EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_205_R_0059_01

2007/532/EF: Rådets afgørelse af 23. juli 2007 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006 - 31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab
Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006 - 31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

EUT L 205 af 7.8.2007, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/59


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. juli 2007

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

(2007/532/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 300, stk. 2, sammenholdt med artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe har forhandlet og paraferet en fiskeripartnerskabsaftale, der giver EF-fiskere mulighed for at fiske i farvandene henhørende under Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)

Det bør sikres, at fiskeriet kan fortsætte fra det tidspunkt, hvor den foregående protokol om fastsættelse af fiskerimulighederne ud for São Tomé og Príncipe, udløber, og indtil den nye protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i nævnte partnerskabsaftale, træder i kraft.

(3)

Med henblik herpå har Fællesskabet og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe paraferet en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af den nye protokol.

(4)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende aftalen i form af brevveksling.

(5)

Der bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab, godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Aftalen anvendes midlertidigt fra den 1. juni 2006.

Artikel 3

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

Fiskerikategori

Fartøjstype

Medlemsstat

Licenser eller kvote

Tunfiskeri

Notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

Spanien

13

Frankrig

12

Tunfiskeri

Langlinefartøjer med flydeline

Spanien

13

Portugal

5

Hvis de fangstmuligheder, der er fastsat i protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen, ikke udnyttes fuldt ud med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra enhver anden medlemsstat i betragtning.

Artikel 4

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i São Tomé og Príncipes fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (1).

Artikel 5

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


(1)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.


AFTALE

i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

Hr. …,

Under henvisning til protokollen paraferet torsdag den 25. maj 2006 om fastsættelse af fiskerirettighederne og den finansielle modydelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010, har jeg den ære at meddele Dem, at Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe er rede til at anvende denne protokol midlertidigt fra den 1. juni 2006, indtil den træder i kraft i henhold til protokollens artikel 12, forudsat at Det Europæiske Fællesskab er rede til at gøre det samme.

Det er i så fald en forudsætning, at første rate af den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollens artikel 2, betales inden den 15. maj 2007.

Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De over for mig vil bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.

Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe

Hr. …,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:

»Under henvisning til protokollen paraferet torsdag den 25. maj 2006 om fastsættelse af fiskerirettighederne og den finansielle modydelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010, har jeg den ære at meddele Dem, at Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe er rede til at anvende denne protokol midlertidigt fra den 1. juni 2006, indtil den træder i kraft i henhold til protokollens artikel 12, forudsat at Det Europæiske Fællesskab er rede til at gøre det samme.

Det er i så fald en forudsætning, at første rate af den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollens artikel 2, betales inden den 15. maj 2007.«

Jeg har den ære at bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.

Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union


Top