EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1919

Kommissionens forordning (EF) nr. 1919/2006 af 11. december 2006 om tilpasning af forskellige forordninger om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

OJ L 322M , 2.12.2008, p. 383–432 (MT)
OJ L 380, 28.12.2006, p. 1–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 280 - 329
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 280 - 329
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 009 P. 11 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stiltiende ophævelse ved 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1919/oj

28.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 380/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1919/2006

af 11. december 2006

om tilpasning af forskellige forordninger om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der må foretages en række tekniske ændringer i forskellige kommissionsforordninger om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter for at tilpasse dem til situationen efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (1) indeholder i bilag V de nationale kvalitetsklasser for smør produceret i medlemsstaterne, hvortil der kan ydes støtte til privat oplagring. Bilaget bør også indeholde Bulgariens og Rumæniens kvalitetsklasser.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver (2) indeholder i bilag II en liste over produkter, som medlemsstaterne har fastlagt, hvis markedspriser skal meddeles Kommissionen med regelmæssige mellemrum, forudsat at der er en repræsentativ handel. De repræsentative produkter på Bulgariens og Rumæniens markeder bør tilføjes.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (3) indeholder kvoter, der er åbnet for Bulgarien og Rumænien, samt bestemmelser om, hvordan de skal anvendes. Derfor bør artikel 5, litra b), artikel 19, stk. 1, litra a, og bilag I.B udgå af den forordning.

(5)

I forordning (EF) nr. 2535/2001 er der endvidere bestemmelser om angivelser på alle fællesskabssprog i artikel 18, stk. 1, litra d), artikel 21, stk. 1, litra d), artikel 28, stk. 1, litra d), artikel 37 og artikel 44, stk. 3. I de artikler bør også angivelserne på bulgarsk og rumænsk nævnes.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (4) indeholder i artikel 2 nærmere bestemmelser om åbning af en løbende licitation. I Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 582/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver (6) er der fastsat særskilte licitationer for de nævnte produkter. Forordning (EF) nr. 581/2004 og (EF) 582/2004 indeholder henvisninger til handel med Bulgarien og Rumænien. De bør udgå fra tiltrædelsesdatoen. Desuden bør der indsættes navne og adresser på udbudsansvarlige myndigheder i Bulgarien og Rumænien.

(7)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (7) indeholder i bilag VII, XIII, XV og XVI angivelser på alle fællesskabssprog. Disse bestemmelser bør også omfatte angivelserne på bulgarsk og rumænsk.

(8)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2006 af 17. august 2006 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (8) indeholder i bilag IV angivelser på alle fællesskabssprog. Disse bestemmelser bør også omfatte angivelserne på bulgarsk og rumænsk.

(9)

Forordning (EF) nr. 2771/1999, (EF) nr. 2799/1999, (EF) nr. 2535/2001, (EF) nr. 581/2004, (EF) nr. 582/2004, (EF) nr. 1898/2005 og (EF) nr. 1282/2006 bør således ændres på disse punkter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 2771/1999 affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag II til forordning (EF) nr. 2799/1999 affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 5 udgår litra b).

2)

Artikel 18, stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

i rubrik 20: kontingentnummer og en af de i bilag XV anførte angivelser.«

3)

I artikel 19, stk. 1, udgår litra a).

4)

Artikel 21, stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

i rubrik 20: en af de i bilag XVI anførte angivelser.«

5)

Artikel 28, stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

i rubrik 20: i givet fald kontingentnummer, IMA 1-certifikatets løbenummer og dets udstedelsesdato, anført på en af de måder, der er vist i bilag XVII.«

6)

I artikel 37 affattes stk. 1 således:

»Uanset artikel 26 i forordning (EØF) nr. 1291/2000 anfører den licensudstedende myndighed en af de angivelser, der er vist i bilag XVIII, i licensens i rubrik 20.«

7)

Artikel 44, stk. 3, første afsnit, affattes således:

»Er der foretaget fysisk kontrol, skal der i importlicensens rubrik 32 eller i meddelelsesrubrikken, hvis der er tale om en elektronisk licens, anføres en af de angivelser, der er vist i bilag XIX.«

8)

Bilag I.B udgår.

9)

Bilag III til nærværende forordning indsættes som bilag XV-XIX.

