EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007O0010

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 20. september 2007 om ændring af bilag I og II til retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2007/10)

OJ L 284, 30.10.2007, p. 34–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; ophævet ved 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/700/oj

30.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/34


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 20. september 2007

om ændring af bilag I og II til retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer

(ECB/2007/10)

(2007/700/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, især artikel 3.1, første led, samt artikel 12.1, 14.3, 18.2 og artikel 20, første afsnit, og

under henvisning til retningslinje ECB/2000/7 af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at ændre bilag I til retningslinje ECB/2000/7 på grund af de seneste ændringer af definitionen og gennemførelsen af Eurosystemets fælles pengepolitik. Disse ændringer angår bl.a. godkendte aktiver og fjernelse af egentlige købs- og salgsforretninger fra listen over finjusterende markedsoperationer.

(2)

I henhold til Rådets beslutning 2007/503/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Cyperns indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008 (2) opfylder Cypern de nødvendige betingelser for indførelse af euroen, og Cyperns undtagelse i medfør af artikel 4 i tiltrædelsesakten vil blive ophævet med virkning fra den 1. januar 2008. I henhold til Rådets beslutning 2007/504/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Maltas indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008 (3) opfylder Malta de nødvendige betingelser for indførelse af euroen og Maltas undtagelse i medfør af artikel 4 i tiltrædelsesakten vil blive ophævet med virkning fra den 1. januar 2008. I betragtning af det foregående er det nødvendigt at ændre tabellen over Eurosystem-websteder i bilag I til retningslinje ECB/2000/7.

(3)

Retningslinje ECB/2007/2 af 26. april 2007 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) (4) opretter TARGET2-systemet som erstatning for det nuværende TARGET-system som fastlagt i artikel 14, stk. 2, i retningslinje ECB/2007/2. De nationale centralbanker vil overgå til TARGET2 i overensstemmelse med tidsplanen i artikel 13 i retningslinje ECB/2007/2. Som følge af heraf er det nødvendigt at ændre henvisningerne til TARGET i bilag I og II til retningslinje ECB/2000/7 —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer af bilag I og II

1.   Bilag I til retningslinje ECB/2000/7 ændres i overensstemmelse med bilag I til denne retningslinje.

2.   Bilag II til retningslinje ECB/2000/7 ændres i overensstemmelse med bilag II til denne retningslinje.

Artikel 2

Ændringer over Eurosystem-websteder

Tabellen over Eurosystem-websteder i bilag 5 til bilag I til retningslinje ECB/2000/7 erstattes af tabellen i bilag III til denne retningslinje.

Artikel 3

Verifikation

De nationale centralbanker skal senest den 30. september 2007 fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler de vil anvende for at efterkomme denne retningslinje.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne retningslinje træder i kraft to dage efter dens vedtagelse. Artikel 1 gælder fra den 19. november 2007. Artikel 2 gælder fra den 1. januar 2008.

Artikel 5

Adressater

Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters nationale centralbanker.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. september 2007.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1. Senest ændret ved retningslinje ECB/2006/12 (EUT L 352 af 13.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 186 af 18.7.2007, s. 29.

(3)  EUT L 186 af 18.7.2007, s. 32.

(4)  EUT L 237 af 8.9.2007, s. 1.


BILAG I

Bilag I til retningslinje ECB/2000/7 ændres således:

A.   Ændringer i forbindelse med den ændrede definition og gennemførelse af Eurosystemets pengepolitik

1)

I Kapitel 1, afsnit 1.1, indsættes følgende sætning efter sidste punktum:

»Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af pengepolitikken, kan de nationale centralbanker (NCB’er) udveksle individuelle oplysninger med medlemmer af Eurosystemet, eksempelvis driftsmæssige data, med tilknytning til modparter, der deltager i Eurosystemets operationer (1).

2)

I kapitel 1, afsnit 1.3.1, affattes tredje led vedrørende »finjusterende markedsoperationer« som følger:

a)

Følgende sætning indsættes efter første punktum:

»Finjusterende markedsoperationer kan udføres den sidste dag i reservekravsperioden for at udligne likviditetsmæssige ubalancer, som kan være opbygget siden tildelingen af den sidste primære markedsoperation.«

b)

Den følgende sætning, som herefter bliver tredje punktum, affattes således:

»Finjusterende markedsoperationer udføres hovedsagelig som tilbageførselsforretninger, men kan også gennemføres som valutaswaps eller modtagelse af tidsindskud fra modparter.«

3)

I kapitel 1, tabel 1, slettes i anden underrække under rækkebetegnelsen »Finjusterende markedsoperationer« følgende ord: »købsforretninger«, »salgsforretninger«, »ikke regelmæssigt« og »bilaterale procedurer«.

