EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0067

Kommissionens direktiv 2007/67/EF af 22. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III (EØS-relevant tekst)

OJ L 305, 23.11.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 98 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/67/oj

23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/22


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/67/EF

af 22. november 2007

om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med strategien for vurdering af hårfarvningsmidler blev der opnået enighed med medlemsstaterne og de berørte parter om, at de supplerende oplysninger om de hårfarvningsmidler, der er opført i del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF, skulle forelægges for Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (SCCP) i juli 2005.

(2)

Kommissionens direktiv 2006/65/EF af 19. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III (2) forlængede den midlertidige anvendelse af 56 hårfarvningsmidler, der er opført i del 2 i bilag III, til den 31. december 2007.

(3)

For 14 hårfarvningsmidler, der er opført i del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF, er der ikke fremlagt supplerende oplysninger. Derfor blev deres anvendelse i hårfarvningsprodukter forbudt ved direktiv 2007/54/EF.

(4)

For 42 hårfarvningsmidler, der er opført i del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF, er der fremlagt supplerende oplysninger fra erhvervsgrenens side. Oplysningerne er ved at blive evalueret af SCCP. En endelig regulering af disse hårfarvningsmidler på grundlag af sådanne evalueringer og dens gennemførelse i medlemsstaternes lovgivning finder sted inden den 31. december 2009. Derfor bør deres midlertidige anvendelse i kosmetiske produkter med de begrænsninger og betingelser, der er fastsat i del 2 i bilag III, forlænges indtil den 31. december 2009.

(5)

Bilag III til direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I løbenummer 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 og 60 i kolonne g i del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF ændres datoen »31.12.2007« til »31.12.2009«.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/54/EF (EUT L 226 af 30.8.2007, s. 21).

(2)  EUT L 198 af 20.7.2006, s. 11.


Top