Artikel 4

I forordning (EF) nr. 581/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»De i første afsnit nævnte produkter er bestemt til eksport til alle destinationer undtagen Andorra, Ceuta og Melilla, Gibraltar, USA og Vatikanstaten.«

2)

Bilaget affattes som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

I forordning (EF) nr. 582/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Der indledes en løbende licitation for at fastlægge eksportrestitutionen for skummetmælkspulver som omhandlet i afsnit 9 i bilag I til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (9) i sække af nettovægt 25 kg og derover og med 0,5 vægtprocent tilsatte ikke-mælkeprodukter og derunder henhørende under produktkode ex ex 0402 10 19 9000 til eksport til alle destinationer undtagen Andorra, Ceuta og Melilla, Gibraltar, USA og Vatikanstaten.

2)

Bilaget affattes som angivet i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 6

I forordning (EF) nr. 1898/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag VII affattes som angivet i bilag VI til nærværende forordning.

2)

Bilag XIII affattes som angivet i bilag VII til nærværende forordning.

3)

Bilag XV og XVI affattes som angivet i bilag VIII til nærværende forordning.

Artikel 7

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1282/2006 affattes som angivet i bilag IX til nærværende forordning.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union træder i kraft, og i så fald på denne traktats ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1633/2006 (EUT L 305 af 4.11.2006, s. 3).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1558/2006 (EUT L 288 af 19.10.2006, s. 21).

(3)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 926/2006 (EUT L 170 af 23.6.2006, s. 8).

(4)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1814/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 3).

(5)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 975/2006 (EFT L 176 af 30.6.2006, s. 69).

(6)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 67. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 975/2006.

(7)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1474/2006 (EUT L 275 af 6.10.2006, s. 44).

(8)  EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4.

(9)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1


BILAG I

«

BILAG V

NATIONALE KVALITETSKLASSER

»beurre de laiterie; qualité extra; melkerijboter; extra kwaliteit« — belgisk smør

»Екстра качество« — bulgarsk smør

»Ćeské stolni máslo« — tjekkisk smør

»Smør af første kvalitet« — dansk smør

»Markenbutter« — tysk smør

»Ekstra kvaliteet« — estisk smør

»προϊόν προερχόμενο αποκλειστικά από κρέμα γάλακτος που υπέστη επεξεργασία φυγοκεντρήσεως και παστεριώσεως« — græsk smør,

»producto exclusivamente a partir de leche de vaca o de nata de leche pasteurizada« — spansk smør

»pasteurisé A« — fransk smør

»Irish creamery butter« — irsk smør

»prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione« — italiensk smør

»Ekstrā klases sviests« — lettisk smør

»A klasės sviestas« — litauisk smør

»Marque Rose« eller »Beurre de première qualité« — luxembourgsk smør

»Márkázott vaj« — ungarsk smør

»Extra kwaliteit« — nederlandsk smør

»Teebutter« — østrigsk smør

»masło ekstra; masło delikatesowe; masło wyborowe« — polsk smør

»produto exclusivamente a partir de leite ou de nata de leite de vaca pasteurizados« — portugisisk smør,

»unt extra« — rumænsk smør

»Surovo maslo I. vrste« — slovensk smør

»Slovenské výberové maslo« — slovakisk smør

»perinteinen meijerivoi/traditionellt mejerismör« — finsk smør

»svenskt smör« — svensk smør

»Extra selected« — britisk smør, »premium« — nordirsk smør

»

BILAG II

«

BILAG II

A.

Angivelser, der skal være anført på blandingernes emballage:

bulgarsk: Смес, предназначена за производство на комбинирани фуражи — Регламент (ЕО) No 2799/1999

spansk: Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos — Reglamento (CE) no 2799/1999

tjekkisk: Směs určená k výrobě krmných směsí — nařízení (ES) č. 2799/1999

dansk: Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger — Forordning (EF) nr. 2799/1999

tysk: Mischung zur Herstellung von Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

estisk: Segasööda valmistamiseks ettenähtud segud — määrus (EÜ) nr 2799/1999

græsk: Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

engelsk: Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999

fransk: Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés — Règlement (CE) no 2799/1999

italiensk: Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999

lettisk: Kombinētās dzīvnieku barības ražošanai paredzēts maisījums — Regula (EK) Nr. 2799/1999

litauisk: Mišinys, skirtas kombinuotųjų pašarų gamybai — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungarsk: Összetett takarmány előállítására szánt keverék — 2799/1999/EK rendelet

maltesisk: Taħlita maħsuba għall-fabrikazzjoni ta' l-alimenti komposti — Regolament (KE) Nru 2799/1999

nederlandsk: Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel — Verordening (EG) nr. 2799/1999

polsk:»Mieszanka przeznaczona do wytwarzania pasz złożonych — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999«

portugisisk: Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumænsk: Amestec destinat fabricării alimentelor compuse — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovakisk: Zmesi určené na výrobu kŕmnych zmesí — nariadenie (ES) č. 2799/1999

slovensk: Zmes za proizvodnjo sestavljenih krmnih mešanic — Uredba (ES) št. 2799/1999

finsk: Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

svensk: Blandning avsedd för framställning av foderblandningar — Förordning (EG) nr 2799/1999

B.