4)

Kapitel 1, afsnit 1.4, affattes således:

a)

Andet punktum affattes således:

»Institutter, der er underlagt reservekrav ifølge artikel 19.1 i statutten for ESCB, kan benytte de stående faciliteter og deltage i markedsoperationer, der udføres som standardauktioner, samt i egentlige købs- og salgsforretninger.«

b)

Det fjerde punktum udgår.

5)

I kapitel 1, afsnit 1.5, affattes fjerde punktum således:

»Den 1. januar 2007 erstattede denne fælles ramme systemet med de to lister, som havde været gældende siden starten på Den Økonomiske og Monetære Union.«

6)

I kapitel 3 affattes det indledende afsnit således:

a)

Følgende sætning indsættes efter fjerde punktum:

»Strukturelle operationer kan også udføres ved hjælp af egentlige købs- eller salgsforretninger.«

b)

Den følgende sætning, som herefter bliver sjette punktum, affattes således:

»Eurosystemet benytter endvidere to andre instrumenter til finjusterende markedsoperationer: valutaswaps og modtagelse af tidsindskud fra modparter.«

7)

I Kapitel 3, afsnit 3.1.4, indsættes følgende sætning efter andet punktum:

»Finjusterende markedsoperationer kan udføres den sidste dag i reservekravsperioden for at udligne likviditetsmæssige ubalancer, som kan være opbygget siden tildelingen af den sidste primære markedsoperation.«

8)

Kapitel 3, afsnit 3.2, affattes således:

a)

Andet punktum under overskriften »Instrumenttype« affattes således:

»Sådanne operationer udføres kun til strukturelle formål.«

b)

Under overskriften »Andre operationelle karakteristika« affattes fjerde led således:

»—

De udføres som hovedregel decentralt af de nationale centralbanker.«

9)

Kapitel 4, afsnit 4.1, affattes således:

a)

Under overskriften »Betingelser for adgang til faciliteten« affattes det første punktum i andet afsnit således:

»Negative intradag-saldi ultimo bankdagen på modparternes afviklingskonti hos de nationale centralbanker anses automatisk for anmodninger om adgang til den marginale udlånsfacilitet.«

b)

Under overskriften »Løbetid og rentevilkår« affattes andet punktum i det andet afsnit således:

»ECB kan til enhver tid ændre renten med virkning tidligst fra næste bankdag i Eurosystemet (2)  (3).

10)

I kapitel 5, afsnit 5.2, udgår tredje punktum under overskriften »Markedsoperationer der udføres via børser eller mæglere«.

11)

I kapitel 5, afsnit 5.3.2, erstattes andet punktum i det andet afsnit af følgende:

»Af operationelle årsager anvender Eurosystemet dog undertiden andre afviklingsdage for disse operationer, især for egentlige købs- eller salgsforretninger og valutaswaps (se tabel 3).«

12)

I kapitel 6, afsnit 6.1, erstattes tredje punktum i det andet afsnit af følgende:

»Denne fælles ramme, også benævnt »den samlede liste«, trådte i kraft den 1. januar 2007 og erstattede systemet med de to lister, som havde været gældende siden starten på Den Økonomiske og Monetære Union.«

13)

Kapitel 6, afsnit 6.1, affattes således:

a)

Fodnote 2 affattes således:

»Franske fonds communs de créances (FCC) på liste 1 og udstedt før 1. maj 2006 kan fortsat belånes midlertidigt indtil den 31. december 2008. Fonds communs de créances, der er udstedt efter den 1. maj 2006, kan ikke belånes.«

b)

I det fjerde afsnit erstattes første punktum af følgende:

»Belånbarhedskriterierne for de to aktivklasser er de samme over hele euroområdet og fremgår af afsnit 6.2 (4).

