EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2019

Kommissionens forordning (EF) nr. 2019/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 327/98 og (EF) nr. 955/2005 vedrørende åbning og forvaltning af toldkontingenter for indførsel af ris

OJ L 384, 29.12.2006, p. 48–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 259–264 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 65 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 65 - 70
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 55 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2012; stiltiende ophævelse ved 32012R0480 . Latest consolidated version: 28/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2019/oj

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2019/2006

af 21. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 327/98 og (EF) nr. 955/2005 vedrørende åbning og forvaltning af toldkontingenter for indførsel af ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1), særlig artikel 1,

under henvisning til Rådets afgørelse 96/317/EF af 13. maj 1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT (2), særlig artikel 3, og

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (3), særlig artikel 10, stk. 2, og artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (4) finder anvendelse på importlicenser for de kontingentperioder, der løber fra den 1. januar 2007.

(2)

Forordning (EF) nr. 1301/2006 indeholder navnlig bestemmelser om ansøgninger, licensansøgere og udstedelse af licenser. Ifølge forordningen ophører licensernes gyldighedsperiode den sidste dag i kontingentperioden, og forordningen gælder uden, at de yderligere betingelser eller undtagelser, der fastsættes i forordninger for enkelte sektorer, berøres.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2058/96 af 28. oktober 1996 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 10 (5), Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (6) og Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2005 af 23. juni 2005 om åbning af et kontingent for import til EF af ris med oprindelse i Egypten (7) indeholder bestemmelser, der afviger fra fælles regler, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1301/2006, eller gentager dem. Derfor bør de nævnte forordninger ændres således, at afvigende og overflødige regler udgår, at de enkelte kontingent- og delkontingentnumre anføres, og at de gældende særregler, særlig om udformning og indgivelse af licensansøgninger, om deres gyldighedsperiode og om indsendelse af oplysninger til Kommissionen, laves om.

(4)

Ud fra et ønske om at harmonisere og forenkle de nævnte forordninger bør både de bestemmelser, der allerede findes i gældende horisontale forordninger og sektorforordninger, dvs. ud over forordning (EF) nr. 1301/2006 Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (8) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (9), og bestemmelser, der ikke længere er aktuelle, udgå.

(5)

Ud fra et ønske om forenkling bør mængder under 20 ton, som tildeles efter, at der er anvendt en fordelingskoefficient, behandles ens i forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 327/98 og (EF) nr. 955/2005.

(6)

Af hensyn til en bedre forvaltning af de toldkontingenter, der åbnes ved forordning (EF) nr. 2058/96 og (EF) nr. 955/2005, er det nødvendigt fortsat at tillade ansøgere at indgive mere end én licensansøgning inden for samme kontingentperiode og således fravige bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006. Endvidere bør det for at opnå bedre kontrol med disse to kontingenter og en mere ensartet og enklere forvaltning af dem fastsættes, at ansøgninger om importlicenser indgives på ugebasis.

(7)

Da tolden ved import af brudris er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, bør der ikke længere henvises til den kombinerede nomenklatur, og forordning (EF) nr. 2058/96 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For de kontingenter, der åbnes ved forordning (EF) nr. 327/98 og forvaltes på grundlag af eksportlicenser, er det med henblik på en hensigtsmæssig kontrol af denne import nødvendigt fortsat at tillade erhvervsdrivende, som har mere end én eksportlicens, at indgive mere end én importlicensansøgning for hver kontingentdelperiode og således fravige bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006. Endvidere bør satsen for sikkerhedsstillelse for importlicenser for afskallet ris i artikel 4 i forordning (EF) nr. 327/98 og rettes ind efter satsen for sikkerhedsstillelse i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

(9)

I forordning (EF) nr. 955/2005 bør henvisningerne til forordning (EF) nr. 1785/2003 gøres tydeligere, og det bør præciseres, at importlicensens gyldighedsperiode løber fra den dato, hvor licensen faktisk er udstedt.

(10)

Disse foranstaltninger bør anvendes fra den 1. januar 2007, som er den dato, hvorfra foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1301/2006 anvendes.

