EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0198

2007/198/Euratom: Rådets Beslutning af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det

OJ L 90, 30.3.2007, p. 58–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 77 - 91

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/198/oj

30.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/58


RÅDETS BESLUTNING

af 27. marts 2007

om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det

(2007/198/Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 47, stk. 3 og 4, og artikel 48,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I kraft af stærk, vedvarende og samordnet støtte fra forsknings- og uddannelsesprogrammerne under Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og i kraft af den viden- og kompetenceudvikling, der finder sted i de nationale fusionsforskningslaboratorier, der især samarbejder inden for rammerne af den europæiske aftale om udvikling af fusionsenergi (EFDA), har Fællesskabet skabt et fuldt integreret enhedsprogram for fusionsforskning, som har opnået førerskabet i den internationale udvikling af fusionsenergi som en potentielt grænseløs, sikker, bæredygtig, miljømæssigt forsvarlig og økonomisk konkurrencedygtig energikilde.

(2)

Lanceringen i 1978 af fusionsforskningsprojektet JET (Joint European Torus) (1), som har opfyldt eller overtruffet alle sine projektmål og herunder demonstreret frigivelse af signifikante mængder fusionsenergi under kontrollerede forhold og derpå fastholdt verdensrekorder for både fusionskraft og fusionsenergi, har vist, at det giver bonus at lægge sine ressourcer og kompetencer i en samlet pulje på EU-plan i form af et fællesforetagende.

(3)

Fællesskabet har været en drivende kraft i tilrettelæggelsen af det internationale fusionsforskningsprojekt, der skulle blive næste skridt på vejen, ITER, som begyndte med skitseprojekteringen i 1988 (2) og i 1992 fortsatte med den tekniske projektering (3); aftalen herom blev forlænget med tre år i 1998 (4) og allerede i 1994 fulgt op med en supplerende aftale (5), der i 2001 resulterede i et helt integreret, komplet teknisk detailprojekt til et forskningsanlæg, der skal påvise, at kernefusion er en energikilde, som Fællesskabet kan få stort udbytte af, især ud fra hensynet til den langsigtede forsyningssikkerhed og spredning af energikilderne.

(4)

De syv parter i ITER-forhandlingerne (Euratom, Indien, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea, Rusland og Amerikas Forenede Stater), som repræsenterer over halvdelen af verdens samlede befolkning, har indgået en aftale om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (6), hvorved der oprettes en international fusionsenergiorganisation for ITER (ITER-organisationen) med hovedkvarter i Saint Paul-lès-Durance (Frankrig). ITER-organisationen har det fulde ansvar for opførelsen, driften, udnyttelsen og deaktiveringen af ITER-anlæggene.

(5)

ITER-aftalen fastsætter, at alle parter bidrager til ITER-organisationen via egnede juridiske enheder benævnt »interne agenturer«. Euratoms interne agentur bør oprettes hurtigst muligt for at sikre, at opførelsen af ITER kan komme i gang uden forsinkelse, og fordi Euratom som værtspart har et særligt ansvar i sin egenskab af medlem af ITER-organisationen og bl.a. betaler det største bidrag og står for forberedelsen af anlægsstedet.

(6)

Euratom og Japan har indgået en bilateral aftale om fælles gennemførelse af aktiviteter under »den bredere strategi« (aftalen med Japan om den bredere strategi), der fastlægger supplerende fælles fusionsforskningsaktiviteter, der skal udføres som led i en »bredere strategi« for hurtig realisering af fusionsenergi, og som der blev opnået enighed om under forhandlingerne om ITER-aftalen. Ifølge aftalen med Japan om den bredere strategi skal disse aktiviteter under den bredere strategi gennemføres af Euratom med dettes interne agentur som udførende organ.

(7)

I forbindelse med den »genvej« til fusionsenergien, en gruppe uafhængige eksperter undersøgte efter anmodning fra forskningsministrene under det belgiske formandskab, bør også gennemførelsen af et langsigtet program, der skal forberede opførelsen af demonstrationsreaktorer med tilhørende anlæg for at styrke Europas industrielle konkurrenceevne på dette område, overdrages til Euratoms interne agentur for at maksimere synergien og stordriftsfordelene.

(8)

Ved en enstemmig afgørelse bemyndigede Rådet den. 26.-27. november 2003 Kommissionen til at fremføre Frankrig som værtsstat og Cadarache som placeringsmulighed for ITER, og besluttede, at Euratoms interne agentur skulle ligge i Spanien.

(9)

Den fundamentale betydning, som ITER-projektet og aktiviteterne under »den bredere strategi« har for muligheden af at tæmme kernefusionsprocesserne og udnytte dem som en potentielt grænseløs, sikker, bæredygtig, miljømæssigt forsvarlig og økonomisk konkurrencedygtig energikilde, gør det nødvendigt at etablere Euratoms interne agentur som et fællesforetagende i medfør af Euratom-traktatens kapitel V.

(10)

Fællesforetagendet, der skal stå for offentlige forskningsaktiviteter af europæisk og international interesse og varetage opfyldelsen af forpligtelser efter internationale aftaler, bør betragtes som et internationalt organ som defineret i artikel 151, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (7) eller som en international organisation i henhold til artikel 23, stk. 1, andet led, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (8), artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (9) samt artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (10).

(11)

Denne beslutning fastlægger for fællesforetagendets varighed et finansielt referencegrundlag, der afspejler den lovgivende myndigheds vilje, og som ikke vil berøre budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten.

(12)

Efter forudgående samråd med Kommissionen bør fællesforetagendet vedtage sin egen finansforordning på grundlag af principperne i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (11) (rammefinansforordningen) under hensyntagen til foretagendets særlige driftsmæssige behov, navnlig dem, dets internationale forpligtelser medfører.