14)

I kapitel 6, afsnit 6.2.1, under overskriften »Udstedelsessted« erstattes fodnote 6 af følgende:

»Efter den 1. januar 2007 skal globale ihændehavergældsinstrumenter for at være belånbare udstedes gennem en international værdipapircentral i form af New Global Note (NGN) og deponeres hos en Common Safekeeper (CSK), som er en international værdipapircentral, eller hvis det er relevant, en national værdipapircentral, der opfylder de mindstestandarder, der er opstillet af ECB. Globale ihændehavergældsinstrumenter, der er udstedt som Classical Global Notes (CGN) inden 1. januar 2007, og fungible værdipapirer, der udstedes under samme ISIN-kode på eller efter denne dato, forbliver belånbare indtil løbetids udløb.«

15)

I kapitel 6, afsnit 6.2.1, under overskriften »Godkendte markeder« indsættes følgende fodnote 12 i slutningen af afsnittet:

»Omsættelige aktiver, som var godkendt som liste 2-papirer, og som er udstedt før den 31. maj 2007 og handles på ikke-regulerede markeder, som på nuværende tidspunkt opfylder Eurosystemets krav til sikkerhed og tilgængelighed, men ikke til gennemsigtighed, forbliver belånbare indtil den 31. december 2009, såfremt de opfylder de øvrige kriterier for at være belånbare og de ophører med at være belånbare efter denne dato. Dette gælder ikke udækkede omsættelige aktiver, udstedt af kreditinstitutter, og som var godkendt som liste 2-papirer og ophørte med at være belånbare den 31. maj 2007.«

16)

I kapitel 6, afsnit 6.2.1, under overskriften »Udsteders/garantens hjemsted« indsættes følgende fodnote 14 i slutningen af første punktum:

»Omsættelige aktiver udstedt før den 1. januar 2007 af en enhed, som ikke har hjemsted inden for EØS eller i et af G10-landene uden for EØS, men som er garanteret af en enhed med hjemsted inden for EØS, forbliver belånbare indtil den 31. december 2011, såfremt de opfylder de øvrige kriterier for at være belånbare og de ophører med at være belånbare efter denne dato.«

17)

I kapitel 6, afsnit 6.3, i første led under »Kreditvurdering foretaget af et eksternt kreditvurderingsbureau« affattes den tidligere fodnote 26, nu omnummereret som fodnote 28, i slutningen af første punktum således:

»De høje kreditstandarder for dækkede obligationer, der er udstedt efter 1. januar 2008, vurderes på grundlag af det sæt af kriterier, som er oplistet ovenfor. Dækkede bankobligationer, som er udstedt før den 1. januar 2008, anses for at opfylde de høje kreditstandarder, hvis de fuldt ud opfylder kriterierne i artikel 22, stk. 4, i direktivet om investeringsforeninger.«

18)

I kapitel 6, afsnit 6.6.1, andet led, udgår nuværende fodnote 50.

19)

Bilagene til Bilag I ombenævnes til »Appendiks«.

20)

I det således nye appendiks 2 til bilag I, erstattes fjerde punktum i definitionen af »Markedsoperation (open market operation)« af følgende:

»Desuden kan udstedelse af gældsbeviser og egentlige købs- eller salgsforretninger benyttes til strukturelle operationer, mens valutaswaps og modtagelse af tidsindskud fra modparter benyttes til finjusterende markedsoperationer.«

B.   Ændringer i forbindelse med oprettelse af TARGET2

21)

I listen »FORKORTELSER« erstattes linjen, der henviser til »TARGET« af følgende:

»TARGET

Trans European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, som defineret i retningslinje ECB/2005/16

TARGET2

Trans European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, som defineret i retningslinje ECB/2007/2.«

22)

I kapitel 4, afsnit 4.1, formuleres teksten under overskriften »Betingelser for adgang til faciliteten« således:

a)

I første afsnit erstattes tredje punktum af følgende:

»Den marginale udlånsfacilitet er kun tilgængelig på dage, hvor i) TARGET2 (5) og ii) de relevante værdipapirafviklingssystemer (SSS’er) er åbne (6).

b)

Tredje afsnit affattes således:

»En modpart kan også få adgang til den marginale udlånsfacilitet ved at indsende en anmodning til den nationale centralbank i den medlemsstat, hvor modparten er beliggende. Anmodningen skal være modtaget af den nationale centralbank senest 15 minutter efter lukketiden for TARGET2 (7)  (8), hvis den skal behandles af den nationale centralbank samme dag i TARGET2. Som hovedregel lukker TARGET2 kl. 18.00 ECB-tid (kontinentaleuropæisk tid). Fristen for anmodning om adgang til den marginale udlånsfacilitet forlænges med yderligere 15 minutter på Eurosystemets sidste bankdag i en reservekravsperiode (9). I anmodningen angives lånets størrelse, og hvis de underliggende aktiver i forbindelse med transaktionen ikke er forhåndsdeponeret hos den nationale centralbank, skal de underliggende aktiver leveres til brug for transaktionen.

