EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0104

Rådets direktiv 2006/104/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende landbrug (lovgivning på veterinær- og plantesundhedsområdet) på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 363, 20.12.2006, p. 352–367 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 722–768 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 71 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 71 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/104/oj

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/352


RÅDETS DIREKTIV 2006/104/EF

af 20. november 2006

om tilpasning af visse direktiver vedrørende landbrug (lovgivning på veterinær- og plantesundhedsområdet) på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter vedtaget af institutionerne, som er gyldige ud over den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, medmindre det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 64/432/EØF (2), 90/426/EØF (3), 90/539/EØF (4), 91/68/EØF (5), 91/496/EØF (6), 91/414/EØF (7), 92/35/EØF (8), 92/40/EØF (9), 92/66/EØF, (10) 92/119/EØF (11), 93/53/EØF (12), 95/70/EF (13), 96/23/EF (14), 97/78/EF (15), 2000/75/EF (16), 2001/89/EF (17), 2002/60/EF (18), 2003/85/EF (19) og 2003/99/EF (20) bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 91/414/EØF, 92/35/EØF, 92/40/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 96/23/EF, 97/78/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF, 2003/85/EF og 2003/99/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest på tidspunktet for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.

(2)  EFT L 121 af 29.7.1964, s. 1977.

(3)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42.

(4)  EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6.

(5)  EFT L 46 af 19.2.1991 s. 19.

(6)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(7)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(8)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 19.

(9)  EFT L 167 af, 22.6.1992, s. 1.

(10)  EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1.

(11)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.

(12)  EFT L 175 af 19.7.1993, s. 23.

(13)  EFT L 332 af 30.12.1995, s. 33.

(14)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(15)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(16)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(17)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5.

(18)  EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27.

(19)  EUT L 306 af, 22.11.2003, s. 1.

(20)  EUT L 325 af, 12.12.2003, s. 31.


BILAG

LANDBRUG

LOVGIVNING PÅ VETERINÆR- OG PLANTESUNDHEDSOMRÅDET

I.   VETERINÆRLOVGIVNING

1.

31964 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT L 121 af 29.7.1964, s. 1977), som ændret og ajourført ved:

31997 L 0012: Rådets direktiv 97/12/EF af 17.3.1997 (EFT L 109 af 25.4.1997, s. 1),

og siden ændret ved:

31998 L 0046: Rådets direktiv 98/46/EF af 24.6.1998 (EFT L 198 af 15.7.1998, s. 22),

32000 D 0504: Kommissionens beslutning 2000/504/EF af 25.7.2000 (EFT L 201 af 9.8.2000, s. 6),

32000 L 0015: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/15/EF af 10.4.2000 (EFT L 105 af 3.5.2000, s. 34),

32000 L 0020: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/20/EF af 16.5.2000 (EFT L 163 af 4.7.2000, s. 35),

32001 D 0298: Kommissionens beslutning 2001/298/EF af 30.3.2001 (EFT L 102 af 12.4.2001, s. 63),

32002 R 0535: Kommissionens forordning (EF) nr. 535/2002 af 21.3.2002 (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 22),

32002 R 1226: Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2002 af 8.7.2002 (EFT L 179 af 9.7.2002, s. 13),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0021: Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17.12.2003 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8),

32005 R 0001: Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22.12.2004 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

a)

Følgende tilføjes i artikel 2, litra p):

»—

:

Bulgarien

:

област

:

Rumænien

:

judeţ«.

b)

I bilag B, punkt 4.2, tilføjes følgende:

»26.   Bulgarien:

Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти, ул. »Шосе Банкя« № 7, София 1331

(Institut for Kontrol med Veterinærlægemidler, 7, Shousse Bankia Str., 1331 Sofia)

27.   Rumænien:

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului nr. 37, sector 6, codul 060603, Bucureşti.«;

c)

I bilag C, punkt 4.2, indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik:

»BULGARIEN

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Бруцелоза по животните«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, Det Nationale Referencelaboratorium for Brucellose, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)«

og mellem Portugal og Slovenien:

»RUMÆNIEN

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti«

d)

I bilag D, kapitel II, litra A, punkt 2, indsættes følgende tekst:

»z)

:

Bulgarien

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, »Проф. д-р Георги Павлов«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

aa)

:

Rumænien

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti«.

