EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1278

Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor (EØS-relevant tekst)

OJ L 284, 30.10.2007, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; ophævet ved 32013R0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1278/oj

30.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007

af 29. oktober 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 3, andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, første afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 18, stk. 1, fjerde led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet samt karantænebetingelser for sådanne fugle efter importen.

(2)

Det bør fremgå eksplicit, at kun import af fugle avlet i fangenskab er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 318/2007. Af klarhedshensyn bør det ligeledes fremgå eksplicit, at fugle kun må importeres til Fællesskabet i henhold til forordning (EF) nr. 318/2007, hvis de kommer fra godkendte avls- og formeringsvirksomheder.

(3)

Efter importen skal de importerede fugle transporteres direkte til en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter i en medlemsstat, hvor de skal forblive, indtil infektion med aviær influenza eller Newcastle disease kan udelukkes.

(4)

I henhold til forordning (EF) nr. 318/2007 skal alle fugle, der er anbragt i en godkendt karantænefacilitet eller i en enhed i et godkendt karantænecenter, aflives og destrueres, inden mistanken bekræftes ved en laboratorietest, hvis der er mistanke om aviær influenza eller Newcastle disease i en godkendt karantænefacilitet eller i en enhed i et godkendt karantænecenter.

(5)

Da de pågældende fugle, som mistænkes for at være inficeret med aviær influenza eller Newcastle disease imidlertid holdes i en godkendt karantænefacilitet eller i en enhed i et godkendt karantænecenter, er der ingen risiko for yderligere spredning af sygdommen.

(6)

For at udelukke andre årsager til sygdomssymptomer bør man derfor vente med at påbegynde aflivning og destruktion af fuglene de pågældende steder, indtil mistanken er bekræftet.

(7)

I bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 er der fastsat en liste over karantænefaciliteter og -centre, der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på import af visse fugle, bortset fra fjerkræ. Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Spanien, Østrig og Det Forenede Kongerige har gennemgået deres godkendte karantænefaciliteter og -centre og har forelagt Kommissionen en opdateret liste over sådanne karantænefaciliteter og -centre. Listen over godkendte karantænefaciliteter og -centre i bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 318/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, hovedet, affattes således:

»Godkendte avls- og formeringsvirksomheder skal opfylde følgende betingelser:«.

2)

Artikel 5 ændres således:

a)

Hovedet affattes således:

»Import af fugle tillades kun, hvis fuglene opfylder følgende betingelser:«.

b)

Efter litra b) indsættes som litra ba):

»ba)

Fuglene skal komme fra godkendte avls- og formeringsvirksomheder, der opfylder betingelserne i artikel 4.«

3)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Foranstaltninger ved mistanke om sygdom i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter

1.   Hvis en eller flere fugle og/eller kontrolfugle i en godkendt karantænefacilitet i karantæneperioden mistænkes for at være inficeret med aviær influenza eller Newcastle disease, træffes følgende foranstaltninger:

a)

Den kompetente myndighed sætter den godkendte karantænefacilitet under officielt tilsyn.

b)

Der udtages prøver fra de pågældende fugle og kontrolfugle med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag VI, punkt 2, og disse analyseres.

c)

Ingen fugle må tilføres eller forlade den godkendte karantænefacilitet, før mistanken er afkræftet.

2.   Hvis mistanken om aviær influenza eller Newcastle disease i den pågældende godkendte karantænefacilitet, jf. stk. 1, bekræftes, træffes der følgende foranstaltninger:

a)

Alle fugle og kontrolfugle i den godkendte karantænefacilitet aflives og destrueres.

b)

Den godkendte karantænefacilitet rengøres og desinficeres.

c)

Den godkendte karantænefacilitet tilføres ikke fugle, før der er gået 21 dage efter den endelige rengøring og desinfektion.

3.   Hvis en eller flere fugle og/eller kontrolfugle i en enhed i et godkendt karantænecenter i karantæneperioden mistænkes for at være inficeret med aviær influenza eller Newcastle disease, træffes følgende foranstaltninger:

a)

Den kompetente myndighed sætter det godkendte karantænecenter under officielt tilsyn.

b)

Der udtages prøver fra de pågældende fugle og kontrolfugle med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag VI, punkt 2, og disse analyseres.

c)

Ingen fugle må tilføres eller forlade det godkendte karantænecenter, før mistanken er afkræftet.

4.   Hvis mistanken om aviær influenza eller Newcastle disease i den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter, jf. stk. 3, bekræftes, træffes der følgende foranstaltninger:

a)

Alle fugle og kontrolfugle i den pågældende enhed i det godkendte karantænecenter aflives og destrueres.

b)

Den pågældende enhed rengøres og desinficeres.

c)

Der udtages følgende prøver:

i)

Hvis der benyttes kontrolfugle, udtages der mindst 21 dage efter den endelige rengøring og desinfektion af den pågældende enhed prøver fra kontrolfugle i de øvrige karantæneenheder med henblik på serologisk undersøgelse som beskrevet i bilag VI, eller

ii)

hvis der ikke benyttes kontrolfugle, udtages der i 7-15 dage efter den endelige rengøring og desinfektion prøver fra fugle i de øvrige karantæneenheder med henblik på virologisk undersøgelse som beskrevet i bilag VI, punkt 2.

d)

Ingen fugle forlader det godkendte karantænecenter, før resultaterne af prøveudtagningen i henhold til litra c) er bekræftet negative.

