EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0200

2007/200/EF: Kommissionens beslutning af 6. december 2006 om Belgiens statsstøtte til Techspace Aero til forskning og udvikling (meddelt under nummer K(2006) 5799)( EØS-relevant tekst).

OJ L 90, 30.3.2007, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/200/oj

30.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/79


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. december 2006

om Belgiens statsstøtte til Techspace Aero til forskning og udvikling

(meddelt under nummer K(2006) 5799)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2007/200/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (1), særlig artikel 7,

under henvisning til Kommissionens beslutning af 22. juni 2006 (2), hvorved Kommissionen indledte proceduren efter artikel 88, stk. 2, vedrørende støttesag C 28/2006 (ex NN 23/2004),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med denne artikel, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

(1)

Ved brev af 13. februar 2004, der registreredes i Kommissionen den 18. februar 2004, anmeldte Belgien en støtte til virksomheden Techspace Aero til forskning og udvikling (herefter benævnt »FoU«). Ved brev af 23. december 2004, 1. juli 2005 og 8. marts 2006, der registreredes i Kommissionen den 3. januar 2005, 5. juli 2005 og 13. marts 2006, fremsendte Belgien supplerende oplysninger til Kommissionen.

(2)

Denne anmeldelse blev indgivet sammen med anmeldelsen af en ordning for støtte til forskning og udvikling inden for luftfartssektoren, da støtteforanstaltningen var omfattet af denne ordnings bestemmelser om store projekter, som kræver individuel anmeldelse i medfør af punkt 4.7 i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling (3) (herefter benævnt »FoU-rammebestemmelserne«). Ordningen har været genstand for en særskilt undersøgelsesprocedure under C 27/2006 (ex NN 22/2004).

(3)

Ved brev af 22. juni 2006 underrettede Kommissionen Belgien om sin beslutning om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med hensyn til den individuelle støtte til Techspace Aero.

(4)

Ved brev af 11. september 2006, der blev registreret samme dag, fremsendte Belgien sine bemærkninger til Kommissionen.

(5)

Ved brev af 2. oktober 2006 anmodede Kommissionen Belgien om supplerende oplysninger, der blev fremsendt ved brev af 23. og 24. november 2006, som registreredes samme dag.

(6)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (4). Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til støtten.

(7)

Kommissionen har ikke modtaget bemærkninger fra interesserede parter.

2.   BESKRIVELSE

2.1.   Støttemodtager

(8)

Techspace Aero er en belgisk virksomhed, der er specialiseret i produktion af komponenter til motorer, der anvendes inden for luft- og rumfart. Ifølge virksomhedens hjemmeside ejes 51 % af aktiekapitalen af den franske koncern Safran, 28,4 % af den vallonske region, 19 % af det amerikanske selskab Pratt & Whitney og 1,6 % af Société Wallonne d’Investissement. I 2004 havde virksomheden 1 230 beskæftigede og en omsætning på 271 mio. EUR.

(9)

Techspace Aero har specialiseret sig i produktion af lavtrykskompressorer. Virksomheden har deltaget i en række vigtige projekter om udvikling af civile flymotorer sammen med virksomheder som General Electric, Pratt & Whitney og SNECMA.

2.2.   Det støttede FoU-projekt

(10)

Techspace Aero deltager i flymotorprojektet GP7000. GP7000 er en motor, der er udviklet i samarbejde med de to amerikanske selskaber General Electric og Pratt & Whitney. Andre europæiske virksomheder har deltaget i projektet, bl.a. MTU (Tyskland) og SNECMA (Frankrig).

(11)

Techspace Aero har til opgave at udvikle lavtrykskompressoren til GP7000. Selskabets samlede støtteberettigede FoU-omkostninger i forbindelse med projektet andrager […] (5) fordelt på perioden 2002-2006. Ifølge de belgiske myndigheder fordeler projektets samlede omkostninger sig med […] til industrielle forskningsaktiviteter og […] til udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet i overensstemmelse med bilag I til FoU-rammebestemmelserne.

(12)

De aktiviteter, der er klassificeret som industrielle forskningsaktiviteter, vedrører de projektfaser, der går forud for de første testforsøg. Udviklingsaktiviteterne på prækonkurrencestadiet vedrører selve testfaserne. Støtten omfatter ikke certificeringsomkostninger.

2.3.   Støttebetingelser

(13)

Allerede i 2000 anmodede Techspace Aero den belgiske regering om støtte til projektets gennemførelse. De belgiske myndigheder bevilgede støtten 1. oktober 2003.

