EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0168

Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

OJ L 53, 22.2.2007, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 117–130 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 83 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/168/oj

22.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 168/2007

af 15. februar 2007

om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union bygger på principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles.

(2)

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2) afspejler på baggrund af sin status, sit anvendelsesområde og sine ledsagende forklaringer de rettigheder, der bl.a. følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner og internationale forpligtelser, traktaten om Den Europæiske Union og fællesskabstraktaterne, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, de socialpagter, som Fællesskabet og Europarådet har vedtaget, samt De Europæiske Fællesskabers Domstols og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis.

(3)

Fællesskabet og medlemsstaterne skal overholde de grundlæggende rettigheder, når de gennemfører fællesskabsret.

(4)

Større kendskab til og bredere bevidsthed om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder i EU bidrager til at sikre fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder. Oprettelsen af et fællesskabsagentur, som skal have til opgave at tilvejebringe oplysninger og data om forhold vedrørende grundlæggende rettigheder, vil bidrage til at nå dette mål. Endvidere er udviklingen af effektive institutioner til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder en fælles værdi for det internationale og det europæiske samfund, som det fremgår af henstilling nr. R (97) 14 af 30. september 1997 fra Europarådets Ministerkomité.

(5)

Repræsentanterne for medlemsstaterne, forsamlet i Det Europæiske Råd den 13. december 2003, besluttede at bygge videre på det eksisterende Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1035/97 (3), og udvide dets mandat, så det bliver et menneskerettighedsagentur. De besluttede ved samme lejlighed, at agenturet fortsat skal have hjemsted i Wien.

(6)

Kommissionen var enig og tilkendegav, at den ville fremsætte et forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1035/97 med henblik herpå. Kommissionen udsendte derefter sin meddelelse af 25. oktober 2004 om agenturet for grundlæggende rettigheder, og der blev på dette grundlag gennemført en bred offentlig høring.

(7)

Der bør følgelig oprettes et EU-agentur for grundlæggende rettigheder baseret på det eksisterende Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, som skal tilvejebringe oplysninger, bistand og ekspertise til Fællesskabets og medlemsstaternes kompetente institutioner og myndigheder ved gennemførelsen af fællesskabslovgivningen og bistå dem med fuldt at overholde de grundlæggende rettigheder, når de træffer foranstaltninger eller tager initiativer inden for deres respektive kompetenceområder.

(8)

Det erkendes, at agenturet kun bør handle inden for fællesskabsrettens anvendelsesområde.

(9)

Agenturet bør i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, herunder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som afspejlet bl.a. i chartret om grundlæggende rettigheder på baggrund af dettes status samt de ledsagende forklaringer. Den tætte forbindelse til chartret bør afspejles i agenturets navn.

(10)

Agenturet skal bygge på det eksisterende Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, og dets arbejde bør derfor fortsat omfatte fænomenerne racisme, fremmedhad og antisemitisme, beskyttelse af rettighederne for personer, der tilhører mindretal, samt ligestilling mellem kønnene som væsentlige elementer i beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.

(11)

Agenturets arbejdsområder bør fastlægges i en flerårig ramme, så agenturets arbejde afgrænses. På grund af den flerårige rammes politiske betydning er det vigtigt, at rammen vedtages af Rådet selv efter høring af Europa-Parlamentet og på grundlag af et forslag fra Kommissionen.

(12)

Agenturet bør indsamle objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om situationen for grundlæggende rettigheder, analysere disse oplysninger med henblik på at afdække grundene til krænkelserne og krænkelsernes følger og virkninger samt undersøge eksempler på god praksis i forbindelse med behandlingen af disse spørgsmål.

(13)

Agenturet bør kunne fremsætte udtalelser til EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, uden at dette berører de lovgivningsmæssige og retlige procedurer, der er fastsat i traktaten. Institutionerne bør dog kunne anmode om udtalelser om deres lovgivningsmæssige forslag eller af holdninger, som de indtager under de lovgivningsmæssige procedurer, for så vidt angår disses forenelighed med de grundlæggende rettigheder.

(14)

Agenturet bør fremlægge en årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder omfattet af agenturets arbejdsområde, der også giver eksempler på god praksis. Endvidere bør agenturet udarbejde tematiske rapporter om emner, der er af særlig betydning for EU's politikker.

(15)

Agenturet bør træffe foranstaltninger, der skal øge offentlighedens bevidsthed om de grundlæggende rettigheder og om mulighederne for og de forskellige mekanismer til generelt at få rettighederne håndhævet uden dog selv at behandle individuelle klager.

(16)

Agenturet bør have så tæt et samarbejde som muligt med alle relevante EU-institutioner såvel som alle relevante fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -agenturer for at undgå overlapning, navnlig for så vidt angår det kommende europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder.

(17)

Da samarbejde med medlemsstaterne er en afgørende forudsætning for, at agenturet kan udføre sine opgaver med succes, bør det have et tæt samarbejde med medlemsstaterne gennem dets forskellige organer, og i dette øjemed bør medlemsstaterne udnævne nationale forbindelsesofficerer som agenturets primære kontaktpunkter i medlemsstaterne. Agenturet bør især kommunikere med de nationale forbindelsesofficerer om rapporter og andre dokumenter, som agenturet udarbejder.

(18)

Agenturet bør have et tæt samarbejde med Europarådet. Dette samarbejde bør sikre, at man undgår overlapning mellem agenturets og Europarådets aktiviteter, navnlig gennem udarbejdelse af mekanismer, der skaber komplementaritet og ekstra gevinst, som f.eks. indgåelse af en bilateral samarbejdsaftale og deltagelse af en uafhængig person udpeget af Europarådet i agenturets ledelsesstrukturer med præcist definerede stemmerettigheder.

