EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_205_R_0035_01

Rådets forordning (EF) nr. 894/2007 af 23. juli 2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab
Fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

EUT L 205 af 7.8.2007, p. 35–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/35


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 894/2007

af 23. juli 2007

om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300, stk. 2 og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe har forhandlet om og paraferet en fiskeripartnerskabsaftale, der giver EF-fiskere mulighed for at fiske i farvandene henhørende under Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende nævnte aftale.

(3)

Der bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne forordning.

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til aftalen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

Fiskerikategori

Fartøjstype

Medlemsstat

Licenser eller kvote

Tunfiskeri

Notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

Spanien

13

Frankrig

12

Tunfiskeri

Langlinefartøjer med flydeline

Spanien

13

Portugal

5

Hvis de fangstmuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke udnyttes fuldt ud med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra enhver anden medlemsstat i betragtning.

Artikel 3

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i São Tomé og Príncipes fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (1).

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


(1)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.


FISKERIPARTNERSKABSAFTALE

mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE,

i det følgende benævnt »São Tomé og Príncipe«,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

under ét i det følgende benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et nært samarbejde mellem Fællesskabet og São Tomé og Príncipe, bl.a. som led i Cotonou-aftalen, og at parterne har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne yderligere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at de to parter ønsker at fremme en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne gennem samarbejde,

SOM TAGER HENSYN TIL De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BESLUTTET PÅ at anvende de afgørelser og henstillinger, som vedtages af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet, i det følgende benævnt »ICCAT«,

SOM ER BEVIDST OM betydningen af principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om at skabe et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de biologiske ressourcer i havet bevares på lang sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde bør baseres på, at initiativer og foranstaltninger, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, supplerer hinanden, er forenelige med den fastlagte politik og skaber en synergieffekt,

SOM ER BESLUTTET PÅ med henblik herpå at indlede en dialog om den fiskeripolitik, som São Tomé og Príncipes regering har vedtaget, at finde egnede metoder til at sikre, at politikken gennemføres effektivt, og at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i processen,

SOM ØNSKER, at der fastsættes nærmere bestemmelser og vilkår for EF-fartøjernes fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande og for EF-støtten til skabelse af et ansvarligt fiskeri i disse farvande,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at skabe et endnu tættere økonomisk samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter ved at oprette og udbygge blandede selskaber, hvori der deltager virksomheder fra begge parter,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

I denne aftale fastlægges principper, regler og procedurer for:

økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde inden for fiskeriet med henblik på at skabe et ansvarligt fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande, så fiskeressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde, og at udvikle São Tomé og Príncipes fiskerierhverv

EF-fartøjers adgang til de São Tomé og Príncipes fiskerizone

samarbejde om fiskerikontrol i São Tomé og Príncipes farvande med henblik på at sikre, at ovennævnte betingelser overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne bliver effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bekæmpes

partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»São Tomé og Príncipes myndigheder«: São Tomé og Príncipes regering

b)

»EF-myndigheder«: Europa-Kommissionen

c)

»São Tomé og Príncipes fiskerizone«: de farvande, der fiskerimæssigt hører under São Tomé og Príncipes højhedsområde eller jurisdiktion

d)

»fiskerfartøj«: et fartøj, der er udstyret til erhvervsmæssig udnyttelse af levende akvatiske ressourcer

e)

»EF-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet

f)

»Den Blandede Komité«: en komité, der består af repræsentanter for Fællesskabet og São Tomé og Príncipe, jf. artikel 9 i denne aftale

g)

»omladning«: overførsel til havs eller i havn af en del af eller hele fangsten om bord på et fiskerfartøj til et andet fartøj

h)

»usædvanlige omstændigheder«: omstændigheder, bortset fra naturfænomener, som ingen af parterne har nævneværdig indflydelse på, og som gør det umuligt at fiske i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

i)

»AVS-sømand«: enhver sømand fra et ikke-europæisk land, der har undertegnet Cotonou-aftalen. En sømand fra São Tomé og Príncipe er således en AVS-sømand.

j)

»bifangster«: enhver fangst af de arter, der ikke er opført i bilag I til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982.

Artikel 3

Principper og mål for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande, jf. dog aftaler mellem udviklingslande inden for samme geografiske område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

2.   Parterne samarbejder om gennemførelsen af en fiskeripolitik, som São Tomé og Príncipes regering har vedtaget, og indleder med henblik herpå en politisk dialog om de fornødne reformer. De rådfører sig først med hinanden, inden de træffer eventuelle foranstaltninger på dette område.

3.   Parterne skal også samarbejde om såvel fælles som unilateral forhåndsevaluering, løbende evaluering og efterfølgende evaluering af foranstaltninger, programmer og aktioner, der gennemføres efter bestemmelserne i denne aftale.

4.   Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter princippet om god økonomisk og social styring og med respekt for fiskebestandenes tilstand.

5.   Påmønstringen af AVS-søfolk på EF-fartøjer sker på basis af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, som gælder umiddelbart for ansættelseskontrakter og generelle ansættelsesvilkår i den forbindelse. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde

1.   I aftalens gyldighedsperiode bestræber Fællesskabet og São Tomé og Príncipe sig for at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

2.   På basis af henstillinger og afgørelser vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og den bedste videnskabelige rådgivning rådfører de to parter sig med hinanden i Den Blandede Komité, jf. artikel 9, for eventuelt efter et videnskabeligt møde i fællesskab at træffe foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, der har indvirkning på EF-fartøjernes fiskeri.

3.   Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden enten direkte, også på subregionalt plan i COREP (Det Regionale Udvalg for Fiskeriet i Guineabugten), eller i relevante internationale organisationer for at sikre forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer i Atlanterhavet og for at samarbejde om den videnskabelige forskning i forbindelse hermed.

Artikel 5

EF-fartøjers adgang til fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande

1.   São Tomé og Príncipe forpligter sig til at give EF-fartøjer tilladelse til at fiske i dets fiskerizone i henhold til denne aftale, herunder protokol og bilag.

2.   Fiskeri i henhold til denne aftale er undergivet gældende love og bestemmelser i São Tomé og Príncipe. São Tomé og Príncipes myndigheder meddeler Kommissionen enhver ændring af nævnte love og bestemmelser.

3.   São Tomé og Príncipe forpligter sig til at træffe alle fornødne forholdsregler til at sikre, at protokollens fiskerikontrolbestemmelser anvendes effektivt. EF-fartøjerne skal samarbejde med de myndigheder i São Tomé og Príncipe, der er ansvarlige for sådan kontrol.

