EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0340

2007/340/EF: Rådets afgørelse af 19. april 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold

OJ L 129, 17.5.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 013 P. 294 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/340/oj

Related international agreement
Related international agreement

17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/25


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. april 2007

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold

(2007/340/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Den Russiske Føderation om en aftale om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation.

(2)

Aftalen blev den 25. maj 2006 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne under forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med en rådsafgørelse, der blev vedtaget den 22. maj 2006.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg til forvaltning af aftalen, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er derfor ikke bundet eller omfattet af den.

(6)

I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

De i aftalens artikel 15, stk. 1, omhandlede meddelelser gives af Rådets formand (1).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 13 omhandlede blandede ekspertudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede ekspertudvalg fastlægges Fællesskabets holdning ved vedtagelsen af den i aftalens artikel 13, stk. 4, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. april 2007.

På Rådets vegne

B. ZYPRIES

Formand


(1)  Datoen for aftalens ikrafttræden vil af Rådets generalsekretariat blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.


Top