EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1455

Kommissionens forordning (EF) nr. 1455/2007 af 10. december 2007 om åbning af EF-importtoldkontingenter for ris med oprindelse i Egypten

OJ L 325, 11.12.2007, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; ophævet ved 32010R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1455/oj

11.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/74


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1455/2007

af 10. december 2007

om åbning af EF-importtoldkontingenter for ris med oprindelse i Egypten

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1), særlig artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 1 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (2) (i det følgende benævnt »aftalen«), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2004/635/EF (3) er blevet ændret ved en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (4), der er knyttet som bilag til Rådets afgørelse 2007/774/EF (5). Ændringen af protokol 1 fastsætter tre nye årlige toldkontingenter for indførsel i Fællesskabet af ris med oprindelse i Egypten, nemlig et kontingent på 57 600 tons afskallet ris (hinderis) henhørende under KN-kode 1006 20 til en specifik told på 11 EUR/t, 19 600 tons delvis sleben eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30 til 33 EUR/t og 5 000 tons brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til 13 EUR/t.

(2)

Disse kontingenter bør forvaltes efter Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (6) under hensyn til den regelmæssige handel med ris mellem Egypten og Fællesskabet og for at sikre direkte adgang til og en enkel forvaltning af kontingenterne.

(3)

Bestemmelserne vedrørende transportdokumentet og beviset for præferenceoprindelsen ved overgangen til fri omsætning er fastsat i protokol 4 til aftalen (7). Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser hertil for det pågældende kontingent.

(4)

Ifølge artikel 9 i protokollen til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union anvendes protokollen midlertidigt fra den 1. januar 2007, og den træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument. Der bør derfor være mulighed for at indføre mængderne under de pågældende kontingenter fra 2007.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den 1. januar åbnes der hvert år følgende årlige toldkontingenter for import af ris med oprindelse i Egypten:

a)

57 600 tons afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20 med løbenummer 09.1780 til en specifik told på 11 EUR/t

b)

19 600 tons delvis sleben eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30 med løbenummer 09.1781 til en specifik told på 33 EUR/t

c)

5 000 tons brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 med løbenummer 09.1782 til en specifik told på 13 EUR/t.

2.   Disse kontingenter forvaltes af Kommissionen efter artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

3.   Uanset stk. 1 åbnes de i nævnte stykke omhandlede kontingenter i 2007 på dagen for ikrafttrædelsen af denne forordning.

Artikel 2

Overgang til fri omsætning inden for de kontingenter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i denne forordning, er betinget af, at der fremlægges et transportdokument og et præferenceoprindelsesbevis udstedt i Egypten for de pågældende forsendelser i overensstemmelse med protokol 4 til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 39.

(3)  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 38.

(4)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 33.

(5)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 32.

(6)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).

(7)  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 103.


Top