EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0329

Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

OJ L 88, 29.3.2007, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 1033–1043 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 38 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; ophævet ved 32017R1509 . Latest consolidated version: 27/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/329/oj

29.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 329/2007

af 27. marts 2007

om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2006/795/FUSP af 20. november 2006 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 14. oktober 2006 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1718 (2006), hvori det fordømte den atomprøvesprængning, som Den Demokratiske Folkerepublik Korea (i det følgende benævnt »Nordkorea«) gennemførte den 9. oktober 2006, og samtidig fastslog, at der forelå en klar trussel mod den internationale fred og sikkerhed, og pålagde alle De Forenede Nationers medlemsstater at gennemføre en række restriktive foranstaltninger.

(2)

Fælles holdning 2006/795/FUSP foreskriver gennemførelse af de restriktive foranstaltninger i resolution 1718 (2006), herunder et forbud mod eksport af varer og teknologier, der kan bidrage til Nordkoreas programmer vedrørende atomvåben, andre masseødelæggelsesvåben eller ballistiske missiler, og mod levering af dertil knyttede tjenesteydelser, et forbud mod indkøb af varer og teknologier fra Nordkorea, et forbud mod eksport af luksusvarer til Nordkorea samt indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende personer, enheder eller organer, der er involveret i eller støtter ovennævnte nordkoreanske programmer.

(3)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde, er det derfor nødvendigt at indføre fællesskabslovgivning til at gennemføre dem for så vidt angår Fællesskabet.

(4)

Denne forordning udgør en undtagelse fra eksisterende fællesskabslovgivning, der indeholder generelle regler for eksport til og import fra tredjelande, og navnlig fra Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (2). Størstedelen af disse produkter og teknologier bør være omfattet af nærværende forordning.

(5)

Det er nødvendigt at afklare, hvilken procedure der skal følges for at få tilladelse til at eksportere varer og teknologier og levere dertil knyttet teknisk bistand.

(6)

Af praktiske hensyn bør Kommissionen bemyndiges til at offentliggøre listen over varer og teknologier, der skal godkendes af Sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd, og om nødvendigt indsætte referencenumre fra den kombinerede nomenklatur, jf. bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (3).

(7)

Kommissionen bør også bemyndiges til om nødvendigt at ændre listen over luksusvarer med henblik på definitioner eller retningslinjer, som Sanktionskomitéen måtte udarbejde for at lette gennemførelsen af restriktioner for luksusvarer under hensyntagen til lister over luksusvarer udarbejdet af andre instanser.

(8)

Af praktiske grunde bør Kommissionen også bemyndiges til at ændre listen over personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses, på grundlag af beslutninger fra enten Sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd.

(9)

Medlemsstaterne bør fastlægge, hvilke sanktioner der skal anvendes på overtrædelser af denne forordnings bestemmelser. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(10)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

1)

»Sanktionskomité«: den komité, der er nedsat under De Forenede Nationers Sikkerhedsråd i henhold til punkt 12 i FN's Sikkerhedsrådsresolution 1718 (2006)

2)

»Nordkorea«: Den Demokratiske Folkerepublik Korea

3)

»teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller anden teknisk ydelse, idet bistanden kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand

4)

»pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder blandt andet:

a)

kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter

b)

indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

c)

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder også aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

d)

renter, udbytter og andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver

e)

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

f)

remburser, konnossementer, løsørepantebreve og

g)

dokumenter, der godtgør en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

5)

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, der ville resultere i en ændring af deres omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, der ville gøre det muligt at bruge de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning

6)

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, der ikke er pengemidler, men som kan benyttes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

7)

»indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at sådanne aktiver på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder også ved salg, leje eller pantsætning

8)

»Fællesskabets område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere de varer og teknologier, herunder software, der er nævnt i listen i bilag I, uanset om de har oprindelse i Fællesskabet eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Nordkorea

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå det i litra a) omhandlede forbud.

2.   Bilag I omfatter alle produkter, materialer, udstyr, varer og teknologier, herunder software, der er produkter med dobbelt anvendelse som defineret i forordning (EF) nr. 1334/2000, og som kan bidrage til Nordkoreas programmer vedrørende atomvåben, andre masseødelæggelsesvåben eller ballistiske missiler, som fastsat af Sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd. Det omfatter ikke varer og teknologier, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr (4).

