EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0923

2006/923/EF: Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om EF-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) (meddelt under nummer K(2006) 6433)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 42–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 811–816 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/923/oj

14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om EF-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden)

(meddelt under nummer K(2006) 6433)

(Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(2006/923/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 23, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2000/29/EF kan der ydes EF-tilskud til medlemsstaterne til dækning af direkte udgifter til nødvendige foranstaltninger, som er truffet eller planlægges truffet for at bekæmpe skadegørere, der er indslæbt fra tredjelande eller fra andre områder i Fællesskabet, med henblik på at udrydde dem eller, hvis dette ikke er muligt, at holde dem under kontrol.

(2)

Der er i forvejen, nemlig ved Kommissionens beslutning 2001/811/EF (2), 2002/889/EF (3), 2003/787/EF (4) og 2004/772/EF (5), ydet EF-tilskud til Portugals udgifter til foranstaltninger til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for årene 1999-2003 — den maksimale tilskudsperiode. Portugal gennemførte fra 2003 en »udryddelsesplan på mellemlang sigt« med henblik på at bekæmpe spredningen af fyrretræsnematoden og udrydde den.

(3)

I henhold til artikel 23, stk. 6, i direktiv 2000/29/EF kan der imidlertid tages yderligere skridt, hvis de er nødvendige for at bekæmpe fyrretræsnematoden.

(4)

I april 2006 forelagde Portugal Den Stående Komité for Plantesundhed (herefter benævnt »komitéen«) en oversigt over resultaterne af de undersøgelser og bekæmpelsesforanstaltninger, der var gennemført fra 1. november 2005 til 1. april 2006 i det afgrænsede fyrretræsnematodeområde i Portugal. Resultaterne viste, at det område, hvor fyrretræsnematoden forekommer, er blevet betydeligt større trods de foranstaltninger, der er gennemført i de foregående år.

(5)

Kommissionen og komitéen konkluderede, at Portugal var nødt til at revidere udryddelsesplanen på mellemlang sigt, og at der var behov for hasteforanstaltninger, herunder en intensiveret undersøgelsesindsats og en omdefinering af det afgrænsede område.

(6)

I maj 2006 forelagde Portugal komitéen en handlingsplan med planlagte foranstaltninger til bekæmpelse af yderligere spredning af fyrretræsnematoden (6). Disse foranstaltninger omfattede en opdateret definition af det afgrænsede område, oprykning med rode af alle træer i forfald i det pågældende område, fortsat løbende overvågning samt etablering af et stødpudeområde, der er frit for alle værtstræer for fyrretræsnematodens vektor, dvs. et spærrebælte af ryddet land, som skulle sætte en stopper for spredningen af fyrretræsnematoden til andre medlemsstater og derved spare disse for enorme tab i ødelagt fyrreskov og potentielle handelsrestriktioner fra tredjelandes side. Først og fremmest fastlægges det, i hvilke dele af området spærrebæltet vil ligge. Komitéen godkendte den endelige udgave af handlingsplanen i juli 2006.

(7)

I juli 2006 iværksatte Portugal et program med yderligere skridt over for fyrretræsnematoden og fremlagde et budgetoverslag for samme program med henblik på at få tildelt EF-tilskud. De dele af Portugal, som foranstaltningerne skal gennemføres i, og som udgør det geografiske område, der skal være omfattet af EF-tilskud, er fastlagt i ovennævnte handlingsplan.

(8)

Kommissionen har på grundlag af det af Portugal forelagte program kunnet foretage en præcis og tilbundsgående analyse af situationen og konkludere, at de i artikel 23, stk. 6, i direktiv 2000/29/EF fastsatte betingelser for ydelse af EF-tilskud er opfyldt. EF-tilskuddet bør ydes til dækning af udgifter under føromtalte program, der sikrer resten af Fællesskabet en bedre plantesundhedsbeskyttelse mod yderligere spredning af fyrretræsnematoden fra det afgrænsede område. Tilskuddet bør således ydes til alle foranstaltninger, der direkte vedrører etableringen af et spærrebælte som et område frit for værter for fyrretræsnematodens vektor.