(11)

Da perioden for indgivelse af de første ansøgninger ifølge forordning (EF) nr. 2058/96 og (EF) nr. 955/2005 begynder på en helligdag i 2007, er det hensigtsmæssigt at bestemme, at de første ansøgninger først kan indgives af de erhvervsdrivende fra den første hverdag i 2007, og at denne første periode for indgivelse af ansøgninger slutter senest mandag den 8. januar 2007. Det bør desuden præciseres, at ansøgninger om importlicenser i denne periode skal sendes til Kommissionen senest mandag den 8. januar 2007.

(12)

Forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 327/98 og (EF) nr. 955/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2058/96 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 indsættes følgende som andet og tredje afsnit:

»Kontingentet har løbenummer 09.4079.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (10), (EF) nr. 1342/2003 (11) og (EF) nr. 1301/2006 (12) gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

(10)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1."

(11)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12."

(12)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.«"

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes som andet afsnit:

»Importlicensansøgninger indgives til medlemsstaternes myndigheder hver uge, senest mandag kl. 13 Bruxelles-tid. I 2007 gælder dog, at perioden for indgivelse af de første ansøgninger begynder på den første hverdag i 2007 og slutter senest den 8. januar 2007, og at den første mandag i forbindelse med indsendelse af oplysninger om importlicensansøgninger til Kommissionen, jf. artikel 4, litra a), er mandag den 8. januar 2007.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgeren indgive mere end én licensansøgning inden for samme kontingentperiode. Ansøgere kan dog kun indgive én licensansøgning om ugen.«

3)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Når de mængder, der er ansøgt om licens for i løbet af en uge, overstiger den disponible mængde, fastsætter Kommissionen senest den fjerde hverdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger for den pågældende uge en fordelingskoefficient for de mængder, der er ansøgt om licens for i den pågældende uge, og den afviser de ansøgninger, der er indgivet for de følgende uger, og suspenderer udstedelsen af importlicenser indtil udgangen af det pågældende år.

Resulterer den fordelingskoefficient, der er omhandlet i første afsnit, i en eller flere mængder på under 20 ton pr. ansøgning, tildeler medlemsstaten den samlede mængde ved lodtrækning blandt de pågældende erhvervsdrivende i form af partier, som hver er på 20 ton plus den resterende mængde fordelt ligeligt på partierne. Hvis sammenlægning af mængderne på mindre end 20 ton end ikke giver et parti på 20 ton, fordeler medlemsstaten den resterende mængde ligeligt blandt de erhvervsdrivende, der har en licens på mindst 20 ton.

Hvis der efter anvendelse af bestemmelsen i andet afsnit skal udstedes licens for en mængde på mindre end 20 ton, kan den erhvervsdrivende trække sin licensansøgning tilbage senest to hverdage efter ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om fastsættelse af fordelingskoefficienten.

2.   Importlicensen udstedes den ottende hverdag efter sidste dato for indsendelse af de i artikel 4, litra a), omhandlede oplysninger om importlicensansøgninger til Kommissionen.«

4)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende ad elektronisk vej:

a)

de oplysninger vedrørende ansøgninger om importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, ansøgningerne vedrører, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest kl. 18 Bruxelles-tid den sidste dag for indgivelse af licensansøgninger

b)

de oplysninger vedrørende udstedte importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, der er udstedt importlicenser for, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest to hverdage efter udstedelsen af importlicenserne

c)

de samlede mængder, der faktisk er overgået til fri omsætning under anvendelsen af dette kontingent inden for en given måned, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest ved udgangen af den tredje måned derefter. Hvis der i perioden ikke er overgået nogen mængde til fri omsætning, sendes meddelelsen »intet«.«

5)

I artikel 5, stk. 1, litra b), ændres udtrykket »i den kombinerede nomenklatur« til udtrykket »i artikel 11d i Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 (13)

6)

Artikel 6, stk. 2, udgår.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 327/98 foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 1, stk. 1:

a)

affattes andet afsnit således:

»Disse samlede importkontingenter fordeles i importkontingenter på oprindelsesland og opdeles i flere delperioder som anført i bilag IX.«

b)

indsættes der følgende nye afsnit:

»Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (14), (EF) nr. 1342/2003 (15) og (EF) nr. 1301/2006 (16) gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

(14)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1."