Angivelser, der skal være anført på foderblandingernes emballage:

bulgarsk: Комбинирани фуражи, съдържащи обезмаслено сухо мляко на прах — Регламент (ЕО) No 2799/1999

spansk: Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo — Reglamento (CE) no 2799/1999

tjekkisk: Krmné směsi obsahující sušené odstředěné mléko — nařízení (ES) č. 2799/1999

dansk: Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver — Forordning (EF) nr. 2799/1999

tysk: Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

estisk: Lõssipulbrit sisaldavad segasöödad — määrus (EÜ) nr 2799/1999

græsk: Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

engelsk: Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder — Regulation (EC) No 2799/1999

fransk: Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre — Règlement (CE) no 2799/1999

italiensk: Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere — Regolamento (CE) n. 2799/1999

lettisk: Kombinētā dzīvnieku barība, kas satur sauso vājpienu (vājpiena pulveri) — Regula (EK) Nr. 2799/1999

litauisk: Kombinuotieji pašarai, kuriuose yra nugriebto pieno miltelių — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungarsk: Sovány tejport tartalmazó összetett takarmányok — 2799/1999/EK rendelet

maltesisk: Alimenti komposti li jikontjenu trab tal-ħalib xkumat — Regolament (KE) Nru 2799/1999

nederlandsk: Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder — Verordening (EG) nr. 2799/1999

polsk:»Pasze złożone zawierające odtłuszczone mleko w proszku — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999«

portugisisk: Alimento composto para animais com leite em pó desnatado — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumænsk: Aliment compus pentru animale care conţine lapte praf degresat — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovakisk: Kŕmne zmesi obsahujúce sušené odstredené mlieko — nariadenie (ES) č. 2799/1999

slovensk: Sestavljene krmne mešanice z vsebnostjo posnetega mleka v prahu — Uredba (ES) No 2799/1999

finsk: Rasvatonta maitojauhetta sisältavä rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

svensk: Foderblandning innehållande skummjölkspulver — Förordning (EG) nr 2799/1999

C.

Særlige angivelser, der skal anføres i rubrik 104 i kontroleksemplar T5, hvis der er tale om levering i tankvogne eller containere:

bulgarsk: Комбинирани фуражи, предназначени за ферма или развъдно стопанство или стопанство за угояване, които използват фуражи — Регламент (ЕО) No 2799/1999

spansk: Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos — Reglamento (CE) no 2799/1999

tjekkisk: Krmné směsi určené zemědělskému podniku, nebo podniku zabývajícímu se chovem nebo výkrmem zvířat, který krmné směsi používá — nařízení (ES) č. 2799/1999

dansk: Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed — Forordning (EF) nr. 2799/1999

tysk: Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

estisk: Segasöödad, mis on ettenähtud põllumajandus-, aretus- või nuumloomadele — määrus (EÜ) nr 2799/1999

græsk: Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτροφής ή πάχυνσης — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

engelsk: Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999

fransk: Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice — Règlement (CE) no 2799/1999

italiensk: Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999

lettisk: Kombinētā dzīvnieku barība, kas paredzēta lauku saimniecībai vai vaislas dzīvnieku audzētavai, vai nobarošanas saimniecībai, kur izmanto lopbarību — Regula (EK) Nr. 2799/1999

litauisk: Kombinuotieji pašarai, skirti tiekti ūkiui arba pašarus naudojančiai veisimo arba penėjimo įmonei — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungarsk: Takarmányokat használó gazdaságba illetve tenyésztő vagy hizlaló vállalkozásba szánt összetett takarmányok — 2799/1999/EK rendelet

maltesisk: Alimenti komposti maħsuba għall-bdiewa u t-tobbija u t-tismin konċernat li jużaw l-alimenti — Regolament (KE) Nru 2799/1999

nederlandsk: Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf — Verordening (EG) nr. 2799/1999

polsk: Pasze złożone przeznaczone na potrzeby gospodarstw lub na potrzeby zakładów hodowlanych lub tuczu — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

portugisisk: Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumænsk: Alimente compuse pentru animale destinate unei exploatări agricole sau unei exploatări de creştere sau de îngrăşare care utilizează alimentele compuse — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovakisk: Kŕmne zmesi určené pre podnik zaoberajúci sa chovom alebo výkrmom zvierat, ktoré používajú kŕmne zmesi — nariadenie (ES) č. 2799/1999

slovensk: Sestavljene krmne mešanice za kmetije oziroma objekte za vzrejo ali pitanje, kjer uporabljajo krmne mešanice — Uredba (ES) št. 2799/1999

finsk: Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

svensk: Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning — Förordning (EG) nr 2799/1999

D.

