EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0317

Kommissionens forordning (EF) nr. 317/2007 af 23. marts 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 936/97 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

OJ L 84, 24.3.2007, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 918–922 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/317/oj

24.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 317/2007

af 23. marts 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 936/97 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97 (2) fastsættes der bestemmelser om åbning og forvaltning af en række flerårige toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (3) anvendes for importlicenser, der udstedes for importkontingentperioder, der løber fra den 1. januar 2007. I forordning (EF) nr. 1301/2006 er der fastsat nærmere bestemmelser om importlicensansøgninger, licensansøgerens status og udstedelsen af licenser. Ved denne forordning begrænses licensernes gyldighedsperiode til den sidste dag i importkontingentperioden. Forordning (EF) nr. 1301/2006 bør gælde fra den 1. juli 2007 for importlicenser, der udstedes i henhold forordning (EF) nr. 936/97, jf. dog de supplerende betingelser, der er fastsat i sidstnævnte forordning. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 936/97 bør i fornødent omfang tilpasses efter forordning (EF) nr. 1301/2006.

(3)

I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 936/97 skal medlemsstaterne den anden arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddele Kommissionen den samlede mængde, der er omfattet af importlicensansøgninger. I henhold til artikel 5, stk. 4, i samme forordning udstedes licenserne den 11. dag i hver måned, hvis Kommissionen godkender ansøgningerne. Af praktiske grunde bør det fastsættes, at licenserne udstedes den 15. dag i hver måned. På grund af helligdagene i 2007 bør denne ændring gælde fra april 2007.

(4)

Nogle af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 936/97 vedrørende tidligere importkontingentperioder er forældede. Af hensyn til klarheden bør disse bestemmelser udgå.

(5)

Det er endvidere i artikel 5, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (4) fastsat, at medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser, skal der ansøges om importlicens for produkter henhørende under en af de KN-underpositioner eller grupper af KN-underpositioner, der er anført i bilag I til nævnte forordning. I betragtning af de mange forskellige produkter, der kan importeres i henhold til forordning (EF) nr. 936/97, bør ansøgerne kunne underopdele deres ansøgning under det samme kontingentløbenummer efter KN-kode eller gruppe af KN-koder.

(6)

Forordning (EF) nr. 936/97 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 936/97 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvert år i perioden fra den 1. juli til den 30. juni det følgende år, i det følgende benævnt »importkontingentperioden«, åbnes følgende toldkontingenter:

60 250 tons for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0201 og 0202, og for produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91. Kontingentet har løbenummer 09.4002

2 250 tons for frosset udbenet bøffelkød henhørende under KN-kode 0202 30 90 udtrykt i det udbenede køds vægt. Kontingentet har løbenummer 09.4001.

Ved afskrivning på de kontingenter, der er nævnt i første afsnit, er 100 kg ikke-udbenet kød lig med 77 kg udbenet kød.«

2)

Artikel 2 ændres således:

a)

I litra b) udgår femte afsnit.

b)

I litra e) udgår tredje afsnit.

3)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   I forbindelse med import af den mængde, der er fastsat i artikel 2, litra f), deles importkontingentperioden i 12 underperioder på hver en måned. Den mængde, der er disponibel i hver underperiode, svarer til en tolvtedel af den samlede mængde.«

4)

Artikel 4 ændres således:

a)

Litra a) og b) udgår.

b)

Litra c) affattes således:

»c)

Oprindelseslandet angives i rubrik 8 i importlicensansøgningen og selve licensen, og der skal sættes krys ved »ja«. Licensen forpligter til indførsel fra det land, der er angivet.«

5)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Den i artikel 4 omhandlede licensansøgning kan kun indgives i løbet af de første fem dage af hver måned i hver importkontingentperiode.

Uanset artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1445/95 må ansøgninger, der vedrører det samme kontingentløbenummer, omfatte et eller flere af de produkter, der henhører under de KN-koder eller grupper af KN-koder, der er omhandlet i bilag I til nævnte forordning. Hvis en ansøgning omfatter flere KN-koder, angives det for hver KN-kode eller gruppe af KN-koder, hvilken mængde der ansøges om. I alle tilfælde angives alle KN-koder i rubrik 16 og deres beskrivelse i rubrik 15 i licensansøgningerne og licenserne.

2.   Senest kl. 16.00, Bruxelles-tid, den anden arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om den samlede mængde fordelt på oprindelsesland, der er omfattet af ansøgningerne.

3.   Licenserne udstedes den 15. dag i hver måned.

På hver udstedt licens anføres den pågældende mængde opdelt efter KN-kode eller gruppe af KN-koder.«

6)

Artikel 8, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

Originalen af ægthedscertifikatet, der er udstedt efter artikel 6 og 7, og en kopi af dette skal forelægges myndighederne sammen med ansøgningen om den første importlicens, der vedrører ægthedscertifikatet.«

7)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Ægthedscertifikaterne og importlicenserne er gyldige tre måneder fra deres respektive udstedelsesdatoer. Ægthedscertifikaternes gyldighedsperiode udløber dog den 30. juni efter udstedelsesdatoen.«

8)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Medmindre andet er fastsat i denne forordning gælder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95, (EF) 1291/2000 (5) og (EF) nr. 1301/2006 (6) for de mængder, der er omhandlet i denne forordnings artikel 2, litra f).

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, gælder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95, (EF) nr. 1291/2000 og kapitel III i forordning (EF) nr. 1301/2006 for de mængder, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 1, andet led, og i artikel 2, litra a), b), c), d), e) og g).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2007. Artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 936/97, som ændret ved denne forordning, gælder dog fra den 1. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1965/2006 (EUT L 408 af 30.12.2006, s. 26).

(3)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(4)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1965/2006.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13


Top