2.

31990 L 0426: Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42), som ændret ved:

31990 L 0425: Rådets direktiv 90/425/EØF af 26.6.1990 (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29),

31991 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15.7.1991 (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56),

31992 D 0130: Kommissionens beslutning 92/130/EØF af 13.2.1992 (EFT L 47 af 22.2.1992, s. 26),

31992 L 0036: Rådets direktiv 92/36/EØF af 29.4.1992 (EFT L 157 af 10.6.1992, s. 28),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32001 D 0298: Kommissionens beslutning 2001/298/EF af 30.3.2001 (EFT L 102 af 12.4.2001, s. 63),

32002 D 0160: Kommissionens beslutning 2002/160/EF af 21.2.2002 (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 37),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

32004 L 0068: Rådets direktiv 2004/68/EF af 26.4.2004 (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 320).

I bilag C, fodnote c), tilføjes følgende tekst:

»i Bulgarien

:

»ветеринарен инспектор«;

i Rumænien

:

»medic veterinar autorizat«.«

3.

31990 L 0539: Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6), som ændret ved:

31991 L 0494: Rådets direktiv 91/494/EØF af 26.6.1991 (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 35),

31991 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15.7.1991 (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56),

31992 D 0369: Kommissionens beslutning 92/369/EØF af 24.6.1992 (EFT L 195 af 14.7.1992, s. 25),

31992 L 0065: Rådets direktiv 92/65/EØF af 13.7.1992 (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54),

31993 L 0120: Rådets direktiv 93/120/EØF af 22.12.1993 (EFT L 340 af 31.12.1993, s. 35),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0090: Rådets direktiv 1999/90/EF af 15.11.1999 (EFT L 300 af 23.11.1999, s. 19),

32000 D 0505: Kommissionens beslutning 2000/505/EF af 25.7.2000 (EFT L 201 af 9.8.2000, s. 8),

32001 D 0867: Kommissionens beslutning 2001/867/EF af 3.12.2001 (EFT L 323 af 7.12.2001, s. 29),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I, punkt 1, tilføjes følgende tekst:

»Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, Det Nationale Referencelaboratorium for Newcastle Disease og for Aviær Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumænien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti«.

4.

31991 L 0068: Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (EFT L 46 af 18.8.1990, s. 19), som ændret ved:

31994 D 0164: Kommissionens beslutning 94/164/EF af 18.2.1994 (EFT L 74 af 17.3.1994, s. 42),

11994 N: Akt vedrørende vilkårene for Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31994 D 0953: Kommissionens beslutning 94/953/EF af 20.12.1994 (EFT L 371 af 31.12.1994, s. 14),

32001 D 0298: Kommissionens beslutning 2001/298/EF af 30.3.2001 (EFT L 102 af 12.4.2001, s. 63),

32001 L 0010: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/10/EF af 22.5.2001 (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 41),

32002 D 0261: Kommissionens beslutning 2002/261/EF af 25.3.2002 (EFT L 91 af 6.4.2002, s. 31),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1),

32003 L 0050: Rådets direktiv 2003/50/EF af 11.6.2003 (EUT L 169 af 8.7.2003, s. 51),

32003 D 0708: Kommissionens beslutning 2003/708/EF af 7.10.2003 (EUT L 258 af 10.10.2003, s. 11),

32004 D 0554: Kommissionens beslutning 2004/554/EF af 9.7.2004 (EUT L 248 af 22.7.2004, s. 1),

32005 D 0932: Kommissionens beslutning 2005/932/EF af 21.12.2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 68).

I artikel 2, litra b), i punkt 14, indsættes følgende:

»—

:

Bulgarien

:

област

:

Rumænien

:

judeţ«.

5.

31991 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56), som ændret ved:

31991 L 0628: Rådets direktiv 91/628/EØF af 19.11.1991 (EFT L 340 af 11.12.1991, s. 17),

31992 D 0438: Rådets afgørelse 92/438/EØF af 13.7.1992 (EFT L 243 af 25.8.1992, s. 27),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31994 D 0957: Kommissionens afgørelse 94/957/EF af 28.12.1994 (EF L 371 af 31.12.1994, s. 19),

31994 D 0970: Kommissionens afgørelse 94/970/EF af 28.12.1994 (EFT L 371 af 31.12.1994, s. 41),

31995 D 0157: Kommissionens afgørelse 95/157/EF af 21.4.1995 (EFT L 103 af 6.5.1995, s. 40),

31996 L 0043: Rådets direktiv 96/43/EF af 26.6.1996 (EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

Artikel 17b udgår.

