EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0451

Rådets forordning (EF) nr. 451/2007 af 23. april 2007 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina

OJ L 109, 26.4.2007, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 433–436 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 32 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/451/oj

26.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/8


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 451/2007

af 23. april 2007

om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (grundforordningen), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Efter en undersøgelse (den oprindelige undersøgelse) indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1174/2005 (2) en endelig antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina (Kina).

2.   Direkte indledning af undersøgelse

(2)

Kommissionens oplysninger tyder på, at en kinesisk eksporterende virksomhed, nemlig Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd (Ningbo Ruyi), der i den pågældende undersøgelse ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, efter visse strukturændringer efterfølgende den oprindelige undersøgelse driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår. Kommissionen har fået forelagt tilstrækkeligt klare beviser for, at Ningbo Ruyi opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen. I denne sammenhæng finder man, at de omstændigheder, der lå til grund for indførelsen af de gældende foranstaltninger, har ændret sig, og at disse ændringer er af varig karakter.

(3)

Da Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg havde fastslået, at der forelå tilstrækkelige beviser for at indlede en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundforordningen, indledte den ved en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (3) (indledningsmeddelelse) på eget initiativ en undersøgelse begrænset til at klarlægge, om Ningbo Ruyi driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår samt, i bekræftende fald, at afgøre, om virksomhedens individuelle dumpingmargin og dumpingtold skal baseres på virksomhedens egne udgifter/hjemmemarkedspriser.

3.   Parter, der er berørt af undersøgelsen

(4)

Kommissionen underrettede officielt Ningbo Ruyi og dennes tilknyttede importør Jungheinrich AG, samt repræsentanterne for eksportlandet og EF-erhvervsgrenen om indledningen af proceduren. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt.

(5)

Kommissionen sendte også et ansøgningsskema om markedsøkonomisk behandling samt et spørgeskema til Ningbo Ruyi og modtog rettidige besvarelser heraf. Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på en afgørelse om markedsøkonomisk behandling og dumping, den gennemgik de fremlagte oplysninger, og den aflagde kontrolbesøg hos følgende forretningsmæssigt forbundne selskaber:

Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd, Ninghai

Ruyi Industries (Hong Kong) Co., Ltd (Ruyi Hong Kong), Hangzhou

Jungheinrich Lift Trucks (Shanghai) Co., Ltd (Jungheinrich Shanghai), Shanghai.

4.   Undersøgelsesperioden

(6)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra 1. april 2005 til 31. marts 2006 (undersøgelsesperioden).

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1.   Den pågældende vare

(7)

Definitionen af den pågældende vare er den samme som den, der blev benyttet i den i betragtning 1 nævnte oprindelige undersøgelse. Den pågældende vare er håndbetjente palletrucks, ikke-selvkørende, der anvendes til håndtering af materiale, som normalt er anbragt på paller, samt væsentlige dele dertil, dvs. chassis og hydraulisk anordning, med oprindelse i Kina, der almindeligvis angives under KN-kode ex 8427 90 00 og ex 8431 20 00 (Taric-kode 8427900010 og 8431200010).

2.   Den samme vare

(8)

Den aktuelle undersøgelse har vist, at de håndbetjente palletrucks, der fremstilles i Kina af Ningbo Ruyi, og som sælges på det kinesiske marked, har samme grundlæggende fysiske egenskaber og samme anvendelsesformål som de, der eksporteres til Fællesskabet. Varerne anses derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C.   RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

(9)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), skal den normale værdi i antidumpingundersøgelser vedrørende import fra Kina fastsættes i overensstemmelse med samme artikels stk. 1 til 6 for de producenter, som opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), dvs. hvor det godtgøres, at fremstilling og salg af samme vare finder sted på markedsøkonomiske vilkår. Disse kriterier er kort beskrevet følgende:

Virksomhederne beslutninger skal træffes som reaktion på markedssignaler uden nogen væsentlig statslig indgriben, og udgifterne skal afspejle markedsværdierne.