3.   Det er forbudt at købe, importere eller transportere varer og teknologier som nævnt i bilag I fra Nordkorea, uanset om det pågældende produkt stammer fra Nordkorea eller ej.

Artikel 3

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand i forbindelse med varer og teknologier, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller på listen i bilag I, og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller på listen i bilag I, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Nordkorea eller til brug i Nordkorea

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand til varer og teknologier, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller på listen i bilag I, herunder gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter, eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Nordkorea eller til brug i Nordkorea

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a) eller b) omhandlede forbud

2.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på ikke-kampmæssige køretøjer, der er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for EU's og dets medlemsstaters personale i Nordkorea.

Artikel 4

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer som nævnt i bilag III til Nordkorea

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå det i litra a) omhandlede forbud.

Artikel 5

1.   Hvis en undtagelse fra artikel 2, stk. 1, litra a), eller artikel 3, stk. 1, litra a) eller b), eller artikel 4, litra a), skønnes nødvendig i en bestemt sag, kan den pågældende sælger, leverandør, overførende part, eksportør eller tjenesteudbyder fremsætte en behørigt begrundet anmodning til de kompetente myndigheder i en medlemsstat som anført på webstederne i bilag II. Den medlemsstat, der har modtaget anmodningen, skal, hvis den skønner, at en sådan undtagelse er begrundet, fremsætte en anmodning om en særlig godkendelse til FN's Sikkerhedsråd.

2.   Den berørte medlemsstat skal underrette de andre medlemsstater og Kommissionen om enhver anmodning om godkendelse fremsat til FN's Sikkerhedsråd i medfør af stk. 1.

3.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne som anført på webstederne i bilag II, kan tillade salg, levering, overførsel, eksport eller levering af teknisk bistand på de betingelser, de måtte finde passende, hvis FN's Sikkerhedsråd har godkendt anmodningen om særlig godkendelse.

Artikel 6

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, indefryses. Bilag IV omfatter de personer, enheder og organer, som Sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd har udpeget i overensstemmelse med punkt 8, litra d), i FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006).

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, som anført på webstederne i bilag II, på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige for at dække de vitale behov for de personer, der er opført i bilag IV, samt for de familiemedlemmer, de skal forsørge, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

udelukkende er bestemt til betaling af rimelige honorarer og refusion af udgifter i forbindelse med ydelse af juridisk bistand, eller

c)

udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet Sanktionskomitéen om denne beslutning og om den planlagte tilladelse, og at Sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse mod beslutningen senest fem arbejdsdage efter underretningen.

2.   Uanset artikel 6 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at afholde ekstraordinære udgifter, forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet Sanktionskomitéen om denne beslutning, og at beslutningen er godkendt af Sanktionskomitéen.

3.   Den berørte medlemsstat underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1 og 2.

Artikel 8

Uanset artikel 6 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler og økonomiske ressourcer, hvis nedenfor anførte betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal være genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig tilbageholdelsesret, der er fastslået før den 14. oktober 2006, eller for en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved de relevante love og administrative bestemmelser vedrørende rettighederne for personer, der har sådanne fordringer

c)

tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, til gode

d)

anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen må ikke ske i strid med den pågældende medlemsstats offentlige orden

e)

medlemsstaten har underrettet sanktionskomitéen om tilbageholdelsesretten eller dommen.

Artikel 9

1.   Artikel 6, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter i Fællesskabet, der modtager pengemidler overført af tredjeparter til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstitutterne underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

2.   Artikel 6, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti,

a)

i form af renter og andre indtægter af disse konti eller

b)

i form af forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået inden den 14. oktober 2006,

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og beløb indefryses i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1.

Artikel 10

1.   Med forbehold af de gældende regler for indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 6, til de kompetente myndigheder, som anført på webstederne i bilag II, i de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller etableret, og direkte eller via de berørte medlemsstater fremsende oplysningerne til Kommissionen

b)

samarbejde med de kompetente myndigheder, som anført på webstederne i bilag II, om efterprøvning af disse oplysninger.

2.   Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for de berørte medlemsstater.

3.   Alle oplysninger, der gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

Artikel 11

Fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, herunder disses ledelse og personale, der implementerer forordningen, og som indefryser pengemidler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

Artikel 12

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af de nationale domstole.