4.   Fællesskabet forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at dets fartøjer overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskeribestemmelserne for de farvande, der henhører under São Tomé og Príncipes jurisdiktion.

Artikel 6

Licenser

1.   EF-fartøjer må kun fiske i São Tomé og Príncipes fiskerizone, hvis de har fået udstedt fiskerilicens i henhold til denne aftale og tilhørende protokol.

2.   Proceduren for ansøgning om fiskerilicens for et fartøj og afgifterne og de nærmere bestemmelser for rederens betaling heraf er fastsat i bilaget til protokollen.

Artikel 7

Finansiel modydelse

1.   Fællesskabet udbetaler en finansiel modydelse til São Tomé og Príncipe, jf. betingelserne i protokol og bilag. Den finansielle modydelse beregnes ud fra to forbundne elementer, nemlig:

a)

EF-fartøjernes adgang til at fiske i São Tomé og Príncipes farvande

b)

Fællesskabets finansielle støtte til fremme af et ansvarligt fiskeri og til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i São Tomé og Príncipes farvande.

2.   Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, litra a), bestemmes og forvaltes ud fra de mål, som parterne i fællesskab opstiller efter bestemmelserne i protokollen, og som skal nås som led i fiskeripolitikken fastlagt af São Tomé og Príncipes regering, og den årlige og flerårige programmering i forbindelse med politikkens gennemførelse.

3.   Den finansielle modydelse fra Fællesskabet udbetales årligt efter de nærmere bestemmelser i protokollen, jf. dog aftalens og protokollens bestemmelser om eventuel justering af beløbet på grund af:

a)

usædvanlige omstændigheder

b)

begrænsning, på basis af den bedste videnskabelige rådgivning og efter fælles aftale, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når det af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

c)

udvidelse, på basis af den bedste videnskabelige rådgivning og efter fælles aftale, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når ressourcernes tilstand tillader det

d)

revurdering af betingelserne for finansielle støtte til gennemførelse af fiskeripolitikken i São Tomé og Príncipe, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan revurdering

e)

opsigelse af aftalen, jf. artikel 13

f)

suspension af aftalen, jf. artikel 12.

Artikel 8

Fremme af samarbejdet i erhvervslivet og civilsamfundet

1.   Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og teknisk samarbejde i fiskerisektoren og dermed forbundne sektorer. De rådfører sig med hinanden for at koordinere eventuelle foranstaltninger i den forbindelse.

2.   Parterne fremmer udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, opbevaringsmetoder og metoder til industriel forarbejdning af fiskevarer.

3.   Parterne bestræber sig for at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem deres virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at fremme et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsvirksomhed og investeringer.

4.   Parterne tilskynder især til, at der oprettes blandede selskaber i fælles interesse under systematisk overholdelse af gældende lovgivning i såvel São Tomé og Príncipe som Fællesskabet.

Artikel 9

Den Blandede Komité

1.   Der oprettes en blandet komité, der skal overvåge, at aftalens anvendes korrekt. Den Blandede Komité har til opgave:

a)

at overvåge, at aftalen gennemføres, fortolkes og anvendes korrekt, og navnlig at fastlægge den årlige og flerårige programmering, jf. protokollens artikel 7, stk. 2, og evaluere dens gennemførelse

b)

at sørge for den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse, især hvad angår statistisk analyse af fangstdata

c)

at fungere som et forum for mindelig bilæggelse af tvister, som den måde, aftalen fortolkes eller anvendes på, måtte medføre

d)

eventuelt at tage fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den finansielle modydelse op til fornyet overvejelse

e)

at udføre eventuelle andre opgaver, som parterne i fællesskab måtte aftale.

2.   Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i São Tomé og Príncipe og i Fællesskabet under formandskab af den part, der holder mødet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Artikel 10

Geografisk anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab anvendes, jf. betingelserne i denne traktat, dels for São Tomé og Príncipes område.

Artikel 11

Varighed

Denne aftale gælder i fire år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den fornyes stiltiende i yderligere perioder på fire år, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 13.

Artikel 12

Suspension

1.   Aftalen kan på en parts initiativ suspenderes i tilfælde af alvorlig uenighed om, hvordan dens bestemmelser skal anvendes. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden skriftligt meddele den anden part, at den agter at suspendere aftalen. Efter modtagelsen af en sådan meddelelse skal parterne holde samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed.

2.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter suspensionens længde.

Artikel 13

Opsigelse

1.   Aftalen kan opsiges af en af parterne, hvis der indtræffer usædvanlige omstændigheder, såsom at de berørte bestande decimeres, at de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, ikke udnyttes fuldt ud, eller at parterne ikke opfylder deres forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2.   Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal mindst seks måneder inden udløbet af den oprindelige gyldighedsperiode eller af hver yderligere gyldighedsperiode skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen.

3.   Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i stk. 2 skal parterne holde samråd.

4.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 for det år, hvor opsigelsen træder i kraft, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 14

Protokol og bilag

Protokollen og bilaget udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 15

Gældende national lovgivning

EF-fiskerfartøjernes fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande er undergivet gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe, medmindre andet er bestemt i aftalen eller i protokollen og dens bilag med tillæg.

Artikel 16

Ophævelse

Ved ikrafttrædelsen ophæver og erstatter denne aftale aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipes kyster, der trådte i kraft den 25. februar 1984.

Protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipes kyster, anvendes dog fortsat i den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i samme protokol, og udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og hvor hver tekst har samme gyldighed, træder i kraft på den dato, hvor parterne skriftligt meddeler hinanden meddelelse om, at de har afsluttet deres respektive nødvendige procedurer i forbindelse med vedtagelsen.

PROTOKOL

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og de finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab om fiskeri ud for São Tomé og Príncipe, for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 fastsættes for en periode på fire år fra den 1. juni 2006 således:

Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag I til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982):

notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 25 fartøjer

langlinefartøjer med flydeline: 18 fartøjer.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4 og 5.

3.   Fiskerfartøjer, der fører en EF-medlemsstats flag, må kun fiske i São Tomé og Príncipes fiskerizone, hvis de har fået udstedt en fiskerilicens i henhold til denne protokol og efter de nærmere bestemmelser i bilaget til denne protokol.