Virksomhederne skal have ét klart sæt grundlæggende regnskaber, som revideres uafhængigt i henhold til internationale standarder for regnskabsføring (IAS), og som anvendes til alle formål.

Ingen fordrejninger må være overført fra det ikke-markedsøkonomiske system.

Lovene om konkurs og ejendomsforhold skal give stabilitet og retssikkerhed.

Valutaomregninger skal finde sted til markedskurs.

(10)

Ningbo Ruyi anmodede om markedsøkonomisk behandling i henhold til artikel 2, stk. 7, litra b), i grundforordningen. Det er Fællesskabets faste praksis at undersøge, hvorvidt en gruppe af forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der er involveret i produktion og/eller salg af den pågældende vare som helhed opfylder betingelserne for markedsøkonomisk behandling. I henhold til Ningbo Ruyis oplysninger fandtes der kun én sådan forretningsmæssigt forbunden virksomhed i Kina — Jungheinrich Shanghai. Ningbo Ruyi indsendte skemaet om markedsøkonomisk behandling inden for den fastsatte frist.

(11)

EF-erhvervsgrenen hævdede i undersøgelsesforløbet, at der forekom at være en række virksomheder med forbindelse til Ningbo Ruyi, som ikke var korrekt anført i de oplysninger, der var fremsendt til Kommissionen, og heller ikke fandtes i de reviderede årsregnskaber. I henhold til EF-erhvervsgrenen udgør manglende offentliggørelse af forretningsmæssigt forbundne virksomheder i årsregnskaber et brud på den internationale regnskabsstandard IAS 24 (oplysninger om nærtstående parter), og man anmodede Kommissionen om at undersøge dette forhold.

(12)

I forbindelse med kontrolbesøgene blev det konstateret, at der var forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der ikke var oplyst i regnskaberne (brud på IAS 24) eller i besvarelserne på anmodningen om markedsøkonomisk behandling og spørgeskemaet. I denne forbindelse bør det bemærkes, at Ningbo Ruyi både i anmodningen om markedsøkonomisk behandling og spørgeskemaet skulle beskrive virksomhedens struktur og filialer på verdensplan, herunder også overordnede virksomheder, datterselskaber og filialer, uanset om disse var involveret i produktion og/eller salg af den pågældende vare. Ningbo Ruyi blev endvidere anmodet om at indgive en anmodning om markedsøkonomisk behandling for hvert enkelt datterselskab eller forbundet virksomhed i Kina, der beskæftigede sig med produktion og/eller eksport af håndbetjente palletrucks og fremkomme med detaljerede oplysninger om alle andre forbundne virksomheder.

(13)

I henhold til Ningbo Ruyis regnskaber for 2005 og besvarelsen af anmodningen om markedsøkonomisk behandling og spørgeskemaet havde Ningbo Ruyi i undersøgelsesperioden kun tre forbundne virksomheder: Jungheinrich AG, Jungheinrich Shanghai og Ruyi Hong Kong. Undersøgelsen viste imidlertid, at de kinesiske aktionærer i Ningbo Ruyi også har kontrollerende andele i virksomhederne Ningbo CFA Co., Ltd (Ningbo CFA) og Ningbo Free Trade Zone Ruyi International Trading Co., Ltd (NFTZ).

(14)

Andre virksomheder ejes af slægtninge til de kinesiske aktionærer i Ningbo Ruyi: CFA Tools Co., Ltd (CFA Tools), en virksomhed, der er indregistreret i Hongkong, og Zhejiang Tianyou Import & Export Co., Ltd (Tianyou).

(15)

Alle de ovennævnte virksomheder, som Ningbo Ruyi ikke har oplyst om, anses således i forbindelse med denne undersøgelse for værende forbundne med Ningbo Ruyi. Tre af virksomhederne handlede med håndbetjente palletrucks i undersøgelsesperioden, og de har alle erhvervslicenser, der giver dem ret til at sælge håndbetjente palletrucks. Deres eksport synes hovedsagelig at have været til lande uden for Fællesskabet. Mindst tre fjerdedele af det af Ningbo Ruyi som hjemmemarkedssalg anførte volumen var reelt eksportsalg via ikke-oplyste forbundne hjemmemarkedskunder og ikke-forbundne kunder.