Særlige angivelser, der skal anføres i rubrik 104 i kontroleksemplar T5, hvis der er tale om skummetmælkspulver solgt fra offentlige lagre:

bulgarsk: За преработка под формата на комбинирани фуражи или за денатуриране — Регламент (ЕО) No 2799/1999

spansk: Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse — Reglamento (CE) no 2799/1999

tjekkisk: Ke zpracování do krmných směsí nebo k denaturaci — nařízení (ES) č. 2799/1999

dansk: Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres — Forordning (EF) nr. 2799/1999

tysk: Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

estisk: Ette nähtud segasöödaks töötlemiseks või denatureerimiseks — määrus (EÜ) nr 2799/1999

græsk: Προς μεταποίηση σε σύνθετες ζωοτροφές ή μετουσίωση — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

engelsk: To be processed into compound feedingstuffs or denatured — Regulation (EC) No 2799/1999

fransk: À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer — Règlement (CE) no 2799/1999

italiensk: Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare — Regolamento (CE) n. 2799/1999

lettisk: Pārstrādei barības maisījumos (kombinētā dzīvnieku barībā) vai denaturēšanai — Regula (EK) Nr. 2799/1999

litauisk: Perdirbti į kombinuotuosius pašarus arba denatūruoti — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungarsk: Denaturált vagy összetett takarmánnyá feldolgozandó — 2799/1999/EK rendelet

maltesisk: Biex ikunu pproċessati f'alimenti ta' l-ikel jew dinaturat — Regolament (KE) Nru 2799/1999

nederlandsk: Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd — Verordening (EG) nr. 2799/1999

polsk: Do przetworzenia na pasze złożone lub do denaturacji — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

portugisisk: Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumænsk: De transformat în alimente compuse pentru animale sau de denaturat — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovakisk: Na spracovanie na kŕmne zmesi alebo denaturovanie -nariadenie (ES) č. 2799/1999

slovensk: Za predelavo v sestavljeno krmno mešanico ali za denaturacijo — Uredba (ES) št. 2799/1999

finsk: Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi — asetus (EY) N:o 2799/1999

svensk: För bearbetning till foderblandningar eller denaturering — Förordning (EG) nr 2799/1999

»

BILAG III

«

BILAG XV

Angivelser som omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra d)

bulgarsk: Регламент (ЕО) No 2535/2001, член 5,

spansk: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

tjekkisk: Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001,

dansk: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

tysk: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

estisk: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

græsk: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

engelsk: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

fransk: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

italiensk: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

lettisk: Regulas (EK) Nr. 2535/2001 5.pants,

litauisk: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

ungarsk: 2535/2001/EK rendelet 5. cikk,

maltesisk: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

nederlandsk: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

polsk: Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

portugisisk: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

rumænsk: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

slovakisk: Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

slovensk: Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

finsk: Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

svensk: Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

BILAG XVI

Angivelser som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra d)

bulgarsk: Регламент (ЕO) No 2535/2001, член 20,

spansk: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

tjekkisk: Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001,

dansk: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

tysk: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

estisk: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

græsk: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

engelsk: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

fransk: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

italiensk: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

lettisk: Regulas (EK) Nr. 2535/2001 20.pants,

litauisk: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

ungarsk: 2535/2001/EK rendelet 20. cikk,

maltesisk: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

nederlandsk: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

polsk: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

portugisisk: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20o,

rumænsk: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

slovakisk: Clánok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

slovensk: Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

finsk: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

svensk: Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

BILAG XVII

Angivelser som omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra d)

bulgarsk: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No ..., издаден на ...,

spansk: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

tjekkisk: Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. …. Vydaného dne ….,

dansk: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

tysk: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

estisk: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr …, välja antud …,

græsk: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

engelsk: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...,

fransk: Valable si accompagné du certificat IMA no ..., délivré le ...,

italiensk: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

lettisk: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

litauisk: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …,

ungarsk: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

maltesisk: Validu jekk akkumpanjat b’ċertifikat IMA 1 Nru ... maħruġ fl-...,

nederlandsk: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …,

polsk: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr ... wydanym dnia...,