6.

31992 L 0035: Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest (EFT L 157 af 10.6.1992, s. 19), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag IA indsættes følgende tekst:

»Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Африканска чума по конете«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, Det Nationale Referencelaboratorium for Hestepest, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Rumænien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti«.

7.

31992 L 0040: Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag IV indsættes følgende tekst:

»Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, Det Nationale Referencelaboratorium for Newcastle Disease og for Aviær Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumænien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti«.

8.

31992 L 0066: Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag IV indsættes følgende tekst:

»Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория за нюкясълска болест по птиците и инфлуенца А по птиците, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, Det Nationale Referencelaboratorium for Newcastle Disease og for Aviær Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumænien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti«.

9.

31992 L 0119: Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabs-foranstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32002 L 0060: Rådets direktiv 2002/60/EØF af 27.6.2002 (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag II, punkt 5, indsættes følgende tekst:

»Bulgarien

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Шап и везикулозна болест по свинете«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, Det Nationale Referencelaboratorium for Mund- og Klovesyge og Vesikulære Sygdomme hos svin, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumænien

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti«.

10.

31993 L 0053: Rådets direktiv 93/53/EØF af 24. juni 1993 om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse fiskesygdomme (EFT L 175 af 19.7.1993, s. 23), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0027: Rådets direktiv 2000/27/EØF af 2.5.2000 (EFT L 114 af 13.5.2000, s. 28),

32001 D 0288: Kommissionens beslutning 2001/288/EF af 3.4.2001 (EFT L 99 af 10.4.2001, s. 11),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag A indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik:

»Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Болести по рибите и морските мекотели«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, Det Nationale Referencelaboratorium for Sygdomme hos Fisk og Bløddyr

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)«

og mellem Portugal og Slovenien:

»Rumænien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63

sector 5

codul 050557, Bucureşti«.

11.

31995 L 0070: Rådets direktiv 95/70/EF af 22. december 1995 om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse sygdomme hos toskallede bløddyr (EFT L 332 af 30.12.1995, s. 33), som ændret ved:

32001 D 0293: Kommissionens beslutning 2001/293/EF af 30.3.2001 (EFT L 100 af 11.4.2001, s. 30),

32003 D 0083: Kommissionens beslutning 2003/83/EF af 5.2.2003 (EUT L 32 af 7.2.2003, s. 13),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag C tilføjes følgende tekst:

»Bulgarien

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«

Национална референтна лаборатория »Болести по рибите и морските мекотели«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut »Prof. Dr. Georgi Pavlov«

Det Nationale Referencelaboratorium for Sygdomme hos Fisk og Bløddyr

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)

Rumænien

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5,

codul 050557, Bucureşti«.

12.

31996 L 0023: Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10), som ændret ved:

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

32004 R 0882: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29.4.2004 (EUT L 191 af 30.4.2004, s. 1).

I artikel 8, stk. 3, indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:

»Bulgarien og Rumænien skal for første gang inden den 31. marts 2008 meddele Kommissionen resultaterne af planen for undersøgelse for restkoncentrationer og stoffer og af de kontrolaktioner, de har gennemført.«.

13.

31997 L 0078: Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

32004 R 0882: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29.4.2004 (EUT L 191 af 30.4.2004, s. 1).

a)

I artikel 21 udgår stk. 4.

b)

Bilag I erstattes af følgende bilag:

»BILAG I

OMFATTEDE OMRÅDER, JF. ARTIKEL 1

1

Kongeriget Belgiens område.

2.

Republikken Bulgariens område

3.

Den Tjekkiske Republiks område.

4.

Kongeriget Danmarks område, bortset fra Færøerne og Grønland.

5.

Forbundsrepublikken Tysklands område.

6.

Republikken Estlands område.

7.

Den Hellenske Republiks område.

8.

Kongeriget Spaniens område, bortset fra Ceuta og Melilla.

9.

Den Franske Republiks område.

10.

Irlands område.

11.

Den Italienske Republiks område.