(19)

Agenturet bør i erkendelse af den store rolle, som civilsamfundet spiller i forbindelse med beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, fremme dialogen med civilsamfundet og arbejde tæt sammen med ikke-statslige organisationer og med institutioner i civilsamfundet, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder. Det bør oprette et samarbejdsnetværk, benævnt »platformen for grundlæggende rettigheder«, med henblik på at skabe en struktureret og frugtbar dialog og et tæt samarbejde med alle relevante involverede parter.

(20)

På grund af agenturets særlige opgaver bør hver medlemsstat udpege en uafhængig ekspert til bestyrelsen. Af hensyn til principperne for, hvordan de nationale instanser til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder fungerer, og hvilken status de har (»Paris-principperne«) bør bestyrelsens sammensætning sikre, at agenturet er uafhængigt i forhold til fællesskabsinstitutionerne og medlemsstaternes regeringer, og at det samler den bredest mulige ekspertise inden for grundlæggende rettigheder.

(21)

For at sikre en høj videnskabelig kvalitet af agenturets arbejde bør agenturet selv råde over et videnskabeligt udvalg, så dets arbejde styres med videnskabelig objektivitet.

(22)

De myndigheder, der udpeger medlemmer af bestyrelsen, forretningsudvalget og det videnskabelige udvalg, bør tilstræbe, at der opnås en ligelig deltagelse af mænd og kvinder i disse organer. Der bør også lægges særlig vægt på ligelig repræsentation af mænd og kvinder blandt agenturets personale.

(23)

Da Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle for forsvar, integration og fremme af grundlæggende rettigheder, bør det inddrages i agenturets aktiviteter, herunder vedtagelsen af den flerårige ramme for agenturet, og på grund af agenturets særlige karakter og opgaver høres om de kandidater, der foreslås til stillingen som agenturets direktør, uden at det dog danner præcedens for andre agenturer.

(24)

Agenturet bør anvende den relevante fællesskabslovgivning om aktindsigt i dokumenter som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (4), om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5) og om sprog som fastsat i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (6) og i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (7).

(25)

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8), bør finde anvendelse på agenturet, og det samme gælder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (9).

(26)

Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af nævnte vedtægt og ansættelsesvilkår, bør finde anvendelse på agenturets personale og direktør, herunder reglerne for afskedigelse af direktøren.

(27)

Agenturet bør have status som juridisk person og efterfølge Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad med hensyn til alle retlige forpligtelser, alle finansielle forpligtelser, som observationscentret har pådraget sig, og alle aftaler indgået af centret samt ansættelseskontrakter med centrets personale.

(28)

Agenturet bør være åbent for deltagelse af kandidatlande. Desuden bør de lande, med hvilke der er indgået en stabiliserings- og associeringsaftale, have lov til at deltage i agenturet, da dette vil sætte EU i stand til at støtte deres bestræbelser i retning af europæisk integration ved at lette den gradvise tilpasning af deres lovgivning til fællesskabsretten samt overførslen af knowhow og god praksis, især på de områder af gældende fællesskabsret, som vil fungere som udgangspunkt for reformprocessen i de vestlige Balkanlande.

(29)

Agenturet bør rettidigt iværksætte de nødvendige evalueringer af sine aktiviteter, og på grundlag heraf kan agenturets beføjelser, opgaver og arbejdsmetoder tages op til revision.

(30)

Målene for denne forordning, nemlig tilvejebringelse af sammenlignelige og pålidelige oplysninger og data på europæisk plan med henblik på at bistå EU-institutionerne og medlemsstaterne med at overholde de grundlæggende rettigheder, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(31)

Agenturets bidrag til at sikre fuld overholdelse af grundlæggende rettigheder inden for rammerne af fællesskabsretten vil kunne bidrage til virkeliggørelse af Fællesskabets mål. For så vidt angår vedtagelsen af denne forordning indeholder traktaten ikke anden hjemmel end artikel 308.

(32)

Intet i denne forordning bør fortolkes som en foregribelse af spørgsmålet om, hvorvidt agenturets mandat kan udvides til at omfatte områderne politisamarbejde og strafferetligt samarbejde.

(33)

Forordning (EF) nr. 1035/97 ville skulle ændres betydeligt med henblik på oprettelsen af agenturet, og den bør derfor af hensyn til klarheden ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

GENSTAND, MÅL, AKTIVITETSOMRÅDE, OPGAVER OG ARBEJDSOMRÅDER

Artikel 1

Genstand

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (i det følgende benævnt »agenturet«) oprettes herved.

Artikel 2

Mål

Målet med agenturet er at tilvejebringe bistand og ekspertise vedrørende grundlæggende rettigheder til Fællesskabets og medlemsstaternes relevante institutioner, organer, kontorer og agenturer, når de gennemfører fællesskabsret, og bistå dem med fuldt ud at overholde de grundlæggende rettigheder, når de træffer foranstaltninger eller tager initiativer inden for deres respektive kompetenceområder.

Artikel 3

Aktivitetsområde

1.   Agenturet udfører sine opgaver med henblik på at opfylde det mål, der er opstillet i artikel 2, inden for rammerne af Fællesskabets kompetencer som fastlagt i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

2.   Agenturet skal i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union.

3.   Agenturet beskæftiger sig i forbindelse med gennemførelsen af fællesskabsretten med spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union og i medlemsstaterne.

