aftale nævnt dokumenter. Hvis der forelægges sådanne dokumenter, anerkender den anmodede stat, at indrejsen på den anmodende stats område (eller medlemsstaterne, hvis den anmodede stat er Ukraine) fra dens område er ulovlig

b)

fastslås på basis af de i bilag 3b til denne aftale nævnte dokumenter. Hvis der forelægges sådanne dokumenter, foretager den anmodede stat en undersøgelse og giver et svar inden for en frist på højst 20 dage. Er svaret positivt, eller gives der ikke noget svar inden fristens udløb, anerkender den anmodede stat, at indrejsen på den anmodende stats område (eller medlemsstaterne, hvis den anmodede stat er Ukraine) fra dens område er ulovlig.

2.   Ulovlig indrejse på den anmodende stats område som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), i denne aftale fastslås, når den pågældende persons rejsedokumenter mangler det fornødne visum til eller den fornødne opholdstilladelse på den anmodende stats område. En begrundet erklæring fra den anmodende stat om, at det findes godtgjort, at den pågældende person ikke er i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, visum eller opholdstilladelse, udgør ligeledes et umiddelbart vidnesbyrd om den ulovlige indrejse eller bopæl eller det ulovlige ophold.

3.   At betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer i medfør af artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i denne aftale er opfyldt, kan:

a)

bevises ved hjælp af de i bilag 4a til denne aftale nævnte dokumenter. Hvis der forelægges sådanne dokumenter, anerkender den anmodede stat sådanne personers ophold på dens område uden yderligere undersøgelse

b)

fastslås på basis af de i bilag 4b til denne aftale nævnte dokumenter. Hvis der forelægges sådanne dokumenter, foretager den anmodede stat en undersøgelse og giver et svar inden for en frist på højst 20 dage. Er svaret positivt, eller hvis ikke andet bevises, eller der ikke gives noget svar inden fristens udløb, anerkender den anmodede stat, at disse personer opholder sig på dens område.

4.   Bevis for, at betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse er opfyldt, kan ikke tilvejebringes ved hjælp af falske dokumenter.

Artikel 8

Tidsfrister

1.   Tilbagetagelsesanmodningen skal forelægges den kompetente myndighed i den anmodede stat senest ét år efter, at den anmodende stats kompetente myndigheder har fået kendskab til, at en statsborger fra et tredjeland eller en statsløs person ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl.

Tilbagetagelsespligten bortfalder, hvis tilbagebetagelsesanmodningen vedrørende sådanne personer indgives efter ovennævnte frists udløb. Hvis der foreligger faktuelle eller juridiske hindringer for, at anmodningen kan fremlægges i tide, skal fristen på anmodning forlænges med indtil 30 dage.

2.   Med undtagelse af de tidsfrister, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 3, litra b), besvarer den anmodede stat hurtigst muligt en tilbagetagelsesanmodning, under alle omstændigheder senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen. Hvis der foreligger faktuelle eller juridiske hindringer for, at anmodningen kan besvares i tide, skal fristen på behørig anmodning forlænges i alle tilfælde med indtil 30 dage.

3.   Når der indgives en tilbagetagelsesanmodning efter den fremskyndede procedure (artikel 5, stk. 3), skal denne besvares senest to arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. Om nødvendigt kan svarfristen på behørig anmodning af den anmodede stat og med den anmodende stats godkendelse forlænges med en arbejdsdag.

4.   Hvis der ikke foreligger noget svar inden for de i stk. 2 og 3 fastsatte frister, anses den anmodede stat for at have givet samtykke til overførslen.

5.   Afslag på tilbagetagelse skal begrundes over for den anmodende stat.

6.   Efter at den anmodede stat har givet sit samtykke eller i givet fald efter udløbet af den i stk. 2 fastsatte frist, overføres den pågældende person straks på de betingelser, som de kompetente myndigheder er blevet enige om i medfør af denne aftales artikel 9, stk. 1. Denne frist kan på anmodning af den anmodende stat forlænges med den tid, det tager at løse retlige eller praktiske problemer for overførslen.

Artikel 9

Fremgangsmåde for tilbagesendelse og transportmidler

1.   Før en person tilbagesendes, skal de kompetente myndigheder i den anmodende stat og den anmodede stat skriftligt aftale dispositioner angående overførselsdato, grænseovergangssted, eventuel ledsagelse og andet af relevans for overførslen.