portugisisk: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …,

rumænsk: Valabil doar însoţit de certificatul IMA 1 nr. ….. eliberat la ……

slovakisk: Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č. … vydané dňa…,

slovensk: Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …., izdano dne….,

finsk: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa,

svensk: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …

BILAG XVIII

Angivelser som omhandlet i artikel 37, stk. 1

bulgarsk: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане No…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

spansk: Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

tjekkisk: Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. … na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena,

dansk: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

tysk: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

estisk: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr …… vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks …… 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

græsk: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού … της ποσόστωσης, σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε· Το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

engelsk: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

fransk: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

italiensk: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

lettisk: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,

litauisk: Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,

ungarsk: …kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

maltesisk: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta' …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

nederlandsk: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

polsk: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100 kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane,

portugisisk: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem … num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de …/100 kg foi paga; certificado já imputado,

rumænsk: Licenţă de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul … transformată în licenţă de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …/100 kg a fost achitată; licenţă atribuită deja,

slovakisk: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. …zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

slovensk: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,

finsk: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

svensk: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

BILAG XIX

Angivelser som omhandlet i artikel 44, stk. 3

bulgarsk: Извършена физическа проверка [Регламент (ЕО) no 2535/2001],

spansk: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

tjekkisk: Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],

dansk: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr. 2535/2001],

tysk: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 2535/2001],

estisk: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

græsk: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

engelsk: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

fransk: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

italiensk: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

lettisk: Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr. 2535/2001],

litauisk: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

ungarsk: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

maltesisk: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

nederlandsk: Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],

polsk: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

portugisisk: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

rumænsk: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

slovakisk: Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001],

slovensk: Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],

finsk: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

svensk: Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].


BILAG IV

»

BILAG

Myndigheder i medlemsstaterne som omhandlet i forordning (EF) nr. 580/2004 og i nærværende forordning, som buddene skal indgives til:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tlf.: (32-2) 287 24 11

Tlf./fax: (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND »AGRICULTURE« — PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgarien

Tlf.: + 359 2 81 87100

Tlf./fax: + 359 2 81 87167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Tjekkiet

Tlf.: + 42 0222871452

Fax: + 42 0222871769

Email: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax: (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tlf.: (49-228) 6845 — 3732, 3774, 3884

Fax: (49-228) 6845 — 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estland

Tlf.: +3727371200

Fax: +3727371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. — Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR-10446 Athen

Tlf.: (30-210)212 49 03 — (30-210)212 49 11

Fax: (30-210) 86 70503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28071 Madrid

Tlf.: (3491) 3493780

Fax: (3491) 3493806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

F — 75607 Paris CEDEX 12

Tlf.: (33-1) 73 00 50 00/fax: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

F-75740 Paris CEDEX 15

Tlf.: (33-1)73 00 52 67/fax: (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Irland

Tlf.: (353) 53 63400

Fax: (353) 53 42843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 ROMA

TEL: 390659932220

Fax: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cypern

Tlf.: +35722867100

Fax: +35722375120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Letland

Tlf.: +3717027542

Fax: +3717027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Litauen

Tlf.: + 370 5 25 26703

Fax: + 370 5 25 26945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tlf.: (35-2) 4782370

Télécopieur: (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H-1095 Budapest

Ungarn

Tlf.: + 36 1 37 43603

Fax: + 36 1 47 52114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Malta

Tlf.: +35622952228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Tlf.: (31)-(0)79 3681534

Fax: (31) (0)79 3681955

E-mail: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tlf.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

00-400 Warszawa

Polen

Tlf.: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149 — 060 Lisboa

Tlf.: (351-21) 881 42 62

Fax: (351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

Rumænien

Tlf.: + 40 213054802

Tlf.: + 40 213054842

Fax: + 40 213054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenien

Tlf.: + 386 14789228

Fax: + 386 14789297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovakiet

Tlf.: + 421 2 59266321; + 421 2 59266265

Fax: + 421 2 59266329; + 421 2 59266256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN-00023 Government, Finland

Puh: (358-9) 160 01

Telekopio: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-51182 Jönköping

Tlf.: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tlf.: + 44(0) 1912265262

Fax: + 44(0) 1912265212

«

BILAG V

»

BILAG

Myndigheder i medlemsstaterne som omhandlet i forordning (EF) nr. 580/2004 og i nærværende forordning, som buddene skal indgives til:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tlf.: (32-2) 287 24 11

Fax: (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND »AGRICULTURE« — PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgarien

Tlf.: + 359 2 81 87 100

Tlf./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Tjekkiet

Tlf.: + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

Email: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tlf.: (49-228) 6845 — 3732, 3774, 3884