Artikel 2

Finansiel modydelse — Betalingsbetingelser

1.   Den finansielle modydelse omhandlet i aftalens artikel 7 består for perioden i artikel 1 dels af et årligt beløb på 552 500 EUR svarende til en referencemængde på 8 500 t pr. år, dels af et specifikt beløb på 1 105 000 EUR pr. år, der skal anvendes til at støtte gennemførelsen af initiativer som led i São Tomé og Príncipes fiskeripolitik. Dette specifikke beløb udgør en integrerende del af den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalens artikel 7.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4, 5 og 7.

3.   De to beløb i stk. 1, som tilsammen udgør 663 000 EUR, er, hvad Fællesskabet årligt betaler i protokollens anvendelsesperiode.

4.   Hvis EF-fartøjernes samlede fangster i São Tomé og Príncipes farvande overstiger 8 500 t pr. år, forhøjes de 552 500 EUR af den finansielle modydelse med 65 EUR/t yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som Fællesskabet skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af det beløb, der svarer til referencetonnagen (dvs. 1 105 000 EUR). Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger den mængde, der svarer til det dobbelte af den samlede årlige mængde (dvs. 17 000 t), skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

5.   Den finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 skal for det første år betales senest den 15. maj 2007 og for de følgende år senest den 31. juli 2007, 2008 og 2009.

6.   São Tomé og Príncipes myndigheder har enekompetence med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, jf. dog artikel 6.

7.   Den finansielle modydelse indbetales på en særlig konto, som São Tomé og Príncipes statskasse har oprettet i et pengeinstitut udpeget af São Tomé og Príncipes myndigheder.

Artikel 3

Samarbejde om ansvarligt fiskeri — Videnskabeligt samarbejde

1.   De to parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   Fællesskabet og São Tomé og Príncipe bestræber sig i protokollens anvendelsesperiode for at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

3.   De to parter forpligter sig til at fremme det subregionale samarbejde om ansvarligt fiskeri bl.a. i COREP.

4.   Efter aftalens artikel 4 rådfører parterne sig, på basis af henstillinger og afgørelser fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og den bedste videnskabelige rådgivning, med hinanden i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, for i givet fald og eventuelt efter et videnskabeligt møde på subregionalt plan i fællesskab at træffe foranstaltninger, der skal sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, og som har indvirkning på EF-fartøjernes fiskeri.

Artikel 4

Revision af fiskerimuligheder efter fælles aftale

1.   Fiskerimulighederne i artikel 1 kan efter fælles aftale udvides, hvis en sådan udvidelse ifølge konklusionerne fra det videnskabelige møde, jf. artikel 3, stk. 4, ikke er i strid med en bæredygtig forvaltning af São Tomé og Príncipes fiskeressourcer. I så fald forhøjes den del af den finansielle modydelse, der udgør 552 500 EUR, jf. artikel 2, stk. 1, forholdsmæssigt og pro rata temporis. Fællesskabets samlede finansielle modydelse for referencemængden kan dog højst udgøre det dobbelte af 552 500 EUR. Hvis EF-fartøjernes årlige fangster overstiger det dobbelte af 8 500 t (dvs. 17 000 t), skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

2.   Hvis parterne til gengæld bliver enige om at begrænse fiskerimulighederne i artikel 1, nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis.

3.   Parterne kan efter samråd aftale, at fordelingen af fiskerimuligheder mellem de forskellige fartøjskategorier også kan revideres for at efterkomme eventuelle henstillinger fra det videnskabelige møde, jf. artikel 3, for så vidt angår forvaltning af bestande, der kan blive berørt af en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af den finansielle modydelse, hvis omfordelingen af fiskerimuligheder gør det berettiget.

Artikel 5

Nye fiskerimuligheder

Hvis EF-fiskerfartøjer er interesseret i fiskeri, der ikke er omhandlet i artikel 1, holder Fællesskabet samråd med São Tomé og Príncipe om eventuel tilladelse til sådant nyt fiskeri. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de nye fiskerimuligheder og ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.

Artikel 6

Suspension og revision af den finansielle modydelse som følge af usædvanlige omstændigheder

1.   Hvis usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone (EEZ), kan Fællesskabet suspendere betalingen af den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2, stk. 1. Beslutningen om suspension træffes efter samråd mellem de to parter senest to måneder efter, at den ene part har anmodet herom, og forudsat at Fællesskabet har betalt ethvert beløb, det måtte skylde på suspensionstidspunktet.

2.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, så snart parterne efter samråd fastslår, at de omstændigheder, der gjorde, at fiskeriet måtte indstilles, ikke længere foreligger, og/eller at forholdene igen tillader fiskeri.

3.   Gyldigheden af de licenser, som EF-fartøjerne har fået udstedt, og som er suspenderet sammen med betalingen af den finansielle modydelse, forlænges med en periode svarende til suspensionsperioden.

Artikel 7

Fremme af ansvarligt fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande

1.   Af den samlede finansielle modydelse (663 000 EUR) fastsat i artikel 2 anvendes 50 % (dvs. 331 500 EUR) til årlig støtte til gennemførelsen af initiativer som led i den fiskeripolitik, som São Tomé og Príncipes regering har udformet.

São Tomé og Príncipes forvaltning af det pågældende beløb baseres på, at de to parter i fællesskab og i overensstemmelse med den nuværende prioritering i São Tomé og Príncipes fiskeripolitik med henblik på at sikre bæredygtig og ansvarlig forvaltning af sektoren opstiller mål og fastlægger den årlige og flerårige programmering i forbindelse hermed, jf. stk. 2.

2.   På forslag af São Tomé og Príncipe og med henblik på gennemførelsen af stk. 1 aftaler Fællesskabet og São Tomé og Príncipe i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, senest tre måneder efter protokollens ikrafttræden et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder bl.a.:

a)

årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den procentdel af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, og de specifikke beløb til de årlige initiativer skal anvendes

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, for på sigt at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i São Tomé og Príncipes nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der har forbindelse med eller indvirkning på fremme af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

nødvendige kriterier og procedurer for årlig evaluering af resultaterne

d)

eventuel revision af, hvor stor en procentdel af den samlede finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 i denne artikel der skal anvendes i årene efter denne protokols første anvendelsesår.

3.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram eller af anvendelsen af de specifikke beløb til de årlige initiativer skal godkendes af de to parter i Den Blandede Komité.

4.   São Tomé og Príncipe anvender hvert år det beløb, der svarer til procentdelen omhandlet i stk. 1, til gennemførelse af det flerårige program. For det første år af protokollens anvendelsesperiode skal Fællesskabet underrettes om, hvordan beløbet anvendes, så snart det flerårige sektorprogram er godkendt i Den Blandede Komité. For hvert af de følgende år skal Fællesskabet underrettes om, hvordan beløbet anvendes, senest den 1. maj året før.