(15)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12."

(16)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.«"

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Mængder under kontingenterne i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og e), for hvilke der ikke er udstedt importlicens under september-delperioden, kan der ansøges om importlicens for under oktober-delperioden for alle de oprindelseslande, der er omfattet af det samlede importkontingent.«

3)

Artikel 3, tredje afsnit, affattes således:

»Eksportlicenser, der udstedes under de importkontingenter, der er anført i artikel 1, stk. 1, er kun gyldige i den pågældende kontingentperiode.«

4)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Licensansøgningerne indgives i de ti første hverdage i den første måned af hver delperiode.«

b)

Stk. 2, andet led, udgår.

c)

I stk. 3 indsættes følgende punktum:

»Licenserne er kun gyldige for produkter med oprindelse i det land, der er angivet i rubrik 8.«

d)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgerne, for så vidt angår de toldkontingenter, der er omfattet af importlicensansøgningerne i artikel 3, første afsnit, i nærværende forordning, indgive mere end én licensansøgning under samme kontingentløbenummer i hver kontingentdelperiode.«

5)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Kommissionen fastsætter fordelingskoefficienten i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 senest ti dage efter fristen for meddelelse af oplysningerne i artikel 8, litra a), i denne forordning. Kommissionen fastsætter samtidig de mængder, der er til rådighed i den næstfølgende delperiode og eventuelt den supplerende oktober-delperiode.

Resulterer den fordelingskoefficient, der er omhandlet i første afsnit, i en eller flere mængder på under 20 ton pr. ansøgning, tildeler medlemsstaten den samlede mængde ved lodtrækning blandt de pågældende erhvervsdrivende i form af partier, som hver er på 20 ton plus den resterende mængde fordelt ligeligt på partierne. Hvis sammenlægning af mængderne på mindre end 20 ton end ikke giver et parti på 20 ton, fordeler medlemsstaten den resterende mængde ligeligt blandt de erhvervsdrivende, der har en licens på mindst 20 ton.

Hvis der efter anvendelse af bestemmelsen i andet afsnit skal udstedes licens for en mængde på mindre end 20 ton, kan den erhvervsdrivende trække sin licensansøgning tilbage senest to hverdage efter ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om fastsættelse af fordelingskoefficienten.«

6)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Senest tre hverdage efter dagen for offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse om disponible mængder, jf. artikel 5, udstedes der importlicenser for de mængder, der følger af anvendelsen af artikel 5.«

7)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 udgår.

b)

Stk. 4, andet led, udgår.

8)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende ad elektronisk vej:

a)

de oplysninger vedrørende ansøgninger om importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, ansøgningerne vedrører, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest kl. 18 Bruxelles-tid på den anden hverdag efter den sidste dag for indgivelse af licensansøgninger, med angivelse af nummeret på importlicensen og på eksportlicensen, hvis der kræves en sådan

b)

de oplysninger vedrørende udstedte importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, der er udstedt importlicenser for, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest to hverdage efter udstedelsen af importlicenserne, med angivelse af nummeret på importlicensen og af de mængder, for hvilke licensansøgningen er trukket tilbage i henhold til artikel 5, tredje afsnit

c)

de samlede mængder, der faktisk er overgået til fri omsætning under anvendelsen af dette kontingent inden for en given måned, opdelt på ottecifret KN-kode og efter oprindelsesland, senest ved udgangen af den tredje måned derefter, med angivelse af emballage, hvis den er på 5 kg eller derunder. Hvis der i perioden ikke er overgået nogen mængde til fri omsætning, sendes meddelelsen »intet«.«

9)

Artikel 10 udgår.

10)

Bilag III udgår.

11)

I bilag IX ændres udtrykket »trancher« til udtrykket »delperioder«.

12)

Bilag X udgår.