Artikel 13

Kommissionen bemyndiges til:

a)

at ændre bilag I på grundlag af beslutninger fra enten Sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd og om nødvendigt indsætte referencenumre fra den kombinerede nomenklatur, jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87

b)

at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne

c)

at ændre bilag III for at justere eller tilpasse listen over varer i dette bilag i henhold til definitioner eller retningslinjer, som Sanktionskomitéen måtte udarbejde, og under hensyntagen til lister udarbejdet af andre instanser, eller indsætte referencenumre fra den kombinerede nomenklatur, jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, hvis det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt

d)

at ændre bilag IV på grundlag af afgørelser, der træffes af enten Sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd, og

e)

at ændre bilag I eller IV i medfør af en afgørelse truffet af Rådet på grundlag af fælles holdning 2006/795/FUSP.

Artikel 14

1.   Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal gælde ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 15

1.   Medlemsstaterne udpeger de i denne forordning nævnte kompetente myndigheder og anfører dem på eller via de websteder, der er opført i bilag II.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om nævnte kompetente myndigheder, straks efter at denne forordning er trådt i kraft og i tilfælde af efterfølgende ændringer.

Artikel 16

Denne forordning finder anvendelse:

a)

inden for Fællesskabets område

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Fællesskabet.

Artikel 17

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2007.

På Rådets vegne

P. STEINBRÜCK

Formand


(1)  EUT L 322 af 22.11.2006, s. 32.

(2)  EFT L 159 af 30.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 394/2006 (EUT L 74 af 13.3.2006, s. 1).

(3)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 129/2007 (EUT L 56 af 23.2.2007, s. 1).

(4)  Den nugældende udgave af listen offentliggøres i denne EUT 58.


BILAG I

Varer og teknologier omhandlet i artikel 2 og 3

A.

Varer

(udfyldes senere)

B.

Teknologi

(udfyldes senere)


BILAG II

Liste over kompetente myndigheder omhandlet i artikel 5, 7, 8, 10 og 15 og adresse for underretninger til Kommissionen

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

(udfyldes senere)

 

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

 

GRÆKENLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPANIEN

http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

IRLAND

www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ØSTRIG

(udfyldes senere)

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

(udfyldes senere)

 

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Underretninger til Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

GD for Eksterne Forbindelser:

Direktorat A. Kriseplatform og politikkoordinering inden for FUSP

Kontor A2. Krisestyring og konfliktforebyggelse

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgien)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.

Tlf. (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73


BILAG III

Luksusvarer omhandlet i artikel 4

1.

Racerene heste

2.

Kaviar og kaviarerstatning

3.

Trøfler og tilberedninger heraf

4.

Vin (herunder mousserende vin), spiritus og alkoholholdige drikkevarer af høj kvalitet

5.

Cigarer og cigarillos af høj kvalitet

6.

Luksusparfumer, -toiletvand og -kosmetik, herunder skønhedsprodukter og make-up

7.

Læder, sadelmagerarbejder og rejseartikler, håndtasker og lignende varer af høj kvalitet

8.

Beklædning, tilbehør til beklædning og sko af høj kvalitet (uanset materialet)

9.

Håndknyttede tæpper, håndvævede tæpper og tapisserier

10.

Perler, ægte og halvægte sten, varer af perler, smykker, guld- og sølvsmedearbejder

11.

Mønter og pengesedler, der ikke er lovligt betalingsmiddel

12.

Bestik af ædle metaller eller forsølvet, forgyldt eller platineret eller dubleret med ædle metaller

13.

Service af porcelæn, stentøj og fajance eller fint lertøj af høj kvalitet

14.

Glasvarer af blykrystal af høj kvalitet

15.

Avanceret elektronisk udstyr til privat brug

16.

Avancerede elektriske/elektroniske eller optiske apparater til optagelse eller gengivelse af lyd og billeder

17.

Luksuskøretøjer til transport af personer til lands, i luften eller til søs samt tilbehør og reservedele hertil

18.

Luksusure og dele hertil

19.

Musikinstrumenter af høj kvalitet

20.

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

21.

Artikler og udstyr til skiløb, golf, dykning og vandsport

22.

Artikler og udstyr til billard, automatisk bowling, casinospil og spil, der aktiveres med mønter eller pengesedler.


BILAG IV

Liste over personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 6

A.

Fysiske personer

(udfyldes senere)

B.

Juridiske personer, enheder og organer

(udfyldes senere)


Top