5.   Hvis den årlige evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram berettiger det, kan Fællesskabet anmode om, at den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 1, justeres for at bringe de faktiske midler, der er afsat til gennemførelse af programmet, i tråd med resultaterne.

Artikel 8

Tvister — Suspension af protokollens anvendelse

1.   Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens bestemmelser og om protokollens anvendelse holder parterne samråd i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, som om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.

2.   Protokollens anvendelse kan suspenderes af en af parterne, hvis tvisten mellem de to parter betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i Den Blandede Komité, jf. stk. 1, ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning, jf. dog artikel 9.

3.   For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

4.   I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Hvis der findes en mindelig løsning, anvendes protokollen straks på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 9

Suspension af protokollens anvendelse på grund af manglende betaling

Hvis Fællesskabet ikke betaler som fastsat i artikel 2, kan protokollens anvendelse suspenderes på følgende betingelser, jf. dog artikel 6:

a)

São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder sender Europa-Kommissionen en meddelelse om manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald det skyldige beløb senest 60 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.

b)

Hvis Fællesskabet inden for den frist, der er fastsat i denne protokols artikel 2, stk. 5, ikke har betalt eller givet behørig begrundelse for den manglende betaling, kan São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks Europa-Kommissionen herom.

c)

Protokollen anvendes på ny, så snart betaling har fundet sted.

Artikel 10

Gældende national lovgivning

EF-fiskerfartøjernes fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande er undergivet gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe, medmindre andet er bestemt i aftalen eller i protokollen og dens bilag med tillæg.

Artikel 11

Ophævelse

Bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipe ophæves og erstattes af bilaget til denne protokol.

Artikel 12

Ikrafttræden

1.   Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.

2.   De anvendes fra den 1. juni 2006.

BILAG

Betingelserne for EF-fartøjers fiskeri i São Tomé og Príncipes fiskerizone

KAPITEL I

BESTEMMELSER FOR ANSØGNING OM OG UDSTEDELSE AF LICENSER

AFSNIT 1

Udstedelse af licenser

1.   Kun EF-fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt licens til fiskeri i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

2.   For at et fartøj kan fiske i São Tomé og Príncipe, må rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke have forbud mod at fiske der. Fiskerfartøjerne må ikke have noget mellemværende med São Tomé og Príncipes myndigheder forstået på den måde, at fiskerfartøjerne skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i São Tomé og Príncipe i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med Fællesskabet.

3.   Fællesskabets kompetente myndigheder indgiver (elektronisk) senest 15 arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse en ansøgning for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til aftalen, til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri.

4.   Ansøgninger indgives til ministeriet med ansvar for fiskeri på en formular som vist i tillæg I. São Tomé og Príncipes myndigheder træffer alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at data modtaget i forbindelse med licensansøgninger behandles fortroligt. Sådanne data anvendes udelukkende som led i fiskeriaftalens gennemførelse.

5.   Sammen med hver licensansøgning indgives følgende dokumenter:

bevis for betaling af standardforskuddet for licensens gyldighedsperiode

(enhver anden form for dokument eller attest, der kræves efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. denne protokol).

6.   Afgiften indbetales på en konto anvist af São Tomé og Príncipes myndigheder, jf. protokollens artikel 2, stk. 7.

7.   Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter og afgifter bortset fra havneafgifter og udgifter til serviceydelser.

8.   Licenserne for alle fartøjer udstedes af São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri til rederne eller deres repræsentanter via Europa-Kommissionens delegation i Gabon senest 15 arbejdsdage efter, at ministeriet har modtaget al dokumentation omhandlet i punkt 5.

9.   Licensen udstedes i et givet fartøjs navn og kan ikke overdrages.

10.   I tilfælde af påvist force majeure kan et fartøjs licens på anmodning af Fællesskabet dog erstattes med en ny licens til et andet fartøj i samme kategori, jf. protokollens artikel 1, uden at der skal betales afgift på ny. I så fald lægges de to fartøjers samlede fangster til grund ved beregningen af, om der eventuelt skal betales mere i afgift.

11.   For så vidt angår det fartøj, der skal erstattes, indgiver rederen eller dennes repræsentant den annullerede licens til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri via Europa-Kommissionens delegation.

12.   Den nye licens gælder fra den dato, hvor rederen indgiver den annullerede licens til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri. Europa-Kommissionens delegation i Gabon skal underrettes om licensoverdragelsen.

13.   Licensen skal altid medføres om bord. Europa-Kommissionen sørger for at holde et udkast til en liste over de fartøjer, som har fået udstedt fiskerilicens efter bestemmelserne i denne protokol, ajourført. Dette udkast meddeles São Tomé og Príncipes myndigheder, så snart det er udarbejdet, og derefter hver gang det ajourføres. Straks efter, at São Tomé og Príncipes myndigheder har modtaget listeudkastet, og Europa-Kommissionens har meddelt samme myndigheder, at forskuddet er betalt, opføres fartøjet af São Tomé og Príncipes kompetente myndighed på en liste over fartøjer, der har tilladelse til at fiske, og denne liste meddeles derpå fiskerikontrolmyndighederne. Rederen kan anmode om at få en bekræftet kopi af denne liste, som så medføres om bord i stedet for fiskerilicensen, indtil en sådan er blevet udstedt.

AFSNIT 2

Licensbetingelser — Afgifter og forskud

1.   Licenserne gælder ét år. De kan fornyes.

2.   Afgiften pr. ton fangst i São Tomé og Príncipes fiskerizone er fastsat til 35 EUR for notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline.

3.   Licenserne udstedes efter indbetaling til de kompetente nationale myndigheder af følgende faste beløb:

5 250 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri svarende til afgiften for en årlig fangst på 150 t

1 925 EUR pr. langlinefartøj med flydeline svarende til afgiften for en årlig fangst på 55 t.

4.   Medlemsstaterne giver senest den 15. juni hvert år Europa-Kommissionen meddelelse om, hvor meget der er fanget i det forløbne år, som bekræftet af de videnskabelige institutter omhandlet i punkt 5.

5.   Europa-Kommissionen udarbejder senest den 31. juli i år n + 1 en endelig opgørelse over, hvor meget der skal betales i afgift for år n, på grundlag af de enkelte rederes fangstopgørelser som bekræftet af de videnskabelige institutter i medlemsstaterne, som det påhviler at kontrollere fangstdataene, såsom IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) og IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), via Europa-Kommissionens delegation.