(13)

Af hensyn til styrkelsen af det internationale forskningssamarbejde bør fællesforetagendet være åbent for deltagelse fra lande, der har indgået samarbejdsaftaler med Euratom på området nuklear fusion, når de associerer deres respektive programmer med Euratoms programmer.

(14)

Forslaget til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) og forslaget til særprogram for gennemførelse af dette rammeprogram (RP7) giver ITER en central placering i den europæiske strategi for fusionsforskning og giver grundlag for, at Euratom gennem fællesforetagendet kan bidrage til ITER-organisationen, aktiviteterne under »den bredere strategi« og andre dertil knyttede aktiviteter til forberedelse af demonstrationsreaktorer for fusionsenergi.

(15)

For at sikre personalet stabile beskæftigelsesvilkår og — under henvisning til erfaringerne fra fællesforetagendet JET — ligebehandling samt for at tiltrække specialiseret videnskabeligt og teknisk personale af højeste kvalitet bør hele fællesforetagendets personale ansættes i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (personalevedtægten), jf. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (12).

(16)

Da fællesforetagendet ikke har noget økonomisk sigte, og da det har ansvaret for at forvalte Euratoms deltagelse i et internationalt forskningsprojekt af offentlig interesse, afhænger dets evne til at udfylde sin mission af, at protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter af 8. april 1965 (13) gælder for fællesforetagendet, dets direktør og dets personale.

(17)

Den særlige karakter af fællesforetagendets virksomhed og dets betydning for fusionsforskningens udvikling samt hensynet til en forsvarlig og økonomisk omgang med de offentlige midler, der stilles til dets rådighed, indebærer, at fællesforetagendet bør tilstås alle de fordele, der er omhandlet i traktatens bilag III.

(18)

Fællesforetagende bør som et organ med status som juridisk person stå til regnskab for sine handlinger. Med hensyn til bilæggelse af tvister om kontraktspørgsmål kan de kontrakter, der er indgået af fællesforetagendet, bestemme, at Domstolen er kompetent.

(19)

Hvad angår udbredelse af viden bør fællesforetagendet træffe passende foranstaltninger med Kommissionen, jf. Fællesskabets rettigheder og pligter i denne henseende efter traktatens afsnit II, kapitel 2.

(20)

Der bør indgås en værtsstatsaftale mellem fællesforetagendet og Spanien om kontorlokaler, privilegier og immuniteter og anden støtte fra Spanien til fællesforetagendet.

(21)

Denne beslutning er udformet under hensyntagen til Kommissionens undersøgelse og navnlig til den positive udtalelse om forslagene fra det rådgivende udvalg i tilknytning til Euratoms særprogram for forsknings og uddannelse inden for nuklear energi (fusion) —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Oprettelse af et fællesforetagende

1.   Der oprettes herved for en 35-årig periode, der begynder den 19. april 2007, et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) (fællesforetagendet).

2.   Fællesforetagendet har følgende opgaver:

a)

levere Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER

b)

levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under »den bredere strategi«, der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi

c)

forberede og koordinere et program til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg, herunder det internationale fusionsmaterialebestrålingsanlæg (IFMIF).

3.   Fællesforetagendet har hjemsted i Barcelona i Spanien.

4.   Fællesforetagendet anses som et internationalt organ som defineret i artikel 151, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112/EF, og som en international organisation i henhold til artikel 23, stk. 1, andet led, i direktiv 92/12/EØF, artikel 22, litra c), i direktiv 2004/17/EF og artikel 15, litra c), i direktiv 2004/18/EF.

Artikel 2

Medlemmer

Fællesforetagendets medlemmer er:

a)

Euratom, repræsenteret ved Kommissionen

b)

Euratoms medlemsstater

c)

tredjelande, der har indgået en samarbejdsaftale med Euratom på området kontrolleret termonuklear fusion, hvori deres respektive forskningsprogrammer associeres med Euratoms programmer, og som har ytret ønske om at blive medlemmer af fællesforetagendet.

Artikel 3

Vedtægter

Fællesforetagendets vedtægter, som er anført i bilaget, vedtages hermed.

Artikel 4

Finansiering

1.   Hvilke ressourcer fællesforetagendet har behov for til at løse sine opgaver, fastsættes

a)

i overensstemmelse med ITER-aftalen for så vidt angår opgaverne i artikel 1, stk. 2, litra a)

b)

i overensstemmelse med aftalen med Japan om den bredere strategi, for så vidt angår opgaverne i artikel 1, stk. 2, litra b)

c)

i overensstemmelse med de forsknings- og uddannelsesprogrammer, der vedtages i medfør af traktatens artikel 7, for så vidt angår opgaverne i artikel 1, stk. 2, litra c).

2.   Fællesforetagendets ressourcer består af et bidrag fra Euratom, bidrag fra værtsstaten for ITER, årlige kontingenter og frivillige bidrag fra andre medlemmer af fællesforetagendet end Euratom samt tillægsressourcer.

3.   Fællesforetagendets samlede ressourcebehov i overensstemmelse med stk. 1 anslås til 9 653 mio. EUR (14). Dette beløb fordeles således:

(mio. EUR)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

Heraf 2007-2011

 

Fast værdi

I alt

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Euratoms samlede bidrag til ressourcerne som anført i stk. 3 anslås til 7 649 mio. EUR, hvoraf højst 15 % må gå til administration. Dette beløb fordeles således:

(mio. EUR)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

Heraf RP7 (2007-2011

 

Fast værdi

I alt

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Artikel 5

Finansforordning

1.   Fællesforetagendet får sin egen finansforordning, der bygger på rammefinansforordningens principper. Fællesforetagendets finansforordning (finansforordningen) kan afvige fra rammefinansforordningen, hvor det er nødvendigt af hensyn til særlige de krav, fællesforetagendets drift stiller, og forudsat at afvigelserne er aftalt på forhånd med Kommissionen.