23)

I kapitel 4, afsnit 4.1, under overskriften »Løbetid og rentevilkår«, erstattes andet punktum i det første afsnit af følgende:

»For modparter, der deltager direkte i TARGET2, forfalder lånet den næste dag, hvor i) TARGET2 og ii) de relevante SSS’er er åbne, på disse systemers åbningstidspunkt.«

24)

I kapitel 4, afsnit 4.2, affattes teksten under overskriften »Betingelser for adgang til faciliteten« således:

a)

I første afsnit erstattes det tredje punktum af følgende:

»Indlånsfaciliteten kan kun anvendes på dage, hvor TARGET2 er åben.«

b)

Andet afsnit erstattes af følgende:

»Modparten skal anmode den nationale centralbank i den medlemsstat, hvor modparten er beliggende, om at få adgang til indlånsfaciliteten. Anmodningen skal være modtaget af den nationale centralbank senest 15 minutter efter lukketiden for TARGET2, hvis den skal behandles af den nationale centralbank samme dag i TARGET2. Som hovedregel lukker TARGET2 kl. 18.00 ECB-tid (CET) (10)  (11). Fristen for at anmode om adgang til indlånsfaciliteten forlænges med yderligere 15 minutter på Eurosystemets sidste bankdag i en reservekravsperiode (12). I anmodningen angives indskuddets størrelse.

25)

I kapitel 4, afsnit 4.2, under overskriften »Løbetid og rentevilkår«, erstattes andet punktum i det første afsnit af følgende:

»For modparter, der deltager direkte i TARGET2, forfalder indskuddet den næste dag, hvor TARGET2 er åben, på systemets åbningstidspunkt.«

26)

I kapitel 5, afsnit 5.3.1, første afsnit, erstattes andet punktum af følgende:

»Afviklingen af betalinger i forbindelse med anvendelse af Eurosystemets stående faciliteter eller deltagelse i markedsoperationer sker via modparternes konti hos de nationale centralbanker (eller konti hos afviklingsbanker, der deltager i TARGET2).«

27)

I kapitel 5, afsnit 5.3.2, første afsnit, erstattes første punktum af følgende:

»Markedsoperationer, der udføres som standardauktioner (primære markedsoperationer, langfristede markedsoperationer og strukturelle markedsoperationer) afvikles normalt den første dag efter handelsdagen, hvor i) TARGET2 og ii) alle relevante SSS’er er åbne.«

28)

I kapitel 5 affattes afsnit 5.3.3 således:

»5.3.3.   Procedurer ultimo dagen

Procedurerne ultimo dagen er fastlagt i dokumentationen i tilknytning til TARGET2. Som hovedregel lukker TARGET2 kl. 18.00 ECB-tid (kontinentaleuropæisk tid). Der modtages ikke nye betalingsinstrukser til behandling i TARGET2 efter lukketid, men resterende betalingsordrer modtaget inden lukketid behandles stadig. Anmodninger fra modparterne om adgang til den marginale udlånsfacilitet eller indlånsfaciliteten skal være modtaget af den pågældende nationale centralbank senest 15 minutter efter TARGET2’s lukketid. Fristen for at anmode om adgang til Eurosystemets stående faciliteter forlænges med yderligere 15 minutter på Eurosystemets sidste bankdag i en reservekravsperiode (13).

Negative saldi på modparters afviklingskonti i TARGET2 efter afslutning af kontrolprocedurerne ultimo dagen anses automatisk for anmodning om adgang til den marginale udlånsfacilitet (se afsnit 4.1).

29)

I kapitel 6, afsnit 6.6.1, erstattes sidste punktum i afsnittet af følgende:

»Under særlige omstændigheder, eller hvis det er påkrævet af pengepolitiske årsager, kan ECB beslutte at forlænge CCBM's åbningstid til TARGET2’s lukketid.«

30)

Alle fodnoter, der er angivet i det foregående, omnummereres i overensstemmelse hermed.

