EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse (EØS-relevant tekst)

EUT L 165 af 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/21


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/30/EF

af 20. juni 2007

om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 137, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne udarbejder rapporter om den praktiske gennemførelse, som indgår i grundlaget for den periodiske rapport, der udarbejdes af Kommissionen om gennemførelsen af Fællesskabets bestemmelser om sikkerhed og sundhed for arbejdstagere, i henhold til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (3) og særdirektiverne i henhold til dette direktivs artikel 16, stk. 1, dvs. Rådets direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (4), Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (5), Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (6), Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (7), Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (8), Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (9), Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (10), Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (11), Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (12), Rådets direktiv 92/104/EØF af 3. december 1992 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i udvindingsindustrien over eller under jorden (13), Rådets direktiv 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer (14), Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (15), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (16), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (17), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (18), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (19) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (20).

(2)

Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold (21), Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe (22) og Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (23) indeholder også bestemmelser om udarbejdelse af en gennemførelsesrapport.

(3)

Bestemmelserne om udarbejdelse af rapporter i særdirektiverne i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF og i direktiv 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF afviger fra hinanden både med hensyn til hyppighed og indhold.

(4)

Medlemsstaternes forpligtelse til at aflægge rapport om den praktiske gennemførelse og Kommissionens forpligtelse til at aflægge rapport på grundlag af de nationale rapporter er en vigtig etape i lovgivningsprocessen, hvor der kan gøres status og foretages en evaluering af de forskellige aspekter af den praktiske gennemførelse af direktiverne; denne forpligtelse bør derfor udstrækkes til de direktiver, der ikke indeholder bestemmelser om udarbejdelse af rapporter, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (24), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i direktiv 89/391/EØF) (25) og Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF) (26).

(5)

Det er derfor nødvendigt at ensrette bestemmelserne i direktiv 89/391/EØF, i særdirektiverne i henhold til artikel 16, stk. 1, i dette direktiv, og i direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF.

(6)

I henhold til Kommissionens meddelelse »Tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006« skal der udarbejdes forslag til retsakter, hvorved gennemførelsesrapporterne kan forenkles og rationaliseres; dette område er ligeledes blevet udpeget som en af prioriteringerne med henblik på at forenkle fællesskabslovgivningen i forbindelse med det arbejde, der skal udføres som led i initiativet for bedre lovgivning.

(7)

Rapporteringen bør forenkles, idet det bestemmes, at alle de nationale rapporter om den praktiske gennemførelse skal fremsendes til Kommissionen med samme hyppighed, og at der kun skal udarbejdes en enkelt rapport om den praktiske gennemførelse, der skal indeholde en generel del om alle direktiverne og særlige kapitler om de aspekter, der er specifikke for hvert enkelt direktiv. Disse bestemmelser og navnlig indsættelsen af en ny artikel 17a i direktiv 89/391/EØF vil desuden gøre det muligt også at lade rapporteringen om gennemførelsen omfatte de særdirektiver i henhold til 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, der ikke indeholder bestemmelser om udarbejdelse af rapporter, nemlig direktiv 2000/54/EF og 2004/37/EF, og alle fremtidige direktiver i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF.

(8)

Det forekommer passende at fastsætte hyppigheden for medlemsstaternes udarbejdelse og fremsendelse af disse rapporter til Kommissionen til hvert femte år; undtagelsesvist bør den første rapport dog omfatte en længere periode; rapporterne bør være ensartet opbygget for nemmere at kunne anvendes; de bør udformes på grundlag af et spørgeskema, der opstilles af Kommissionen efter samråd med Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, og indeholde relevante oplysninger om den forebyggende indsats i medlemsstaterne, så Kommissionen kan tage hensyn til alle relevante resultater fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for fyldestgørende at kunne evaluere, hvordan lovgivningen fungerer i praksis.

(9)

Kommissionen har i overensstemmelse med traktatens artikel 138, stk. 2, hørt de europæiske arbejdsmarkedsparter om, hvordan en fællesskabsindsats på dette område eventuelt kan udformes.

(10)

Efter denne høring fandt Kommissionen en fællesskabsindsats hensigtsmæssig og hørte på ny de europæiske arbejdsmarkedsparter om indholdet af det påtænkte forslag, jf. traktatens artikel 138, stk. 3.

(11)

Efter denne anden høringsfase har arbejdsmarkedets parter ikke meddelt Kommissionen, at de ønsker at indlede en proces, der kan føre til indgåelse af en aftale, jf. traktatens artikel 138, stk. 4.

(12)

Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre de ændringer, der fremgår af dette direktiv, i national lovgivning, hvilket i betragtning af dette direktivs særlige beskaffenhed, og såfremt det er hensigtsmæssigt, kan ske i form af administrative foranstaltninger —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 89/391/EØF

I direktiv 89/391/EØF indsættes følgende artikel:

»Artikel 17a

Gennemførelsesrapporter

1.   Medlemsstaterne indsender hvert femte år en særskilt rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv og af særdirektiverne i henhold til artikel 16, stk. 1, med angivelse af arbejdsmarkedsparternes synspunkter. Rapporten skal indeholde en vurdering af de forskellige aspekter vedrørende den praktiske gennemførelse af de forskellige direktiver, samt, når det er relevant, og der foreligger oplysninger herom, data opdelt efter køn.

2.   Kommissionen fastlægger rapportens opbygning og udarbejder et spørgeskema, der præciserer dens indhold, i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

Rapporten skal indeholde en generel del, der dækker bestemmelserne i dette direktiv, og som vedrører de fælles principper og aspekter, der gælder for alle de i stk. 1 omhandlede særdirektiver.