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 955/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

I første afsnit ændres udtrykket »i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 1785/2003« til udtrykket »i overensstemmelse med artikel 11, 11a, 11c og 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003«.

b)

Andet afsnit udgår.

c)

Følgende indsættes som fjerde afsnit:

»Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000, (EF) nr. 1342/2003 og (EF) nr. 1301/2006 (17) gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

(17)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.«"

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 udgår.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgeren indgive mere end én licensansøgning inden for samme kontingentperiode. Ansøgere kan dog kun indgive én licensansøgning om ugen for hver ottecifret KN-kode.«

3)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 udgår.

b)

I stk. 3 ændres udtrykket »den efter artikel 11 i forordning (EF) nr. 1785/2003 beregnede« til udtrykket »den efter artikel 11, 11a, 11c og 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003 beregnede«.

4)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Ansøgningerne om importlicens indgives til medlemsstaternes myndigheder hver mandag senest kl. 13.00 Bruxelles-tid.

I 2007 gælder dog, at perioden for indgivelse af de første ansøgninger begynder på den første hverdag i 2007 og slutter senest den 8. januar 2007, og at den første mandag i forbindelse med indsendelse af oplysninger om importlicensansøgninger til Kommissionen, jf. artikel 5, litra a), er mandag den 8. januar 2007.

2.   Importlicensen udstedes den ottende hverdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger, hvis den i artikel 1 fastsatte mængde ikke er nået.

Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1342/2003 gælder importlicenser indtil udgangen af måneden efter den måned, hvor de faktisk er udstedt.

3.   Når de mængder, der er ansøgt om licens for i løbet af en uge, overstiger den disponible mængde, jf. artikel 1, fastsætter Kommissionen senest den fjerde hverdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger for den pågældende uge en fordelingskoefficient for de mængder, der er ansøgt om licens for i den pågældende uge, og den afviser de ansøgninger, der er indgivet for de følgende uger, og suspenderer udstedelsen af importlicenser indtil udgangen af det pågældende år.

4.   Resulterer den fordelingskoefficient, der er omhandlet i stk. 3, i en eller flere mængder på under 20 ton pr. ansøgning, tildeler medlemsstaten den samlede mængde ved lodtrækning blandt de pågældende erhvervsdrivende i form af partier, som hver er på 20 ton plus den resterende mængde fordelt ligeligt på partierne. Hvis sammenlægning af mængderne på mindre end 20 ton end ikke giver et parti på 20 ton, fordeler medlemsstaten den resterende mængde ligeligt blandt de erhvervsdrivende, der har en licens på mindst 20 ton.

Hvis der efter anvendelse af bestemmelsen i første afsnit skal udstedes licens for en mængde på mindre end 20 ton, kan den erhvervsdrivende trække sin licensansøgning tilbage senest to hverdage efter ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om fastsættelse af fordelingskoefficienten.«

5)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende ad elektronisk vej:

a)

de oplysninger vedrørende ansøgninger om importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, ansøgningerne vedrører, opdelt på ottecifret KN-kode, senest kl. 18 Bruxelles-tid den sidste dag for indgivelse af licensansøgninger

b)

de oplysninger vedrørende udstedte importlicenser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, om de mængder, der er udstedt importlicenser for, opdelt på ottecifret KN-kode, senest to hverdage efter udstedelsen af importlicenserne

c)

de samlede mængder, der faktisk er overgået til fri omsætning under anvendelsen af dette kontingent inden for en given måned, opdelt på ottecifret KN-kode, senest ved udgangen af den tredje måned derefter. Hvis der i perioden ikke er overgået nogen mængde til fri omsætning, sendes meddelelsen »intet«.«

6)

Artikel 6 udgår.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EFT L 122 af 22.5.1996, s. 15.

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(4)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(5)  EFT L 276 af 29.10.1996, s. 7. Ændret ved forordning (EF) nr. 1950/2005 (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 18).

(6)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 965/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 12).

(7)  EUT L 164 af 24.6.2005, s. 5.

(8)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 410/2006 (EUT L 71 af 10.3.2006, s. 7).

(9)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 945/2006 (EUT L 173 af 27.6.2006, s. 12).


Top