Artikel 4

Opgaver

1.   Med henblik på at nå det mål, der er opstillet i artikel 2, skal agenturet inden for rammerne af de i artikel 3 fastsatte beføjelser:

a)

indsamle, registrere, analysere og formidle relevante, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger og data, herunder resultater af forskning og overvågning indberettet af medlemsstater, EU-institutioner samt fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -agenturer, forskningscentre, nationale organer, ikke-statslige organisationer, tredjelande og internationale organisationer, og navnlig af kompetente organer under Europarådet

b)

udvikle metoder og standarder til forbedring af sammenligneligheden, objektiviteten og pålideligheden af data på europæisk plan gennem samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne

c)

udføre, samarbejde med eller fremme videnskabelig forskning og videnskabelige undersøgelser, indledende undersøgelser og feasibilityundersøgelser, herunder, når det er relevant og foreneligt med agenturets prioriterede opgaver og årlige arbejdsprogram, også efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.

d)

fremsætte og offentliggøre konklusioner og udtalelser om specifikke tematiske emner til EU's institutioner og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen

e)

offentliggøre en årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder under agenturets aktivitetsområder, som også giver eksempler på god praksis

f)

offentliggøre tematiske rapporter baseret på agenturets analyser, forskning og undersøgelser

g)

offentliggøre en årlig aktivitetsrapport, og

h)

udvikle en kommunikationsstrategi og fremme dialogen med civilsamfundet for at øge bevidstheden om grundlæggende rettigheder og aktivt orientere om sit arbejde.

2.   De konklusioner, udtalelser og rapporter, der er nævnt i stk. 1, kan kun vedrøre forslag fra Kommissionen efter traktatens artikel 250 eller institutionernes holdninger under den lovgivningsmæssige procedure, hvis den pågældende institution har anmodet derom i medfør af stk. 1, litra d). De kan ikke omhandle lovligheden af retsakter efter traktatens artikel 230 eller spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsstat ikke har overholdt en forpligtelse i henhold til traktaten, jf. traktatens artikel 226.

Artikel 5

Arbejdsområder

1.   Rådet vedtager på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet en flerårig ramme for agenturet. Ved udarbejdelse af forslaget indhenter Kommissionen udtalelse fra bestyrelsen.

2.   Rammen skal

a)

dække fem år

b)

fastlægge de tematiske områder af agenturets arbejde, som skal omfatte bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed

c)

være i overensstemmelse med EU's prioriteter under behørig hensyntagen til de linjer, der udstikkes i Europa-Parlamentets beslutninger og Rådets konklusioner vedrørende grundlæggende rettigheder

d)

tage behørigt hensyn til agenturets finansielle og menneskelige ressourcer, og

e)

indeholde bestemmelser, der tager sigte på at sikre komplementaritet med det mandat, der er tillagt andre fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -agenturer, samt med Europarådet og andre internationale organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder.

3.   Agenturet udfører opgaver inden for de tematiske områder, der er fastsat i den flerårige ramme. Det berører ikke agenturets imødekommelse af anmodninger fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen efter artikel 4, stk. 1, litra c) og d), der falder uden for disse tematiske områder, forudsat at agenturets finansielle og menneskelige ressourcer tillader det.

4.   Agenturet udfører sine opgaver inden for rammerne af det årlige arbejdsprogram og under behørig hensyntagen til de disponible finansielle og menneskelige ressourcer.

KAPITEL 2

ARBEJDSMETODER OG SAMARBEJDE

Artikel 6

Arbejdsmetoder

1.   For at sikre, at der tilvejebringes objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, der er baseret på sagkundskab hos en række organisationer og organer i de enkelte medlemsstater, og idet der tages hensyn til behovet for at inddrage nationale myndigheder i indsamlingen af data, skal agenturet

a)

etablere og koordinere informationsnetværk samt anvende eksisterende netværk

b)

tilrettelægge møder for eksterne eksperter, og

c)

om nødvendigt nedsætte ad hoc-grupper.

2.   For at skabe komplementaritet og sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse tager agenturet om fornødent hensyn til indhentede oplysninger og aktiviteter, der allerede er udført af navnlig:

a)

EU-institutioner samt fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -agenturer samt medlemsstaternes organer, kontorer og agenturer

b)

Europarådet ved at henvise til resultater og aktiviteter, der kan henføres til Europarådets overvågnings- og kontrolmekanismer samt til Europarådets menneskerettighedskommissær, og

c)

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), De Forenede Nationer (FN) og andre internationale organisationer.

3.   Agenturet kan indgå kontrakter, navnlig om underleverancer, med andre organisationer for at få udført opgaver, som det måtte overdrage dem. Agenturet kan også yde støtte til at fremme hensigtsmæssigt samarbejde og joint ventures, bl.a. til nationale og internationale organisationer, jf. artikel 8 og 9.

Artikel 7

Forbindelser med relevante fællesskabsorganer, -kontorer og -agenturer

Agenturet sikrer en hensigtsmæssig koordinering med de relevante fællesskabsorganer, -kontorer og -agenturer. Betingelserne for dette samarbejde fastlægges eventuelt i aftalememoranda.

Artikel 8

Samarbejde med organisationer i medlemsstaterne og på internationalt plan

1.   For at sikre tæt samarbejde med medlemsstaterne udpeger hver medlemsstat en embedsmand som national forbindelsesofficer, som skal være hovedkontaktpunkt for agenturet i medlemsstaterne. De nationale forbindelsesofficerer kan bl.a. forelægge udtalelser for direktøren vedrørende udkastet til det årlige arbejdsprogram, inden det forelægges for bestyrelsen. Agenturet tilstiller de nationale forbindelsesofficerer alle dokumenter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f), g) og h).

