EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2013

Rådets forordning (EF) nr. 2013/2006 af 19. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 for så vidt angår banansektoren

OJ L 384, 29.12.2006, p. 13–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 775–794 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 181 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; stiltiende ophævelse ved 32013R0228 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2013/oj

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/13


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2013/2006

af 19. december 2006

om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 for så vidt angår banansektoren

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, og artikel 299, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Reglerne for bananer er for øjeblikket fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer (1). Støtteordningen for bananproducenterne er især baseret på principper, der er blevet gennemgribende ændret for andre markedsordninger. Ordningen bør ændres for at sikre landbrugsbefolkningen i områder, hvor der produceres bananer, en rimelig levestandard, for at midlerne i højere grad kan blive anvendt til at gøre producenterne markedsorienterede, for at stabilisere udgifterne, for at sikre, at EF's internationale forpligtelser overholdes, for at tage højde for produktionsområdernes særlige forhold, for at forenkle forvaltningen af ordningen og rette den ind efter principperne for de fælles markedsordninger, der har været igennem en reform.

(2)

Ændringerne bør gennemføres under hensyntagen til udviklingen og den potentielle udvikling i den ordning, der gælder for import til EF af bananer, som er produceret i tredjelande, især overgangen fra en toldkontingentordning til en ren toldordning, som kun omfatter et præferencekontingent for bananer, der er produceret i AVS-landene.

(3)

Bananer er en af de vigtigste landbrugsafgrøder i nogle af EU's fjernområder, især i de franske oversøiske departementer Guadeloupe og Martinique og på Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer. Bananproduktionen hæmmes især af områdernes fjerne beliggenhed, karakter af øsamfund, ringe størrelse og vanskelige topografi. Den lokale bananproduktion er et vigtigt element i landdistrikternes miljømæssige, sociale og økonomiske balance i disse områder.

(4)

Der bør tages hensyn til den vigtige socioøkonomiske rolle, som banansektoren spiller for regionerne i den yderste periferi, samt til dens bidrag til opfyldelse af målsætningen om økonomisk og social samhørighed i kraft af de indkomster og den beskæftigelse, som den skaber, og den økonomiske aktivitet, den skaber på både forudgående og efterfølgende trin i produktionskæden, og fordi den bevarer den økologiske og landskabsmæssige balance, der styrker en udvikling af turismen.

(5)

I den gældende EF-ordning for udligningsstøtte til bananer, jf. afsnit III i forordning (EØF) nr. 404/93, er der ikke taget tilstrækkeligt hensyn til de lokale produktionsforhold i de enkelte fjernområder. Det bør derfor fastsættes, at den aktuelle udligningsstøtte til bananer skal ophøre for disse områder, således at bananproduktionen kan medtages i støtteprogrammerne Der bør derfor findes et bedre instrument til at støtte bananproduktionen i disse områder.

(6)

Ifølge afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (2) skal der fastsættes EF-støtteprogrammer for fjernområderne med særlige foranstaltninger til fordel for lokal landbrugsproduktion. Ifølge nævnte forordning skal der fremlægges en generel rapport senest den 31. december 2009. Sker der store ændringer i de økonomiske vilkår for de mennesker, der lever i fjernområderne, bør Kommissionen fremlægge rapporten inden da. Dette instrument synes bedst tilpasset til at støtte bananproduktionen i hvert af de pågældende områder, fordi det giver fleksible og decentrale mekanismer til at støtte bananproduktionen. Muligheden for at indlemme bananstøtten i disse støtteprogrammer skulle forbedre sammenhængen mellem strategierne for støtte til landbrugsproduktionen i disse områder.

(7)

Budgetbevillingen til afsnit III i forordning (EF) nr. 247/2006 bør forhøjes i overensstemmelse hermed. Der bør også foretages tekniske tilpasninger af nævnte forordning for at lette overgangen fra ordningerne under forordning (EØF) nr. 404/93 til de ordninger, der fastsættes ved nærværende forordning. Der bør især fastsættes bestemmelser om ændring af eksisterende EF-støtteprogrammer. For at sikre en smidig overgang bør disse ændringer anvendes fra nærværende forordnings anvendelsesdato.

(8)

Det synes ikke længere nødvendigt med en særlig støtteordning for bananproduktionen i EF undtagen i fjernområderne, fordi den tegner sig for så lille en andel af den samlede EF-produktion.

(9)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (3) indføres der en ordning med afkoblet indkomststøtte til landbrugerne (i det følgende benævnt »enkeltbetalingsordningen«). Formålet med denne ordning var at gøre det muligt at gå fra produktionsstøtte til producentstøtte.