(14)

Støtten ydes i form af et tilbagebetalingspligtigt tilskud på 41 274 000 EUR, heraf 65 % til industrielle forskningsaktiviteter og 45 % til udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet.

(15)

Tilskuddet tilbagebetales på basis af et princip, hvorefter der betales et beløb pr. solgt færdig komponent afhængigt af komponentens betydning, samt et beløb på basis af omsætningen hidrørende fra salg af reservedele og reparationer. Ifølge aftalen mellem den belgiske stat og Techspace Aero skal virksomheden under ingen omstændigheder betale renter af tilskuddet. Tilbagebetalingerne ophører, når tilskuddets hovedstol er tilbagebetalt.

(16)

Ifølge det scenario, som er beskrevet i de belgiske myndigheders korrespondance med Kommissionen, og som blandt andet bygger på et forventet salg af […] »shipsets« i perioden indtil 2018, forventes tilskuddet at være fuldstændig tilbagebetalt inden 2019.

2.4.   Støttens tilskyndelsesvirkning

(17)

Ifølge de belgiske myndigheder er Techspace Aeros FoU-udgifter steget fra […] om året inden iværksættelsen af programmet til […] om året i 2005. FoU-udgifternes andel af virksomhedens omsætning er ligeledes steget fra […] til […].

2.5.   Begrundelse for procedurens indledning

(18)

I sin beslutning af 22. juni 2006 analyserede Kommissionen foranstaltningen i lyset af FoU-rammebestemmelserne, og den udtrykte tvivl med hensyn til, hvorvidt støtten var forenelig med disse.

(19)

Kommissionen bemærker, at støtten er ydet i form af et tilskud, og at betingelserne for tilbagebetaling er knyttet til salget af det produkt, der er resultatet af forskningsaktiviteten. Denne form for tilskud, der skal tilbagebetales i tilfælde af projektets succes, er fast praksis inden for luftfartsindustrien.

(20)

Punkt 5.6 i FoU-rammebestemmelserne giver netop mulighed for denne type tilskud. Det fastsættes, at der for sådanne instrumenter kan godkendes en højere støtteintensitet end den sædvanlige (25 % for udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet og 50 % til industriel forskning) på basis af en vurdering af tilbagebetalingsvilkårene i hvert enkelt tilfælde.

(21)

Siden FoU-rammebestemmelserne trådte i kraft, er der til Kommissionen anmeldt en lang række tilfælde, hvor der ydes støtte i form af tilbagebetalingspligtige tilskud, hvis projektet bliver en succes. Kommissionen har derfor fastlagt en praksis for fortolkning af punkt 5.6 i FoU-rammebestemmelserne (6).

(22)

I de tilfælde, som Kommissionen hidtil har behandlet, skulle der ifølge bestemmelserne om tilbagebetaling af tilskud i tilfælde af programmets succes tilbagebetales ikke alene hovedstolen af tilskuddet, men også renter beregnet på basis af den referencesats og kalkulationsrente, der er fastsat af Kommissionen for den pågældende medlemsstat ved godkendelsen af støtten. Tilbagebetalingen var endog højere, hvis programmet fik særlig udpræget succes.

(23)

Under disse omstændigheder har Kommissionens praksis været at begrænse forholdet mellem »tilskuddets størrelse i forhold til de støtteberettigede omkostninger« til højst 40 % for udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet og 60 % for industrielle forskningsaktiviteter; disse basissatser har i visse tilfælde kunnet forhøjes med de satser, der er fastsat i punkt 5.10 i FoU-rammebestemmelserne.

(24)

I det foreliggende tilfælde bemærker Kommissionen, at de belgiske myndigheder har anvendt disse lofter på 40 % og 60 % (plus en forhøjelse på 5 % i overensstemmelse med punkt 5.10.2, andet afsnit, i FoU-rammebestemmelserne), selv om der ifølge betingelserne for tilbagebetaling ikke skulle betales renter, selv i tilfælde af programmets succes.

(25)

Som anført i Kommissionens beslutning af 22. juni 2006 var betingelserne for tilbagebetaling af støtten væsentlig mere favorable for Techspace Aeros end de traditionelle betingelser for tilbagebetaling i de støttesager, som Kommissionen hidtil har undersøgt. Da der ikke skal betales renter, har støttemodtager under alle omstændigheder vished for, at der modtages støtte, medens denne støtte under de traditionelle tilbagebetalingsbetingelser slet ikke ydes i tilfælde af succes (og endog kan blive negativ i tilfælde af stor succes, hvor resultatet bliver, at staten tjener penge også i reelle termer).