6.   Opgørelsen meddeles São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri og rederne samtidigt.

7.   Rederne indbetaler eventuelt skyldige ekstrabeløb (for fangster ud over 150 t for notfartøjer til tunfiskeri og 55 t for langlinefartøjer), baseret på en afgift på 35 EUR pr. ton, til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder senest den 31. august i år n + 1 på den konto, der er omhandlet i afsnit 1, punkt 6, i dette kapitel.

8.   Hvis den endelige opgørelse giver et beløb, der er lavere end forskuddet omhandlet i dette afsnits punkt 3, får rederen dog ikke det overskydende beløb tilbagebetalt.

KAPITEL II

FISKERIZONER

1.   EF-fartøjerne, dvs. notfartøjerne til tunfiskeri og langlinefartøjerne med flydeline, kan fiske i farvandene uden for 12 sømil fra basislinjerne.

2.   Al fiskeri uden undtagelse er forbudt i den zone, der udnyttes i fællesskab af São Tomé og Príncipe og Nigeria, og som er afgrænset ved koordinaterne i tillæg 3.

KAPITEL III

FANGSTRAPPORTERING

1.   Ved anvendelsen af dette bilag forstås ved varigheden af et EF-fartøjs fangstrejse i São Tomé og Príncipes fiskerizone:

perioden mellem indsejling i og udsejling af São Tomé og Príncipes fiskerizone eller

perioden mellem indsejling i og São Tomé og Príncipes fiskerizone og omladning og/eller landing i São Tomé og Príncipe.

2.   Alle fartøjer, der har lov til at fiske i São Tomé og Príncipes farvande i henhold til aftalen, skal rapportere deres fangster til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri, så myndighederne kan kontrollere fangstmængderne, som valideres af de kompetente videnskabelige institutter efter proceduren i kapitel I, afsnit 2, punkt 4, i dette bilag. Der gælder følgende nærmere bestemmelser for rapportering af fangster:

2.1.

I licensgyldighedsperioden på ét år, jf. kapitel I, afsnit 2, i dette bilag, anføres det i fangstopgørelserne, hvilke fangster fartøjet har taget på hver fangstrejse. De originale fangstopgørelser i papirudgave sendes til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri senest 45 dage efter afslutningen af den sidste fangstrejse i den pågældende periode.

2.2.

Fartøjer anfører deres fangster på en logbogsformular som vist i tillæg 2. For de perioder, hvor fartøjet ikke har befundet sig i São Tomé og Príncipes farvande, anfører fartøjsføreren i logbogen »Uden for São Tomé og Príncipes fiskerizone«.

2.3.

Formularerne skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjsføreren eller dennes repræsentant.

3.   Den Blandede Komité kan på anmodning af en af parterne træde sammen for at sammenligne fiskeridata.

4.   Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder São Tomé og Príncipes regering sig ret til at suspendere licensen for et overtrædende fartøj, indtil formaliteterne er bragt i orden, og til at idømme det pågældende fartøjs reder sanktioner efter gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe. Europa-Kommissionen og flagmedlemsstaten underrettes herom.

KAPITEL IV

OMLADNING

De to parter samarbejder om at forbedre omladningsmulighederne i og ud for São Tomé og Príncipes havne.

1.   Omladning:

For EF-tunfiskerfartøjer, der frivilligt omlader i eller ud for en havn i São Tomé og Príncipe, nedsættes afgiften i kapitel I, afsnit 2, punkt 2, i dette bilag med 5 EUR/t fangst i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

Denne ordning, der gælder for alle EF-fartøjer for højst 50 % af fangsten som beregnet i den endelige fangstopgørelse (jf. kapitel III i dette bilag), anvendes fra det første år af denne protokols anvendelsesperiode.

2.   De nærmere bestemmelser for kontrol af de omladede mængder fastsættes på det første møde i Den Blandede Komité.

3.   Evaluering:

De finansielle incitamenter og maksimumsprocenten i den endelige fangstopgørelse justeres i Den Blandede Komité efter den socioøkonomiske virkning af omladningerne i det pågældende år.

KAPITEL V

PÅMØNSTRING AF SØFOLK

1.   Ejerne af tunfiskefartøjer og langlinefartøjer med flydeline påtager sig at påmønstre statsborgere fra AVS-landene på de vilkår og inden for de grænser, der er fastsat nedenfor:

for flåden af notfartøjer til tunfiskeri skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-søfolk

for flåden af langlinefartøjer med flydeline skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-søfolk.

2.   Rederne bestræber sig for at påmønstre yderligere søfolk fra São Tomé og Príncipe.

3.   ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EF-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

4.   AVS-søfolkenes ansættelseskontrakter, som de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. Disse kontrakter skal sikre, at søfolkene bliver medlem den socialsikringsordning, de hører ind under, og som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

5.   AVS-søfolkenes hyre betales af rederne. Den aftales mellem rederne eller disses repræsentanter på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. AVS-søfolkenes lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer i deres respektive lande, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne.

6.   Enhver sømand, der er påmønstret et EF-fartøj, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

7.   Hvis de pågældende EF-fartøjers redere af andre grunde end den, der er nævnt i foregående punkt, undlader at påmønstre lokale søfolk, skal rederne for hver dag, fangstrejsen i São Tomé og Príncipes farvande varer, betale et fast beløb på 20 USD pr. dag. Fristen for betaling af dette beløb er som fastsat i kapitel I, afsnit 2, punkt 7, i dette bilag.

KAPITEL VI

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

1.   EF-fiskerfartøjerne skal respektere de foranstaltninger og henstillinger, som ICCAT har vedtaget for området med hensyn til fiskeredskaber og disses tekniske specifikationer samt alle andre tekniske foranstaltninger i forbindelse med fiskeri.

2.   Notfartøjerne til tunfiskeri stiller deres eventuelle bifangster til rådighed for São Tomé og Príncipes fiskeridirektorat, som tager sig af håndtering og landing af dem.

3.   De to parter forpligter sig til i fællesskab at fastsætte bestemmelser, der sikrer, at punkt 2 gennemføres, eller at finde en alternativ løsning på det første møde i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9. I den forbindelse analyserer Den Blandede Komité enhver mulighed, herunder muligheden for at lade de pågældende notfartøjer betale et årligt bidrag svarende til en del af bifangstværdien til en fond, der skal forvaltes af fiskeridirektoratet i São Tomé og Príncipe, og hvis midler skal anvendes til at støtte det kystnære fiskeri.