(10)

Informations- og infrastrukturforanstaltninger spiller en vigtig rolle i forbindelse med omlægningen til producentstøtte. Et mål kunne være at tilpasse produktionen og markedsføringen af bananer til forskellige kvalitetsstandarder som f.eks. dem, der gælder for økologiske produkter eller lokale sorter. Bananer kan også inden for rammerne af turismen i områderne markedsføres som et særlig lokalt produkt, hvorved det også kan opnås, at forbrugerne får en tilknytning til de lokale bananer som et identificerbart produkt.

(11)

For at opnå sammenhæng bør den gældende udligningsstøtteordning for bananer ophæves, og bananer bør indlemmes i enkeltbetalingsordningen. Med henblik herpå bør udligningsstøtten til bananer anføres på listen over direkte betalinger i forbindelse med enkeltbetalingsordningen, jf. forordning (EF) nr. 1782/2003. Medlemsstaterne bør også fastsætte referencebeløb og det antal hektar, der er støtteberettigede i henhold til enkeltbetalingsordningen, på grundlag af en repræsentativ periode, der er relevant for bananmarkedet, og passende mål og ikke diskriminerende kriterier. Arealer, som er beplantet med bananer, der behandles som vedvarende afgrøder, bør ikke udelukkes. De nationale lofter bør ændres i overensstemmelse hermed. Kommissionen bør også vedtage gennemførelsesbestemmelser og de fornødne overgangsforanstaltninger.

(12)

Afsnit II i forordning (EØF) nr. 404/93 omhandler producentorganisationer og samrådsmekanismer. Hvad angår producentorganisationer, er formålet med den gældende ordning at oprette producentorganisationer, for at så mange producenter som muligt kan blive medlem af dem, og at begrænse udligningsstøtten til producenter, som er medlemmer af anerkendte producentorganisationer.

(13)

Det første mål er nået, fordi langt størstedelen af EF's producenter nu er medlemmer af producentorganisationer. Det andet mål er forældet, fordi udligningsstøtteordningen skal ophæves. Det er derfor ikke længere nødvendigt at have EF-regler for producentorganisationer, og det overlades dermed til medlemsstaterne selv at vedtage sådanne regler, som er afpasset efter de særlige forhold på deres område, hvis det er nødvendigt.

(14)

Ordningen med støtte til oprettelse af producentorganisationer og den administrative drift af dem bør derfor ophæves. Under hensyntagen til retssikkerheden og princippet om berettiget forventning bør der dog fortsat ydes støtte til nyligt anerkendte producentorganisationer, der allerede har modtaget denne støtte.

(15)

De bestemmelser i forordning (EØF) nr. 404/93, der gør det muligt at anerkende og drive grupper, som udøver en eller flere former for økonomisk virksomhed i tilknytning til produktion, afsætning eller forarbejdning af bananer, har ikke fundet anvendelse i praksis. De bør derfor ophæves.

(16)

Som følge af ændringerne af bananordningen er det ikke længere nødvendigt at have en separat forvaltningskomité for bananer. Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager, der blev nedsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (4) bør anvendes i stedet for.

(17)

En række bestemmelser i forordning (EØF) nr. 404/93 er forældede og bør derfor ophæves af klarhedshensyn.

(18)

Forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(19)

Det bør fastsættes, at Kommissionen vedtager de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til de ændringer, som er fastsat i denne forordning, og de overgangsforanstaltninger, der er nødvendige for at lette overgangen fra de gældende ordninger til de ordninger, som er fastsat i denne forordning.

(20)

Akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten af 2005«, nærværende forordning og forordning (EF) nr. 2011/2006 (5) (sukker og frø) ændrer alle forordning (EF) nr. 1782/2003 og disse ændringer bør træde i kraft samme dag. Det bør af hensyn til den retlige klarhed anføres, i hvilken rækkefølge disse ændringer skal finde anvendelse.

(21)

For at undgå at forlænge den gældende støtteordning for bananer unødigt og for at opnå en enkel og effektiv forvaltning bør de ændringer, der er fastsat i denne forordning, anvendes så hurtigt som muligt, dvs. fra bananproduktionsåret 2007 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EØF) nr. 404/93

Forordning (EØF) nr. 404/93 ændres således:

1)

Afsnit II og III, artikel 16 til 20, artikel 21, stk. 2, artikel 25 og artikel 30 til 32 udgår.

