EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0759

2007/759/EF: Kommissionens beslutning af 19. november 2007 om ændring af beslutning 2006/504/EF for så vidt angår hyppigheden af kontrol af jordnødder og jordnøddeprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter (meddelt under nummer K(2007) 5516) (EØS-relevant tekst)

OJ L 305, 23.11.2007, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R1152

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/759/oj

23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/56


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. november 2007

om ændring af beslutning 2006/504/EF for så vidt angår hyppigheden af kontrol af jordnødder og jordnøddeprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter

(meddelt under nummer K(2007) 5516)

(EØS-relevant tekst)

(2007/759/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/504/EF (2) er der fastsat særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler har udtalt, at aflatoksin B1 er et stærkt kræftfremkaldende og genotoksisk stof, som selv i meget lave doser øger risikoen for leverkræft. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (3) er der fastsat grænseværdier for aflatoksiner i fødevarer. Et stigende antal meddelelser i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) i 2005 og 2006 viste imidlertid, at de pågældende grænseværdier regelmæssigt er blevet overskredet i jordnødder og jordnøddeprodukter fra Brasilien.

(3)

En sådan forurening er en trussel mod folkesundheden i Fællesskabet. Der bør derfor vedtages særlige foranstaltninger på fællesskabsplan.

(4)

Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO) gennemførte et kontrolbesøg i Brasilien fra den 25. april til den 4. maj 2007 med henblik på at vurdere de eksisterende kontrolsystemer til forebyggelse af aflatoksinforurening i jordnødder, der er bestemt til eksport til Fællesskabet (4). Kontrolbesøget viste, at systemet til kontrol af jordnødder, der eksporteres til Fællesskabet, er etableret, men endnu ikke helt gennemført. Det eksisterende system sikrer derfor ikke helt, at jordnødder, der eksporteres til Fællesskabet, opfylder de relevante krav vedrørende aflatoksin.

(5)

Af hensyn til folkesundheden bør den kompetente myndighed i importmedlemsstaten udtage flere prøver af og foretage flere analyser af aflatoksinindholdet i jordnødder og jordnøddeprodukter, der importeres til Fællesskabet fra Brasilien, inden de pågældende produkter frigives til afsætning på markedet.

(6)

Ved artikel 15, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (5), er det fastsat, at der skal udarbejdes en liste over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der på grundlag af kendte eller begyndende risici skal underkastes mere intensiv offentlig kontrol. Foranstaltningerne i artikel 15, stk. 5, i nævnte forordning finder ikke anvendelse før 2008. Af hensyn til beskyttelsen af folkesundheden bør der straks foreskrives øget kontrolhyppighed for så vidt angår aflatoksiner i jordnødder fra Brasilien. Der kræves for øjeblikket ikke et sundhedscertifikat udstedt af Brasiliens kompetente myndigheder ved import af jordnødder og jordnøddeprodukter fra Brasilien.

(7)

Beslutning 2006/504/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2006/504/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 2, litra a), indsættes følgende som nr. iii), iv) og v):

»iii)

jordnødder henhørende under KN-kode 1202 10 90 eller 1202 20 00

iv)

jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 94 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 98 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg)

v)

ristede jordnødder henhørende under KN-kode 2008 11 92 (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller 2008 11 96 (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg).«

2)

I artikel 3 indsættes som stk. 9:

»9.   Denne artikel finder ikke anvendelse på import af jordnødder omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii), iv) og v).«

3)

Artikel 5, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

alle fødevaresendinger fra Brasilien, undtagen jordnødder omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii), iv) og v), idet der udtages prøver af 50 % af sådanne sendinger af jordnødder fra Brasilien«.

4)

I artikel 7 indsættes som stk. 3:

»3.   Denne artikel finder ikke anvendelse på import af jordnødder omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii), iv) og v).«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3).

(2)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 21. Senest ændret ved beslutning 2007/563/EF (EUT L 215 af 18.8.2007, s. 18).

(3)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5. Ændret ved forordning (EF) nr. 1126/2007 (EUT L 255 af 29.9.2007, s. 14).

(4)  Report of a mission carried out in Brazil from 25 April to 4 May 2007 in order to assess the control systems in place to control aflatoxin contamination in peanuts intended for export into the European Union (DG (SANCO)/7182/2007 — MR).

(5)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


Top