(9)

EF-tilskuddet kan som hovedregel højst dække 50 % af de støtteberettigede udgifter. Såfremt yderligere skridt primært tager sigte på at beskytte andre områder i Fællesskabet end den pågældende medlemsstats område, kan tilskuddet dog være større. På baggrund af, hvor alvorlig forekomsten af fyrretræsnematoden er for nåletræer og nåletræ, hvor hurtigt sygdommen spredes, og hvor tæt en af de andre medlemsstater ligger på den angrebne zone, og i lyset af de potentielle følger for europæisk skovbrug og den internationale handel med træ er denne betingelse opfyldt for så vidt angår de foranstaltninger vedrørende etablering af et spærrebælte, der er indeholdt i Portugals handlingsplan. Der bør af samme grund ydes et EF-tilskud på 75 %.

(10)

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (7) finansieres plantesundhedsforanstaltninger af Den Europæiske Garantifond for Landbruget. Finansiel kontrol af foranstaltningerne sker efter artikel 9, 36 og 37 i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(11)

Foranstaltningerne vedrørende etablering af et spærrebælte som et område frit for værter for fyrretræsnematodens vektor bør gennemføres i overensstemmelse med gældende fællesskabslovgivning på miljøområdet.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Princip

Der ydes EF-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til yderligere skridt, jf. artikel 23, stk. 6, i direktiv 2000/29/EF, til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden), som fastlagt i bilag I og gennemført inden for rammerne af den af Portugal forelagte handlingsplan.

Artikel 2

EF-tilskuddets størrelse og støtteberettigede foranstaltninger

Det i artikel 1 omhandlede EF-tilskud er på højst 8 417 848,95 EUR i alt.

De støtteberettigede udgifter og de maksimale EF-tilskud er fastsat i bilag I.

Artikel 3

Forskud

Der udbetales et forskud på 2 000 000 EUR senest 30 dage efter datoen for vedtagelse af denne beslutning.

Artikel 4

Udbetaling af saldoen af EF-tilskuddet

Udbetalingen af den resterende del af EF-tilskuddet som fastsat i bilag I er betinget af, at:

a)

det på grundlag af tekniske situationsrapporter, som Portugal skal forelægge for Kommissionen den 15. januar 2007 og den 15. april 2007, og kontrolbesøg gennemført af Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor kan konkluderes, at Portugal senest den 31. marts 2007 har gennemført foranstaltningerne i bilag I på tilfredsstillende vis med henblik på opfyldelse af de i artikel 1 omhandlede mål, og

b)

Portugal senest den 31. august 2007 forelægger Kommissionen en officiel betalingsanmodning sammen med et finansielt regnskab og en endelig teknisk rapport, jf. artikel 5.

Artikel 5

Bilag

Portugal fremlægger dokumentation for de gennemførte foranstaltninger og de afholdte udgifter i form af

a)

en endelig teknisk rapport, hvoraf det fremgår, at alle foranstaltningerne i bilag I er gennemført, samt hvornår de enkelte foranstaltninger er afsluttet

b)

et finansielt regnskab, fremlagt i det i bilag II angivne format, der viser udgifterne til de forskellige foranstaltninger, som der anmodes om EF-tilskud til, sammen med de relevante bilag, såsom fakturaer og kvitteringer.

Artikel 6

Udelukkelse af overkompensation

Portugals afholdelse af udgifter til foranstaltningerne i bilag I må ikke medføre overkompensation til træernes ejere. Kompensationen baseres på den pris, ejeren ville have kunnet få for træet umiddelbart inden iværksættelsen af foranstaltningerne i spærrebæltet.