2.   Alle former for luft-, land- og søtransport er tilladt. Overførsel ad luftvejen er ikke begrænset til brug af den anmodende eller den anmodede stats nationale luftfartsselskaber og kan finde sted med såvel rutefly som charterfly. Er der behov for ledsagelse, er ledsageren ikke begrænset til bemyndigede personer fra den anmodende stat, dog forudsat at der er tale om bemyndigede personer fra Ukraine eller en af medlemsstaterne.

AFSNIT III

TRANSIT

Artikel 10

Principper

1.   Medlemsstaterne og Ukraine bør begrænse transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til tilfælde, hvor sådanne personer ikke kan tilbagesendes direkte til bestemmelseslandet.

2.   Den anmodede stat tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis den videre transport af sådanne personer i andre eventuelle transitlande og tilbagetagelse i bestemmelseslandet garanteres.

3.   Transitoverførsel af tredjelandsstatsborgere og statsløse sker under ledsagelse, hvis den anmodede stat anmoder derom. De nærmere procedurebestemmelser for ledsaget transit nedfældes i gennemførelsesprotokoller i overensstemmelse med artikel 16.

4.   Transit kan afvises af den anmodede stat, hvis:

a)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse risikerer at blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, dødsstraf eller forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelseslandet eller et transitland

b)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse vil blive genstand for strafferetslig forfølgning eller sanktioner i den anmodede stat eller et transitland, eller

c)

hvis det kan begrundes med hensyn til den offentlige sundhed, den indre sikkerhed, den offentlige orden eller andre nationale interesser i den anmodede stat.

5.   Den anmodede stat kan tilbagekalde enhver udstedt tilladelse, hvis der efterfølgende opstår eller fremdrages forhold omhandlet i stk. 4, som lægger hindringer i vejen for transitrejsen, eller hvis den videre rejse i eventuelle transitlande eller tilbagetagelsen i bestemmelsesstaten ikke længere er garanteret.

Artikel 11

Transitproceduren

1.   Der skal skriftligt forelægges den kompetente myndighed i den anmodede stat en transitanmodning, som skal indeholde følgende oplysninger:

a)

transitmåden (over land eller ad luft- eller søvejen), eventuelle andre transitlande og endeligt bestemmelsesland

b)

relevante oplysninger om den pågældende person (f.eks. fulde navn, pigenavn, andre navne, som den pågældende benytter eller er kendt under, eller aliaser, fødselsdato, køn og — om muligt — fødested, statsborgerskab, sprog samt rejsedokumentets art og nummer)

c)

planlagt indrejsested, tidspunkt for tilbagesendelsen og angivelse af, om der er tale om ledsaget tilbagesendelse

d)

en erklæring om, at betingelserne i artikel 10, stk. 2, efter den anmodende stats opfattelse er opfyldt, og at der ikke er kendskab til nogen begrundelse for en afvisning i henhold til artikel 10, stk. 4.

En fælles formular til brug for transitanmodninger findes i bilag 6 til denne aftale.

2.   Den anmodede stat underretter senest ti dage efter modtagelsen af anmodningen skriftligt den anmodende stat om, at den tillader indrejse, med bekræftelse af grænseovergangssted og -tidspunkt, eller i modsat fald underretter den den anmodende stat om, at den nægter at give indrejsetilladelse, med en begrundelse herfor.

3.   Hvis den pågældende transit er led i en tilbagesendelse, der foregår ad luftvejen, fritages den person, som tilbagesendes, og den eventuelle ledsager for at ansøge om lufthavnstransitvisum.

4.   De kompetente myndigheder i den anmodede stat skal efter konsultation mellem parterne være behjælpelige ved den pågældende transit, navnlig ved opsyn med de pågældende personer og tilrådighedsstillelse af passende faciliteter i dette øjemed.

AFDELING IV

UDGIFTER

Artikel 12

Transport- og transitomkostninger

Alle transportomkostninger i forbindelse med tilbagetagelse og transit i medfør af denne aftale indtil grænsen til det endelige bestemmelsesland bæres af den anmodende stat såvel som omkostningerne til transport og underhold for den anmodede stat i forbindelse med tilbagesendelse af personer i overensstemmelse med denne aftales artikel 4. Dette berører ikke medlemsstaternes og Ukraines kompetente myndigheders ret til at kræve disse omkostninger godtgjort hos den pågældende person eller tredjepart.