KAPITEL VII

OBSERVATØRER

1.   Fartøjer, der har lov til at fiske i São Tomé og Príncipes farvande i henhold til aftalen, skal tage observatører udpeget af den kompetente regionale fiskeriorganisation (RFO) om bord på følgende vilkår:

1.1.

EF-fartøjerne skal på anmodning af den kompetente myndighed tage en observatør om bord, der udpeges af denne myndighed, og som har til opgave at kontrollere fangsterne i São Tomé og Príncipes farvande.

1.2.

Den kompetente myndighed opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget til at skulle om bord. Disse lister skal holdes ajour. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.

1.3.

Den kompetente myndighed meddeler de pågældende redere eller disses repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på fartøjet, samtidig med udstedelsen af licensen eller senest 15 dage inden den fastsatte dato for observatørens ombordtagning.

2.   Observatøren skal være om bord, så længe en fangstrejse varer. På udtrykkelig anmodning af São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder kan opholdet om bord dog spredes over flere fangstrejser alt efter den gennemsnitlige varighed af et givet fartøjs planlagte fangstrejser. En sådan anmodning skal fremsættes af den kompetente myndighed, samtidig med at den meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på det pågældende fartøj.

3.   Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og den kompetente myndighed.

4.   Observatøren tages om bord i en havn efter reders valg ved indledningen af den første fangstrejse i São Tomé og Príncipes fiskerizone efter meddelelse af listen over udpegede fartøjer.

5.   De berørte redere meddeler inden to uger og senest ti dage i forvejen, på hvilken dato og i hvilken havn i subregionen observatørerne tages om bord.

6.   Tages observatøren om bord i et land uden for subregionen, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et fartøj med en regional observatør om bord forlader den regionale fiskerizone, træffes alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren for reders regning kommer tilbage så hurtigt som muligt.

7.   Hvis observatøren ikke er på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

8.   Observatøren behandles om bord som officer. Så længe fartøjet befinder sig i São Tomé og Príncipes farvande har observatøren til opgave:

8.1.

at observere fartøjernes fiskeri

8.2.

at kontrollere de fiskende fartøjers position

8.3.

at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

8.4.

at notere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

8.5.

at kontrollere logbogsdataene for fangsterne i São Tomé og Príncipes farvande

8.6.

at kontrollere bifangstprocenterne og anslå størrelsen af udsmidet af salgbare fiskearter

8.7.

på passende måde at meddele fangstdata, herunder mængden af fangster og bifangster om bord, til sin kompetente myndighed.

9.   Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske eller psykiske sikkerhed under arbejdet.

10.   Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, som han må have adgang til for lettere at kunne udføre sit arbejde.

11.   Under sin ombordtagning og sit ophold om bord:

11.1.

træffer observatøren alle passende forholdsregler til at sikre, at ombordtagningen og tilstedeværelsen om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

11.2.

behandler observatøren materiel og udstyr om bord med respekt, ligesom han respekterer, at alle dokumenter, der tilhører fartøjet, er fortrolige.

12.   Når observationsperioden er slut, udarbejder observatøren, inden han forlader fartøjet, en aktivitetsrapport, der sendes til de kompetente myndigheder med kopi til Europa-Kommissionen. Han underskriver den i nærværelse af fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle relevante bemærkninger, der hver skal efterfølges af hans underskrift. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når observatøren går fra borde.

13.   Rederen afholder udgifterne til kost og logi til observatøren, idet observatørens kost og logi skal være af samme standard som officerernes, alt efter mulighederne om bord.

14.   Observatørens løn og sociale bidrag betales af den kompetente myndighed.

15.   De to parter holder hurtigst muligt samråd med de relevante tredjelande om oprettelse af en ordning med regionale observatører og om valg af den kompetente RFO. Indtil der bliver indført en ordning med regionale observatører, tager de fartøjer, der har lov til at fiske i São Tomé og Príncipes farvande i henhold til aftalen, observatører om bord, der er udpeget af São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder efter ovennævnte regler, i stedet for regionale observatører.

KAPITEL VIII

KONTROL

1.   I overensstemmelse med kapitel I, afsnit 1, punkt 13, i dette bilag sørger Fællesskabet for at holde et udkast til en liste, som de fører over fartøjer, som har fået udstedt fiskerilicens efter bestemmelserne i denne protokol, ajour. Denne liste meddeles São Tomé og Príncipes fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

2.   Straks efter, at São Tomé og Príncipes myndigheder har modtaget listeudkastet, og Europa-Kommissionens har meddelt kyststatens myndigheder, at forskuddet (jf. kapitel I, afsnit 2, punkt 3, i dette bilag) er betalt, opføres fartøjet af São Tomé og Príncipes kompetente myndighed på en liste over fartøjer, der har tilladelse til at fiske, og denne liste meddeles derpå fiskerikontrolmyndighederne. Rederen kan anmode om at få en bekræftet kopi af denne liste, som så medføres om bord i stedet for fiskerilicensen, indtil denne udstedes.

3.   Indsejling i og udsejling af zonen

3.1.

EF-fartøjerne skal senest tre timer i forvejen give São Tomé og Príncipes kompetente fiskerikontrolmyndigheder meddelelse om, at de agter at sejle ind i eller ud af São Tomé og Príncipes fiskerizone, og samtidig meddeler de, hvor store mængder i alt, og hvilke arter de har om bord.

3.2.

Når et fartøj giver meddelelse om udsejling oplyser det også sin position. Sådanne meddelelser gives fortrinsvis pr. fax (+ 239 222 828) eller e-mail (dpescas1@cstome.net), men ellers pr. radio (radiokaldesignal: om formiddagen i tidsrummet 8-10: 12,00 Hz, om eftermiddagen i tidsrummet 14-17: 8,634 Hz).

3.3.

Hvis et fartøj afsløres i at fiske, uden at det har underrettet São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder herom, betragtes det som et fartøj, der fisker ulovligt.

3.4.

Ved fiskerilicensens udstedelse meddeles også faxnummer, telefonnummer og e-mail-adresse.

4.   Kontrolprocedurer

4.1.

Førerne af EF-fartøjer, der fisker i São Tomé og Príncipes fiskerizone, skal tillade, at tjenestemænd fra São Tomé og Príncipe, der har til opgave at foretage fiskeriinspektion og -kontrol, aflægger besøg om bord, og skal hjælpe dem med at komme om bord og bistå dem i deres arbejde.

4.2.