(16)

Endelig tyder typen af transaktioner mellem Ningbo Ruyi og Ningbo Jinmao Import & Export Co., Ltd (Ningbo Jinmao), som i forbindelse med den oprindelige undersøgelse fremstod som en forbunden virksomhed (Ningbo Ruyi solgte sine aktieandele i november 2003), på, at de to virksomheder stadig er tæt forbundne i handelen med håndbetjente palletrucks. Ningbo Jinmao købte over halvdelen af de håndbetjente palletrucks, som Ningbo Ruyi indberettede som hjemmemarkedssalg i undersøgelsesperioden, og videresolgte et stort antal af disse til NFTZ, som eksporterede dem. NFTZ købte ikke nogen håndbetjente palletrucks direkte fra Ningbo Ruyi. At Ningbo Jinmao er én af Ningbo Ruyis største kunder og videresælger en stor del af sine indkøb til NFTZ viser, at Ningbo Ruyi vidste eller burde have vidst, at hovedparten af salget til Ningbo Jinmao ikke kunne anføres som hjemmemarkedssalg, da NFTZ, en forbunden virksomhed, eksporterede de varer, der blev købt af Ningbo Jinmao.

(17)

Nogen tid efter, at der var aflagt kontrolbesøg på stedet, indgav Ningbo Ruyi visse nye oplysninger om markedsøkonomisk behandlingsstatus for visse af disse ikke-oplyste forbundne virksomheder, og påstod, at der stadig ville kunne tages en beslutning om indrømmelse af markedsøkonomisk behandling omfattende hele gruppen. Begrundelsen herfor var, at det ikke var med forsæt, at oplysningerne ikke var blevet indgivet, og at disse forbundne parters involvering i salget af den pågældende vare var ubetydeligt. Ningbo Ruyis partner, Jungheinrich AG, gjorde samme argumenter gældende og bad om, at der skulle tages hensyn til disse nye oplysninger og indrømmes markedsøkonomisk behandling.

(18)

Uanset om de involverede parter med overlæg forsøgte at hindre undersøgelsen gennem manglende fremlæggelse af oplysninger, er det et faktum, at besvarelserne af spørgeskemaerne var tilstrækkeligt ukomplette til, at det i forbindelse med kontrolbesøgene i Kina ikke var muligt at konstatere, om Ningbo Ruyi-gruppen driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår eller ej. Da det ydermere ikke var muligt at aflægge kontrolbesøg hos de forbundne parter, for hvilke der ikke var indgivet oplysninger, kan der kun gisnes om omfanget af Ningbo Ruyi-gruppens involvering i handelen med håndbetjente palletrucks.

(19)

Under alle omstændigheder udgør Ningbo Ruyis manglende angivelse af alle forbundne parter i sine regnskaber et brud på IAS 24. Formålet med IAS 24 er at sikre, at regnskaberne indeholder tilstrækkelige oplysninger til at henlede opmærksomheden på, at virksomhedens resultat samt dens økonomiske udvikling og stilling kan være påvirket af nærtstående parter og transaktioner med disse. I forbindelse med en antidumpingundersøgelse er sådanne oplysninger nødvendige, for at institutionerne kan undersøge, om en gruppe forbudne virksomheder som helhed opfylder betingelserne for markedsøkonomisk behandling.

(20)

Bruddet på IAS 24 viser, at revisionen af Ningbo Ruyis regnskaber ikke blev udført i overensstemmelse med IAS og rejser tvivl om pålideligheden af Ningbo Ruyis regnskaber. Dette medfører, at Ningbo Ruyi ikke opfylder det andet kriterium i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen.

(21)

Selv om bestemmelserne i artikel 18 i grundforordningen om manglende samarbejde kunne anvendes i denne undersøgelse, bør det bemærkes, at Kommissionen indledte denne undersøgelse på sit eget initiativ, fordi den havde tilstrækkeligt klare beviser for, at Ningbo Ruyi drev virksomhed under markedsøkonomiske vilkår, hvilket Ningbo Ruyi senere ikke kunne påvise. Man finder derfor, at der ikke er grund til at anvende bestemmelserne i artikel 18 i grundforordningen, men at det er tilstrækkeligt at afslutte undersøgelsen og fastholde de gældende foranstaltninger.