2.   Fællesforetagendet opretter en intern revisionsafdeling.

3.   Decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget meddeles af Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Artikel 6

Personale

Personalevedtægten samt de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af disse bestemmelser, gælder for fællesforetagendets personale.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for fællesforetagendet, dets direktør og dets personale.

Artikel 8

Fordele

Medlemsstaterne tilstår fællesforetagendet alle de fordele, der er omhandlet i traktatens bilag III, til brug i forbindelse med dets officielle virksomhed, så længe fællesforetagendet eksisterer.

Artikel 9

Ansvar og Domstolens kompetence

1.   For fællesforetagendets ansvar i kontraktforhold gælder de relevante kontraktretlige bestemmelser og den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til voldgiftsbestemmelser i de kontrakter, fællesforetagendet indgår.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal fællesforetagendet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, medlemsstaterne har til fælles, erstatte skader, dets ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv.

Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i tvister vedrørende sådanne skadeserstatninger.

3.   Domstolen har kompetence i sager anlagt mod fællesforetagendet, herunder vedrørende afgørelser truffet af dets bestyrelse, på de betingelser, der er fastsat i traktatens artikel 146 og 148.

4.   Fællesforetagendets udbetalinger som følge af et erstatningsansvar som omhandlet i stk. 1 og 2 samt omkostninger og udgifter i denne forbindelse anses for udgifter for fællesforetagendet og afholdes af fællesforetagendets ressourcer.

Artikel 10

Udbredelse af viden

Fællesforetagendet aftaler med Kommissionen passende bestemmelser, der sætter Fællesskabet i stand til at udøve sine rettigheder og pligter efter traktatens afsnit II, kapitel 2.

Artikel 11

Værtsstatsaftale

Der indgås en værtsstatsaftale mellem fællesforetagendet og Spanien, senest tre måneder efter fællesforetagendets oprettelse.

Artikel 12

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2007.

På Rådets vegne

P. STEINBRÜCK

Formand


(1)  Rådets afgørelse 78/471/Euratom af 30. maj 1978 om oprettelse af fællesforetagendet »Joint European Torus (JET), Joint Undertaking« (EFT L 151 af 7.6.1978, s. 10). Senest ændret ved afgørelse 98/585/Euratom (EFT L 282 af 20.10.1998, s. 65).

(2)  Kommissionens afgørelse 88/229/Euratom (EFT L 102 af 21.4.1988, s. 31).

(3)  Kommissionens afgørelse 92/439/Euratom (EFT L 244 af 26.8.1992, s. 13).

(4)  Rådets afgørelse 98/704/Euratom (EFT L 335 af 10.12.1998, s. 61).

(5)  Kommissionens afgørelse 94/267/Euratom (EFT L 114 af 5.5.1994, s. 25).

(6)  EUT L 358 af 16.12.2006, s. 62.

(7)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Senest ændret ved direktiv 138 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 92).

(8)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/106/EF (EUT L 359 af 4.12.2004, s. 30).

(9)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/97/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 107).

(10)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Senest ændret ved direktiv 2006/97/EF.

(11)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1895/2006 (EUT L 397 af 30.12.2006, s. 6).

(13)  EFT 152 af 13.7.1967, s. 13. Ændret ved Amsterdam-traktaten og Nice-traktaten.

(14)  Alle opgivne tal er udtrykt i løbende værdi, medmindre andet er anført, og de opgives med forbehold for, at de tilsvarende budgetter for Fællesskabets forsknings- og uddannelsesprogrammer vedtages i overensstemmelse med traktatens artikel 7.


BILAG

VEDTÆGTER FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESFORETAGENDE FOR ITER OG FUSIONSENERGIUDVIKLING

(FUSION FOR ENERGY)

Artikel 1

Navn, hjemsted og medlemmer

1.   Fællesforetagendet hedder »Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)« (fællesforetagendet).

2.   Fællesforetagendet har hjemsted i Barcelona i Spanien.

3.   Fællesforetagendets medlemmer er:

a)

Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) repræsenteret af Kommissionen

b)

Euratoms medlemsstater

c)

tredjelande, der har indgået en samarbejdsaftale med Euratom på området kontrolleret termonuklear fusion, hvori deres respektive forskningsprogrammer associeres med Euratoms programmer, og som har ytret ønske om at blive medlemmer af fællesforetagendet.

Artikel 2

Mål

Fællesforetagendets formål er:

1)

at levere Euratoms bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER (ITER-organisationen) i overensstemmelse med aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (ITER-aftalen)

2)

at levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under »den bredere strategi«, der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi (»aktiviteterne under den bredere strategi«) i overensstemmelse med den bilaterale aftale om fælles gennemførelse af aktiviteter under »den bredere strategi« (aftalen med Japan om den bredere strategi)

3)

at forberede og koordinere et program til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg, herunder det internationale fusionsmaterialebestrålingsanlæg (IFMIF).