12.

Republikken Cyperns område.

13.

Republikken Letlands område.

14.

Republikken Litauens område.

15.

Storhertugdømmet Luxembourgs område.

16.

Republikken Ungarns område.

17.

Republikken Maltas område.

18.

Kongeriget Nederlandenes europæiske område.

19.

Republikken Østrigs område.

20.

Republikken Polens område.

21.

Den Portugisiske Republiks område.

22.

Rumæniens område.

23.

Republikken Sloveniens område.

24.

Den Slovakiske Republiks område.

25.

Republikken Finlands område.

26.

Kongeriget Sveriges område.

27.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands område.«.

14.

32000 L 0075: Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

a)

Overskriften i bilag I, del A, affattes således:

b)

I bilag I, del A, indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik:

»Bulgarien

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«

Национална референтна лаборатория »Син език по преживните«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut

»Prof. Dr. Georgi Pavlov«

Det Nationale Referencelaboratorium for Bluetongue

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)«

og mellem Portugal og Slovenien:

»Rumænien

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti«

15.

32001 L 0089: Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag III, punkt 1, indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik:

»Bulgarien:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт»Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория»Класическа и африканска чума свине«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, Det Nationale Referencelaboratorium for Klassisk Svinepest og Afrikansk Svinepest, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia),«

og mellem Portugal og Slovenien:

»Rumænien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti«.

16.

32002 L 0060: Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag IV indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik:

»Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«

Национална референтна лаборатория »Класическа и африканска чума свине«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut »Prof. Dr. Georgi Pavlov«

Det Nationale Referencelaboratorium for Klassisk Svinepest og Afrikansk Svinepest

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)«

og mellem Portugal og Slovenien:

»Rumænien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti«

17.

32003 L 0085: Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1), som ændret ved:

32005 D 0615: Kommissionens beslutning 2005/615/EF af 16.8.2005 (EUT L 213 af 18.8.2005, s. 14).

I bilag XI, del A, indsættes følgende efter Belgien:

»Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт« Проф. д-р Георги Павлов», Национална референтна лаборатория« Шап и везикулозна болест по свинете»

(Det Nationale Diagnostiske Veterinære Forskningsinstitut« Prof. Dr. Georgi Pavlov», Det Nationale Referencelaboratorium for Mund- og Klovesyge og Vesikulære Sygdomme hos svin)

Bulgarien«

og efter Østrig:

»Rumænien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Rumænien«

18.

32003 L 0099: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Hvert år inden udgangen af maj forelægger de enkelte medlemsstater — og for Bulgariens og Rumæniens vedkommende første gang inden udgangen af maj 2008 — Kommissionen en rapport om tendenser i og kilder til zoonoser, zoonotiske agenser og antimikrobiel resistens, som omfatter de data, der i henhold til artikel 4, 7 og 8 er indsamlet i løbet af det foregående år. Rapporterne og enhver sammenfatning heraf gøres offentligt tilgængelige.«.

