EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1452

Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2007 af 7. december 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 325, 11.12.2007, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 120 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1452/oj

11.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/66


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1452/2007

af 7. december 2007

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2007.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/2007 (EUT L 303 af 21.11.2007, s. 3).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

Drejekrans bestående af to koncentriske smedede stålringe, heraf den ene med fortanding.

Ringene kan rotere, når de adskilles med rækker af stålkuglelejer.

Stålringen med fortanding sørger for kraftoverførslen fra drejningsmomentet.

Produktet er konstrueret til indbygning i en gravemaskine.

8483 90 89

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 a) til afsnit XVI og teksten til KN-kode 8483, 8483 90 og 8483 90 89.

Drejekransen har en funktion, som er omfattet af en position i kapitel 84. Den skal derfor tariferes under denne position og ikke som del af en gravemaskine under pos. 8431.

Kransen kan ikke anses som »tandhjulsudvekslinger eller friktionsgear« henhørende under pos. 8483 40 fordi den består af en enkelt ring med fortanding.

Drejebevægelsen, som iværksættes af tænderne, afgør produktets funktion, og derfor skal drejekransen tariferes som en »komponent til kraftoverførsel, som foreligger særskilt« under pos. 8483 90 89.

2.

Et trehjulet køretøj, en såkaldt »trike«, med en forbrændingsmotor med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen på 1 584 cm3.

Køretøjet er uden karrosseri og beregnet til at befordre to personer.

Det har styr og styremekanisme, der er typisk for motorcykler.

Køretøjet er forsynet med gearkasse med fire fremadgående gear, bakgear og differentiale.

8703 23 19

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8703, 8703 23 og 8703 23 19.

Selv om køretøjet styres ved hjælp af et styr og ser ud som en motorcykel, kan det ikke betragtes som en motorcykel henhørende under pos. 8711, da det har såvel bakgear som differentiale.

Produktet tariferes derfor som et motorkøretøj af enklere konstruktion til personbefordring under pos. 8703 (se de forklarende bemærkninger til HS, pos. 8703, andet stykke).


Top