Artikel 3

Aktiviteter

1.   Som Euratoms interne agentur for ITER varetager fællesforetagendet Euratoms forpligtelser over for ITER-organisationen, sådan som de er fastsat i ITER-aftalen, og så længe denne løber. Det skal blandt andet:

a)

føre tilsyn med forberedelsen af anlægsstedet for ITER-projektet

b)

levere komponenter, udstyr, materialer og andre ressourcer til ITER-organisationen

c)

forvalte anskaffelser i overensstemmelse med de anskaffelsesordninger, der aftales med ITER-organisationen, herunder særlig de dertil knyttede kvalitetssikringsprocedurer

d)

forberede og samordne Euratoms deltagelse i den videnskabelige og tekniske udnyttelse af ITER-projektet

e)

koordinere videnskabelige og teknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter til støtte for Euratoms bidrag til ITER-organisationen

f)

levere Euratoms finansieringsbidrag til ITER-organisationen

g)

træffe arrangementer med henblik på at stille menneskelige ressourcer til rådighed for ITER-organisationen

h)

holde kontakt med ITER-organisationen og udføre eventuelle andre aktiviteter til fremme af ITER-aftalen.

2.   Som gennemførelsesagentur for aftalen med Japan om den bredere strategi varetager fællesforetagendet Euratoms forpligtelser til gennemførelse af aktiviteterne under »den bredere strategi«. Den skal blandt andet:

a)

stille komponenter, udstyr, materialer og andre ressourcer til rådighed for aktiviteterne under den bredere strategi

b)

forberede og samordne Euratoms deltagelse i gennemførelsen af aktiviteterne under den bredere strategi

c)

koordinere videnskabelige og teknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter

d)

levere Euratoms finansieringsbidrag til aktiviteterne under den bredere strategi

e)

træffe arrangementer med henblik på at stille menneskelige ressourcer til rådighed for aktiviteterne under den bredere strategi

f)

udføre eventuelle andre aktiviteter, som er nødvendige for at opfylde Euratoms forpligtelser til at fremme aftalen med Japan om den bredere strategi.

3.   Som forberedelse til opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi med tilhørende anlæg, herunder det internationale fusionsmaterialebestrålingsanlæg (IFMIF), udarbejder og koordinerer fællesforetagendet et program for forsknings-, udviklings- og projekteringsaktiviteter uden for ITER-aktiviteterne og aktiviteterne under den bredere strategi.

4.   Fællesforetagendet iværksætter herudover andre aktiviteter til fremme af sit formål, jf. artikel 2, herunder oplysningskampagner om fællesforetagendet og dets opgaver.

Artikel 4

Retlig status

Fællesforetagendet har status som juridisk person. Det har på hver af sine medlemsstaters territorium den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan således indgå kontrakter, erhverve licenser, erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre, optage lån og optræde som part i retssager.

Artikel 5

Organer

1.   Fællesforetagendet ledes af en bestyrelse og en direktør.

2.   Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg, jf. artikel 7.

3.   Bestyrelsen og direktøren rådfører sig med et eller flere videnskabelige programråd, jf. artikel 9.

Artikel 6

Bestyrelsen

1.   Bestyrelsen fører tilsyn med fællesforetagendets indsats for at opfylde formålene i artikel 2 og sørger for, at fællesforetagendet og dets medlemmer arbejder tæt sammen om gennemførelsen af foretagendets virksomhed.

2.   Hvert medlem af fællesforetagendet repræsenteres i bestyrelsen med to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene er videnskabeligt og/eller teknisk sagkyndigt på felter med relevans for fællesforetagendets virksomhed.

3.   Bestyrelsen udsteder henstillinger og træffer afgørelser om spørgsmål, anliggender eller sager, der falder inden for og er i overensstemmelse med disse vedtægter. Herunder har bestyrelsen til opgave:

a)

at godkende ændringsforslag til disse vedtægter i overensstemmelse med artikel 21

b)

at afgøre sager, som det får forelagt af forretningsudvalget

c)

at udpege formanden for og medlemmer af forretningsudvalget

d)

at vedtage en projektplan, arbejdsprogrammer, en ressourcebehovsplan, en stillingsplan og en plan for personalepolitikken

e)

at vedtage årsbudgettet, godkende årsregnskabet, herunder de særlige dele vedrørende administrations- og personaleomkostninger, og meddele decharge til direktøren for gennemførelsen af budgettet efter reglerne i finansforordningen

f)

at udøve de beføjelser, der er omtalt i artikel 10, stk. 3, for så vidt angår direktøren

g)

at godkende fællesforetagendets grundlæggende organisationsstruktur

h)

at vedtage finansforordningen og dens gennemførelsesbestemmelser efter reglerne i artikel 13, stk. 1

i)

at vedtage de gennemførelsesbestemmelser, der er omtalt i artikel 10, stk. 2, andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, for så vidt angår personalet

j)

at vedtage gennemførelsesregler for, hvordan menneskelige ressourcer stilles til rådighed for ITER-organisationen og for aktiviteter under »den bredere strategi«

k)

at vedtage og anvende foranstaltninger og retningslinjer for at bekæmpe svig og uregelmæssigheder og håndtere potentielle interessekonflikter

l)

at godkende værtsstatsaftalen mellem fællesforetagendet og Spanien (værtsstaten), jf. artikel 18

m)

at tage stilling til enhver form for erhvervelse, salg og belåning af fast ejendom og andre rettigheder til fast ejendom samt til enhver form for sikkerheds- eller kautionsstillelse, erhvervelse af andele i andre foretagender eller institutioner samt ydelse eller optagelse af lån

n)

at godkende indgåelse af aftaler eller ordninger om samarbejde med tredjelande, med institutioner, virksomheder eller personer fra tredjelande og med internationale organisationer

o)

at godkende årsberetninger om fællesforetagendets gennemførelse af arbejdsprogrammer og anvendelse af ressourcer

p)

at vedtage erhvervspolitiske forskrifter, regler for intellektuel ejendom og videnformidling efter aftale med Kommissionen

q)

at nedsætte det (de) videnskabelige programråd og udpege medlemmerne af det (dem)

r)

at udøve andre beføjelser og funktioner, f.eks. oprettelse af hjælpeorganer, der måtte være nødvendige for foretagendets varetagelse af sine opgaver for at opfylde sit formål.