II.   PLANTESUNDHEDSLOVGIVNING OM PLANTESUNDHED

31991 L 0414: Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT nr. L 230 af 19.8.1991, s. 1) senest ændret ved:

31993 L 0071: Kommissionens direktiv 93/71/EØF af 27.7.1993 (EFT L 221 af 31.8.1993, s. 27),

31194 L 0037: Kommissionens direktiv 94/37/EF af 22.7.1994 (EFT L 194 af 29.7.1994, s. 65),

31994 L 0043: Rådets direktiv 94/43/EF af 27.7.1994 (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 31),

31994 L 0079: Kommissionens direktiv 94/79/EF af 21.12.1994 (EFT L 354 af 31.12.1994, s. 16),

31995 L 0035: Kommissionens direktiv 95/35/EF af 14.7.1995 (EFT L 172 af 22.7.1995, s. 6),

31995 L 0036: Kommissionens direktiv 95/36/EF af 14.7.1995 (EFT L 172 af 22.7.1995, s. 8),

31996 L 0012: Kommissionens direktiv 96/12/EF af 8.3.1996 (EFT L 65 af 15.3.1996, s. 20),

31996 L 0046: Kommissionens direktiv 96/46/EF af 16 .7.1996 (EFT L 214 af 23.8.1996, s. 18),

31996 L 0068: Kommissionens direktiv 96/68/EF af 21.10.1996 (EFT L 277 af 30.10.1996, s. 25),

31997 L 0057: Rådets direktiv 97/57/EF af 22.9.1997 (EFT L 265 af 27.9.1997, s. 87),

31997 L 0073: Kommissionens direktiv 97/73/EF af 15.12.1997 (EFT L 353 af 24.12.1997, s. 26),

31998 L 0047: Kommissionens direktiv 98/47/EF af 25.6.1998 (EFT L 191 af 7.7.1998, s. 50),

31999 L 0001: Kommissionens direktiv 1999/1/EF af 21.1.1999 (EFT L 21 af 28.1.1999, s. 21),

31999 L 0073: Kommissionens direktiv 1999/73/EF af 19.7.1999 (EFT L 206 af 5.8.1999, s. 16),

31999 L 0080: Kommissionens direktiv 1999/80/EF af 28.7.1999 (EFT L 210 af 10.8.1999, s. 13),

32000 L 0010: Kommissionens direktiv 2000/10/EF af 1.3.2000 (EFT L 57 af 2.3.2000, s. 28),

32000 L 0049: Kommissionens direktiv 2000/49/EF af 26.7.2000 (EFT L 197 af 3.8.2000, s. 32),

32000 L 0050: Kommissionens direktiv 2000/50/EF af 26.7.2000 (EFT L 198 af 4.8.2000, s. 39),

32000 L 0066: Kommissionens direktiv 2000/66/EF af 23.10.2000 (EFT L 276 af 28.10.2000, s. 35),

32000 L 0067: Kommissionens direktiv 2000/67/EF af 23.10.2000 (EFT L 276 af 28.10.2000, s. 38),

32000 L 0068: Kommissionens direktiv 2000/68/EF af 23.10.2000 (EFT L 276 af 28.10.2000, s. 41),

32000 L 0080: Kommissionens direktiv 2000/80/EF af 4.12.2000 (EFT L 309 af 9.12.2000, s. 14),

32001 L 0021: Kommissionens direktiv 2001/21/EF af 5.3.2001 (EFT L 69 af 10.3.2001, s. 7),

32001 L 0028: Kommissionens direktiv 2001/28/EF af 20.4.2001 (EFT L 113 af 24.4.2001, s. 5),

32001 L 0036: Kommissionens direktiv 2001/36/EF af 16.5.2001 (EFT L 164 af 20.6.2001, s. 1),

32001 L 0047: Kommissionens direktiv 2001/47/EF af 25.6.2001 (EFT L 175 af 28.6.2001, s. 21),

32001 L 0049: Kommissionens direktiv 2001/49/EF af 28.6.2001 (EFT L 176 af 29.6.2001, s. 61),

32001 L 0087: Kommissionens direktiv 2001/87/EF af 12.10.2001 (EFT L 276 af 19.10.2001, s. 17),

32001 L 0099: Kommissionens direktiv 2001/99/EF af 20.11.2001 (EFT L 304 af 21.11.2001, s. 14),

32001 L 0103: Kommissionens direktiv 2001/103/EF af 28.11.2001 (EFT L 313 af 30.11.2001, s. 37),

32002 L 0018: Kommissionens direktiv 2002/18/EF af 22.2.2002 (EFT L 55 af 26.2.2002, s. 29),

32002 L 0037: Kommissionens direktiv 2002/37/EF af 3.5.2002 (EFT L 117 af 4.5.2002, s. 10),

32002 L 0048: Kommissionens direktiv 2002/48/EF af 30.5.2002 (EFT L 148 af 6.6.2002, s. 19),

32002 L 0064: Kommissionens direktiv 2002/64/EF af 15.7.2002 (EFT L 189 af 18.7.2002, s. 27),

32002 L 0081: Kommissionens direktiv 2002/81/EF af 10.10.2002 (EFT L 276 af 12.10.2002, s. 28),

32003 D 0565: Kommissionens beslutning 2003/565/EF af 25.7.2003 (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 40),