2.   Ved udførelsen af sine opgaver samarbejder agenturet med

a)

statslige organisationer og offentlige organer, der har kompetence inden for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne, herunder nationale menneskerettighedsinstitutioner, og

b)

OSCE, navnlig Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR), FN og andre internationale organisationer.

3.   De administrative ordninger for det i stk. 2 omhandlede samarbejde skal være i overensstemmelse med fællesskabsretten og vedtages af bestyrelsen på grundlag af det udkast, som direktøren forelægger, når Kommissionen har afgivet udtalelse. Hvis Kommissionen ikke er indforstået med ordningerne, tager bestyrelsen dem op til fornyet behandling og vedtager dem med de nødvendige ændringer med et flertal på to tredjedele af alle medlemmer.

Artikel 9

Samarbejde med Europarådet

For at undgå overlapning og sikre komplementaritet og merværdi koordinerer agenturet sin virksomhed med Europarådets virksomhed, navnlig for så vidt angår det årlige arbejdsprogram i medfør af artikel 12, stk. 6, litra a), og samarbejdet med civilsamfundet i overensstemmelse med artikel 10. Med henblik herpå indgår Fællesskabet i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 300 en aftale med Europarådet for at indlede et tæt samarbejde mellem Europarådet og agenturet. Denne aftale indebærer, at Europarådet udpeger en uafhængig person, der skal have sæde i agenturets bestyrelse og forretningsudvalg i overensstemmelse med artikel 12 og 13.

Artikel 10

Samarbejde med civilsamfundet; platform for grundlæggende rettigheder

1.   Agenturet arbejder tæt sammen med ikke-statslige organisationer og med civilsamfundets organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder, herunder bekæmpelse af racisme og fremmedhad på nationalt, europæisk eller internationalt plan. Med henblik herpå opretter agenturet et samarbejdsnetværk (»Fundamental Rights Platform/platformen for grundlæggende rettigheder«), der består af ikke-statslige organisationer inden for menneskerettigheder, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, de berørte sociale og faglige organisationer, kirkelige organisationer, religiøse, filosofiske og konfessionsløse organisationer, universiteter, og andre eksperter fra europæiske og internationale organer og organisationer.

2.   Platformen for grundlæggende rettigheder udgør en mekanisme til udveksling af oplysninger og samling af viden. Den skal sikre et tæt samarbejde mellem agenturet og de involverede parter.

3.   Platformen for grundlæggende rettigheder er åben for alle interesserede og kvalificerede parter i henhold til stk. 1. Agenturet kan henvende sig til medlemmerne af platformen for grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med specifikke behov, der har tilknytning til agenturets prioriterede arbejdsområder.

4.   Agenturet kan anmode platformen for grundlæggende rettigheder om navnlig at

a)

fremsætte forslag til bestyrelsen vedrørende det årlige arbejdsprogram, der skal vedtages i henhold til artikel 12, stk. 6, litra a)

b)

give feedback og foreslå opfølgning til bestyrelsen vedrørende årsrapporten, jf. artikel 4, stk. 1, litra e), og

c)

meddele resultater af og anbefalinger fra konferencer, seminarer og møder, der vedrører agenturets arbejde, til direktøren og det videnskabelige udvalg.

5.   Platformen for grundlæggende rettigheder koordineres under direktørens myndighed.

KAPITEL 3

ORGANISATION

Artikel 11

Agenturets organer

Agenturet består af:

a)

en bestyrelse

b)

et forretningsudvalg

c)

et videnskabeligt udvalg og

d)

en direktør.

Artikel 12

Bestyrelsen

1.   Bestyrelsen består af personer med passende erfaring inden for ledelse af offentlige eller private organisationer og desuden med viden inden for området grundlæggende rettigheder fordelt som følger:

a)

en uafhængig person udpeget af hver medlemsstat med store ansvarsområder inden for ledelse af en uafhængig national menneskerettighedsorganisation eller af andre offentlige eller private organisationer

b)

en uafhængig person udpeget af Europarådet, og

c)

to repræsentanter for Kommissionen.

2.   Medlemmerne af bestyrelsen kan lade sig repræsentere af en suppleant, der opfylder ovennævnte betingelser og udpeges ved samme procedure. Listen over medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen offentliggøres og holdes ajour af agenturet på dettes netsted.

3.   Bestyrelsesmedlemmernes og suppleanternes mandatperiode er på fem år. Perioden kan ikke forlænges.

4.   Bortset fra ordinær nybesættelse eller dødsfald ophører mandatet for et medlem eller en suppleant kun ved fratræden. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en suppleant imidlertid ikke længere opfylder uafhængighedskriterierne, informerer vedkommende straks Kommissionen og agenturets direktør. Den berørte part udnævner et nyt medlem eller en ny suppleant for resten af mandatperioden. Den berørte part udpeger desuden et nyt medlem eller en ny suppleant for resten af mandatperioden, hvis bestyrelsen på forslag af en tredjedel af sine medlemmer eller Kommissionen har fastslået, at det pågældende medlem eller den pågældende suppleant ikke længere opfylder uafhængighedskriterierne. Hvis der er mindre end to år tilbage af mandatperioden, kan det nye medlems eller den nye suppleants mandatperiode udvides til en fuld periode på fem år.