4.   Fordelingen af stemmerettigheder mellem fællesforetagendets medlemmer er anført i bilag I. Medlemmernes stemmer er udelelige.

5.   Bestyrelsens afgørelser efter stk. 3, litra a), træffes med enstemmighed.

Bestyrelsens afgørelser efter stk. 3, litra b)-m), træffes med et flertal på to tredjedele af det samlede stemmetal.

Alle andre afgørelser træffer bestyrelsen med simpelt flertal af det samlede stemmetal, medmindre andet er foreskrevet.

6.   Euratom har ret til at tage forbehold over for en afgørelse truffet af bestyrelsen, når det finder, at denne afgørelse kan være i modstrid med fællesskabsretten, herunder især de internationale forpligtelser, der følger af den internationale ITER-aftale. Euratom skal give en behørig retlig begrundelse for et sådant forbehold.

I så fald suspenderes afgørelsen og forelægges for Kommissionen med henblik på at undersøge dens lovlighed, sammen med bestyrelsens synspunkt.

Kommissionen kan træffe afgørelse om lovligheden af bestyrelsens afgørelse inden en måned fra sagens forelæggelse for Kommissionen. Hvis denne frist ikke overholdes, anses bestyrelsens afgørelse for at gælde.

Bestyrelsen tager sin afgørelse op til fornyet overvejelse på baggrund af Kommissionens synspunkter og træffer en endelig afgørelse.

7.   Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer efter forslag fra Euratom med to tredjedeles flertal af det samlede stemmetal. Formanden vælges for to år og kan genvælges en gang.

8.   Bestyrelsen mødes, når den indkaldes af formanden, og mindst to gange om året. Bestyrelsen kan også indkaldes efter anmodning fra et simpelt flertal af dens medlemmer eller fra direktøren eller Euratom. Møderne afholdes normalt i fællesforetagendets hovedsæde.

9.   Medmindre andet er fastsat i særlige tilfælde, deltager fællesforetagendets direktør og forretningsudvalgets formand i bestyrelsesmøderne.

10.   Bestyrelsen vedtager en forretningsorden og godkender forretningsudvalgets forretningsorden med to tredjedeles flertal af det samlede stemmetal.

Artikel 7

Forretningsudvalget

1.   Forretningsudvalget hjælper bestyrelsen med at forberede afgørelser og varetager andre opgaver, som bestyrelsen overdrager det.

2.   Forretningsudvalget består af 13 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen blandt højt ansete personer, der har faglig erfaring med videnskabelige, tekniske og økonomiske anliggender, som er relevante for de opgaver, der skal varetages i henhold til denne artikel. Et af forretningsudvalgets medlemmer repræsenterer Euratom.

3.   Forretningsudvalget har bl.a. til opgave:

a)

at godkende tildeling af kontrakter efter reglerne i finansforordningen

b)

at fremsætte bemærkninger og henstillinger til bestyrelsen om forslag til projektplan, arbejdsprogrammer, ressourcebehovsplan, årsbudget og årsregnskab udarbejdet af direktøren

c)

efter anmodning fra Euratom eller et flertal af medlemmerne at forelægge bestyrelsen afgørelser om tildeling af kontrakter og eventuelt andre afgørelser, det får overdraget.

4.   Hvert medlem af forretningsudvalget har én stemme.

5.   Medmindre andet er fastsat, træffer forretningsudvalget afgørelse med et flertal bestående af ni stemmer.

6.   Forretningsudvalgets medlemmer udpeges for to år; mandatet kan fornys én gang. Hvert andet år udskiftes mindst halvdelen af medlemmerne.

7.   Ved mandatets udløb fortsætter medlemmerne med at varetage deres hverv, indtil deres mandat fornys, eller der er udnævnt en efterfølger. Medlemmer, der udtræder, varetager fortsat deres hverv, til der er udpeget en efterfølger.

8.   Forretningsudvalgets formand udpeges af bestyrelsen; mandatet er på to år og kan fornys én gang.

9.   Forretningsudvalget mødes, når det indkaldes af formanden, og mindst seks gange om året. Forretningsudvalget kan også indkaldes efter anmodning fra mindst tre medlemmer eller fra direktøren eller Euratom. Møderne afholdes normalt i fællesforetagendets hovedsæde.

10.   Forretningsudvalgets formand deltager i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen træffer anden afgørelse.

11.   Forretningsudvalget vedtager selv sin forretningsorden, når den er godkendt af bestyrelsen.

Artikel 8

Direktøren

1.   Direktøren er fællesforetagendets øverste ansvarlige for de daglige opgaver og dets retlige repræsentant.

2.   Direktøren udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste af kandidater, som Kommissionen foreslår efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre tidsskrifter eller på internettet. Direktørens mandat er på fem år. Efter at Euratom har foretaget en bedømmelse af direktøren, kan bestyrelsen på Euratoms forslag forlænge mandatet med endnu en periode på højst fem år.

3.   Direktøren er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (personalevedtægten) samt de regler som EF-institutionerne sammen har vedtaget om anvendelsen af personalevedtægten, undtagen hvor andet er fastsat i nærværende vedtægter.

4.   Direktøren sørger for at arbejdsprogrammerne gennemføres og leder udførelsen af aktiviteter, der er nævnt i artikel 3. Direktøren forsyner bestyrelsen, forretningsudvalget, de videnskabelige programråd og eventuelle hjælpeorganer med de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver.

