EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1012

2006/1012/EF: Rådets afgørelse af 20. december 2006 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en bilateral aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

OJ L 384, 29.12.2006, p. 98–103 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 84 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 84 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 130 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1012/oj

Related international agreement

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/98


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. december 2006

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en bilateral aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

(2006/1012/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger om en bilateral aftale om forlængelse med et år af den eksisterende bilaterale aftale med Republikken Belarus om handel med tekstilvarer, samt protokollerne dertil, med visse justeringer af de kvantitative lofter.

(2)

Denne bilaterale aftale bør anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2007 i afventning af afslutningen af procedurerne for dens indgåelse under forudsætning af, at Republikken Belarus også anvender den midlertidigt.

(3)

Forslaget til aftale bør undertegnes på Fællesskabets vegne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at undertegne aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer.

Artikel 2

Under forudsætning af gensidighed anvendes aftalen midlertidigt fra den 1. januar 2007, indtil den indgås formelt.

Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 3

1.   Hvis Republikken Belarus misligholder sine forpligtelser i henhold til punkt 2.4 i aftalen, nedsættes kontingentet for 2007 til det gældende niveau i 2006.

2.   Afgørelsen om gennemførelse af stk. 1 træffes efter den procedure, der er omhandlet i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den træder i kraft dagen efter offentliggørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 35/2006 (EUT L 7 af 12.1.2006, s. 8).


AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

Hr.,

1.

Jeg har den ære at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer, paraferet den 1. april 1993, senest ændret og forlænget ved aftalen i form af brevveksling, paraferet den 11. november 2005 (i det følgende benævnt »aftalen«).

2.

Da aftalen udløber den 31. december 2006, vedtager Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus i overensstemmelse med aftalens artikel 19, stk. 1, at forlænge aftalens varighed med en yderligere periode på et år med følgende ændringer og på følgende betingelser:

2.1.

Artikel 19, stk. 1, i aftalen affattes således:

»Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den dag, på hvilken parterne har meddelt hinanden, at de nødvendige procedurer i så henseende er afsluttet. Den anvendes indtil den 31. december 2007.«

2.2.

Bilag II, hvori angives de kvantitative restriktioner for eksport fra Republikken Belarus til Det Europæiske Fællesskab, erstattes med tillæg 1 til dette brev.

2.3.

Bilaget til protokol C, hvori er angivet de kvantitative restriktioner for eksport fra Republikken Belarus til Det Europæiske Fællesskab efter passiv forædling i Republikken Belarus, erstattes for perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2007 med tillæg 2 til dette brev.

2.4.

Importen i Belarus af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab pålægges i 2007 en told på ikke over den for 2003 gældende i henhold til tillæg 4 i aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus, paraferet den 11. november 1999.

Anvendes disse satser ikke, har Fællesskabet ret til for aftalens resterende løbetid at genindføre de kvantitative restriktioner, der gjaldt for 2006 på et pro rata-grundlag som omhandlet i brevvekslingen, paraferet den 11. november 2005.

3.

Skulle Republikken Belarus blive medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) inden aftalens udløb, anvendes WTO's aftaler og regler fra datoen for Republikken Belarus' tiltrædelse af WTO.

4.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at ovenstående kan accepteres af Deres regering. Er dette tilfældet, træder denne aftale i form af brevveksling i kraft på den første dag i måneden efter den dag, på hvilken parterne har meddelt hinanden, at de nødvendige retlige procedurer i så henseende er afsluttet. I mellemtiden anvendes den midlertidigt fra den 1. januar 2007 under forudsætning af gensidighed.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

Tillæg 1

»BILAG II

Belarus

Kategori

Enhed

Kontingent fra 1. januar 2007

Gruppe IA

1

tons

1 585

2

tons

6 600

3

tons

242

Gruppe IB

4

1 000 stk.

1 839

5

1 000 stk.

1 105

6

1 000 stk.

1 705

7

1 000 stk.

1 377

8

1 000 stk.

1 160

Gruppe IIA

9

tons

363

20

tons

329

22

tons

524

23

tons

255

39

tons

241

Gruppe IIB

12

1 000 par

5 959

13

1 000 stk.

2 651

15

1 000 stk.

1 726

16

1 000 stk.

186

21

1 000 stk.

930

24

1 000 stk.

844

26/27

1 000 stk.

1 117

29

1 000 stk.

468

73

1 000 stk.

329

83

tons

184

Gruppe IIIA

33

tons

387

36

tons

1 309

37

tons

463

50

tons

207

Gruppe IIIB

67

tons

356

74

1 000 stk.

377

90

tons

208

Gruppe IV

115

tons

114

117

tons

2 310

118

tons

471

1 000 stk.: thousand of pieces«

Tillæg 2

»BILAG TIL PROTOKOL C

Kategori

Enhed

Fra 1. januar 2007

4

1 000 stk.

5 399

5

1 000 stk.

7 526

6

1 000 stk.

10 037

7

1 000 stk.

7 534

8

1 000 stk.

2 565

12

1 000 stk.

5 072

13

1 000 stk.

795

15

1 000 stk.

4 400

16

1 000 stk.

896

21

1 000 stk.

2 927

24

1 000 stk.

754

26/27

1 000 stk.

3 668

29

1 000 stk.

1 487

73

1 000 stk.

5 700

83

tons

757

74

1 000 stk.

994«

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev af ... med følgende ordlyd:

»Sir,

1.

Jeg har den ære at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer, paraferet den 1. april 1993, senest ændret og forlænget ved aftalen i form af brevveksling, paraferet den 11. november 2005 (i det følgende benævnt »aftalen«).

2.

Da aftalen udløber den 31. december 2006, vedtager Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus i overensstemmelse med aftalens artikel 19, stk. 1, at forlænge aftalens varighed med en yderligere periode på et år med følgende ændringer og på følgende betingelser:

2.1.

Artikel 19, stk. 1, i aftalen affattes således:

»Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den dag, på hvilken parterne har meddelt hinanden, at de nødvendige procedurer i så henseende er afsluttet. Den anvendes indtil den 31. december 2007.«

2.2.

Bilag II, hvori angives de kvantitative restriktioner for eksport fra Republikken Belarus til Det Europæiske Fællesskab, erstattes med tillæg 1 til dette brev.

2.3.

Bilaget til protokol C, hvori er angivet de kvantitative restriktioner for eksport fra Republikken Belarus til Det Europæiske Fællesskab efter passiv forædling i Republikken Belarus, erstattes for perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2007 med tillæg 2 til dette brev.

2.4.

Importen i Belarus af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab pålægges i 2007 en told på ikke over den for 2003 gældende i henhold til tillæg 4 i aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus, paraferet den 11. november 1999.

Anvendes disse satser ikke, har Fællesskabet ret til for aftalens resterende løbetid at genindføre de kvantitative restriktioner, der gjaldt for 2006 på et pro rata-grundlag som omhandlet i brevvekslingen, paraferet den 11. november 2005.

3.

Skulle Republikken Belarus blive medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) inden aftalens udløb, anvendes WTO's aftaler og regler fra datoen for Republikken Belarus' tiltrædelse af WTO.

4.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at ovenstående kan accepteres af Deres regering. Er dette tilfældet, træder denne aftale i form af brevveksling i kraft på den første dag i måneden efter den dag, på hvilken parterne har meddelt hinanden, at de nødvendige retlige procedurer i så henseende er afsluttet. I mellemtiden anvendes den midlertidigt fra den 1. januar 2007 under forudsætning af gensidighed.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.«

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af den pågældende skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Republikken Belarus


Top