Artikel 7

Nedsættelse af EF-tilskuddet

1.   Kan det dokumenteres, at foranstaltningerne i bilag I ikke er gennemført korrekt senest den 31. marts 2007, nedsættes EF-tilskuddet til den del af de støtteberettigede udgifter, der er berørt af den forsinkede gennemførelse, som angivet i nedenstående skema.

Antal dages forsinkelse regnet fra den 1. april 2007

EF-tilskudssats

1-15

60 %

16-30

50 %

31-60

25 %

61 eller derover

0 %

2.   Er betalingsanmodningen og de ledsagende rapporter, jf. artikel 4, litra b), ikke indgivet senest den 31. august 2007, medfører dette uanset stk. 1, at EF-tilskuddet nedsættes med 25 % pr. kalendermåneds forsinkelse.

Artikel 8

Overensstemmelse med andre fællesskabspolitikker

Portugal sikrer, at de i artikel 1 omhandlede yderligere skridt gennemføres i overensstemmelse med gældende fællesskabslovgivning på miljøområdet.

Artikel 9

Adressat

Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).

(2)  EFT L 306 af 23.11.2001, s. 25.

(3)  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 16.

(4)  EUT L 293 af 11.11.2003, s. 13.

(5)  EUT L 341 af 17.11.2004, s. 27.

(6)  Disse foranstaltninger er fastlagt af Portugal ved dekret nr. 103/2006 af 6. februar 2006, som ændret ved dekret nr. 815/2006 af 16. august 2006.

(7)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).


BILAG I

EF-tilskud for 2006 og 2007 til de enkelte foranstaltninger under det af Portugal forelagte program til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden)

(EUR)

Sted

Foranstaltning

Støtteberettigede udgifter

Maksimalt EF-tilskud

(med en finansieringssats på 75 %)

Spærrebælt (1)

Undersøgelser for fyrretræsnematoden i spærrebæltet

156 000

117 000

Fældning og transport af alle værtstræer for fyrretræsnematodens vektor

4 666 666

3 499 999,5

Afgrening, afkvistning og afbarkning af alle værtstræer for fyrretræsnematodens vektor

300 000

225 000

Bortskaffelse af afgrenings-, afkvistnings- og afbarkningsaffald

700 000

525 000

Kompensation for træets værdi (2)

4 666 666

3 499 999,5

Redesign af it-systemet for spærrebæltet

200 000

150 000

Subtotal

 

10 689 332

8 016 999

Subtotal

Koordinering (3)

534 466,6

400 849,95

I alt

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Maksimalt EF-tilskud i alt

8 417 848,95


(1)  3 km bred zone langs det afgrænsede områdes yderste grænse som fastlagt ved Kommissionens beslutning 2006/133/EF (EUT L 52 af 23.2.2006, s. 34).

(2)  Kompensation, der ydes til jordejeren for værdien af dennes træ, fordi de fældede træer er sunde og overtages af de virksomheder, der fælder dem.

(3)  Fast beløb (5 %) til koordineringsaktiviteter.


BILAG II

UDGIFTSOPGØRELSE

PORTUGALS PROGRAM FOR BEKÆMPELSE AF FYRRETRÆSNEMATODEN 2006-2007

AFGRÆNSET OMRÅDE — SPÆRREBÆLTE

Foranstaltning 1: Undersøgelser i spærrebæltet

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 2: Fældning og transport af træer

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 3: Afgrening, afkvistning og afbarkning af træer

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 4: Bortskaffelse af afgrenings-, afkvistnings- og afbarkningsaffald

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 5: Kompensation for træets værdi

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 6: Redesign af it-systemet

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

Subtotal

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

I alt

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Foranstaltning 7: Koordinering

Faktiske udgifter, som er betalt

Kort udgiftsbeskrivelse

Støtteberettiget udgift ekskl. moms

EF-tilskud

Referencenumre på bilagene

Enhed

Pris pr. enhed

Antal

Beløb ekskl. moms

Bemærkninger

I alt

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Top