Direktøren har navnlig til opgave:

a)

at organisere, lede og føre tilsyn med personalet samt over for personalet udøve de beføjelser, der påhviler ansættelsesmyndigheden

b)

at fastlægge fællesforetagendets grundstruktur og forelægge den til bestyrelsens godkendelse

c)

at udarbejde og jævnligt ajourføre fællesforetagendets projektplan og arbejdsprogrammer og planen for personalepolitikken

d)

i overensstemmelse med ITER-aftalen og aftalen med Japan om den bredere strategi at udarbejde gennemførelsesregler for, hvordan menneskelige ressourcer stilles til rådighed for ITER-organisationen og aktiviteterne under den bredere strategi

e)

i overensstemmelse med finansforordningen at udarbejde ressourcebehovsplan og udkast til årsbudget, herunder en stillingsplan, for fællesforetagendet

f)

at gennemføre budgettet, opgøre beholdninger og inventar samt udarbejde årsregnskab i overensstemmelse med finansforordningen

g)

at sørge for forsvarlig økonomisk forvaltning og intern finanskontrol

h)

at udarbejde regler for intellektuel ejendomsret og erhvervspolitiske forskrifter samt om videnformidling

i)

at udarbejde årsberetningen om, hvordan løsningen af fællesforetagendets opgaver som beskrevet i arbejdsprogrammerne og ressourcebehovsplanen skrider frem

j)

at udarbejde andre redegørelser efter anmodning fra bestyrelsen eller forretningsudvalget

k)

at bistå bestyrelsen, forretningsudvalget og eventuelle hjælpeorganer ved at stille sekretariat til rådighed

l)

at deltage i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen træffer anden afgørelse, og at deltage i forretningsudvalgsmøderne

m)

at sørge for, at der stilles videnskabelig og teknisk sagkundskab til rådighed for fællesforetagendet for at udvikle dets virksomhed

n)

at udføre andre opgaver for bestyrelsen og efter behov stille andre forslag til bestyrelsen til opfyldelse af fællesforetagendets formål.

Artikel 9

Videnskabeligt eller videnskabelige programråd

1.   Medlemmerne af det eller de videnskabelige programråd udpeges af bestyrelsen. Programrådet eller programrådene vælger sin formand eller deres formænd blandt medlemmerne.

2.   Det eller de videnskabelige programråd rådgiver efter behov bestyrelsen og direktøren om vedtagelsen og gennemførelsen af projektplanen og arbejdsprogrammerne.

Artikel 10

Personale

1.   Fællesforetagendets personale bistår direktøren med at udføre sine opgaver og skal normalt være statsborgere i fællesforetagendets medlemsstater.

2.   Fællesforetagendets personale er omfattet af personalevedtægten samt de regler, som EF-institutionerne sammen har vedtaget om anvendelsen af nærværende vedtægter.

Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser, jf. personalevedtægtens artikel 110.

3.   Fællesforetagendet udøver de beføjelser, der påhviler ansættelsesmyndigheden, over for sit personale.

4.   Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser, der gør det muligt at udstationere nationale eksperter fra medlemmerne i fællesforetagendet.

Artikel 11

Arbejdsprogrammer og ressourcebehovsplan

Direktøren udarbejder hvert år en projektplan, en ressourcebehovsplan samt detaljerede årsarbejdsprogrammer og årsbudget, som forelægges for bestyrelsen. Der udarbejdes et arbejdsprogram for hver af fællesforetagendets aktivitetsgrupper, jf. artikel 3.

Artikel 12

Ressourcer

1.   Fællesforetagendet ressourcer består af et bidrag fra Euratom, årlige kontingenter og frivillige bidrag fra fællesforetagendets andre medlemmer, bidrag fra værtsstaten for ITER og fra tillægsressourcer:

a)

Bidraget fra Euratom stilles til rådighed gennem Fællesskabets forsknings- og uddannelsesprogrammer, som vedtages i medfør af traktatens artikel 7.

b)

Det årlige medlemskontingent tager form af finansieringsbidrag og stilles til rådighed som anført i bilag II.

c)

Frivillige bidrag kan ydes kontant eller i naturalier og modregnes ikke i det årlige medlemskontingent.

d)

Bidrag fra værtsstaten for ITER.

e)

Tillægsressourcer kan modtages på vilkår, der godkendes af bestyrelsen.

2.   Fællesforetagendets ressourcer benyttes udelukkende til at opfylde foretagendets formål som fastsat i artikel 2. Fællesforetagendet fastsætter værdien af naturaliebidrag. Der kan ikke foretages udbetalinger til medlemmerne af fællesforetagendet i form af deling af fællesforetagendets eventuelle overskud af ressourcer i forhold til udgifterne, jf. dog artikel 19.

Artikel 13

Finansforordning

1.   Finansforordningen og dens gennemførelsesbestemmelser vedtages af bestyrelsen.

2.   Finansforordningen fastsætter regler for udarbejdelse og gennemførelse af fællesforetagendets budget.

3.   Finansforordningen følger hovedprincipperne i bilag III.

Artikel 14

Årsberetning

Årsberetningen redegør for, hvordan fællesforetagendet har gennemført arbejdsprogrammerne. Den skal beskrive organets virksomhed i hovedtræk og bedømme resultaterne i forhold til målsætningerne og tidsplanen samt redegøre for risikoen ved de gennemførte foranstaltninger, fællesforetagendets ressourceanvendelse og dets almindelige drift. Den udarbejdes af direktøren, godkendes af bestyrelsen og sendes til medlemmerne, Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 15

Årsregnskab og tilsyn

1.   Senest to måneder efter finansårets afslutning forelægges fællesforetagendets foreløbige årsregnskab for Kommissionen og Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »Revisionsretten«).

