EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0110

Rådets direktiv 2006/110/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 95/57/EF og 2001/109/EF vedrørende statistikker på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 363, 20.12.2006, p. 418–421 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 933–936 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 100 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 100 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 150 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; stiltiende ophævelse ved 32011R1337

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/110/oj

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/418


RÅDETS DIREKTIV 2006/110/EF

af 20. november 2006

om tilpasning af direktiv 95/57/EF og 2001/109/EF vedrørende statistikker på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter vedtaget af institutionerne, som er gyldige ud over den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, medmindre det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 95/57/EF (2) og 2001/109/EF (3) bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 95/57/EF og 2001/109/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest på tidspunktet for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.

(2)  EFT L 291 af 6.12.1995, s. 32.

(3)  EFT L 13 af 16.1.2002, s. 21.


BILAG

STATISTIKKER

1.

31995 L 0057: Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme (EFT L 291 af 6.12.1995, s. 32), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29.9.2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1),

32004 D 0883: Kommissionens afgørelse 2004/883/EF af 10.12.2004 (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 69).

I bilaget affattes afsnittet med overskriften »Opdeling af verden i geografiske områder« således:

»OPDELING AF VERDEN I GEOGRAFISKE OMRÅDER

1.   Turismeudbudsstatistik

Verden i alt

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i alt

Den Europæiske Union i alt (27)

Belgien

Bulgarien

Den Tjekkiske Republik

Danmark

Tyskland

Estland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Irland

Italien

Cypern

Letland

Litauen

Luxembourg

Ungarn

Malta

Nederlandene

Østrig

Polen

Portugal

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

Finland

Sverige

Det Forenede Kongerige

EFTA i alt

Island

Norge

Schweiz (inkl. Liechtenstein)

Andre europæiske lande i alt

herunder:

 

Rusland

 

Tyrkiet

 

Ukraine

Afrika i alt

herunder:

 

Sydafrika

Nordamerika i alt

herunder:

 

Amerikas Forenede Stater

 

Canada

Syd- og Mellemamerika i alt

herunder:

 

Brasilien

Asien i alt

herunder:

 

Folkerepublikken Kina

 

Japan

 

Republikken Sydkorea

Australien, Oceanien og øvrige områder i alt

herunder:

 

Australien

I øvrigt

2.   Turismeefterspørgselsstatistik

Verden i alt

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i alt

Den Europæiske Union i alt (27)

Belgien

Bulgarien

Den Tjekkiske Republik

Danmark

Tyskland

Estland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Irland

Italien

Cypern

Letland

Litauen

Luxembourg

Ungarn

Malta

Nederlandene

Østrig

Polen

Portugal

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

Finland

Sverige

Det Forenede Kongerige

EFTA i alt

Island

Norge

Schweiz (inkl. Liechtenstein)

Andre europæiske lande i alt

herunder:

 

Rusland

 

Tyrkiet

Afrika i alt

herunder:

 

Sydafrika

 

Maghreblandene

Nordamerika i alt

herunder:

 

Amerikas Forenede Stater

Syd- og Mellemamerika i alt

herunder:

 

Argentina

 

Brasilien

Asien i alt

herunder:

 

Folkerepublikken Kina

 

Japan

 

Republikken Sydkorea

Australien, Oceanien og øvrige områder i alt

herunder:

 

Australien

I øvrigt«.

2.

32001 L 0109: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/109/EF af 19. december 2001 om statistiske undersøgelser, der skal foretages for at bestemme produktionskapaciteten i plantager med visse arter af frugttræer (EFT L 13 af 16.1.2002, s. 21), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32006 D 0128: Kommissionens afgørelse 2006/128/EF af 3.2.2006 (EUT L 51 af 22.2.2006, s. 21).

Bilaget affattes således:

»BILAG

ARTER, DER SKAL UNDERSØGES I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER

 

Æbler

Pærer

Ferskner

Abrikoser

Appelsiner

Citroner

Små

citrusfrugter

Belgien

x

x

 

 

 

 

 

Bulgarien

x

x

x

x

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

x

x

x

x

 

 

 

Danmark

x

x

 

 

 

 

 

Tyskland

x

x

 

 

 

 

 

Estland

x

 

 

 

 

 

 

Grækenland

x

x

x

x

x

x

x

Spanien

x

x

x

x

x

x

x

Frankrig

x

x

x

x

x

x

x

Irland

x

 

 

 

 

 

 

Italien

x

x

x

x

x

x

x

Cypern

x

x

x

x

x

x

x

Letland

x

x

 

 

 

 

 

Litauen

x

x

 

 

 

 

 

Luxembourg

x

x

 

 

 

 

 

Ungarn

x

x

x

x

 

 

 

Malta

 

 

x

 

x

x

 

Nederlandene

x

x

 

 

 

 

 

Østrig

x

x

x

x

 

 

 

Polen

x

x

x (1)

x (1)

 

 

 

Portugal

x

x

x

x

x

x

x

Rumænien

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

 

 

 

Slovenien

x

x

x

x

 

 

 

Slovakiet

x

x

x

x

 

 

 

Finland

x

 

 

 

 

 

 

Sverige

x

x

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

x

x

 

 

 

 

 


(1)  Der foretages ikke undersøgelser for: træernes alder, beplantningstæthed, frugtsorter«.


Top