Tjenestemændene må ikke opholde sig længere tid om bord end nødvendigt for, at de udføre deres arbejde.

4.3.

Efter hver inspektion og kontrol får fartøjsføreren udleveret en attest.

5.   Satellitovervågning

5.1.

Alle EF-fartøjer, der fisker i henhold til denne aftale, satellitovervåges efter bestemmelserne i tillæg 4. Disse bestemmelser træder i kraft på tiendedagen efter, at São Tomé og Príncipes regering har meddelt Europa-Kommissionens delegation i Gabon, at São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter (FOC) er taget i drift.

6.   Opbringning

6.1.

Hvis et EF-fartøj opbringes i São Tomé og Príncipes fiskerizone, eller hvis det idømmes sanktioner, underretter São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder flagstaten og Europa-Kommissionen herom inden 24 timer.

6.2.

Flagstaten og Europa-Kommissionen modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen.

7.   Opbringningsrapport

7.1.

Efter at São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder har optaget rapport, underskriver fartøjsføreren rapporten.

7.2.

En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvar, fartøjsføreren kan gøre gældende i forbindelse med den påståede overtrædelse. Nægter han at underskrive dokumentet, skal han skriftligt præcisere hvorfor, og inspektøren anfører »underskrift nægtet«.

7.3.

Føreren skal sejle sit fartøj til den havn, som São Tomé og Príncipes myndigheder anviser. Ved en mindre overtrædelse kan São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder give det opbragte fartøj tilladelse til at fortsætte fiskeriet.

8.   Samråd i tilfælde af opbringning

8.1.

Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartøjets fører, besætning, last eller udstyr, bortset fra foranstaltninger til sikring af beviser for den formodede overtrædelse, holdes der senest én arbejdsdag efter modtagelsen af ovennævnte oplysninger samråd mellem Europa-Kommissionen og São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder med eventuel deltagelse af en repræsentant for den pågældende medlemsstat.

8.2.

Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter og oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af dette samråd og om eventuelle foranstaltninger, som opbringelsen kan medføre.

9.   Behandling af opbringningssager

9.1.

Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst ved en mæglingsprocedure. Denne procedure afsluttes senest tre arbejdsdage efter opbringningen.

9.2.

Ved en mæglingsprocedure bestemmes bødestørrelsen efter São Tomé og Príncipes lovgivning.

9.3.

Hvis sagen ikke har kunnet løses ved en mæglingsprocedure og indbringes for en domstol, skal rederen hos en bank anvist af São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder stille en sikkerhed, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til omkostningerne ved opbringningen og størrelsen af de bøder og den erstatning, som de skyldige i overtrædelsen kan idømmes.

9.4.

Bankgarantien frigives først, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis fartøjet frifindes. Hvis der i tilfælde af domfældelse idømmes en bøde, der er mindre end den stillede sikkerhed, frigiver São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder saldoen.

9.5.

Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:

efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

efter at den bankgaranti, der er omhandlet i punkt 9.3, er stillet, og São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.

10.   Omladning

10.1.

Alle EF-fartøjer, som ønsker at omlade fangster i São Tomé og Príncipes farvande, skal omlade i og/eller ud for São Tomé og Príncipes havne.

10.2.

Sådanne fartøjers redere skal senest 24 timer i forvejen meddele São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder følgende oplysninger:

de omladende fiskerfartøjers navne

transportfartøjets navn, IMO-nummer og flagstat

omladningsmængde pr. art

omladningsdato og -sted.

10.3.

Omladning betragtes som udsejling af São Tomé og Príncipes fiskerizone. Fartøjsførerne skal sende deres fangstopgørelser til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at forlade São Tomé og Príncipes fiskerizone.

10.4.

Enhver omladning, der ikke opfylder kravene i ovennævnte punkter, er forbudt i São Tomé og Príncipes fiskerizone. Ved overtrædelse af denne bestemmelse kan overtræderen idømmes sanktioner efter gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe.

11.   Førere af EF-fartøjer, der lander eller omlader fangster i en havn i São Tomé og Príncipe, skal tillade, at inspektører fra São Tomé og Príncipe kontrollerer sådan landing eller omladning, og lette dem kontrollen. Efter hver inspektion og kontrol i havn får fartøjsføreren udleveret en kopi af inspektions- og kontrolrapporten eller en attest.

Tillæg

1.

Licensansøgningsskema

2.

ICCAT-logbog

3.

Koordinater for fiskeriforbudszone

4.

Bestemmelser for satellitovervågning af fartøjer (FOS) og koordinater for São Tomé og Príncipes fiskerizone

Tillæg 1

Image

Image

Tillæg 2

ICCAT-LOGBOG FOR TUNFISKERI

Image

Tillæg 3

Breddegrad

Længdegrad

Grader

Minutter

Sekunder

Grader

Minutter

Sekunder

03

02

22

N

07

07

31

Ø

02

50

00

N

07

25

52

Ø

02

42

38

N

07

36

25

Ø

02

20

59

N

06

52

45

Ø

01

40

12

N

05

57

54

Ø

01

09

17

N

04

51

38

Ø

01

13

15

N

04

41

27

Ø

01

21

29

N

04

24

14

Ø

01

31

39

N

04

06

55

Ø

01

42

50

N

03

50

23

Ø

01

55

18

N

03

34

33

Ø

01

58

53

N

03

53

40

Ø

02

02

59

N

04

15

11

Ø

02

05

10

N

04

24

56

Ø

02

10

44

N

04

47

58

Ø

02

15

53

N

05

06

03

Ø

02

19

30

N

05

17

11

Ø

02

22

49

N

05

26

57

Ø

02

26

21

N

05

36

20

Ø

02

30

08

N

05

45

22

Ø

02

33

37

N

05

52

58

Ø

02

36

38

N

05

59

00

Ø

02

45

18

N

06

15

57

Ø

02

50

18

N

06

26

41

Ø

02

51

29

N

06

29

27

Ø

02

52

23

N

06

31

46

Ø

02

54

46

N

06

38

07

Ø

03

00

24

N

06

56

58

Ø

03

01

19

N

07

01

07

Ø

03

01

27

N

07

01

46

Ø

03

01

44

N

07

03

07

Ø

03

02

22

N

07

07

31

Ø

Tillæg 4

FOS-protokol

om bestemmelser for satellitovervågning af EF-fiskerfartøjer, der fisker i São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone (EEZ)

1.   Bestemmelserne i denne protokol kompletterer protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe, og anvendes i overensstemmelse med »Kapitel VIII — Kontrol«, punkt 5, i bilaget til nævnte protokol.