Fax: (49-228) 6845 — 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estland

Tlf.: +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. — Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR-10446 Athènes

Tlf.: (30-210)212 49 03 — (30-210)212 49 11

Fax: (30-210) 86 7503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28071 Madrid

Tlf.: (3491) 349 3780

Fax: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

F — 75607 Paris CEDEX 12

Tlf.: (33-1) 73 00 50 00/fax: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

F-75740 Paris CEDEX 15

Tlf.: (33-1)73 00 52 67/fax: (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tlf.: (353) 53 63 400

Fax: (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 ROMA

Tlf.: 390659932220

Fax: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cypern

Tlf.: +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Letland

Tlf.: +371 7027542

Fax: +371 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Litauen

Tlf.: + 370 5 25 26 703

Fax: + 370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L — 2011 Luxembourg

Tlf.: (35-2) 478 2370

Fax: (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H-1095 Budapest

Ungarn

Tlf.: + 36 1 37 43 603

Fax: + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Malta

Tlf.: +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Tlf.: (31)-(0)79 368 1534

Fax: (31) (0)79 368 1955

E-mail: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Strasse 70

A-1200 Wien

Tlf.: (43-1) 33 151 0

Fax: (43-1) 331 51 396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Poland

Tlf.: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149 — 060 Lisboa

Tlf.: (351-21) 881 42 62

Fax: (351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

Rumænien

Tlf.: + 40 21 3054802; + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenien

Tlf.: + 386 1 478 9228

Fax: + 386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

SK-812 66 Bratislava

Slovakiet

Tlf.: + 421 2 58 243 308; + 421 2 59 266 265

Fax: + 421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN-00023 Government, Finland

Tlf.: (358-9) 160 01

Fax: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-51182 Jönköping

Tlf.: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tlf.: + 44(0) 191 226 5262

Fax: + 44(0) 191 226 5212

«

BILAG VI

»

BILAG VII

Mærkning af emballager (artikel 9 og 10)

1.

a)

Koncentreret smør:

bulgarsk: Концентрирано масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spansk: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

estisk: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

græsk: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα που αναφέρονται στο άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

italiensk: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

litauisk: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungarsk: Vízmentes tejzsír kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltesisk: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

polsk: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Unt concentrat destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

svensk: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Smør tilsat røbestoffer:

bulgarsk: Масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spansk: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

estisk: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

græsk: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνιςμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

italiensk: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

litauisk: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungarsk: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltesisk: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

polsk: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Unt destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

svensk: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Fløde tilsat røbestoffer:

bulgarsk: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4, Формула Б на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spansk: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

estisk: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

græsk: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

italiensk: Crema contenente rivelatori destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

litauisk: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

ungarsk: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltesisk: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

polsk: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Smântână cu marcatori destinată exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4, formula B, din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

svensk: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

Mælkefedt henhørende under KN-kode ex 0405 90 10:

bulgarsk: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spansk: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

estisk: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

græsk: Λιπαρές ύλες του γάλακτος όπως χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

italiensk: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

litauisk: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

maltesisk: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

polsk: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

svensk: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Mellemprodukter

bulgarsk: Междинен продукт, както е упоменато в член 10 на Регламент (ЕО) No 1898/2005, предназначен единствено за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на същия този регламент

spansk: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

tjekkisk: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

dansk: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

tysk: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

estisk: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

græsk: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

engelsk: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

fransk: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

italiensk: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

lettisk: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

litauisk: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltesisk: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

nederlandsk: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

polsk: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

portugisisk: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

rumænsk: Produs intermediar menţionat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 şi destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din regulamentul anterior

slovakisk: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

slovensk: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

finsk: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

svensk: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

For mellemprodukter henhørende under KN-kode ex 0405 10 30, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), ændres “i artikel 10” til “i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii)”.

«

BILAG VII

»

BILAG XIII

Angivelser i rubrik 104 og 106 i kontroleksemplar T5, jf. artikel 45, stk. 1

A.