Den generelle del suppleres med kapitler om gennemførelsen af de særlige aspekter i de enkelte direktiver, omfattende specifikke indikatorer, når sådanne foreligger.

3.   Kommissionen forelægger medlemsstaterne oplysninger om rapportens opbygning, sammen med det ovennævnte spørgeskema mindst seks måneder inden udløbet af den periode, rapporten dækker. Rapporten sendes til Kommissionen senest tolv måneder efter udløbet af den femårsperiode, den dækker.

4.   På grundlag af disse rapporter foretager Kommissionen en samlet evaluering af gennemførelsen af de pågældende direktiver, navnlig på baggrund af deres relevans, det forskningsarbejde, der er gjort, og den nye videnskabelige viden, der er fremkommet på de forskellige områder. Kommissionen underretter senest 36 måneder efter udløbet af femårsperioden Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen om resultaterne af denne evaluering og, hvis det er nødvendigt, om ethvert initiativ, der har til formål at forbedre den måde, hvorpå den retlige ramme fungerer.

5.   Den første rapport skal dække perioden fra 2007 til og med 2012.«

Artikel 2

Ændring af direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF

1.   I direktiv 83/477/EØF indsættes følgende artikel:

»Artikel 17a

Gennemførelsesrapport

Medlemsstaterne indsender hvert femte år en rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som danner grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til stk. 4 i samme direktivs artikel 17a.«

2.   I direktiv 91/383/EØF indsættes følgende artikel:

»Artikel 10a

Gennemførelsesrapport

Medlemsstaterne indsender hvert femte år en rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som danner grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til samme direktivs artikel 17a, stk. 4.«

3.   I direktiv 92/29/EØF indsættes følgende artikel:

»Artikel 9a

Gennemførelsesrapport

Medlemsstaterne indsender hvert femte år en rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som danner grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til samme direktivs artikel 17a, stk. 4.«

4.   I direktiv 94/33/EF indsættes følgende artikel:

»Artikel 17a

Gennemførelsesrapport

Medlemsstaterne indsender hvert femte år en rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som danner grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til samme direktivs artikel 17a, stk. 4.«

Artikel 3

Ophævelse

Følgende bestemmelser ophæves med virkning fra den 27. juni 2007:

1)

artikel 18, stk. 3 og 4, i direktiv 89/391/EØF

2)

artikel 10, stk. 3 og 4, i direktiv 89/654/EØF

3)

artikel 10, stk. 3 og 4, i direktiv 89/655/EØF

4)

artikel 10, stk. 3 og 4, i direktiv 89/656/EØF

5)

artikel 9, stk. 3 og 4, i direktiv 90/269/EØF

6)

artikel 11, stk. 3 og 4, i direktiv 90/270/EØF

7)

artikel 10, stk. 3 og 4, i direktiv 91/383/EØF

8)

artikel 9, stk. 3 og 4, i direktiv 92/29/EØF

9)

artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 92/57/EØF

10)

artikel 11, stk. 4 og 5, i direktiv 92/58/EØF

11)

artikel 14, stk. 4, 5 og 6, i direktiv 92/85/EØF

12)

artikel 12, stk. 4, i direktiv 92/91/EØF

13)

artikel 13, stk. 4, i direktiv 92/104/EØF

14)

artikel 13, stk. 3 og 4, i direktiv 93/103/EF

15)

artikel 17, stk. 4 og 5, i direktiv 94/33/EF

16)

artikel 15 i direktiv 98/24/EF

17)

artikel 13, stk. 3, i direktiv 1999/92/EF

18)

artikel 13 i direktiv 2002/44/EF

19)

artikel 16 i direktiv 2003/10/EF

20)

artikel 12 i direktiv 2004/40/EF

21)

artikel 12 i direktiv 2006/25/EF.

Artikel 4

Gennemførelse

Medlemsstaterne træffer senest den 31. december 2012 de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 20. juni 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

G. GLOSER

Formand


(1)  Udtalelse af 17.1.2006.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 26.4.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 30.5.2007.

(3)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 393 af 30.12.1989, s. 1.

(5)  EFT L 393 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/45/EF (EFT L 195 af 19.7.2001, s. 46).

(6)  EFT L 393 af 30.12.1989, s. 18.

(7)  EFT L 156 af 21.6.1990, s. 9.

(8)  EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14.

(9)  EFT L 245 af 26.8.1992, s. 6.

(10)  EFT L 245 af 26.8.1992, s. 23.

(11)  EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.

(12)  EFT L 348 af 28.11.1992, s. 9.

(13)  EFT L 404 af 31.12.1992, s. 10.

(14)  EFT L 307 af 13.12.1993, s. 1.

(15)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

(16)  EFT L 23 af 28.1.2000, s. 57.

(17)  EFT L 177 af 6.7.2002, s. 13.

(18)  EUT L 42 af 15.2.2003, s. 38.

(19)  EUT L 159 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 184 af 24.5.2004, s. 1.

(20)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 38.

(21)  EFT L 206 af 29.7.1991, s. 19.

(22)  EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(23)  EFT L 216 af 20.8.1994, s. 12.

(24)  EFT L 262 af 17.10.2000, s. 21.

(25)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 23.

(26)  EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF (EUT L 97 af 15.4.2003, s. 48).


Top