AFDELING V

DATABESKYTTELSE OG NEUTRALITETSKLAUSUL

Artikel 13

Databeskyttelse

1.   Videregivelse af personoplysninger finder kun sted, hvis det er nødvendigt for, at enten Ukraine eller en medlemsstat kan følge aftaleforskrifterne. Ved udlevering, bearbejdning og behandling af personoplysninger i det konkrete tilfælde skal Ukraines kompetente myndigheder overholde den relevante ukrainske lovgivning, og en medlemsstats kompetente myndighed skal overholde bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og sin nationale lovgivning vedtaget i henhold til dette direktiv.

2.   Desuden finder følgende principper anvendelse:

a)

Alle personoplysninger skal behandles på et redeligt og lovformeligt grundlag.

b)

Personoplysningerne skal indsamles med det specifikke, udtrykkelige og legitime formål at gennemføre denne aftale og må ikke bearbejdes yderligere af den meddelende myndighed eller den modtagende myndighed på en måde, der er uforenelig med dette formål.

c)

Omfanget og indholdet af personoplysningerne skal være tilpasset omstændighederne og være relevante og ikke for vidtgående i forhold til det formål, hvortil de indsamles og/eller bearbejdes yderligere. Det skal understreges, at personoplysninger kun må vedrøre følgende:

i)

oplysninger om den person, der skal overføres (f.eks. fulde navn, andre navne, personen benytter eller kendes under, eller aliaser, civilstand, fødselsdato og fødested, køn, nuværende og tidligere nationalitet(er)

ii)

pas, identitetskort eller kørekort og andre identifikations- eller rejsedokumenter (nummer, gyldighedsperiode, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted)

iii)

rejseetaper og rejseruter

iv)

andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den person, som skal tilbagesendes, eller til undersøgelse af tilbagetagelseskravene i henhold til denne aftale.

d)

Alle personoplysninger skal være nøjagtige og opdaterede i det fornødne omfang.

e)

Personoplysningerne skal opbevares på en måde, der muliggør identifikation af den person, de beskriver, i en periode, som ikke må strække sig ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til formålet med indsamlingen og den videre bearbejdning af oplysningerne.

f)

Såvel den meddelende myndighed som den modtagende myndighed træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger, dersom behandlingen ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel, navnlig i tilfælde hvor brugen af de pågældende oplysninger ikke er berettiget, eller de ikke er relevante eller nøjagtige, eller fordi de er for vidtgående i forhold til, hvad der er nødvendigt for sagsbehandlingen. Dette omfatter også fremsendelse til den anden part af enhver berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger.

g)

På anmodning underretter den modtagende myndighed den meddelende myndighed om brugen af de fremsendte oplysninger og om de resultater, der er opnået ved behandlingen af dem.

h)

Personoplysninger må kun fremsendes til de kompetente myndigheder. Fremsendelse til andre organer kræver den meddelende myndigheds forudgående samtykke.

i)

De meddelende og de modtagende myndigheder er forpligtet til at udarbejde en skriftlig oversigt over fremsendelsen og modtagelsen af personoplysninger.

Artikel 14

Neutralitetsklausul

1.   Denne aftale berører ikke Fællesskabets, medlemsstaternes og Ukraines rettigheder, forpligtelser og ansvar i henhold til folkeretten, navnlig ikke de i præamblen nævnte internationale konventioner og aftaler, som parterne har undertegnet.

2.   Intet i denne aftale er til hinder for tilbagesendelse af en person efter anden formel eller uformel aftale.

AFDELING VI

GENNEMFØRELSE OG ANVENDELSE

Artikel 15

Det blandede tilbagetagelsesudvalg

1.   De kontraherende parter yder hinanden bistand i forbindelse med anvendelsen og fortolkningen af denne aftale. I dette øjemed nedsætter de et blandet tilbagetagelsesudvalg (i det følgende benævnt »udvalget«), der navnlig får følgende opgaver og beføjelser:

a)

at overvåge anvendelsen af denne aftale og at sørge for jævnlig udveksling af oplysninger vedrørende de gennemførelsesprotokoller, der udarbejdes af de enkelte medlemsstater og Ukraine i henhold til artikel 16

b)

at udarbejde forslag til og rette henstillinger om ændringer af denne aftale

c)

at vedtage gennemførelsesbestemmelser til en ensartet anvendelse af denne aftale.

2.   Udvalgets beslutninger er bindende for de kontraherende parter.

3.   Udvalget består af repræsentanter for Fællesskabet og Ukraine; Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen, der bistås af eksperter fra medlemsstaterne.

4.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af de kontraherende parter.