Smør, koncentreret smør, fløde eller mellemprodukter til iblanding i færdigvarer efter at være tilsat røbestoffer:

a)

Ved forsendelse af interventionssmør, der skal tilsættes røbestoffer:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

bulgarsk: Масло, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

spansk: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

estisk: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

græsk: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

italiensk: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

litauisk: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

maltesisk: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

polsk: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Unt destinat adăugării de marcatori pentru utilizarea conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

svensk: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B)

b)

Ved forsendelse af interventionssmør, der skal koncentreres og tilsættes røbestoffer:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

bulgarsk: Масло, предназначено за концентриране, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

spansk: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

estisk: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ettenähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

græsk: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

italiensk: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

litauisk: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

maltesisk: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

polsk: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Unt destinat concentrării şi adăugării de marcatori în vederea utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Maslo na výrobu koncentrovaného masla a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

svensk: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B)

c)

Ved forsendelse af et mellemprodukt tilsat røbestoffer, eller smør, interventionssmør eller koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til direkte iblanding i færdigvarer eller eventuelt via et mellemprodukt:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

bulgarsk: Масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10 (2), към който са били добавени маркери, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 .

spansk: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

estisk: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote (1)

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

græsk: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

italiensk: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10 (1).pantu

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10 (2).pantu, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

litauisk: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 (1) straipsnyje

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungarsk: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vízmentes tejzsír, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

maltesisk: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

polsk: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10 (1).

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10 (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Unt cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar cu marcatori menţionat la articolul 10 (2) destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

svensk: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B)

3.

I givet fald vægten af det interventionssmør, smør eller koncentrerede smør, der er anvendt til fremstilling af mellemproduktet.

d)

Ved forsendelse af fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

bulgarsk: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

spansk: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

estisk: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

græsk: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

italiensk: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

litauisk: Grietinė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungarsk: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

maltesisk: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

polsk: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Smântână cu marcatori destinată încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

svensk: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel B)

B.

Interventionssmør, koncentreret smør eller mellemprodukter, bestemt til iblanding i færdigvarer:

a)

Ved forsendelse af interventionssmør, der skal koncentreres:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

bulgarsk: Масло, предназначено за концентриране и за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка b) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

spansk: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. b) nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

estisk: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

græsk: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

italiensk: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

litauisk: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

maltesisk: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

polsk: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Unt destinat concentrării şi utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera b) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

svensk: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B)

b)

Ved forsendelse af et mellemprodukt, som er fremstillet af interventionssmør, smør eller koncentreret smør, eller af interventionssmør eller koncentreret smør, bestemt til direkte iblanding i færdigvarer eller eventuelt via et mellemprodukt:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

bulgarsk: Масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spansk: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 ( (1))

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

estisk: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

græsk: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

italiensk: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

litauisk: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vízmentes tejzsír

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

maltesisk: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

polsk: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Unt destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar menţionat la articolul 10 destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

svensk: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

1.

Sidste frist for iblanding i færdigvarer

2.

Angivelse af anvendelsesformål (formel A eller formel B)

3.

I givet fald vægten af det interventionssmør, smør eller koncentrerede smør, der er anvendt til fremstilling af mellemproduktet.

C.

Mælkefedt henhørende under KN-kode ex 0405 90 10

Ved forsendelse af mælkefedt til brug i koncentreret smør:

rubrik 104 i kontroleksemplar T5:

bulgarsk: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spansk: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tjekkisk: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

dansk: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

tysk: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

estisk: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

græsk: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

engelsk: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

fransk: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

italiensk: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

lettisk: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

litauisk: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

ungarsk: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

maltesisk: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

nederlandsk: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

polsk: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugisisk: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumænsk: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakisk: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovensk: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

finsk: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

svensk: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

rubrik 106 i kontroleksemplar T5:

Sidste frist for brug til fremstilling af koncentreret smør.

«

(1)  For de mellemprodukter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), ændres »i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 10« til »via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii)«.

(2)  For de mellemprodukter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), ændres »i artikel 10« til »i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii)«.


BILAG VIII

»

BILAG XV

Mærkning af emballager (artikel 61) og angivelser på kontroleksemplar T5 (artikel 70)

1.   Koncentreret smør tilsat røbestoffer i henhold til formel I i bilag XIV

bulgarsk: Концентрирано масло — Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

spansk: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

tjekkisk: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

dansk: Koncentreret smør — Forordning (EF) nr. 1898/2005, Kapitel III

tysk: Butterschmalz/Butterfett — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

estisk: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

græsk: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

engelsk: Concentrated butter — Regulation (EC) No1898/2005 Chapter III

fransk: Beurre concentré — règlement (CE) no1898/2005 chapitre III

italiensk: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

lettisk: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

litauisk: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

ungarsk: Vízmentes tejzsír — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

maltesisk: Butir ikkoncentrat — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

nederlandsk: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

polsk: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

portugisisk: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

rumænsk: Unt concentrat — Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 capitolul III

slovakisk: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

slovensk: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

finsk: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

svensk: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.   Ghee tilsat røbestoffer i henhold til formel II i bilag XIV