Revisionsretten fremsætter senest den 15. juni efter afslutningen af regnskabsåret sine bemærkninger til fællesforetagendets foreløbige årsregnskab.

Senest seks måneder efter finansårets afslutning forelægger direktøren fællesforetagendets endelige årsregnskab for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Revisionsretten.

Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 30. april i år n + 2 decharge til direktøren for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret n.

2.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som er oprettet ved Kommissionens afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom (1), har samme beføjelser over for fællesforetagendet og dets personale som over for Kommissionens afdelinger. Så snart fællesforetagendet er oprettet, tiltræder det den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF (2). Bestyrelsen godkender denne tiltrædelse og træffer de fornødne foranstaltninger for at lette OLAF's arbejde med interne undersøgelser.

3.   Alle fællesforetagendets afgørelser og alle kontrakter, det indgår, fastsætter udtrykkelig, at OLAF og Revisionsretten kan foretage undersøgelser på stedet af dokumenter hos alle kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget midler fra Fællesskabet, også i de endelige modtageres lokaler.

Artikel 16

Tiltrædelse

1.   Nye medlemsstater i Den Europæiske Union bliver medlemmer af fællesforetagendet i det øjeblik, de tiltræder Euratom.

2.   Tredjelande bliver medlemmer af fællesforetagendet, når de indgår en samarbejdsaftale med Euratom på området kontrolleret termonuklear fusion, hvori deres respektive forskningsprogrammer associeres med Euratoms programmer, og når de ytrer ønske om at blive medlemmer af fællesforetagendet.

Artikel 17

Varighed

Fællesforetagendet oprettes for en periode på 35 år, der begynder den 19. april 2007.

Artikel 18

Støtte fra værtsstaten

Fællesforetagendet og værtsstaten indgår en værtsstatsaftale, som navnlig behandler anlægsstedet og den støtte, der skal ydes.

Artikel 19

Afvikling

1.   Fællesforetagende afvikles ved udgangen af den i artikel 17 omhandlede periode eller efter Rådets afgørelse.

2.   Til at forestå afviklingen af fællesforetagendet udpeger bestyrelsen en eller flere likvidatorer, som handler efter bestyrelsens instrukser.

3.   Under afviklingen leverer fællesforetagendet fysiske genstande, som værtsstaten har stillet til rådighed for det efter værtsstatsaftalen, jf. artikel 18, tilbage til værtsstaten.

4.   Når fysiske genstande, der indgår i støtten fra værtsstaten, er tilbageleveret som anført i stk. 3, anvendes eventuelle tilbageværende aktiver til at dække fællesforetagendets passiver og afviklingsomkostningerne. Over- eller underskud fordeles mellem eller dækkes af medlemmerne på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres faktiske samlede bidrag til fællesforetagendet.

Artikel 20

Ejendom og tildeling af rettigheder

1.   Fællesforetagendet ejer alle ressourcer og alle materielle og immaterielle samt finansielle formuegenstande, som det har frembragt eller erhvervet, medmindre andet aftales mellem Kommissionen og fællesforetagendet.

2.   Medlemmerne og deres nationale fusionsorganisationer tilbyder uden beregning fællesforetagendet adkomstdokumenter, rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakter, der indgås, og bestillinger, der foretages af eller med støtte fra Euratom, med henblik på fællesforetagendets virksomhed, før det er oprettet.

3.   Fællesforetagendet kan overtage enhver kontrakt og ordre som anført i stk. 2.

Artikel 21

Ændringer

1.   Ethvert medlem af fællesforetagendet kan stille forslag til bestyrelsen om ændring af disse vedtægter.

Forslag om ændringer i stemmesystemet og stemmerettighederne og om fastlæggelse af nye medlemmers stemmeret fremsættes af Euratom.

2.   Når bestyrelsen har godkendt forslaget, forelægges det for Kommissionen.

3.   Kommissionen foreslår Rådet at godkende sådanne ændringer, jf. traktatens artikel 50.

Artikel 22

Bilæggelse af tvister

1.   En tvist mellem medlemmer af fællesforetagendet eller mellem et eller flere medlemmer og fællesforetagendet om, hvordan disse vedtægter skal fortolkes eller anvendes, kan efter anmodning fra en af parterne forelægges for en voldgiftsret, hvis ikke den løses ved bestyrelsens mellemkomst, jf. dog traktatens artikel 154.

2.   Der nedsættes en voldgiftsret i hver sag. Den sammensættes af tre medlemmer, som parterne i tvisten udpeger i fællesskab. Voldgiftsretten vælger en formand blandt sine medlemmer.

3.   Hvis tvistens parter ikke udpeger medlemmer til voldgiftsretten inden to måneder efter anmodningen om, at tvisten forelægges for en voldgiftsret, eller hvis medlemmerne, en måned efter at de er udpeget, ikke har valgt en formand, udnævner formanden for De Europæiske Fællesskabers Domstol det eller de pågældende medlemmer henholdsvis formanden på anmodning fra en af tvistens parter.

4.   Voldgiftsretten træffer afgørelse ved flertal. Afgørelsen er bindende og endelig.


(1)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 20.

