EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0676

Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 af 11. juni 2007 om en flerårig plan for fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen

OJ L 157, 19.6.2007, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 106 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; ophævet ved 32018R0973 . Latest consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/676/oj

19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 676/2007

af 11. juni 2007

om en flerårig plan for fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) viser, at niveauerne for fiskeridødeligheden for rødspætte- og tungebestanden i Nordsøen overskrider den grænse, som ICES har fastsat efter forsigtighedsprincippet, og at der er risiko for, at bestandene ikke befiskes bæredygtigt.

(2)

Ifølge rådgivning fra et ekspertudvalg, der undersøger de flerårige forvaltningsstrategier, kan det højeste tungeudbytte opnås ved en fiskeridødelighed på 0,2 i aldersgruppen 2-6 år.

(3)

Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) har anbefalet, at biomassen for rødspættebestanden i Nordsøen efter forsigtighedsprincippet fastsættes til 230 000 ton, at den fiskeridødelighed, der er nødvendig for at få det højeste udbytte af rødspættebestanden i Nordsøen på længere sigt, fastsættes til 0,3, og at biomassen for tunge i Nordsøen efter forsigtighedsprincippet fastsættes til 35 000 ton.

(4)

Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til etablering af en flerårig forvaltningsplan for fiskeriet af rødspætte- og tungebestanden i Nordsøen. Når sådanne foranstaltninger vedrører rødspættebestanden i Nordsøen, skal de fastsættes i lyset af høringer med Norge.

(5)

Formålet med planen er at sikre, at rødspætte- og tungebestanden i Nordsøen i en første fase igen kommer til at ligge inden for sikre biologiske grænser og i en anden fase og efter behørig overvejelse i Rådet med hensyn til gennemførelsesmetoderne herfor, at disse bestande udnyttes på basis af den maksimale bæredygtige fangst på en økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig måde.

(6)

I Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2) er det bl.a. fastsat, at Fællesskabet for at nå disse mål skal anvende forsigtighedsprincippet, når det træffer foranstaltninger til at beskytte og bevare bestanden, sikre en bæredygtig udnyttelse heraf og begrænse fiskeriets indvirkning på de marine økosystemer mest muligt.

(7)

Det bør ved denne forordning tilstræbes, at fiskeriet efterhånden forvaltes efter økosystembaserede principper, og denne forordning bør bidrage til at skabe et effektivt fiskeri i en økonomisk levedygtig og konkurrencedygtig fiskeindustri, der sikrer dem, der er afhængige af fiskeriet af rødspætte og tunge i Nordsøen, en rimelig levestandard, samtidig med at der tages hensyn til forbrugerinteresserne. Fællesskabet baserer til dels sin politik på den politik, der anbefales af det relevante regionale rådgivende råd. En stor del af fangsterne af rødspætte i Nordsøen tages sammen med fangster af tunge. Rødspættefiskeriet kan derfor ikke forvaltes uafhængigt af tungefiskeriet.

(8)

Der bør i forbindelse med udarbejdelsen af den flerårige plan derfor også tages hensyn til den kendsgerning, at den høje fiskeridødelighed for rødspætte i vid udstrækning skyldes betydeligt udsmid fra bomtrawlfiskeri efter tunge med 80 mm net i den sydlige del af Nordsøen.

(9)

Fiskeridødeligheden kan styres ved at indføre en passende metode til fastsættelse af de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) for de pågældende bestande og en ordning, hvor antallet af tilladte havdage begrænses, og fiskeriindsatsen efter disse bestande derved begrænses så meget, at det er usandsynligt, at TAC'erne og den tilstræbte fiskeridødelighed overskrides, men giver tilstrækkelig mulighed for fangst af den TAC, der er tilladt på grundlag af den fiskeridødelighed, der er fastsat i planen.

(10)

Planen bør dække alt fiskeri efter fladfisk, der har væsentlig indflydelse på fiskeridødeligheden for de berørte rødspætte- og tungebestande. Medlemsstater, hvis kvoter for hver bestand er mindre end 5 % af Det Europæiske Fællesskabs del af TAC, bør ikke omfattes af planen vedrørende indsatsforvaltningen.

(11)

Denne plan bør være hovedinstrumentet i forvaltningen af fladfisk i Nordsøen, og den bør bidrage til genoprettelsen af andre bestande som f. eks. torskebestanden.

(12)

Der bør indføres kontrolforanstaltninger ud over dem, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (3), for at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning overholdes.

(13)

I 2006 indledte Kommissionen en drøftelse af en fællesskabsstrategi for en gradvis reduktion af fiskeridødeligheden i alle større fiskerier ved hjælp af en meddelelse om opnåelse af målsætningen om den maksimale bæredygtige fangst senest i 2015. Kommissionen har forelagt denne meddelelse for de regionale rådgivende råd til udtalelse.