2)

Artikel 27, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager, jf. artikel 46, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96.

Henvisninger til Forvaltningskomitéen for Bananer anses for henvisninger til den komité, der er nævnt i første afsnit.«

3)

Artikel 29 affattes således:

»Artikel 29

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning.«

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 29a

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning vedtages efter proceduren i artikel 27, stk. 2.«

Artikel 2

Ændringer af forordning (EF) nr. 1782/2003

Forordning (EF) nr. 1782/2003 som bl.a. ændret ved tiltrædelsesakten af 2005 og forordning (EF) nr. 2011/2006 (sukker og frø) ændres således:

1)

Artikel 33, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

har opnået en betaling i den referenceperiode, der er nævnt i artikel 38, under mindst en af de støtteordninger, der er nævnt i bilag VI, eller, når det drejer sig om olivenolie, i det produktionsår, der er nævnt i artikel 37, stk. 1, andet afsnit, eller, når det drejer sig om sukkerroer, sukkerrør og cikorie, hvis de har modtaget markedsstøtte i den repræsentative periode, der er nævnt i punkt K i bilag VII, eller, når det drejer sig om bananer, hvis de har modtaget udligningsstøtte for indkomsttab i den repræsentative periode, der er nævnt i punkt L i bilag VII, eller«

2)

I artikel 37, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For bananer beregnes og tilpasses referencebeløbet efter punkt L i bilag VII.«

3)

Artikel 40, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis force majeure-forholdene eller usædvanlige omstændigheder har gjort sig gældende i hele referenceperioden, beregner medlemsstaten referencebeløbet på grundlag af perioden 1997-1999, eller, når det drejer sig om sukkerroer, sukkerrør og cikorie, på grundlag af det produktionsår, der ligger umiddelbart før den repræsentative periode, der er valgt i henhold til punkt K i bilag VII, eller, når det drejer sig om bananer, på grundlag af det produktionsår, der ligger umiddelbart før den repræsentative periode, der er valgt i henhold til punkt L i bilag VII. Stk. 1 finder i så fald tilsvarende anvendelse.«

4)

Artikel 43, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

når det drejer sig om støtte til kartoffelstivelse, tørret foder, frø, olivenplantager og tobak som anført i bilag VII, det antal hektar, for hvilke der er modtaget støtte for produktionen i referenceperioden som beregnet i punkt B, D, F, H og I i bilag VII, når det drejer sig om sukkerroer, sukkerrør og cikorie, det antal hektar som beregnet i henhold til punkt K, nr. 4, i nævnte bilag, og når det drejer sig om bananer, det antal hektar som beregnet i henhold til punkt L i nævnte bilag«.

5)

I artikel 44, stk. 2, andet afsnit, indsættes ordene »eller er tilplantet med bananer«, efter ordene »eller er omfattet af en midlertidig udtagningsforpligtelse«.

6)

I artikel 51, litra a), i slutningen, tilføjes ordene »eller bananer« efter ordet »humle«.

7)

I artikel 145 indsættes følgende efter litra db):

»dc)

gennemførelsesbestemmelser for medtagelse af bananstøtten i enkeltbetalingsordningen«

8)

Artikel 155 affattes således:

»Artikel 155

Andre overgangsbestemmelser

Der kan efter den i artikel 144, stk. 2, i nærværende forordning omhandlede procedure fastsættes yderligere foranstaltninger til lettelse af overgangen fra de ordninger, der er fastsat i de i artikel 152 og 153 omhandlede forordninger, i forordning (EF) nr. 1260/2001 og i forordning (EØF) nr. 404/93 (6), til de ordninger, der er fastsat ved nærværende forordning, særlig ordningerne vedrørende anvendelsen af artikel 4 og 5 i og bilaget til forordning (EF) nr. 1259/1999 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 1251/1999, og fra bestemmelserne vedrørende forbedringsplanerne omhandlet i forordning (EØF) nr. 1035/72 til ordningerne omhandlet i artikel 83-87 i nærværende forordning. De forordninger og artikler, der henvises til i artikel 152 og 153, finder fortsat anvendelse med henblik på fastsættelsen af de referencebeløb, der er omhandlet i bilag VII.