2.   Alle fiskerfartøjer med en længde overalt på over 15 m, der fisker i henhold til fiskeriaftalen mellem Fællesskabet og São Tomé og Príncipe, vil blive satellitovervåget, når de befinder sig i São Tomé og Príncipes EEZ.

Med henblik på satellitovervågning meddeler São Tomé og Príncipes myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for São Tomé og Príncipes EEZ.

São Tomé og Príncipes myndigheder sender disse oplysninger elektronisk, udtrykt i decimalgrader (WGS 84).

3.   Parterne udveksler oplysninger om X.25-adresser og specifikationer, der benyttes i den elektroniske kommunikation mellem deres kontrolcentre, jf. betingelserne i punkt 5 og 7. Disse oplysninger omfatter så vidt muligt navn, telefon-, telex- og faxnummer samt elektroniske adresser (internet eller X.400), der kan benyttes ved almindelig kommunikation mellem kontrolcentrene.

4.   Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 500 m og med et konfidensinterval på 99 %.

5.   Når et fartøj, der fisker i henhold til aftalen og satellitovervåges efter EF-reglerne, sejler ind i São Tomé og Príncipes EEZ, sender flagstatens kontrolcenter straks og derefter med højst 3 timers mellemrum positionsmeldinger (med angivelse af fartøjets id, længde, bredde, kurs og hastighed) til São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter (FOC). Disse meddelelser benævnes positionsmeldinger.

6.   De positionsmeldinger, der er omhandlet i punkt 5, overføres elektronisk i X.25-format eller via en anden sikker protokol. De sendes i realtid i formatet vist i skema II.

7.   Hvis der opstår en teknisk fejl eller et svigt i fiskerfartøjets udstyr til permanent satellitovervågning, sørger fartøjsføreren for i tide at sende oplysningerne i punkt 5 til flagstatens kontrolcenter og São Tomé og Príncipes FOC pr. fax. I så fald sendes der en opsummerende positionsmelding hver 9. time. Denne opsummerende positionsmelding skal bestå af positionsmeldingerne som registreret af fartøjets fører hver 3. time som fastsat i punkt 5.

Flagstatens kontrolcenter sender straks disse meddelelser til São Tomé og Príncipes FOC. Det defekte udstyr skal repareres eller udskiftes inden én måned. Hvis tidsfristen ikke overholdes, skal det pågældende fartøj forlade São Tomé og Príncipes EEZ.

8.   Kontrolcentrene i flagstaterne overvåger deres fartøjers bevægelser i São Tomé og Príncipes farvande. Hvis fartøjerne ikke overvåges som fastsat, skal São Tomé og Príncipes FOC straks underrettes herom, hvorpå proceduren i punkt 7 anvendes.

9.   Hvis São Tomé og Príncipes FOC konstaterer, at flagstaten ikke giver de oplysninger, der er omhandlet i punkt 5, underrettes Europa-Kommissionens kompetente tjenester straks herom.

10.   De overvågningsdata, der meddeles den anden part efter disse bestemmelser, er udelukkende beregnet på den kontrol og overvågning, som São Tomé og Príncipes myndigheder foretager af den EF-flåde, der fisker i henhold til fiskeriaftalen mellem Fællesskabet og São Tomé og Príncipe. Sådanne data må under ingen omstændigheder meddeles andre.

11.   Satellitovervågningsudstyrets soft- og hardwarekomponenter skal være pålidelige og må ikke på nogen måde kunne manipuleres, dvs. at der ikke må kunne lægges ukorrekte positionsoplysninger ind i systemet, og at data ikke må kunne ændres manuelt.

Systemet skal være fuldstændigt automatisk og konstant funktionsdygtigt uanset vejrforhold, mv. Det er forbudt at ødelægge eller beskadige satellitovervågningssystemet, at gøre det ufunktionsdygtigt eller på anden måde at foretage indgreb i det.

Fartøjsføreren sørger for:

at data ikke ændres

at satellitovervågningsudstyrets antenne eller antenner på ingen måde obstrueres

at strømforsyningen til satellitovervågningsudstyret ikke afbrydes

at satellitovervågningsudstyret ikke demonteres.

12.   Parterne er enige om på anmodning at udveksle oplysninger om det udstyr, der benyttes til satellitovervågning, for at kontrollere, om alle dele af udstyret er fuldt forenelige med den anden parts krav efter disse bestemmelser.

13.   Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser søges løst ved samråd mellem parterne i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9.

14.   Parterne er enige om at tage disse bestemmelser op til revision, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Transmission af FOS-meddelelser til São Tomé og Príncipe

Positionsmelding

Dataelement

Kode

Obligatorisk/Fakultativ

Bemærkninger

Start på record

SR

O

Systemdata — angiver, at record’en starter

Adressat

AD

O

Meddelelsesdata — modtager. Landets alfa-3-ISO-kode

Afsender

FR

O

Meddelelsesdata — afsender. Landets alfa-3-ISO-kode

Flagstat

FS

F

 

Meddelelsestype

TM

O

Meddelelsesdata — meddelelsestype »POS«

Radiokaldesignal

RC

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

F

Fartøjsdata — den kontraherende parts entydige identifikationsnummer (flagstatens alfa3-ISO-kode efterfulgt af et nummer)

Eksternt registreringsnummer

XR

O

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet

Breddegrad

LA

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter N/S GG, mmm (WGS 84)

Længdegrad

LO

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter Ø/V GGG, mmm (WGS 84)

Kurs

CO

O

Fartøjets kurs på en 360°-skala

Hastighed

SP

O

Fartøjets hastighed i knob med én decimal

Dato

DA

O

Fartøjspositionsdata — dato for registrering af positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

O

Fartøjspositionsdata — klokkeslæt for registrering af positionen UTC (TTMM)

Slut på record

ER

O

Systemdata — angiver, at record’en slutter

Tegnsæt: ISO 8859.1

Transmission af data struktureres således:

en dobbelt skråstreg (»//«) og en feltkode angiver transmissionens start

der anvendes en enkelt skråstreg (»/«) som separator mellem feltkode og data.

Fakultative data anføres mellem »Start på record« og »Slut på record«.

Afgrænsning af São Tomé og Príncipes EEZ

Koordinater for EEZ

Kontaktoplysninger for São Tomé og Príncipes FOC

Navn:

Tlf. SSN:

Fax SSN:

E-mail SSN:

Tlf. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X.25 =

Meddelelse om indsejling/udsejling:


Top