(14)

Kommissionen har anmodet STECF om at aflægge rapport om de vigtigste aspekter af konsekvensvurderingen vedrørende forvaltningen af rødspætte og tunge, der bør bygge på nøjagtige, objektive og omfattende biologiske og økonomiske oplysninger. Denne konsekvensvurdering vil blive knyttet som bilag til Kommissionens forslag vedrørende anden fase af den flerårige plan.

(15)

Den flerårige plan bør anses for at være en genopretningsplan i første fase og en forvaltningsplan i anden fase som omhandlet i artikel 5 og 6 i forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG MÅL

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning etableres der en flerårig plan for fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen.

2.   I denne forordning forstås der ved »Nordsøen« den del af havet, som i henhold til Det Internationale Havundersøgelsesråds inddeling benævnes underområde IV.

Artikel 2

Sikre biologiske grænser

1.   I denne forordning anses rødspætte- og tungebestandene for at ligge inden for sikre biologiske grænser i de år, hvor alle følgende betingelser ifølge Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) er opfyldt:

a)

gydebiomassen af rødspættebestanden overstiger 230 000 ton

b)

den gennemsnitlige fiskeridødelighed for rødspættebestanden i aldersgruppen 2-6 år er mindre end 0,6 pr. år

c)

gydebiomassen af tungebestanden overstiger 35 000 ton

d)

den gennemsnitlige fiskeridødelighed for tungebestanden i aldersgruppen 2-6 år er mindre end 0,4 pr. år.

2.   Hvis STECF tilråder, at der bør anvendes andre niveauer for biomasse og fiskeridødelighed for at definere sikre biologiske grænser, forelægger Kommissionen et forslag til ændring af stk. 1.

Artikel 3

Den flerårige plans mål i første fase

1.   Den flerårige plan skal i første fase sikre, at rødspætte- og tungebestanden igen kommer til at ligge inden for sikre biologiske grænser.

2.   Målet i stk. 1 skal nås ved at reducere fiskeridødeligheden for rødspætte og tunge med 10 % årligt med et udsving i TAC på højst 15 % om året, indtil der er opnået sikre biologiske grænser for begge bestande.

Artikel 4

Målene for den flerårige plan i anden fase

1.   Den flerårige plan skal i anden fase sikre en udnyttelse af rødspætte- og tungebestanden på basis af den maksimale bæredygtige fangst.

2.   Det i stk. 1 omhandlede mål skal nås samtidig med, at fiskeridødeligheden for rødspætte i aldersgruppen 2-6 år holdes på 0,3 eller derover.

3.   Det i stk. 1 omhandlede mål skal nås samtidig med, at fiskeridødeligheden for tunge i aldersgruppen 2-6 år holdes på 0,2 eller derover.

Artikel 5

Overgangsforanstaltninger

1.   Når det i to på hinanden følgende år er påvist, at bestanden af rødspætte og tunge igen ligger inden for sikre biologiske grænser, træffer Rådet på forslag af Kommissionen afgørelse om ændring af artikel 4, stk. 2 og 3, og artikel 7, 8 og 9, der på baggrund af den seneste videnskabelige udtalelse fra STECF tillader, at bestandene kan udnyttes med en fiskeridødelighed, der er forenelig med den maksimale bæredygtige fangst.

2.   Kommissionens forslag om revision skal ledsages af en fuldstændig konsekvensvurdering og skal tilgodese udtalelsen fra Det Regionale Rådgivende Råd for Nordsøen.

KAPITEL II

SAMLEDE TILLADTE FANGSTMÆNGDER

Artikel 6

Fastsættelse af samlede tilladte fangstmængder (TAC'er)

Rådet fastsætter hvert år med kvalificeret flertal på forslag fra Kommissionen TAC'er for det følgende år for rødspætte- og tungebestanden i Nordsøen i overensstemmelse med artikel 7 og 8.

Artikel 7

Procedure for fastsættelse af TAC'en for rødspætte

1.   Rådet vedtager en TAC for rødspætte, som ifølge STECF's videnskabelige vurdering er den højeste af nedenstående:

a)

den TAC, hvis anvendelse vil resultere i en nedgang i fiskeridødeligheden på 10 % i anvendelsesåret i forhold til den anslåede fiskeridødelighed for det foregående år

b)

den TAC, hvis anvendelse vil resultere i et niveau for fiskeridødeligheden på 0,3 for aldersgruppen 2-6 år i anvendelsesåret.

2.   Hvis anvendelsen af stk. 1 ville resultere i en TAC, der ligger mere end 15 % over TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % over TAC'en for det pågældende år.