(2)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

BILAG I TIL FÆLLESFORETAGENDETS VEDTÆGTER

STEMMERETTIGHEDER I BESTYRELSEN

Bestyrelsesmedlemmerne stemmer fordeles således:

Euratom

5

Østrig

2

Belgien

2

Bulgarien

1

Cypern

1

Den Tjekkiske Republik

2

Danmark

2

Estland

1

Finland

2

Frankrig

5

Grækenland

2

Tyskland

5

Ungarn

2

Irland

2

Italien

5

Letland

2

Litauen

2

Luxembourg

1

Malta

1

Polen

3

Portugal

2

Rumænien

2

Slovakiet

2

Slovenien

2

Sverige

2

Schweiz

2

Spanien

3

Nederlandene

2

Det Forenede Kongerige

5

BILAG II TIL FÆLLESFORETAGENDETS VEDTÆGTER

ÅRLIGT MEDLEMSKONTINGENT

1.

Bortset fra Euratom betaler medlemmerne årskontingenter til fællesforetagendet.

2.

Medlemskontingenternes samlede beløb for år n beregnes ud fra fællesforetagendets behov for administrationsressourcer det pågældende år, som vedtaget af bestyrelsen.

3.

De årlige medlemskontingenters samlede beløb må ikke være større end 10 % af det årlige ressourcebehov til administration af fællesforetagendet som anført i punkt 2.

4.

Medmindre bestyrelsen enstemmigt fastsætter andet, består hvert medlems årskontingent af:

a)

et minimumsbidrag på 0,1 % af det samlede beløb for årskontingenter, jf. punkt 2

b)

et supplerende bidrag, der beregnes i forhold til Euratoms finansieringsbidrag (1) (i euro) til medlemsstatens udgifter inden for rammerne af Fællesskabets fusionsforskningsprogram i år n-2, uden medregning af dets frivillige bidrag til Euratoms forpligtelser, der er medtaget i aftalen med Japan om den bredere strategi.


(1)  Ekskl. Euratoms finansielle bidrag til driften af JET.

BILAG III TIL FÆLLESFORETAGENDETS VEDTÆGTER

FINANSFORORDNING: ALMINDELIGE PRINCIPPER

1.

Finansforordningen følger:

a)

principperne om enhed og budgetrealisme

b)

etårighedsprincippet

c)

balanceprincippet

d)

princippet om én regningsenhed

e)

bruttoprincippet

f)

specificeringsprincippet

g)

princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning

h)

klarheds- og åbenhedsprincippet.

2.

Fællesforetagendet skal have normer og mekanismer for intern kontrol, herunder regler for finansielle kredsløb og procedurer for finansielle transaktioner.

3.

Fællesforetagendet opretter en intern revisionsafdeling.

4.

Uanset balanceprincippet i punkt 1, litra c), har fællesforetagendet mulighed for at optage lån i overensstemmelse med disse vedtægters artikel 4, når bestyrelsen har godkendt det, og på de vilkår, der fastsættes i finansforordningen.

5.

Finansforordningen skal bl.a. fastsætte

a)

finansåret, som begynder den 1. januar og slutter den 31. december

b)

regler og procedurer for den flerårige projektplan og den flerårige ressourcebehovsplan, herunder hvordan disse skal opstilles og struktureres med budgetbestemmelser og overslag for en periode på fem år

c)

regler og procedurer for de årlige arbejdsprogrammer og ressourcebehovsplanen, herunder hvordan disse skal opstilles og struktureres med budgetbestemmelser og overslag for en periode på to år

d)

regler og procedurer for udarbejdelse og vedtagelse af årsbudgettet og dets gennemførelse, herunder procedurer for indgåelse af udgiftsforpligtelser og gennemførelse af udbetalinger

e)

principper for inddrivelse og for renter af de ressourcer, medlemmerne bidrager med

f)

regler og procedurer for intern finanskontrol, herunder for overdragelse af beføjelser, navnlig vedrørende spørgsmålet om grænsen for, hvor store kontrakter direktøren kan tildele uden bestyrelsens godkendelse

g)

regler og procedurer for den metode, hvorefter medlemmernes bidrag til fællesforetagendet beregnes og betalingerne overføres

h)

regler og procedurer for forvaltningen af ressourcer, herunder procedurer for køb, salg og fastsættelse af værdien af materielle og immaterielle aktiver

i)

regler og procedurer for regnskabsføringen og forelæggelsen af regnskaber og opgørelser over beholdninger og inventar samt udarbejdelsen og forelæggelsen af årsregnskabet

j)

regler og procedurer for håndtering af interessekonflikter og anmeldelse af mistanker om uregelmæssigheder og svig.

6.

Fællesforetagendet fører periodiserede regnskaber i overensstemmelse med internationale normer for regnskabsføring og indberetning af finansielle data. Indtægter og udgifter forvaltes og bogføres særskilt i årsregnskabet, som skal omfatte den budgetmæssige gennemførelse af forpligtelser og betalinger samt administrationsudgifter. Fællesforetagendet fører ikke særskilte regnskaber efter beløbenes oprindelse hos medlemmerne, men redegør for de modtagne årlige medlemskontingenter og de gennemførte aktiviteter.

7.

Fællesforetagendets stillingsoversigt udarbejdes efter aftale med Kommissionen og i overensstemmelse med artikel 46 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1).

8.

Overslagene over indtægter og udgifter forelægges sammen med fællesforetagendets driftsregnskab og statusopgørelse hvert finansår for Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet.

9.

Fællesforetagendet vedtager bestemmelser og regler, der udgør et anskaffelsessystem, som er integreret og kompatibelt med ITER-organisationens anskaffelsessystem og tager hensyn til fællesforetagendets særlige driftsbehov, der bl.a. skyldes internationale forpligtelser, således at fællesforetagendet kan gennemføre planlagte anskaffelser effektivt og til tiden.


(1)  EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006. (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).


Top