31)

Det nye appendiks 2 (Ordliste) til bilag I til retningslinje ECB/2000/7 ændres følgelig således:

i)

Udtrykket »Ultimo dagen (end-of-day)« erstattes af følgende:

»Ultimo dagen (end-of-day): Det tidspunkt på bankdagen (efter TARGET2's lukketid), hvor behandlingen af betalinger i TARGET2 afsluttes for dagen. Hvor det er relevant, henviser udtrykket følgelig til TARGET-systemet, indtil den nationale centralbank er overgået til TARGET2.«

ii)

Udtrykket »Interlinking-mekanisme (Interlinking mechanism)« udgår.

iii)

Udtrykket »RTGS-system (realtidsbruttoafviklingssystem) (real-time gross settlement (RTGS) system« erstattes af følgende:

»RTGS system (realtidsbruttoafviklingssystem) (real-time gross settlement (RTGS) system): Et afviklingssystem, hvor betalingsinstrukser behandles og afvikles, efterhånden som de opstår, uden netting kontinuerligt i realtid. Se også TARGET2.«

iv)

Udtrykket »Afviklingskonto (settlement account)« erstattes af følgende:

»Afviklingskonto (settlement account): En konto, som en direkte deltager i TARGET2 har hos centralbanken med henblik på afvikling af betalinger.«

v)

Udtrykket »TARGET« erstattes af følgende:

»TARGET: Forløber for TARGET2-systemet, med en decentral struktur, der forbinder nationale RTGS-systemer og ECB’s betalingsmekanisme. TARGET-systemet erstattes af TARGET2-systemet i overensstemmelse med overgangsplanen i artikel 13 i retningslinje ECB/2007/2.«

vi)

Der indsættes følgende efter udtrykket »TARGET«:

»TARGET2 (Trans European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system): Realtidsbruttoafviklingssystem af betalinger i euro, med afvikling af betalinger i euro i centralbankpenge. Det er opbygget og fungerer på grundlag af den fælles platform, hvor alle betalingsordrer sendes igennem, behandles og modtages på samme tekniske måde. TARGET2 er retligt opbygget som en flerhed af RTGS-systemer (TARGET2 delsystemer).«


(1)  Sådanne oplysninger er underlagt betingelser vedrørende tjenestehemmeligheder i overensstemmelse med artikel 38 i statutten for ESCB.«

(2)  Ved udtrykket »bankdag i Eurosystemet« forstås i dette dokument de dage, hvor ECB og mindst én national centralbank er åbne for udførelse af Eurosystemets pengepolitiske operationer.

(3)  Styrelsesrådet træffer som hovedregel beslutning om renteændringer ved drøftelse af ECB’s pengepolitiske stilling på det første møde i måneden. Sådanne beslutninger får sædvanligvis først virkning fra begyndelsen af den næste reservekravsperiode.«

(4)  I overgangsperioden indtil den 31. december 2011 kan der for en bestemt gruppe af ikke-omsættelige aktivers vedkommende være forskel på et mindre antal belånbarhedskriterier og operationelle kriterier inden for euroområdet (se afsnit 6.2.2).«

(5)  Henvisninger til »TARGET2« skal forstås som henvisninger til »TARGET«, indtil den nationale centralbank er overgået til TARGET2. Fra 19. november 2007 vil den decentrale tekniske infrastruktur i TARGET blive erstattet af en fælles platform i TARGET2, hvorigennem alle betalingsordrer sendes og bliver behandlet, og hvorigennem betalinger modtages på samme tekniske måde. Overgang til TARGET2 foregår i tre landegrupper, som gør det muligt for TARGET-brugere at overgå til TARGET2 i flere hold og på forskellige forud fastsatte datoer. Landegrupperne er sammensat således: Gruppe 1 (19. november 2007): Østrig, Tyskland, Luxembourg og Slovenien. Gruppe 2 (18. februar 2008): Belgien, Finland, Frankrig, Irland, Nederlandene, Portugal og Spanien. Gruppe 3 (19. maj 2008): Grækenland, Italien og ECB. En fjerde overgangsdato (15. september 2008) er reserveret som en nødforanstaltning. Nogle ikke-deltagende nationale centralbanker vil også være tilkoblet TARGET2 på grundlag af særskilt aftale: Cypern, Letland, Litauen og Malta (i Gruppe 1) samt Danmark, Estland og Polen (i Gruppe 3).

