EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1456

Kommissionens forordning (EF) nr. 1456/2007 af 10. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 955/2005, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1964/2006 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af ris og korn

OJ L 325, 11.12.2007, p. 76–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 85 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1456/oj

11.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/76


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1456/2007

af 10. december 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 955/2005, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1964/2006 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af ris og korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 af 26. november 1990 om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh (1) særlig artikel 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2), særlig artikel 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (3), særlig artikel 12, stk. 1, og

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (4), særlig artikel 10, stk. 2, og artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2058/96 af 28. oktober 1996 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 10 (5), (EF) nr. 2375/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 (6), (EF) nr. 2377/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af maltbyg fra tredjelande og om fravigelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 (7), (EF) nr. 2305/2003 af 29. december 2003 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande (8), (EF) nr. 955/2005 af 23. juni 2005 om åbning af et kontingent for import til EF af ris med oprindelse i Egypten (9), (EF) nr. 969/2006 af 29. juni 2006 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af majs fra tredjelande (10) og (EF) nr. 1964/2006 af 22. december 2006 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af et kontingent for import af ris med oprindelse i Bangladesh i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 (11) fastsættes der divergerende bestemmelser for nogle aspekter af forvaltningen af de pågældende kontingenter. For at rationalisere og forenkle procedurerne for de erhvervsdrivende, der opkøber ris og korn, og for at gøre det muligt for medlemsstaterne og Kommissionen at forvalte disse kontingenter bedre bør de nævnte forordninger tilpasses.

(2)

Der bør derfor fastsættes fælles harmoniserede regler for alle kontingenterne, når det gælder fristen for indgivelse af ansøgninger om importlicenser, idet denne frist i alle tilfælde fastsættes til fredag kl. 13.00, og reglerne for medlemsstaternes meddelelse af oplysninger til Kommissionen bør præciseres.

(3)

Hvad angår kontingenterne for ris, bør der fastsættes harmoniserede regler, der giver den erhvervsdrivende mulighed for at give afkald på mængder på under 20 tons, hvis vedkommende får tildelt en sådan mængde efter anvendelsen af en tildelingskoefficient.

(4)

Hvad angår forordning (EF) nr. 955/2005 bør det præciseres, at transportdokumentet og beviset for præferenceoprindelse, der skal forelægges, når produktet overgår til fri omsætning, er omfattet af bestemmelserne i protokol IV til Rådets afgørelse 2004/635/EF af 21. april 2004 om indgåelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (12).

(5)

Forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 955/2005, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1964/2006 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2058/96 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   En ansøgning om importlicens skal vedrøre en mængde på mindst 5 tons og højst 500 tons.

I hver licensansøgning angives en mængde i kg og uden decimaler.

Ansøgningerne om importlicens indgives til medlemsstaternes myndigheder hver fredag senest kl. 13, Bruxelles-tid.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Hvis de mængder, der er ansøgt om i løbet af en uge, overstiger den disponible kontingentmængde, fastsætter Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 senest den fjerde arbejdsdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger, jf. artikel 2, stk. 1, tredje afsnit, i nærværende forordning, tildelingskoefficienten for de mængder, der blev ansøgt om i den foregående uge, og suspenderer indgivelsen af nye ansøgninger om importlicenser indtil udgangen af kontingentperioden.

Ansøgninger, der indgives for indeværende uge, tages ikke i betragtning.

Medlemsstaterne accepterer, at de erhvervsdrivende senest to arbejdsdage efter den dag, hvor forordningen om fastsættelse af tildelingskoefficienten offentliggøres, trækker de licensansøgninger tilbage, for hvilke den mængde, der skal tildeles licens for, er på under 20 tons.

2.   Importlicensen udstedes den ottende arbejdsdag efter den dag, der er sidste frist for indgivelse af ansøgninger.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemsstaterne sender Kommissionen følgende elektronisk:

a)

senest kl. 18, Bruxelles-tid, den første mandag efter den uge, hvor licensansøgningerne blev indgivet, oplysninger om de samlede mængder, der er ansøgt om licens for, jf. artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006

b)

senest den anden arbejdsdag efter udstedelsen af importlicenserne oplysninger om de samlede mængder, der er udstedt importlicenser for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, samt om de mængder, som licensansøgningerne blev trukket tilbage for i henhold til artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, i nærværende forordning

c)

senest den sidste dag i hver måned oplysninger om de samlede mængder, der faktisk overgik til fri omsætning i medfør af dette kontingent i løbet af måneden før den foregående måned. Hvis ingen mængder overgik til fri omsætning i løbet af en af disse måneder, fremsendes beskeden »intet«. En sådan meddelelse er dog ikke påkrævet den tredje måned efter den dag, hvor licensernes gyldighedsperiode udløber.«

