EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1493

Kommissionens forordning (EF) nr. 1493/2007 af 17. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af, hvordan indberetningen fra producenter, importører og eksportører af visse fluorholdige drivhusgasser skal udformes

OJ L 332, 18.12.2007, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 131 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 24/11/2014; ophævet ved 32014R1191

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1493/oj

18.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1493/2007

af 17. december 2007

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af, hvordan indberetningen fra producenter, importører og eksportører af visse fluorholdige drivhusgasser skal udformes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importører og producenter bør indberette skønsmæssige data om, hvor store mængder fluorholdige drivhusgasser der forventes at gå til de vigtigste anvendelsesformål, herunder hvilke mængder der forventes anvendt som råvarer, således at Kommissionen og medlemsstaterne kan få mere præcis viden om udledningerne fra de relevante sektorer.

(2)

Af forretningsmæssige grunde handler producenter indbyrdes med fluorholdige drivhusgasser, og i disse tilfælde kan kun den indkøbende producent give oplysning om, hvilke stoffer der forventes at gå til de vigtigste anvendelsesformål.

(3)

De berørte parter er blevet hørt om indberetningens udformning, og deres erfaringer med indberetning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (2), er taget i betragtning.

(4)

Foranstaltninger i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2037/2000 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Indberetninger i medfør af forordning (EF) nr. 842/2006, artikel 6, stk. 1, udformes som fastsat i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/540/EF (EUT L 198 af 31.7.2007, s. 35).


BILAG

INDBERETNINGSSKEMA TIL PRODUCENTER, IMPORTØRER OG EKSPORTØRER AF FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

DEL 1

Image

DEL 2

Image

Image

DEL 3

Image

DEL 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

DEL 5

Image

Image

DEL 6

Image

Image

Image

DEL 7

Image


Top