3.   Hvis anvendelsen af stk. 1 ville resultere i en TAC, der ligger mere end 15 % under TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % under TAC'en for det pågældende år.

Artikel 8

Procedure for fastsættelse af TAC'en for tunge

1.   Rådet vedtager en TAC for tunge, som ifølge STECF's videnskabelige vurdering er den højeste af nedenstående:

a)

den TAC, hvis anvendelse vil resultere i en fiskeridødelighed på 0,2 for aldersgruppen 2-6 år i anvendelsesåret

b)

den TAC, hvis anvendelse vil resultere i en nedgang i fiskeridødeligheden på 10 % i anvendelsesåret i forhold til den anslåede fiskeridødelighed for det foregående år.

2.   Hvis anvendelsen af stk. 1 ville resultere i en TAC, der ligger mere end 15 % over TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % over TAC'en for det pågældende år.

3.   Hvis anvendelsen af stk. 1 ville resultere i en TAC, der ligger mere end 15 % under TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % under TAC'en for det pågældende år.

KAPITEL III

BEGRÆNSNING AF FISKERIINDSATSEN

Artikel 9

Begrænsning af fiskeriindsatsen

1.   De TAC'er, der er nævnt i kapitel II, suppleres med en ordning for begrænsning af fiskeriindsatsen som fastsat i fællesskabslovgivningen.

2.   Rådet fastsætter hvert år med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen en justering af det maksimale niveau for fiskeriindsatsen, der skal gælde for flåder, hvor enten rødspætte eller tunge eller begge arter udgør en stor del af landingerne, eller som foretager betydeligt udsmid, og som er omfattet af den i stk. 1 nævnte ordning for begrænsning af fiskeriindsatsen.

3.   Kommissionen anmoder STECF om en prognose for det maksimale niveau for fiskeriindsatsen, der er nødvendigt for at fange rødspætte og tunge i en mængde, der svarer til Det Europæiske Fællesskabs del af de TAC'er, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 6. Denne anmodning bliver udformet under hensyn til anden relevant fællesskabslovgivning vedrørende betingelserne for fiskeri af disse kvoter.

4.   Den årlige justering af det maksimale niveau for fiskeriindsatsen, der er nævnt i stk. 2, skal foretages under hensyn til den udtalelse, STECF afgiver i overensstemmelse med stk. 3.

5.   Kommissionen anmoder hvert år STECF om at aflægge rapport om den årlige fiskeriindsats for fartøjer, der fisker rødspætte og tunge, og om at oplyse om, hvilke typer fangstredskaber der anvendes i disse former for fiskeri.

6.   Uanset stk. 4 overstiger fiskeriindsatsen ikke de for 2006 fastsatte grænser.

7.   Medlemsstater, hvis kvoter er mindre end 5 % af Det Europæiske Fællesskabs del af TAC for både rødspætte og tunge, skal ikke omfattes af indsatsforvaltningsordningen.

8.   En medlemsstat, der er omfattet af bestemmelserne i stk. 7, og som indgår i en kvoteudveksling for tunge eller rødspætte på grundlag af artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002, der vil resultere i summen af den kvote, som er tildelt den medlemsstat, og den mængde tunge eller rødspætte, der overstiger 5 %, der er Det Europæiske Fællesskabs del af TAC, omfattes af indsatsforvaltningsordningen.

9.   Den fiskeriindsats, der udøves af fartøjer, og hvor rødspætte eller tunge udgør en stor del af fangsten, og som fører en af de medlemsstaters flag, som er omfattet af bestemmelserne i stk. 7, skal ikke overstige det niveau, der blev tilladt i 2006.

KAPITEL IV

KONTROL, INSPEKTION OG OVERVÅGNING

Artikel 10

Meddelelser om fiskeriindsats

1.   Artikel 19b, 19c, 19d og 19e samt 19k i forordning (EØF) nr. 2847/93 finder anvendelse for fartøjer, der opererer i området. Fartøjer udstyret med overvågningssystemer er i overensstemmelse med artikel 5 og 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (4) fritaget fra rapporteringskrav.

2.   Medlemsstaterne kan indføre alternative kontrolforanstaltninger for at sikre, at de i punkt 1 angivne rapporteringsforpligtelser overholdes, forudsat at de er lige så effektive og gennemsigtige som disse rapporteringsforpligtelser. Inden der indføres sådanne alternative foranstaltninger, skal Kommissionen have meddelelse herom.

Artikel 11

Tolerancemargen

1.   Uanset artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (5) er den tilladte tolerance i forbindelse med vurderingen af, hvor store mængder, udtrykt i kg levende vægt af henholdsvis rødspætte og tunge, der opbevares om bord på fartøjer, der har befundet sig i Nordsøen, 8 % af den i logbogen anførte mængde. Hvis der i fællesskabslovgivningen ikke er fastsat en omregningskoefficient, gælder den omregningskoefficient, der er fastsat af den medlemsstat, hvis flag fartøjet fører.