bulgarsk: Гхи (ghee) получено от маслоРегламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

spansk: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

tjekkisk: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

dansk: Ghee — Forordning (EF) nr. 1898/2005, Kapitel III

tysk: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

estisk: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

græsk: Βoύτυρo ghee — Καvovισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

engelsk: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

fransk: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005 chapitre III

italiensk: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

lettisk: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

litauisk: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

ungarsk: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

maltesisk: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

nederlandsk: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

polsk: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

portugisisk: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo III

rumænsk: Unt ghee — Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 Capitolul III

slovakisk: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

slovensk: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

finsk: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

svensk: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.   Særlige angivelser, der skal anføres i rubrik 104 på kontroleksemplar T5

bulgarsk: Пакетирано концентрирано масло за директна консумация в Общността (да се поеме от търговците на дребно)

spansk: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

tjekkisk: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

dansk: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

tysk: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

estisk: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

græsk: Συμπυκvωμέvo και συσκευασμέvo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση καταvάλωση στηv Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιαvικό εμπόριo)

engelsk: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

fransk: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

italiensk: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

lettisk: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

litauisk: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

ungarsk: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vízmentes tejzsír (a kiskereskedelem általi átvételre)

maltesisk: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

nederlandsk: Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

polsk: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

portugisisk: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

rumænsk: Unt concentrat ambalat destinat consumului direct în cadrul Comunităţii (va fi preluat de comerţul cu amănuntul)

slovakisk: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

slovensk: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

finsk: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

svensk: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)

«
»

BILAG XVI

Mærkning af emballager (artikel 81)

1.

Angivelser som omhandlet i artikel 81, stk. 1

bulgarsk: Масло с намалена цена, съгласно Регламент (ЕО) no 1898/2005, глава IV

spansk: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

tjekkisk: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

dansk: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005, Kapitel IV

tysk: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

estisk: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

græsk: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙV

engelsk: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

fransk: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005 chapitre IV

italiensk: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

lettisk: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

litauisk: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

ungarsk: A 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

maltesisk: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

nederlandsk: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk IV

polsk: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

portugisisk: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo IV

rumænsk: Unt cu preţ redus conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 Capitolul IV

slovakisk: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

slovensk: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

finsk: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

svensk: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

Angivelser som omhandlet i artikel 81, stk. 2

bulgarsk: Препродажбата забранена

spansk: Reventa prohibida

tjekkisk: Opětný prodej zakázán

dansk: Videresalg forbudt

tysk: Weiterverkauf verboten

estisk: Edasimüük keelatud

græsk: Απαγορεύεται η μεταπώληση

engelsk: Resale prohibited

fransk: Revente interdite

italiensk: Vietata la rivendita

lettisk: Atkalpārdošana aizliegta

litauisk: Perparduoti draudžiama

ungarsk: Viszonteladása tilos

maltesisk: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

nederlandsk: Doorverkoop verboden

polsk: Odsprzedaż zabroniona

portugisisk: Proibida a revenda

rumænsk: Revânzarea este interzisă

slovakisk: Opätovný predaj zakázaný

slovensk: Nadaljnja prodaja prepovedana

finsk: Jälleenmyynti kielletty

svensk: Återförsäljning förbjuden

«

BILAG IX

»

BILAG IV

Angivelser som omhandlet i artikel 32, litra c)

bulgarsk: глава III, дял 3 от Регламент (ЕО) No 1282/2006: годишна тарифна квота 1.7…-30.6… за мляко на прах съгласно Меморандум за разбирателство, сключен между Европейската общност и Доминиканската република и одобрен с Решение 98/486/EО на Съвета

spansk: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006: contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

tjekkisk: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006: Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

dansk: kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006: toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

tysk: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006: Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

estisk: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos: Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

græsk: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006: δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

engelsk: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006: tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

fransk: chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006: contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

italiensk: capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006: contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

lettisk: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā: Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

litauisk: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje: tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

ungarsk: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza: A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

maltesisk: Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006: Quota ta' tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta' Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

nederlandsk: Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006: Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

polsk: rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006: Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

portugisisk: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006: Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

rumænsk: Capitolul III, Secţiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006: Contingent tarifar pentru perioada 1.7…-30.6… pentru laptele praf conform Memorandumului de Acord încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Dominicană, aprobat prin Decizia Consiliului 98/486/CE.

slovakisk: kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006: Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

slovensk: poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006: Tarifna kvota za obdobje 1.7.…– 30.6…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

finsk: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa: neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

svensk: avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006: tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.

«

Top