EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1275

Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EØS-relevant tekst)

OJ L 284, 30.10.2007, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 227 - 229

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1275/oj

30.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1275/2007

af 29. oktober 2007

om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos dyr. Forordningen gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter.

(2)

I bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat bestemmelser om import til Fællesskabet af levende dyr, embryoner, æg og animalske produkter. Fjernelsen af specificeret risikomateriale fra produkter, der er bestemt til fødevarer og foder, er den vigtigste af alle foranstaltningerne til beskyttelse af folkesundheden.

(3)

I artikel 5 i forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsat, at BSE-status (BSE = bovin spongiform encephalopati) i medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner bestemmes ved indplacering i tre kategorier: ubetydelig BSE-risiko, kontrolleret BSE-risiko og ikke-fastsat BSE-risiko. I samme artikel er det endvidere fastsat, at når Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) har fastsat en procedure for klassificering af lande i kategorier, kan der træffes afgørelse om en fornyet vurdering af fællesskabsindplaceringen af lande.

(4)

Indtil der kunne træffes afgørelse om medlemsstaters og tredjelandes BSE-status, blev der ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat overgangsforanstaltninger, der skulle anvendes indtil den 1. juli 2007. I henhold til overgangsforanstaltningerne vedrørende BSE omfattede restriktionerne for import til Fællesskabet fra tredjelande med en BSE-risiko kødprodukter som defineret i Rådets direktiv 77/99/EØF (2), herunder behandlede dyretarme. Endvidere blev der indført mulighed for tresidet handel, så tredjelande med en BSE-risiko kunne eksportere behandlede tarme med oprindelse i lande, hvor BSE-forekomst ansås for meget usandsynlig.

(5)

Den 25. juni 2007 blev forordning (EF) nr. 999/2001 ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 722/2007 (3). Ved den således ændrede forordning (EF) nr. 999/2001 blev der indført et EF-system til kategorisering af lande ifølge deres BSE-risiko i tråd med OIE's system. Det betød ikke blot, at alle lande skulle opføres under en af de tre kategorier (ubetydelig BSE-risiko, kontrolleret BSE-risiko og ikke-fastsat BSE-risiko), men også at der blev indført handelsbestemmelser for de enkelte risikokategorier.

(6)

Importbestemmelserne vedrørende det nye kategoriseringssystem henviste til kødprodukter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (4), som ikke indbefatter behandlede tarme. I tråd med de bestemmelser, der var gældende før den 1. juli 2007, og for at sikre samme forbrugerbeskyttelsesniveau bør behandlede tarme opføres på listen over produkter, der er omfattet af de TSE-relaterede importbestemmelser i forordning (EF) nr. 999/2001. Bilag IX til nævnte forordning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Der gælder ingen TSE-relaterede importbetingelser for tredjelande med ubetydelig BSE-risiko. Det er nødvendigt at præcisere importbetingelserne i tilfælde af, at tarme har oprindelse i et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko, og de behandles i et tredjeland med en anden BSE-risikostatus. For at sikre konsekvente regler bør muligheden for tresidet handel atter medtages i de nye bestemmelser.

(8)

Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 727/2007 (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 8).

(2)  EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(3)  EUT L 164 af 26.6.2007, s. 7.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

I bilag IX, kapitel C, til forordning (EF) nr. 999/2001 foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit A affattes således:

»AFSNIT A

Produkter

Nedenstående animalske produkter af kvæg, får eller geder som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (1) skal opfylde betingelserne i afsnit B, C og D afhængigt af oprindelseslandets BSE-risikokategori:

fersk kød

hakket kød og tilberedt kød

kødprodukter

behandlede tarme

afsmeltet animalsk fedt

grever

gelatine.

b)

I afsnit C indsættes som punkt 5:

»5.

Ved import af behandlede tarme med oprindelse i et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko skal der forelægges et dyresundhedscertifikat, som godtgør:

a)

at landet eller regionen i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, er klassificeret som et land eller en region med kontrolleret BSE-risiko

b)

at de dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet/regionen med ubetydelig BSE-risiko, og at de er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning

c)

hvis tarmene har oprindelse i et land eller en region, hvor der har været nationale BSE-tilfælde:

i)

at dyrene er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere reelt er blevet håndhævet, eller

ii)

at de animalske produkter af kvæg, får eller geder ikke indeholder og ikke hidrører fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V.«

c)

I afsnit D indsættes som punkt 5:

»5.

Ved import af behandlede tarme med oprindelse i et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko skal der forelægges et dyresundhedscertifikat, som godtgør:

a)

at landet eller regionen i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, er klassificeret som et land eller en region med ikke-fastsat BSE-risiko

b)

at de dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet/regionen med ubetydelig BSE-risiko, og at de er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning

c)

hvis tarmene har oprindelse i et land eller en region, hvor der har været nationale BSE-tilfælde:

i)

at dyrene er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere reelt er blevet håndhævet, eller

ii)

at de animalske produkter af kvæg, får eller geder ikke indeholder og ikke hidrører fra specificeret risikomateriale som defineret i bilag V.«


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22


Top