2.   Stk. 1 gælder ikke for arter af akvatiske organismer, der beholdes om bord, hvis mængden af den pågældende art er mindre end 50 kg.

Artikel 12

Vejning af landinger

Medlemsstatens kompetente myndigheder sikrer, at mængder af tunge på over 300 kg eller af rødspætte på over 500 kg fanget i Nordsøen, vejes før salg på en vægt, hvis nøjagtighed er blevet certificeret.

Artikel 13

Forudgående meddelelse

Føreren af et EF-fiskerfartøj, der har befundet sig i Nordsøen, og som ønsker at lande en fangst af rødspætte eller tunge, uanset mængde, i en havn eller på et landingssted i et tredjeland, skal mindst 24 timer før landing i et tredjeland meddele myndighederne i flagmedlemsstaten følgende oplysninger:

a)

havnens eller landingsstedets navn

b)

det anslåede tidspunkt for ankomsten til den pågældende havn eller det pågældende landingssted

c)

mængde i kg levende vægt af alle arter, som fartøjet har mere end 50 kg af om bord.

Meddelelsen kan også gives af stedfortræderen for føreren af fiskerfartøjet.

Artikel 14

Separat opbevaring af rødspætte og tunge

1.   Det er forbudt om bord på et EF-fiskefartøj i en hvilken som helst beholder at opbevare rødspætte eller tunge, uanset mængde, blandet med andre arter af akvatiske organismer.

2.   Føreren af et EF-fiskerfartøj skal yde medlemsstaternes inspektører den nødvendige bistand til at sammenholde de mængder, der er angivet i logbogen, med de fangster af rødspætte og tunge, der opbevares om bord.

Artikel 15

Transport af tunge og rødspætte

1.   En medlemsstats kompetente myndigheder kan kræve, at enhver mængde rødspætte på over 500 kg eller enhver mængde tunge på over 300 kg, der er fanget i det geografiske område, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, og hvis første landing finder sted i den pågældende medlemsstat, vejes, inden den transporteres til et andet sted fra den første landingshavn, på en vægt, hvis nøjagtighed er blevet certificeret.

2.   Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2847/93 skal mængder af rødspætte på over 500 kg og mængder af tunge på over 300 kg, der transporteres til et andet sted end landingsstedet, ledsages af den opgørelse, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning. Undtagelsen i artikel 13, stk. 4, litra b), i forordning (EØF) nr. 2847/93 finder ikke anvendelse.

Artikel 16

Forbud mod omladning af tunge og rødspætte

Et EF-fiskerfartøj, der befinder sig i Nordsøen, må ikke omlade nogen som helst mængde rødspætte eller tunge til noget andet fartøj.

KAPITEL V

OPFØLGNING

Artikel 17

Evaluering af forvaltningsforanstaltningerne

1.   På grundlag af rådgivning fra STECF evaluerer Kommissionen forvaltningsforanstaltningernes indvirkning på de pågældende bestande og på fiskeriet efter disse bestande i forordningens andet anvendelsesår og i hvert af de følgende år.

2.   Kommissionen skal det tredje år denne forordning anvendes, og derefter hvert tredje år, indhente videnskabelig rådgivning fra STECF om de fremskridt, der er gjort for at nå målene i den flerårige plan. Kommissionen foreslår om nødvendigt relevante foranstaltninger, og Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal om alternative foranstaltninger til at nå de i artikel 3 og 4 beskrevne mål.

Artikel 18

Særlige omstændigheder

Er gydebestandens reproduktionskapacitet ifølge STECF faldende for rødspætte eller for tunge eller for begge arter, træffer Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen afgørelse om en samlet tilladt fangstmængde for rødspætte, der er lavere end den, der er fastsat i artikel 7, en samlet tilladt fangstmængde for tunge, der er lavere end den, der er fastsat i artikel 8, og et antal havdage, der er lavere end det, der er fastsat i artikel 9.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Bistand under Den Europæiske Fiskerifond

1.   I første fase som omhandlet i artikel 3 i denne forordning anses den flerårige plan for at være en genopretningsplan som defineret i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og i overensstemmelse med artikel 21, litra a), nr. i), i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (6).

2.   I anden fase som omhandlet i artikel 4 i denne forordning anses den flerårige plan for at være en forvaltningsplan som defineret i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og i overensstemmelse med artikel 21, litra a), nr. iv), i forordning (EF) nr. 1198/2006.

Artikel 20

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. juni 2007.

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 28.9.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(3)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).

(4)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(5)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1804/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 10).

(6)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.


Top