5.   Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand samt de øvrige to medlemmer af bestyrelsen, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, blandt sine medlemmer udpeget i henhold til stk. 1, litra a), for en periode på to et halvt år, der kan forlænges en gang.

6.   Bestyrelsen sikrer, at agenturet udfører de opgaver, det har fået overdraget. Den er agenturets planlægnings- og overvågningsorgan. Den har blandt andet til opgave at:

a)

vedtage agenturets årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med den flerårige ramme på grundlag af et udkast forelagt af agenturets direktør, efter at Kommissionen og det videnskabelige udvalg har afgivet udtalelse herom. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med de finansielle og menneskelige ressourcer og skal tage hensyn til Fællesskabets arbejde inden for forskning og statistik. Det årlige arbejdsprogram sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

b)

godkende årsrapporterne, jf. artikel 4, stk. 1, litra e) og g), idet der navnlig i forbindelse med sidstnævnte rapport foretages en sammenligning af de opnåede resultater med målene i det årlige arbejdsprogram; uanset artikel 14, stk. 5, skal der indhentes udtalelse fra videnskabelige udvalg, inden den i artikel 4, stk. 1, litra e), omhandlede rapport vedtages; rapporterne sendes senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

c)

udnævne og om nødvendigt afskedige agenturets direktør

d)

vedtage agenturets budgetforslag og endelige årsbudget

e)

udøve de i artikel 24, stk. 2, omhandlede beføjelser i forhold til direktøren og have disciplinær myndighed over direktøren

f)

udarbejde et årligt overslag over agenturets udgifter og indtægter og sende det til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 20, stk. 5

g)

vedtage agenturets forretningsorden på grundlag af udkastet forelagt af direktøren, efter at Kommissionen, det videnskabelige udvalg og den i stk. 1, litra b), nævnte person har afgivet udtalelse herom

h)

vedtage agenturets finansielle regler på grundlag af et udkast forelagt af direktøren og Kommissionens udtalelse herom i overensstemmelse med artikel 21, stk. 11

i)

vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3

j)

vedtage bestemmelser om åbenhed og aktindsigt i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2

k)

udnævne og afsætte medlemmerne af det videnskabelige udvalg i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1 og 3, og

l)

fastslå, at et medlem af eller en suppleant til bestyrelsen ikke længere opfylder uafhængighedskriterierne, jf. stk. 4.

7.   Bestyrelsen kan uddelegere sine ansvarsområder, dog ikke emner, der falder ind under stk. 6, litra a), b), c), d), e), g), h), k) og l), til forretningsudvalget.

8.   Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer, bortset fra de beslutninger, der er nævnt i stk. 5, og i stk. 6, litra a), b), c), d), e), g), k) og l), hvor der kræves et flertal på to tredjedele af alle medlemmer, og bortset fra de beslutninger, der er nævnt i artikel 25, stk. 2, hvor bestyrelsen træffer beslutning med enstemmighed. Hvert medlem af bestyrelsen, eller i medlemmets fravær suppleanten, har én stemme. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Den person, der er udpeget af Europarådet, kan deltage i afstemninger om beslutninger, der falder ind under stk. 6, litra a), b) og k).

9.   Formanden indkalder bestyrelsen to gange om året, idet der dog kan afholdes ekstraordinære møder. Formanden indkalder til ekstraordinære møder på eget initiativ eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne af bestyrelsen.

10.   Formanden eller næstformanden for det videnskabelige udvalg samt direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder kan deltage i bestyrelsens møder som observatører. Direktørerne for andre relevante fællesskabsagenturer og EU-organer samt for andre internationale organer omhandlet i artikel 8 og 9 kan også deltage som observatører, når de er inviteret af forretningsudvalget.

Artikel 13

Forretningsudvalget

1.   Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden og næstformanden for bestyrelsen, to andre medlemmer af bestyrelsen, der er valgt af denne i henhold til artikel 12, stk. 5, og en af repræsentanterne for Kommissionen i bestyrelsen. Den person, som Europarådet udpeger til bestyrelsen, kan deltage i forretningsudvalgets møder.

2.   Forretningsudvalget indkaldes af formanden, når det er nødvendigt for at forberede bestyrelsens beslutninger og bistå og rådgive direktøren. Det vedtager sine beslutninger med simpelt flertal.

3.   Direktøren deltager i forretningsudvalgets møder uden stemmeret.

Artikel 14

Det videnskabelige udvalg

1.   Det videnskabelige udvalg består af 11 uafhængige personer, der er højt kvalificeret inden for grundlæggende rettigheder. Bestyrelsen udpeger medlemmerne efter en gennemsigtig procedure med indkaldelse af ansøgninger og udvælgelse efter at have hørt det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet. Bestyrelsen sørger for ligelig geografisk repræsentation. Bestyrelsens medlemmer kan ikke være medlemmer af det videnskabelige udvalg. Den i artikel 12, stk. 6, litra g), nævnte forretningsorden angiver de detaljerede betingelser for udpegelsen af det videnskabelige udvalg.

2.   Mandatperioden for det videnskabelige udvalgs medlemmer er fem år. Perioden kan ikke forlænges.

3.   Det videnskabelige udvalgs medlemmer er uafhængige. De kan kun udskiftes på egen anmodning eller i tilfælde af varigt forfald. Hvis et medlem imidlertid ikke længere opfylder uafhængighedskriterierne, skal vedkommende straks underrette Kommissionen og agenturets direktør. Bestyrelsen kan også på forslag af en tredjedel af sine medlemmer eller af Kommissionen erklære manglende uafhængighed og afsætte den pågældende. Bestyrelsen udnævner et nyt medlem for resten af mandatperioden efter proceduren for ordinære medlemmer. Hvis resten af mandatperioden er på under to år, kan det nye medlems mandat forlænges til en fuld femårsperiode. Listen over medlemmer af det videnskabelige udvalg offentliggøres og holdes ajour af agenturet på dettes netsted.