9)

Bilagene ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 247/2006

Forordning (EF) nr. 247/2006 ændres således:

1)

I artikel 23 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, med undtagelse af dem, der er nævnt i artikel 16, er interventioner til regulering af landbrugsmarkederne som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (7) i perioden indtil den 31. december 2006. Med virkning fra den 1. januar 2007 er de samme foranstaltninger interventioner til regulering af landbrugsmarkederne som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (8) eller direkte betalinger til landbrugerne efter artikel 3, stk. 1, litra c), i samme forordning.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Fællesskabet finansierer de foranstaltninger, der er fastsat i afsnit II og III i denne forordning, med følgende årlige maksimumsbeløb:

(mio. EUR)

 

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2008

Regnskabsåret 2009

Regnskabsåret 2010 og følgende år

De franske oversøiske departementer

126,6

262,6

269,4

273

Azorerne og Madeira

77,9

86,6

86,7

86,8

De Kanariske Øer

127,3

268,4

268,4

268,4«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   De i stk. 2 og 3 anførte beløb skal indbefatte eventuelle udgifter afholdt i henhold til de i artikel 29 nævnte forordninger.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 24a

1.   Medlemsstaterne forelægger senest den 15. marts 2007 Kommissionen udkast til deres samlede program, som afspejler de ændringer, der er foretaget ved forordning (EF) nr. 2011/2006.

2.   Kommissionen vurderer de foreslåede ændringer og godkender dem senest fire måneder efter forelæggelsen efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

3.   Uanset artikel 24, stk. 3, anvendes ændringerne fra den 1. januar 2007 (9).

3)

Artikel 28, stk. 3, affattes således:

»3.   Senest den 31. december 2009 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen en generel rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der redegøres for virkningerne af de foranstaltninger, der er blevet gennemført i henhold til denne forordning, herunder i banansektoren; rapporten ledsages af passende forslag, hvis det er relevant.«

4)

I artikel 30 tilføjes følgende stykke:

»Efter samme procedure kan Kommissionen også vedtage foranstaltninger for at lette overgangen fra de ordninger, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 (10), til de ordninger, der er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 4

Overgangsforanstaltninger

1.   Uanset artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning

anvender medlemsstaterne fortsat artikel 5 og 6 og artikel 25, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 404/93 over for producentorganisationer, som de har anerkendt senest den 31. december 2006, og som før den dato allerede har fået udbetalt støtte i henhold til artikel 6, stk. 2, i nævnte forordning, og

artikel 12 i nævnte forordning finder fortsat anvendelse for udligningsstøtteordningen for 2006.

2.   De bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af stk. 1, vedtages efter proceduren i artikel 27, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 404/93.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1).

(4)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 686/2004 (EUT L 106 af 15.4.2004, s. 12).

(5)  Se side 1 i denne EUT.

(6)  EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1

(7)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1290/2005 (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

(8)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006.«

(9)  Se side 1 i denne EUT.«

(10)  EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.«


BILAG

Bilagene til forordning (EF) nr. 1782/2003 ændres således:

1)

I bilag I udgår rækken vedrørende bananer.

2)

I bilag VI indsættes følgende række:

»Bananer

Artikel 12 i forordning (EØF) nr. 404/93

Udligningsstøtte for indkomsttab«

3)

Følgende punkt indsættes i bilag VII

»L.   Bananer

Medlemsstaterne fastsætter det beløb, der skal medregnes i hver landbrugers referencebeløb på grundlag af objektive og ikke diskriminerende kriterier som f.eks.:

a)

den bananmængde, som landbrugeren har markedsført, og for hvilken der er ydet udligningsstøtte for indkomsttab i henhold til artikel 12 i forordning (EØF) nr. 404/93 i en repræsentativ periode fra produktionsåret 2000 til 2005

b)

de arealer, hvorpå de bananer, som er nævnt i første led, er dyrket, og

c)

det beløb, som landbrugeren har fået udbetalt til udligning af indkomsttab i den periode, som er nævnt i litra a).

Medlemsstaterne beregner det antal hektar, der skal tages i betragtning, jf. artikel 43, stk. 2, i nærværende forordning, på grundlag af objektive og ikke diskriminerende kriterier som f.eks. de arealer, der er nævnt i første afsnit, litra b).«

4)

Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

Nationale lofter som omhandlet i artikel 41

(1000 EUR)

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010 og følgende år

Belgien

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danmark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Tyskland

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grækenland

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Spanien

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Frankrig

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irland

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italien

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxembourg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nederlandene

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Østrig

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugal

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Finland

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Sverige

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Det Forenede Kongerige

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849«

5)

I bilag VIIIa erstattes kolonnen vedrørende Cypern af følgende:

»Kalenderår

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 og følgende år

 

 

44 300«

 

 

 

 

 

 

 


Top