D.   AFSLUTNING AF UNDERSØGELSEN

(22)

Som konsekvens af undersøgelsesresultaterne bør undersøgelsen afsluttes, uden at der ændres på den toldsats, der anvendes for Ningbo Ruyi, som fortsat bør være den endelige antidumpingtoldsats, som blev indført som et resultat af den oprindelige undersøgelse, dvs. 28,5 %.

E.   FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

(23)

Alle parter blev informeret om de væsentlige kendsgerninger og betragtninger, som lå til grund for beslutningen om at afslutte den igangværende undersøgelse og bibeholde den eksisterende antidumpingtoldsats på importen af håndbetjente palletrucks fremstillet af Ningbo Ruyi. Alle fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger. De modtagne bemærkninger var ikke af en sådan art, at de kunne ændre ved ovennævnte konklusioner.

(24)

Efter fremlæggelsen af oplysninger rejste EF-erhvervsgrenen krav om, at ikke-samarbejdsbestemmelserne i artikel 18 i grundforordningen skulle anvendes, og at Ningbo Ruyi skulle pålægges resttolden på 46,7 % som ikke-samarbejdsvillig eksporterende producent.

(25)

Jungheinrich AG og Ningbo Ruyi fandt, at Ningbo Ruyis manglede fremlæggelse af oplysninger om alle forbundne virksomheder var ubetydelig og uden forsæt og ikke havde haft nogen indvirkning på Ningbo Ruyis finansielle situation. De mente derfor, at Ningbo Ruyi skulle indrømmes markedsøkonomisk behandling eller i det mindste en ændret og lavere individuel sats.

(26)

Den manglede fremlæggelse af oplysninger om alle forretningsmæssigt forbundne virksomheder, særlig eftersom tre af de fire ikke-oplyste forbundne virksomheder var beskæftiget med handel med håndbetjente palletrucks, og den fjerde har en erhvervslicens, der giver den ret til at sælge håndbetjente palletrucks, kan ikke betragtes som ubetydelig, da den har medført, at det ikke har kunnet konstateres, om alle kriterier for indrømmelse af markedsøkonomisk behandling er opfyldt (og ikke kun det andet regnskabsmæssige kriterium) for samtlige virksomheder, som det er almindelig praksis for Kommissionen. Ydermere er det ikke relevant, om den manglede fremlæggelse af oplysninger om alle forbundne virksomheder er sket med forsæt eller ej. Det afgørende faktum er, at oplysninger om disse forbundne virksomheder end ikke fremgik af Ningbo Ruyis regnskaber, og dette i sig selv viser, at i det mindste det andet kriterium i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen, ikke er opfyldt. Derfor kan påstanden om, at den manglede fremlæggelse af oplysninger om alle forbundne virksomheder var ubetydelig, uden forsæt og uden virkning, ikke accepteres.

(27)

Endelig, som anført ovenfor under betragtning 3, er denne undersøgelse begrænset til en undersøgelse af, om Ningbo Ruyi driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår, og en ny dumpingmargen ville kun skulle udregnes, hvis der var indrømmet markedsøkonomisk behandling til Ningbo Ruyi. Eftersom der ikke er indrømmet markedsøkonomisk behandling, kan der ikke i forhold til den bestående fastsættes en ny højere eller lavere dumpingmargen for Ningbo Ruyi gennem denne undersøgelse.

(28)

Denne undersøgelse bør derfor afsluttes, uden at der foretages ændringer i forordning (EF) nr. 1174/2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Eneste artikel

Den delvise interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96 om antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina afsluttes hermed, uden at de gældende antidumpingforanstaltninger ændres.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. april 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 189 af 21.7.2005, s. 1.

(3)  EUT C 127 af 31.5.2006, s. 2.


Top