4.   Det videnskabelige udvalg vælger en formand og en næstformand for en mandatperiode på et år.

5.   Det videnskabelige udvalg sikrer den videnskabelige kvalitet af agenturets arbejde og vejleder det med henblik herpå. Direktøren inddrager i den forbindelse det videnskabelige udvalg så tidligt, som det er hensigtsmæssigt, i forberedelsen af alle dokumenter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f) og h).

6.   Det videnskabelige udvalg afgiver udtalelse med et flertal på to tredjedele. Det indkaldes af formanden fire gange om året. Formanden indleder om nødvendigt en skriftlig procedure eller indkalder til ekstraordinære møder på eget initiativ eller efter anmodning fra mindst fire medlemmer af det videnskabelige udvalg.

Artikel 15

Direktøren

1.   Agenturet ledes af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen i overensstemmelse med den samarbejdsprocedure (»samrådsprocedure«), der er beskrevet i stk. 2.

Direktøren udnævnes på grundlag af sine personlige fortjenester, erfaring inden for grundlæggende rettigheder og kvalifikationer inden for administration og forvaltning.

2.   Samarbejdsproceduren forløber således:

a)

på grundlag af en liste, som Kommissionen opstiller efter indkaldelse af ansøgere og efter en gennemsigtig udvælgelsesprocedure, vil ansøgerne inden udnævnelse blive bedt om at præsentere sig for Rådet og det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare deres spørgsmål

b)

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union tilkendegiver derefter deres holdning og deres foretrukne rækkefølge

c)

bestyrelsen udnævner direktøren under hensyn til disse holdninger.

3.   Direktøren udnævnes for en femårig periode.

I de sidste ni måneder af denne periode foretager Kommissionen en evaluering. Kommissionen skal bl.a. evaluere

a)

direktørens arbejdsindsats, og

b)

agenturets opgaver og behov i de kommende år.

Bestyrelsen kan på forslag af Kommissionen, under hensyn til evalueringsrapporten, men kun i de tilfælde, hvor det kan begrundes i agenturets opgaver og behov, forny direktørens embedsperiode én gang med højst tre år.

Bestyrelsen skal underrette Europa-Parlamentet og Rådet om, at den agter at forlænge direktørens mandat. Indtil en måned inden bestyrelsen formelt træffer beslutning om at forlænge mandatet, kan direktøren blive anmodet om at afgive en erklæring i Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Hvis embedsperioden ikke fornyes, forbliver direktøren i sit embede, indtil en efterfølger er udnævnt.

4.   Direktøren er ansvarlig for

a)

udførelse af de opgaver, der er nævnt i artikel 4, og navnlig udarbejdelse og offentliggørelse af de dokumenter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f), g) og h), i samarbejde med det videnskabelige udvalg

b)

udarbejdelse og gennemførelse af agenturets årlige arbejdsprogram

c)

alle personaleanliggender, herunder navnlig udøvelse over for personalet af de beføjelser, der er fastsat i artikel 24, stk. 2

d)

den daglige ledelse

e)

gennemførelse af agenturets budget i overensstemmelse med artikel 21

f)

gennemførelse af effektive overvågnings- og evalueringsprocedurer vedrørende agenturets resultater set i forhold til målene ved anvendelse af fagligt anerkendte standarder. Direktøren aflægger årligt beretning over for bestyrelsen om resultaterne af denne overvågning

g)

samarbejde med nationale forbindelsesofficerer, og

h)

samarbejde med civilsamfundet, bl.a. koordinering af platformen for grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med artikel 10.

5.   Direktøren udfører sin opgaver uafhængigt. Han eller hun er, for så vidt angår forvaltningen af sine opgaver, ansvarlig over for bestyrelsen og deltager i dens møder uden stemmeret.

6.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan når som helst indkalde direktøren til en høring om et spørgsmål vedrørende agenturets aktiviteter.

7.   Direktøren kan efter forslag fra en tredjedel af medlemmerne eller Kommissionen afskediges af bestyrelsen før mandatperiodens udløb.

KAPITEL 4

DRIFT

Artikel 16

Uafhængighed og hensyn til almenvellet

1.   Agenturet udfører sine opgaver i fuldstændig uafhængighed.

2.   Medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen, medlemmerne af det videnskabelige udvalg og direktøren forpligter sig til at handle i almenvellets interesse. De skal i den henseende afgive en interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der kan berøre deres uafhængighed, eller anfører eventuelle direkte eller indirekte interesser, der kan berøre deres uafhængighed. Erklæringen afgives skriftligt ved deres tiltrædelse og skal ændres, hvis der sker ændringer i interesserne. Den offentliggøres af agenturet på dets website.

Artikel 17

Åbenhed og aktindsigt

1.   Agenturet udvikler god administrativ praksis, så der sikres størst mulig åbenhed vedrørende dets aktiviteter.

Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på agenturets dokumenter.