(6)  Desuden er adgang til den marginale udlånsfacilitet kun tilgængelig, når kravene til betalingssystemets infrastruktur i RTGS er opfyldt.«

(7)  I nogle medlemsstater kan den nationale centralbank (eller nogle af dens filialer) være lukket for pengepolitiske operationer på visse af Eurosystemets bankdage på grund af nationale eller regionale helligdage. I sådanne tilfælde skal den relevante nationale centralbank på forhånd oplyse modparterne om procedurerne for adgang til den marginale udlånsfacilitet i forbindelse med helligdagen.

(8)  TARGET og/eller TARGET2 lukkedage oplyses på ECB's websted (www.ecb.int) samt Eurosystemets websteder (jf. appendiks 5).

(9)  Indtil en NCB er overgået til TARGET2, er fristen for anmodning om adgang til den marginale udlånsfacilitet med den pågældende nationale centralbank 30 minutter efter systemets lukketid, kl. 18.00 ECB-tid (kontinentaleuropæisk tid), som forlænges med yderligere 30 minutter på Eurosystemets sidste bankdag i en reservekravsperiode.«

(10)  Se fodnote 2 i dette kapitel.

(11)  Se fodnote 3 i dette kapitel.

(12)  Indtil den nationale centralbank er overgået til TARGET2, er fristen for at anmode om adgang til indlånsfaciliteten hos den pågældende nationale centralbank 30 minutter efter systemets lukketid (kl. 18.00 CET), som forlænges med yderligere 30 minutter på Eurosystemets sidste bankdag i en reservekravsperiode.«

(13)  Indtil den nationale centralbank er overgået til TARGET2, er fristen for at anmode om adgang til Eurosystemets stående faciliteter hos den pågældende nationale centralbank 30 minutter efter systemets lukketid (kl. 18.00 CET), som forlænges med yderligere 30 minutter på Eurosystemets sidste bankdag i en reservekravsperiode.«


BILAG II

Bilag II til retningslinje ECB/2000/7 (»Supplerende fælles minimumskarakteristika«) ændres således:

1)

Punkt 15 affattes således:

»De relevante kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, som anvendes af den nationale centralbank, bør definere »bankdag« i forbindelse med en forpligtelse til at foretage en betaling som en hvilken som helst dag, hvor TARGET2 (1) er åben for gennemførelse af en sådan betaling, og i forbindelse med en forpligtelse til at levere aktiver som en hvilken som helst dag, hvor de værdipapirafviklingssystemer, hvorigennem leveringen skal foretages, er åbne for forretninger på det sted, hvor leveringen af de relevante værdipapirer skal gennemføres.

2)

Punkt 20, litra b), nr. ii), affattes således:

»På grundlag af de således opgjorte beløb beregner den nationale centralbank, hvor meget parterne skylder hinanden på genkøbsdagen. De beløb, som den ene part skylder, modregnes de beløb, som den anden har til gode, og kun nettosaldoen betales af den part, hvis fordring herved er vurderet til det laveste beløb. Denne nettosaldo forfalder og skal betales den næste dag, hvor TARGET2 er åben for gennemførelse af betaling. I forbindelse med denne beregning omregnes alle beløb, som ikke er fastsat i euro, til euro på den relevante dato og til kursen beregnet i henhold til punkt 16.«

3)

Punkt 31, litra b), affattes således:

»På grundlag af de således opgjorte beløb beregner den nationale centralbank, hvor meget parterne skylder hinanden på tilbageførselsdatoen. De beløb, som den ene part skal betale, skal om nødvendigt omregnes til euro i overensstemmelse med punkt 16 og modregnes i de beløb, som den anden skal betale. Kun nettosaldoen betales af den part, hvis fordring herved er vurderet til det laveste beløb. Denne nettosaldo forfalder og skal betales den næste dag, hvor TARGET2 er åben for gennemførsel af denne betaling.«


(1)  Hvor det er relevant, skal henvisninger til »TARGET2« forstås som henvisninger til »TARGET«, indtil den nationale centralbank er overgået til TARGET2.«


BILAG III

Tabellen over Eurosystem-websteder i det nye appendiks 5 til bilag I til retningslinje ECB/2000/7 erstattes af følgende:

»Centralbank

websted

Den Europæiske Centralbank

www.ecb.int

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be eller www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi«


Top