Artikel 2

I artikel 5 i forordning (EF) nr. 2375/2002 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

I andet afsnit ændres »mandag« til »fredag«.

ii)

Tredje afsnit udgår.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Den første mandag efter den uge, hvor licensansøgningerne blev indgivet, sender myndighederne senest kl. 18, Bruxelles-tid, Kommissionen en elektronisk meddelelse med angivelse pr. løbenummer af hver ansøgning med produktets oprindelse og den mængde, der er ansøgt om, inkl. meddelelser om »intet«.«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Licenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter den frist for meddelelse, der er fastsat i stk. 3.

På dagen for udstedelsen af importlicenserne sender medlemsstaterne Kommissionen elektronisk oplysninger om de samlede mængder, der er udstedt importlicenser for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006.«

Artikel 3

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 2377/2002 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, andet afsnit, ændres »mandag« til »fredag«.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Den første mandag efter fristen for indgivelse af licensansøgninger, sender myndighederne senest kl. 18, Bruxelles-tid, Kommissionen en elektronisk meddelelse med angivelse for hver ansøgning af den mængde, der er ansøgt om, inkl. meddelelser om »intet«.«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Licenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter den frist for meddelelse, der er fastsat i stk. 3.

På dagen for udstedelsen af importlicenserne sender medlemsstaterne Kommissionen elektronisk oplysninger om de samlede mængder, der er udstedt importlicenser for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006.«

Artikel 4

I artikel 3 i forordning (EF) nr. 2305/2003 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

I andet afsnit ændres »mandag« til »fredag«.

ii)

Tredje afsnit udgår.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Den første mandag efter den uge, hvor licensansøgningerne blev indgivet, sender myndighederne senest kl. 18, Bruxelles-tid, Kommissionen en elektronisk meddelelse med angivelse for hver ansøgning af den mængde, der er ansøgt om, inkl. meddelelser om »intet«.«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Licenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter den frist for meddelelse, der er fastsat i stk. 3.

På dagen for udstedelsen af importlicenserne sender medlemsstaterne Kommissionen elektronisk oplysninger om de samlede mængder, der er udstedt importlicenser for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006.«

Artikel 5

I forordning (EF) nr. 955/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 1, indsættes som andet afsnit:

»I hver licensansøgning angives en mængde i kg og uden decimaler.«

2)

Artikel 3, stk. 4, affattes således:

»4.   Produktets overgang til fri omsætning inden for rammerne af kontingenterne i artikel 1 i denne forordning er betinget af, at der forelægges et transportdokument og et bevis for præferenceoprindelse, der er udstedt i Egypten for det pågældende vareparti i henhold til bestemmelserne i protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Importlicensansøgningerne indgives til medlemsstaternes myndigheder hver fredag senest kl. 13, Bruxelles-tid.

2.   Hvis de mængder, der er ansøgt om i løbet af en uge, overstiger den disponible kontingentmængde, fastsætter Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 senest den fjerde arbejdsdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger, jf. artikel 1 i nærværende forordning, tildelingskoefficienten for de mængder, der blev ansøgt om i den foregående uge, og suspenderer indgivelsen af nye ansøgninger om importlicenser indtil udgangen af kontingentperioden.

Ansøgninger, der indgives for indeværende uge, tages ikke i betragtning.

Medlemsstaterne accepterer, at de erhvervsdrivende senest to arbejdsdage efter den dag, hvor forordningen om fastsættelse af tildelingskoefficienten offentliggøres, trækker de licensansøgninger tilbage, for hvilke den mængde, der skal tildeles licens for, er på under 20 tons.

3.   Importlicensen udstedes den ottende arbejdsdag efter den dag, der er sidste frist for indgivelse af ansøgninger.

Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1342/2003 gælder importlicensen indtil udgangen af måneden efter den måned, hvor den faktisk er udstedt.«