2.   Senest seks måneder efter, at agenturet har påbegyndt sit virke, vedtager bestyrelsen særlige regler for den praktiske gennemførelse af stk. 1. Disse skal bl.a. omfatte regler for:

a)

hvornår møder er åbne

b)

offentliggørelse af agenturets arbejde, herunder af det videnskabelige udvalgs arbejde, og

c)

ordninger for gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   Beslutninger truffet af agenturet efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001 kan påklages til ombudsmanden eller indbringes for De Europæiske Fællesskabers Domstol, jf. henholdsvis traktatens artikel 195 og 230.

Artikel 18

Beskyttelse af personoplysninger

Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på agenturet.

Artikel 19

Kontrol foretaget af ombudsmanden

Agenturets virke er underlagt ombudsmandens tilsyn i medfør af traktatens artikel 195.

KAPITEL 5

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 20

Opstilling af budget

1.   Alle agenturets indtægter og udgifter skal anslås for hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og opføres på agenturets driftsbudget.

2.   Indtægterne og udgifterne på agenturets budget skal balancere.

3.   Agenturets indtægter omfatter ud over andre indtægter tilskud fra Fællesskabet over Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen).

Disse indtægter kan suppleres med:

a)

betalinger for tjenesteydelser i forbindelse med udførelsen af de i artikel 4 omhandlede opgaver, og

b)

eventuelle finansielle bidrag fra de i artikel 8, 9 og 28 omhandlede organisationer eller lande.

4.   Agenturets udgifter omfatter bl.a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

5.   Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et udkast fra direktøren et overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen sender senest den 31. marts overslaget, som skal omfatte en foreløbig stillingsfortegnelse, til Kommissionen.

6.   Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions budget.

7.   På grundlag af overslaget opfører Kommissionen de beløb, som den anser for nødvendige på baggrund af stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der ydes over det almindelige budget i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget, som forelægges for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

8.   Budgetmyndigheden godkender bevillingerne i form af tilskud til agenturet. Budgetmyndigheden godkender agenturets stillingsfortegnelse.

9.   Agenturets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

10.   Bestyrelsen underretter snarest muligt budgetmyndigheden om eventuelle projekter, som den har til hensigt at gennemføre, og som kan få væsentlige finansielle følger for finansieringen af agenturets budget, navnlig projekter, som vedrører fast ejendom, såsom leje eller køb af bygninger. Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.

Artikel 21

Gennemførelse af budgettet

1.   Direktøren gennemfører agenturets budget.

2.   Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (10) (»finansforordningen«).

3.   Senest den 31. marts efter hvert afsluttet regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.   Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i medfør af bestemmelserne i artikel 129 i finansforordningen på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

6.   Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.   Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.   Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. finansforordningens artikel 146, stk. 3.

10.   Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.

11.   De finansielle bestemmelser for agenturet vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, hvis det er nødvendigt for agenturets drift, og kun hvis Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

Artikel 22

Bekæmpelse af svig

1.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1073/1999 finder uindskrænket anvendelse på agenturet i forbindelse med bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.

2.   Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (11), og indfører straks passende bestemmelser, som finder anvendelse på hele personalet.

3.   Finansieringsafgørelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsætter udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de formidlere, der fordeler dem.

KAPITEL 6

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 23

Retlig status og hjemsted

1.   Agenturet har status som juridisk person.

2.   Agenturet har i hver enkelt medlemsstat vidtgående rets- og handleevne, som den pågældende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3.   Agenturet repræsenteres af sin direktør.

4.   Agenturet erstatter i retlig henseende Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad. Det overtager alle centrets retlige og finansielle forpligtelser. Ansættelseskontrakter indgået af centret før vedtagelse af denne forordning overholdes.

5.   Agenturet har hjemsted i Wien.

Artikel 24

Personale

1.   Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på agenturets personale og direktør.

2.   Agenturet udøver over for personalet de beføjelser, som er overdraget til ansættelsesmyndigheden i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og til den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne.

3.   Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber.

4.   Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udsender til agenturet.

Artikel 25

Sprog

1.   Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 finder anvendelse på agenturet.

2.   Bestyrelsen træffer beslutning om agenturets interne sprogordning.

3.   De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 26

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 27

Domstolens kompetence

1.   Agenturets ansvar i kontraktforhold er undergivet den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende aftale.

Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til enhver voldgiftsbestemmelse i en aftale, som agenturet har indgået.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold erstatter agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af agenturet eller af dets ansatte som led i udøvelsen af deres hverv.

Domstolen har kompetence til at afgøre enhver tvist vedrørende erstatning for sådanne skader.

3.   Domstolen har kompetence til at udtale sig om klager, der indbringes mod agenturet, på de betingelser, der er fastlagt i traktatens artikel 230 og 232.

Artikel 28

Deltagelse af og anvendelsesområde vedrørende kandidatlande og lande, med hvilke der er indgået en stabiliserings- og associeringsaftale

1.   Agenturet er åbent for deltagelse af kandidatlande som observatører.

2.   Deltagelsen og de nærmere retningslinjer herfor fastlægges ved en beslutning truffet af det relevante associeringsråd under hensyntagen til hvert lands særlige status. Beslutningen skal fastsætte karakteren, omfanget og udformningen af disse landes deltagelse i agenturets arbejde inden for den ramme, der er fastsat i artikel 4 og 5, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om finansielle bidrag og personale. Beslutningen skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og med vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Beslutningen skal fastslå, at det deltagende land kan udpege en uafhængig person, der har de kvalifikationer, der kræves ifølge artikel 12, stk. 1, litra a), som observatør uden stemmeret til bestyrelsen. På grundlag af associeringsrådets beslutning kan agenturet beskæftige sig med spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder inden for anvendelsesområdet af artikel 3, stk. 1, i det enkelte land, for så vidt det er nødvendigt for det pågældende lands gradvise tilpasning til fællesskabsretten.