5.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 16

Gennemførelsesprotokoller

1.   Ukraine og en medlemsstat kan udarbejde gennemførelsesprotokoller, der skal indeholde bestemmelser om:

a)

udpegning af kompetente myndigheder

b)

grænseovergangssteder for overførsel af personer

c)

ordning for kommunikation mellem de kompetente myndigheder

d)

nærmere betingelser for tilbagetagelse efter den fremskyndede procedure

e)

betingelser for tilbagesendelse under ledsagelse, herunder transitoverførsel af tredjelandsstatsborgere og statsløse under ledsagelse

f)

andre nødvendige midler og dokumentation til gennemførelse af denne aftale

g)

retningslinjer og procedurer for omkostningsdækning i forbindelse med anvendelsen af artikel 12 i denne aftale.

2.   De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesprotokoller træder først i kraft, efter at der er givet meddelelse herom til udvalget, jf. artikel 15.

3.   Ukraine accepterer at anvende alle bestemmelser vedrørende stk. 1, litra d), e), f) eller g), i en gennemførelsesprotokol, som er udarbejdet i samarbejde med én medlemsstat, i sine relationer med enhver anden medlemsstat, hvis denne anmoder herom.

Artikel 17

Forbindelse til medlemsstaternes gældende bilaterale tilbagetagelsesaftaler

1.   Bestemmelserne i denne aftale går forud for bestemmelserne i enhver bilateral aftale eller andre retligt bindende instrumenter vedrørende tilbagetagelse af personer, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Ukraine i henhold til artikel 16, for så vidt bestemmelserne i den bilaterale aftale er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale, jf. dog stk. 2.

2.   Bestemmelserne om tilbagetagelse af statsløse personer og tredjelandsstatsborgere i bilaterale aftaler eller andre retligt bindende instrumenter, som er indgået mellem de enkelte medlemsstater og Ukraine, finder fortsat anvendelse i den i artikel 20, stk. 3, nævnte toårsperiode.

AFSNIT VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Geografisk anvendelsesområde

1.   Denne aftale gælder for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og for Ukraines område, jf. dog stk. 2.

2.   Denne aftale gælder ikke for Kongeriget Danmarks område.

Artikel 19

Ændringer af aftalen

Denne aftale kan ændres og suppleres ved fælles overenskomst mellem de kontraherende parter. Ændringer og suppleringer nedfældes i særskilte protokoller, som udgør en integrerende del af denne aftale og sættes i kraft efter proceduren i artikel 20 i denne aftale.

Artikel 20

Ikrafttræden, varighed og udløb

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i stk. 1 omhandlede procedurer er afsluttet, jf. dog stk. 3.

3.   De i denne aftales artikel 3 fastsatte forpligtelser gælder først to år efter den i stk. 2 fastsatte dato. I løbet af denne toårsperiode gælder de kun for statsløse og statsborgere i tredjelande, med hvilke Ukraine har indgået bilaterale traktater eller aftaler om tilbagetagelse. Som omhandlet i artikel 17, stk. 2, finder bestemmelserne om tilbagetagelse af statsløse personer og tredjelandsstatsborgere i bilaterale aftaler eller andre retligt bindende instrumenter, som er indgået mellem de enkelte medlemsstater og Ukraine, fortsat anvendelse i denne toårsperiode.

4.   Denne aftale indgås på ubestemt tid.

5.   Hver af parterne kan opsige denne aftale ved officiel notifikation herom til den anden part. Denne aftale ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne notifikation.

Artikel 21

Bilag

Bilag 1-8 udgør en integrerende del af denne aftale.

Udfærdiget i Luxembourg den attende juni to tusind og syv i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og ukrainsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

Image

BILAG 1

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER VEDRØRENDE STATSBORGERSKAB

(artikel 6, stk. 1, litra a))

pas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas, kollektive pas og erstatningspas inkl. børnepas)

nationale identitetskort (herunder midlertidige og foreløbige)

militære tjenestekort og militære identitetskort

søfartsbøger, skibsføreres tjenestekort, sømandspas

statsborgerskabsbevis og andre officielle dokumenter, der omtaler eller angiver statsborgerskab.

BILAG 2

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER VEDRØRENDE STATSBORGERSKAB

(artikel 6, stk. 1, litra b))

fotokopier af et i bilag 1 til denne aftale nævnt dokument

kørekort eller fotokopi heraf

fødselsattester eller fotokopier heraf

identitetskort udstedt af private virksomheder eller fotokopi heraf

vidneudsagn

skriftlige erklæringer afgivet af den pågældende person og det sprog, han eller hun taler, f.eks. efterprøvet ved hjælp af en officiel test til at fastslå personens nationalitet. I dette bilag forstås ved »officiel test« en test, som gives i opdrag eller afholdes af myndighederne i den anmodende stat og valideres af den anmodede stat

ethvert andet dokument, som kan hjælpe til at fastslå den pågældende persons nationalitet.