3.   BELGIENS KOMMENTARER

(26)

De belgiske myndigheder har ændret betingelserne for tildelingen af støtten til Techspace Aero ved en tillægsaftale, der er undertegnet af parterne og blev forelagt Kommissionen den 24. november 2006. Formålet hermed er at få tilbagebetalt en del af støtten for at bringe støtteintensiteten i overensstemmelse med FoU-rammebestemelserne (højst 50 % for industrielle forskningsaktiviteter og 25 % for udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet forhøjet med 5 %, fordi projektet gennemføres i en region, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c). De belgiske myndigheder kræver den for meget udbetalte støtte tilbagebetalt senest 31. marts 2007 og anvender en rentesats, der er baseret på Kommissionens referencesats og kalkulationsrente på tildelingstidspunktet. Ud over denne tilbagebetaling kræver de belgiske myndigheder den del af støtten, som virksomheden har beholdt, tilbagebetalt uden renter, hvis projektet bliver en succes.

Tabel

Tilskud nedjusteret til støtteintensitetsniveau

Støttemodtager

Støtteberettigede omkostninger (1 000 EUR)

Endelig intensitet

Udbetalt tilskud

(1 000 EUR)

Tilbagebetaling med renter (1 000 EUR)

Sats

Industriel forskning

Udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet

Industriel forskning

Udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet

Techspace Aero

[…]

[…]

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

Det endelige tilskud til Techspace Aero andrager 31 978 850 EUR, dvs. en intensitet på […] svarende til det vejede gennemsnit af de intensiteter, der gælder for omkostninger til henholdsvis industrielle forskningsaktiviteter og udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet.

4.   VURDERING

4.1.   Statsstøtte

(28)

Tilskuddet er ydet over midler fra den belgiske stat. Det vedrører en enkelt virksomhed. Tilskuddet skal kun betales tilbage, hvis forskningsprojektet bliver en succes. Det indebærer en fordel i forhold til et lån på markedsvilkår. Techspace Aero er aktiv på et område, hvor der er stor samhandel mellem medlemsstaterne. Foranstaltningen opfylder derfor alle kriterierne for statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

4.2.   Ulovlig statsstøtte

(29)

Støtten blev udbetalt 1. oktober 2003, altså inden foranstaltningen var anmeldt til Kommissionen, og inden den var godkendt af denne. Der findes ingen bestemmelse om, at udbetalingen af tilskuddet suspenderes, indtil Kommissionen har undersøgt foranstaltningen i overensstemmelse med fællesskabsreglerne for statsstøtte. Da foranstaltningen allerede er gennemført, må den betragtes som ulovlig, jf. artikel 1, stk. 1, litra b) og f), i forordning (EF) nr. 659/1999.

4.3.   Støttens forenelighed

(30)

På grund af den ændring, der beskrives i betragtning 26 og 27, bortfalder den fordel, der oprindelig var indrømmet støttemodtageren, idet støtteintensiteten bringes ned på det støtteniveau, der er fastsat i FoU-rammebestemmelserne for tilskud (50 % for industrielle forskningsaktiviteter og 25 % for udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet forhøjet med 5 %, fordi projektet gennemføres i en region, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c)). Ud over tilbagebetaling med rente af den del af støtten, der er betalt for meget, vil betingelserne for tilbagebetalingen af den resterende støtte være mere vidtgående end kravene i FoU-rammebestemmelserne. Hermed bliver støtten forenelig med rammebestemmelserne.

(31)

De belgiske myndigheder annullerer hermed den ekstra fordel, der midlertidigt var indrømmet Techspace Aero i forhold til de støttemodtagere af tilbagebetalingspligtige tilskud, som Kommissionen hidtil har undersøgt.

5.   KONKLUSION

(32)

Kommissionen konstaterer, at Belgien i strid med EF-traktatens artikel 88, stk. 3, ulovligt har bevilget støtte til Techspace Aero til forskning og udvikling. Belgien har imidlertid tilpasset den tildelte statsstøtte for at gøre den forenelig med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Belgiens støtte til Techspace Aero til forskning og udvikling, som oprindelig var på 41 274 000 EUR, og som er ændret som anført i betragtning 26 og 27, er forenelig med fællesmarkedet.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2006.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 196 af 19.8.2006, s. 16.

(3)  EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5.

(4)  Se fodnote 2.

(5)  Forretningshemmelighed.

(6)  Se de sager, der er anført i fodnote 4 i Kommissionens beslutning af 22.6.2006 (EUT C 196 af 19.8.2006, s. 16).


Top