4)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Medlemsstaterne sender Kommissionen følgende elektronisk:

a)

senest kl. 18, Bruxelles-tid, den første mandag efter den uge, hvor licensansøgningerne blev indgivet, oplysninger om de samlede mængder, der er ansøgt om licens for, jf. artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006, opdelt på ottecifret KN-kode

b)

senest den anden arbejdsdag efter udstedelsen af importlicenserne oplysninger om de samlede mængder, der er udstedt importlicenser for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, opdelt på ottecifret KN-kode, samt om de mængder, som licensansøgningerne blev trukket tilbage for i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i nærværende forordning

c)

senest den sidste dag i hver måned oplysninger om de samlede mængder, der faktisk overgik til fri omsætning i medfør af dette kontingent i løbet af måneden før den foregående måned, opdelt på ottecifret KN-kode. Hvis ingen mængder overgik til fri omsætning i løbet af en af disse måneder, fremsendes beskeden »intet«. En sådan meddelelse er dog ikke påkrævet den tredje måned efter den dag, hvor licensernes gyldighedsperiode udløber.«

Artikel 6

I artikel 4 i forordning (EF) nr. 969/2006 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

I andet afsnit ændres »mandag« til »fredag«.

ii)

Tredje afsnit udgår.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Den første mandag efter den uge, hvor licensansøgningerne blev indgivet, sender myndighederne senest kl. 18, Bruxelles-tid, Kommissionen en elektronisk meddelelse med angivelse for hver ansøgning af produktets oprindelse og den mængde, der er ansøgt om, inkl. meddelelser om »intet«.«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Licenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter den frist for meddelelse, der er fastsat i stk. 3.

På dagen for udstedelsen af importlicenserne sender medlemsstaterne Kommissionen elektronisk oplysninger om de samlede mængder, der er udstedt importlicenser for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006.«

Artikel 7

I forordning (EF) nr. 1964/2006 foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   Importlicensansøgningerne indgives til medlemsstaternes myndigheder hver fredag senest kl. 13, Bruxelles-tid.

I hver licensansøgning angives en mængde i kg og uden decimaler.«

b)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Hvis de mængder, der er ansøgt om i løbet af en uge, overstiger den disponible kontingentmængde, fastsætter Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 senest den fjerde arbejdsdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger, jf. artikel 4, stk. 3, første afsnit, i nærværende forordning, tildelingskoefficienten for de mængder, der blev ansøgt om i den foregående uge, og suspenderer indgivelsen af nye ansøgninger om importlicenser indtil udgangen af kontingentperioden.

Ansøgninger, der indgives for indeværende uge, tages ikke i betragtning.

Medlemsstaterne accepterer, at de erhvervsdrivende senest to arbejdsdage efter den dag, hvor forordningen om fastsættelse af tildelingskoefficienten offentliggøres, trækker de licensansøgninger tilbage, for hvilke den mængde, der skal tildeles licens for, er på under 20 tons, selvom der var ansøgt om en større mængde.

2.   Importlicensen udstedes den ottende arbejdsdag efter den dag, der er sidste frist for indgivelse af ansøgninger.

3.   Importlicensen, der udstedes for en mængde, der ikke overstiger den mængde, der er nævnt i det i artikel 2 omhandlede oprindelsescertifikat, forpligter til at indføre fra Bangladesh.«

c)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Medlemsstaterne sender Kommissionen følgende elektronisk:

a)

senest kl. 18, Bruxelles-tid, den første mandag efter den uge, hvor licensansøgningerne blev indgivet, oplysninger om de samlede mængder (vægt), der er ansøgt om licens for, jf. artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006, opdelt på ottecifret KN-kode

b)

senest den anden arbejdsdag efter udstedelsen af importlicenserne oplysninger om de samlede mængder (vægt), der er udstedt importlicenser for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, opdelt på ottecifret KN-kode, samt om de mængder, som licensansøgningerne blev trukket tilbage for i henhold til artikel 5, stk. 1, tredje afsnit, i nærværende forordning

c)

senest den sidste dag i hver måned oplysninger om de samlede mængder, der faktisk overgik til fri omsætning i medfør af dette kontingent i løbet af måneden før den foregående måned, opdelt på ottecifret KN-kode. Hvis ingen mængder overgik til fri omsætning i løbet af en af disse måneder, fremsendes beskeden »intet«. En sådan meddelelse er dog ikke påkrævet den tredje måned efter den dag, hvor licensernes gyldighedsperiode udløber.«

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 337 af 4.12.1990, s. 1.

(2)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 735/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 6).

(4)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(5)  EFT L 276 af 29.10.1996, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2019/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 48).

(6)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 88. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 932/2007 (EUT L 204 af 4.8.2007, s. 3).

(7)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 95. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2022/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 70).

(8)  EUT L 342 af 30.12.2003, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2022/2006.

(9)  EUT L 164 af 24.6.2005, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2019/2006.

(10)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 44. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2022/2006.

(11)  EUT L 408 af 30.12.2006, s. 19.

(12)  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 38.


Top