BILAG 3

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER VEDRØRENDE TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(artikel 7, stk. 1)

BILAG 3A

officielle erklæringer afgivet med henblik på den fremskyndede procedure, bl.a. erklæringer afgivet af personale ved grænsemyndighederne og andre vidner til den pågældende persons passage af grænsen fra den anmodede stat direkte til den anmodende stats område

fly-, tog-, bus- eller færgebilletter udstedt på navn, der viser, at den pågældende person har befundet sig på og er rejst fra den anmodede stats område direkte til den anmodende stats område (eller medlemsstaterne, hvis Ukraine er den anmodede stat)

fly-, tog-, bus- eller færgepassagerlister, der viser, at den pågældende person har befundet sig på og er rejst fra den anmodede stats område direkte til den anmodende stats område (eller medlemsstaterne, hvis Ukraine er den anmodede stat).

BILAG 3B

officielle erklæringer, navnlig erklæringer afgivet af personale ved grænsemyndighederne i den anmodende stat og andre vidner til den pågældende persons indrejse

dokumenter, bon’er og regninger af enhver art (f.eks. hotelregninger, kort til hospitals-, læge- eller tandlægekonsultationer, adgangskort til offentlige eller private institutioner, billejekontrakter, kreditkortkvitteringer osv.), som tydeligt viser, at den pågældende person har opholdt sig på den anmodede stats område

oplysninger, der dokumenterer, at den pågældende person har gjort brug af en rejsearrangør eller et rejsebureau

officielle udtalelser fra den pågældende person i retssager eller administrative sager.

BILAG 4

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER VEDRØRENDE TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(artikel 7, stk. 2)

BILAG 4A

gyldigt visum og/eller gyldig opholdstilladelse udstedt af den anmodede stat

ind- eller udrejsestempler eller lignende dokumentation i den pågældende persons rejsedokument eller andet bevis for ind- eller udrejse.

BILAG 4B

Fotokopier af alle de i del A nævnte dokumenter.

BILAG 5

Image

Image

Image

BILAG 6

Image

Image

BILAG 7

EU-STANDARDREJSEDOKUMENT TIL UDSENDELSESFORMÅL

(efter den model, der er opstillet i Rådets henstilling af 30. november 1994)

BILAG 8

DEN UKRAINSKE TILBAGESENDELSESATTEST

ERKLÆRING FRA UKRAINE

Ved »rejsedokument« forstås et dokument, der er gyldigt til udlandsrejser, udstedt af Ukraine, en af medlemsstaterne eller den stat, hvor den person, som skal tilbagetages, er statsborger eller har fast bopæl.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 2, STK. 1

De kontraherende parter noterer sig, at i henhold til lovgivningen om statsborgerskab i Ukraine og i medlemsstaterne kan en ukrainsk statsborger eller en EU-borger ikke fratages sit statsborgerskab uden at erhverve et andet statsborgerskab.

De kontraherende parter er enige om til sin tid at høre hinanden, hvis denne retssituation skulle ændre sig

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

De kontraherende parter noterer sig, at denne aftale ikke gælder for Kongeriget Danmarks område eller danske statsborgere. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Ukraine og Danmark indgår en tilbagetagelsesaftale med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

De kontraherende parter noterer sig de tætte forbindelser mellem De Europæiske Fællesskaber og Island og Norge, navnlig i henhold til aftalen af 18. maj 1999 vedrørende disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Ukraine og Norge og Island indgår en tilbagetagelsesaftale med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM TEKNISK OG FINANSIEL BISTAND

Parterne er enige om at gennemføre denne aftale ud fra princippet om fælles ansvar, solidaritet og lige partnerskab for at styre migrationsstrømmene mellem Ukraine og EU.

I denne forbindelse forpligter Det Europæiske Fællesskab sig til at bevilge finansiel bistand til at støtte Ukraine med gennemførelse af aftalen. Der vil i den sammenhæng særlig blive lagt vægt på kapacitetsopbygning. Bistanden vil blive bevilget inden for rammerne af de overordnede prioriteter for bistanden til Ukraine som en del af de generelle finansieringsmidler, der er til rådighed for Ukraine, og under overholdelse af de relevante gennemførelsesbestemmelser og -procedurer for Det Europæiske Fællesskabs eksterne bistand.


Top