5.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til denne artikel.«

4)

Artikel 14, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Hvis der påvises infektion med lavpatogen aviær influenza (LPAI) eller Newcastle disease hos en eller flere fugle og/eller kontrolfugle i karantæneperioden, kan den kompetente myndighed på grundlag af en risikovurdering dispensere fra de i artikel 13, stk. 2, litra a), og stk. 4, litra a), fastsatte foranstaltninger, forudsat at en sådan dispensation ikke bringer sygdomsbekæmpelsesindsatsen i fare (herefter benævnt »dispensation«).«

5)

Bilag V erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/265/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 17).

(3)  EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7.


BILAG

»BILAG V

Liste over godkendte faciliteter og centre, jf. artikel 6, stk. 1

ISO-landekode

Land

Karantænefacilitetens eller -centrets godkendelsesnummer

AT

ØSTRIG

AT OP Q1

AT

ØSTRIG

AT-KO-Q1

AT

ØSTRIG

AT-3-ME-Q1

AT

ØSTRIG

AT-4-KI-Q1

AT

ØSTRIG

AT 4 WL Q 1

AT

ØSTRIG

AT-4-VB-Q1

AT

ØSTRIG

AT 6 10 Q 1

AT

ØSTRIG

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIEN

BE VQ 1003

BE

BELGIEN

BE VQ 1010

BE

BELGIEN

BE VQ 1011

BE

BELGIEN

BE VQ 1012

BE

BELGIEN

BE VQ 1013

BE

BELGIEN

BE VQ 1016

BE

BELGIEN

BE VQ 1017

BE

BELGIEN

BE VQ 3001

BE

BELGIEN

BE VQ 3008

BE

BELGIEN

BE VQ 3014

BE

BELGIEN

BE VQ 3015

BE

BELGIEN

BE VQ 4009

BE

BELGIEN

BE VQ 4017

BE

BELGIEN

BE VQ 7015

CY

CYPERN

CB 0011

CY

CYPERN

CB 0012

CY

CYPERN

CB 0061

CY

CYPERN

CB 0013

CY

CYPERN

CB 0031

CZ

TJEKKIET

21750005

CZ

TJEKKIET

21750016

CZ

TJEKKIET

21750027

CZ

TJEKKIET

21750038

CZ

TJEKKIET

61750009

DE

TYSKLAND

BW-1

DE

TYSKLAND

BY-1

DE

TYSKLAND

BY-2

DE

TYSKLAND

BY-3

DE

TYSKLAND

BY-4

DE

TYSKLAND

HE-1

DE

TYSKLAND

HE-2

DE

TYSKLAND

NI-1

DE

TYSKLAND

NI-2

DE

TYSKLAND

NI-3

DE

TYSKLAND

NW-1

DE

TYSKLAND

NW-2

DE

TYSKLAND

NW-3

DE

TYSKLAND

NW-4

DE

TYSKLAND

NW-5

DE

TYSKLAND

NW-6

DE

TYSKLAND

NW-7

DE

TYSKLAND

NW-8

DE

TYSKLAND

RP-1

DE

TYSKLAND

SN-1

DE

TYSKLAND

SN-2

DE

TYSKLAND

TH-1

DE

TYSKLAND

TH-2

ES

SPANIEN

ES/01/02/05

ES

SPANIEN

ES/05/02/12

ES

SPANIEN

ES/05/03/13

ES

SPANIEN

ES/09/02/10

ES

SPANIEN

ES/17/02/07

ES

SPANIEN

ES/04/03/11

ES

SPANIEN

ES/04/03/14

ES

SPANIEN

ES/09/03/15

ES

SPANIEN

ES/09/06/18

FR

FRANKRIG

38 193.01

GR

GRÆKENLAND

GR.1

GR

GRÆKENLAND

GR.2

HU

UNGARN

HU12MK001

IE

IRLAND

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIEN

003AL707

IT

ITALIEN

305/B/743

IT

ITALIEN

132BG603

IT

ITALIEN

170BG601

IT

ITALIEN

233BG601

IT

ITALIEN

068CR003

IT

ITALIEN

006FR601

IT

ITALIEN

054LCO22

IT

ITALIEN

I – 19/ME/01

IT

ITALIEN

119RM013

IT

ITALIEN

006TS139

IT

ITALIEN

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NEDERLANDENE

NL-13000

NL

NEDERLANDENE

NL-13001

NL

NEDERLANDENE

NL-13002

NL

NEDERLANDENE

NL-13003

NL

NEDERLANDENE

NL-13004

NL

NEDERLANDENE

NL-13005

NL

NEDERLANDENE

NL-13006

NL

NEDERLANDENE

NL-13007

NL

NEDERLANDENE

NL-13008

NL

NEDERLANDENE

NL-13009

NL

NEDERLANDENE

NL-13010

PL

POLEN

14084501

PT

PORTUGAL

05.01/CQA

PT

PORTUGAL

01.02/cqa

UK

DET FORENEDE KONGERIGE

21/07/01

UK

DET FORENEDE KONGERIGE

21/07/02«


Top