32003 L 0005: Kommissionens direktiv 2003/5/EF af 10.1.2003 (EUT L 8 af 14.1.2003, s. 7),

32003 L 0023: Kommissionens direktiv 2003/23/EF af 25.3.2003 (EUT L 28.3.2003, s. 39),

32003 L 0031: Kommissionens direktiv 2003/31/EF af 11.4.2003 (EUT L 101 af 23.4.2003, s. 3),

32003 L 0039: Kommissionens direktiv 2003/39/EF af 15.5.2003 (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 30),

32003 L 0068: Kommissionens direktiv 2003/68/EF af 11.7.2003 (EUT L 177 af 16.7.2003, s. 12),

32003 L 0070: Kommissionens direktiv 2003/70/EF af 17.7.2003 (EUT L 184 af 23.7.2003, s. 9),

32003 L 0079: Kommissionens direktiv 2003/79/EF af 13.8.2003 (EUT L 205 af 14.8.2003, s. 16),

32003 L 0081: Kommissionens direktiv 2003/81/EF af 5.9.2003 (EUT L 224 af 6.9.2003, s. 29),

32003 L 0082: Kommissionens direktiv 2003/82/EF af 11.9.2003 (EUT L 228 af 12.9.2003, s. 11),

32003 L 0084: Kommissionens direktiv 2003/84/EF af 25.9.2003 (EUT L 247 af 30.9.2003, s. 20),

32003 L 0112: Kommissionens direktiv 2003/112/EF af 1.12.2003 (EUT L 321 af 6.12.2003, s. 32),

32003 L 0119: Kommissionens direktiv 2003/119/EF af 5.12.2003 (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 41),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1),

32004 L 0020: Kommissionens direktiv 2004/20/EF af 2.3.2004 (EUT L 70 af 9.3.2004, s. 32),

32004 L 0030: Kommissionens direktiv 2004/30/EF af 10.3.2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 50),

32004 L 0058: Kommissionens direktiv 2004/58/EF af 23.4.2004 (EUT L 120 af 24.4.2004, s. 26),

32004 L 0060: Kommissionens direktiv 2004/60/EF af 23.4.2004 (EUT L 120 af 24.4.2004, s. 39),

32004 L 0062: Kommissionens direktiv 2004/62/EF af 26.4.2004 (EUT L 125 af 28.4.2004, s. 38),

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EF af 26.4.2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35),

32004 L 0071: Kommissionens direktiv 2004/71/EF af 28.4.2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 104),

32004 L 0099: Kommissionens direktiv 2004/99/EF af 1.10.2004 (EFT L 309 af 6.10.2004, s. 6),

32005 L 0002: Kommissionens direktiv 2005/2/EF af 19.1.2005 (EFT L 20 af 22.1.2005, s. 15),

32005 L 0003: Kommissionens direktiv 2005/3/EF af 19.1.2005 (EFT L 20 af 22.1.2005, s. 19),

32005 R 0396: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23.2.2005, (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1),

32005 L 0025: Rådets direktiv 2005/25/EF af 14.3.2005 (EUT L 90 af 8.4.2005, s. 1),

32005 L 0034: Kommissionens direktiv 2005/34/EF af 17.5.2005 (EUT L 125 af 18.5.2005, s. 5),

32005 L 0053: Kommissionens direktiv 2005/53/EF af 16.9.2005 (EUT L 241 af 17.9.2005, s. 51),

32005 L 0054: Kommissionens direktiv 2005/54/EF af 19.9.2005 (EUT L 244 af 20.9.2005, s. 21),

32005 L 0057: Kommissionens direktiv 2005/57/EF af 21.9.2005 (EUT L 246 af 22.9.2005, s. 14),

32005 L 0058: Kommissionens direktiv 2005/58/EF af 21.9.2005 (EUT L 246 af 22.9.2005, s. 17),

32005 L 0072: Kommissionens direktiv 2005/72/EF af 21.10.2005 (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 63),

32006 L 0005: Kommissionens direktiv 2006/5/EF af 17.1.2006 (EUT L 12 af 18.1.2006, s. 17),

32006 L 0006: Kommissionens direktiv 2006/6/EF af 17.1.2006 (EUT L 12 af 18.1.2006, s. 21),

32006 L 0010: Kommissionens direktiv 2006/10/EF af 27.1.2006 (EUT L 25 af 28.1.2006, s. 24),

32006 L 0016: Kommissionens direktiv 2006/16/EF af 7.2.2006 (EUT L 36 af 8.2.2006, s. 37),

32006 L 0019: Kommissionens direktiv 2006/19/EF af 14.2.2006 (EUT L 44 af 15.2.2006, s. 15),

32006 L 0039: Kommissionens direktiv 2006/39/EF af 12.4.2006 (EUT L 104 af 13.4.2006, s. 30),

32006 L 0045: Kommissionens direktiv 2006/45/EF af 16.5.2006 (EUT L 130 af 18.5.2006, s. 27).

a)