3.   Rådet kan med enstemmighed og på forslag af Kommissionen beslutte at indbyde et land, med hvilket Det Europæiske Fællesskab har indgået en stabiliserings- og associeringsaftale, til at deltage i agenturet som observatør. I så fald finder stk. 2 tilsvarende anvendelse.

KAPITEL 7

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 29

Overgangsordninger

1.   Mandatet for bestyrelsesmedlemmerne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (»centret«) udløber den 28. februar 2007.

2.   Med hensyn til udpegelsen af bestyrelsen gælder følgende:

a)

Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger umiddelbart efter denne forordnings ikrafttrædelse for at sikre, at bestyrelsen udpeget i overensstemmelse med artikel 12 kan påbegynde sit arbejde rettidigt.

b)

Inden fire måneder fra datoen for denne forordnings ikrafttræden meddeler medlemsstaterne Kommissionen navnene på de personer, de har udpeget som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til artikel 12, stk. 1 og 2. Når denne periode er udløbet, indkalder Kommissionen bestyrelsen, forudsat der er udpeget mindst 17 medlemmer. Bestyrelsens beslutninger træffes i dette tilfælde og som en undtagelse fra artikel 12, stk. 8, med et flertal på to tredjedele af de udpegede medlemmers stemmer. Så snart der er udpeget 23 bestyrelsesmedlemmer, finder artikel 12, stk. 8, anvendelse.

c)

På det første møde i bestyrelsen, efter at alle medlemmer er udpeget, vælger Kommissionen ved lodtrækning 15 medlemmer af bestyrelsen, hvis mandatperiode som en undtagelse fra artikel 12, stk. 4, udløber efter tre år.

3.   De berørte parter indleder umiddelbart efter denne forordnings ikrafttrædelse proceduren for udnævnelse af en direktør for agenturet som foreskrevet i artikel 15, stk. 1.

4.   Indtil der er udpeget en bestyrelse i henhold til stk. 2, litra b), og artikel 12, stk. 1 og 2, indkalder Kommissionen en midlertidig bestyrelse bestående af de personer, der i øjeblikket er udpeget af medlemsstaterne, Europarådet og Kommissionen til bestyrelsesmedlemmer for centret i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1035/97.

Den midlertidige bestyrelse får mandat til:

a)

at afgive udtalelse om et forslag fra Kommissionen til teksten til indkaldelse af ansøgere til stillingen som direktør, jf. artikel 15, stk. 1, således at udvælgelsesproceduren kan gå i gang

b)

efter forslag fra Kommissionen at udnævne en fungerende direktør eller forlænge mandatet for centrets direktør for den kortest mulige periode, under den i stk. 3 omhandlede udnævnelsesprocedure

c)

at vedtage agenturets budget for 2007, jf. artikel 20, stk. 9, og et forslag til budget for 2008, jf. artikel 20, stk. 5, og

d)

at vedtage den årlige rapport om centrets virksomhed i 2006 i overensstemmelse med artikel 12, stk. 6, litra b).

5.   Indtil den første flerårige ramme for agenturet er vedtaget, jf. artikel 5, stk. 1, udfører agenturet sine opgaver inden for de tematiske områder: bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), jf. dog artikel 5, stk. 3, andet punktum.

Artikel 30

Evalueringer

1.   Agenturet foretager regelmæssigt forudgående og efterfølgende evalueringer af sine aktiviteter, når de medfører betydelige udgifter. Direktøren underretter bestyrelsen om resultatet af disse evalueringer.

2.   Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

3.   Senest den 31. december 2011 foranlediger agenturet en uafhængig ekstern evaluering af resultaterne af de første fem års aktiviteter på grundlag af retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen efter aftale med Kommissionen. Denne evaluering skal:

a)

tage hensyn til agenturets opgaver samt dets arbejdsmetoder og indvirkning for så vidt angår beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder

b)

vurdere et eventuelt behov for at ændre eller udvide agenturets opgaver, beføjelser, arbejdsområder eller struktur

c)

omfatte en analyse af synergieffekterne og de finansielle følger af en eventuel ændring af arbejdsopgaverne, og

d)

tage hensyn til de berørte parters synspunkter både på fællesskabsplan og på nationalt plan.

4.   Bestyrelsen fastlægger i samråd med Kommissionen tidsplan og omfang af de efterfølgende eksterne evalueringer, der skal gennemføres regelmæssigt.

Artikel 31

Revision

1.   Bestyrelsen gennemgår konklusionerne af evalueringerne som nævnt i artikel 30, stk. 3 og 4, og retter om nødvendigt henstillinger til Kommissionen om ændringer af agenturet, dets arbejdsmetoder og arbejdsområder. Kommissionen sender evalueringsrapporterne og henstillingerne til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og offentliggør dem.

2.   Efter at have vurderet evalueringsrapporten og henstillingerne kan Kommissionen fremsætte de forslag til ændringer til denne forordning, som den måtte finde nødvendige.

Artikel 32

Påbegyndelse af agenturets virke

Agenturet påbegynder sit virke den 1. marts 2007.

Artikel 33

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 1035/97 ophæves med virkning fra den 1. marts 2007.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 34

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2007.

På Rådets vegne

W. SCHÄUBLE

Formand


(1)  EUT C 88 af 11.4.2006, s. 37.

(2)  EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

(3)  EFT L 151 af 10.6.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1652/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 33).

(4)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(7)  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13).

(8)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(10)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

(11)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.


Top