I bilag IV, punkt 1.1, indsættes følgende i »RSh 1«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Токсичен при контакт с очите.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Toxic în contact cu ochii!«

b)

I bilag IV, punkt 1.1, indsættes følgende i »RSh 2«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Може да причини фотосенсибилизация.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Poate cauza fotosensibilitate!«

c)

I bilag IV, punkt 1.1, indsættes følgende i »RSh 3«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii şi ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături!«

d)

I bilag V, punkt 1, indsættes følgende i »SP 1«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!«

e)

I bilag V, punkt 2.1, indsættes følgende i »SPo 1«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtaţi produsul cu un material uscat şi apoi spălaţi cu multă apă!«

f)

I bilag V, punkt 2.1, indsættes følgende i »SPo 2«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

A se spăla toate echipamentele de protecţie după utilizare!«

g)

I bilag V, punkt 2.1, indsættes følgende i »SPo 3«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

După fumigarea produsului, nu inhalaţi fumul şi părăsiţi imediat zona tratată!«

h)

I bilag V, punkt 2.1, indsættes følgende i »SPo 4«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Опаковката да се отвори на открито и при сухо време.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Ambalajul trebuie deschis în aer liber şi pe vreme uscată!«

i)

I bilag V, punkt 2.1, indsættes følgende i »SPo 5«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra!«

j)

I bilag V, punkt 2.2, indsættes følgende i »SPe 1«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата)

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Pentru protecţia apei freatice/organismelor din sol, nu aplicaţi acest produs sau alt produs care conţine (identificaţi substanţa activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de timp sau frecvenţa tratamentelor)!«

k)

I bilag V, punkt 2.2, indsættes følgende i »SPe 2«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на подпочвените води/водните организми.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Pentru protecţia apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicaţi pe sol (să se specifice tipul de sol sau situaţia în cauză)!«

l)

I bilag V, punkt 2.2, indsættes følgende i »SPe 3«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă/artropodelor/insectelor ne-ţintă respectaţi o zonă tampon netratată de (să se specifice distanţa) până la terenul necultivat/apa de suprafaţă!«

m)

I bilag V, punkt 2.2, indsættes følgende i »SPe 4«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă nu aplicaţi pe suprafeţe impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situaţii în care există risc mare de scurgere!«

n)

I bilag V, punkt 2.2, indsættes følgende i »SPe 5«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la sfârşitul rândurilor!«

o)

I bilag V, punkt 2.2, indsættes følgende i »SPe 6«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtaţi urmele de produs!«

p)

I bilag V, punkt 2.2, indsættes følgende i »SPe 7«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor!«

q)

I bilag V, punkt 2.2, indsættes følgende i »SPe 8«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок)

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!/Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării şi (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicaţi produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distrugeţi buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicaţi înainte de (să se specifice perioada de timp)!«

r)

I bilag V, punkt 2.3, indsættes følgende i »SPa 1«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Pentru a evita apariţia rezistenţei nu aplicaţi acest produs sau orice alt produs conţinând (să se specifice substanţa activă sau clasa de substanţe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau perioada de timp)!«

s)

I bilag V, punkt 2.4, indsættes følgende i »SPr 1«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други животни. Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Momeala trebuie depozitată în condiţii de securitate astfel încât să se micşoreze riscul de a fi consumată de către alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare!«

t)

I bilag V, punkt 2.4, indsættes følgende i »SPr 2«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menţiona riscul de otrăvire (principal şi secundar) cu anticoagulant şi antitodul specific!«

u)

I bilag V, punkt 2.4, indsættes følgende i »SPr 3«-listen inden standardformuleringen på spansk:

»BG

:

Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.«

og efter standardformuleringen på portugisisk:

»RO

:

Rozătoarele moarte trebuie să fie îndepărate din zona tratată în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi!«


Top