EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1832

Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2006 af 13. december 2006 om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 354, 14.12.2006, p. 8–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 775–791 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 134 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 134 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 218 - 228

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 06/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1832/oj

14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1832/2006

af 13. december 2006

om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 41 og artikel 21 sammenholdt med bilag V, afdeling 3, del a), punkt 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De regler for produktion og handel med sukker, som ved akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse er indføjet i Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), bør anvendes fra den 1. januar 2007, på betingelse af at tiltrædelsesakten træder i kraft på denne dato. For produktionsåret 2006/07 produceres imidlertid alt roesukker i Bulgarien og Rumænien efter nationale ordninger. Der må derfor indføres foranstaltninger ved overgangen fra de produktions- og handelsordninger, der gælder i Bulgarien og Rumænien, til de ordninger, der gælder ifølge forordning (EF) nr. 318/2006. Derfor bør de bestemmelser om minimumspriser på roesukker, brancheaftaler og kvotetildeling, jf. artikel 5, 6 og 7 i forordning (EF) nr. 318/2006, ikke gælde for Bulgarien og Rumænien i produktionsåret 2006/07.

(2)

Artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2) fastsætter fristen for indsendelse af ansøgninger om omstruktureringsstøtte til 31. juli 2006, for så vidt angår produktionsåret 2006/07. Det har således ikke været muligt for virksomheder i Bulgarien og Rumænien at indsende ansøgninger om omstruktureringsstøtte for dette produktionsår. Disse virksomheder bør derfor ikke skulle betale den omstruktureringsafgift, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 320/2006, for så vidt angår produktionsåret 2006/07.

(3)

Produktionen af isoglucose er stabil og svarer til efterspørgslen. Det er nødvendigt at fastsætte passende isoglucosekvoter for Bulgarien og Rumænien for perioden fra den 1. januar til den 30. september 2007 for at bevare balancen mellem produktion og forbrug i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 1. januar 2007. Disse overgangskvoter for isoglucose bør fastsættes på et tidsproportionalt grundlag.

(4)

For at tillade virksomheder, der er hjemmehørende i Bulgarien og Rumænien at deltage i den omstruktureringsordning, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 320/2006, på samme vilkår som dem, der gælder for virksomheder hjemmehørende i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006, er det nødvendigt at foretage visse justeringer for produktionsåret 2007/08, navnlig hvad angår den kronologiske rækkefølge som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 968/2006 af 27. juni 2006 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Det Europæiske Fællesskab (3).

(5)

Ifølge tiltrædelsesakten er behovet for råsukker til raffinering pr. produktionsår fastsat til 198 748 tons for Bulgarien og 329 636 tons for Rumænien. Imidlertid bør det traditionelle forsyningsbehov for henholdsvis Bulgarien og Rumænien nedsættes på et tidsproportionalt grundlag, da Bulgarien og Rumænien kun deltager i produktionsåret 2006/07 i perioden fra den 1. januar 2007 til den 30. september 2007.

(6)

Heltidsraffinaderierne i Bulgarien og Rumænien er i høj grad afhængige af import af rårørsukker fra traditionelle leverandører i visse tredjelande. Kommissionen har derfor foreslået Rådet, at der åbnes toldkontingenter for import af sukker fra et hvilket som helst tredjeland for produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 (4). For at undgå afbrydelser i forsyningen af råsukker til raffinaderierne i disse medlemsstater på tiltrædelsestidspunktet anses det imidlertid for nødvendigt at indføre overgangsforanstaltninger med henblik på at åbne sådanne toldkontingenter den 1. januar 2007.

(7)

De overgangstoldkontingenter, der åbnes for Bulgarien og Rumænien ved denne forordning, bør kun gælde, indtil Rådet har vedtaget permanente foranstaltninger.

(8)

Importlicenser, der udstedes i henhold til de toldkontingenter, der åbnes ved denne forordning, bør forbeholdes godkendte heltidsraffinaderier i Bulgarien og Rumænien.

(9)

Den importtold, der pålægges import i henhold til de toldkontingenter, der åbnes ved denne forordning, bør fastlægges på et niveau, der sikrer fair konkurrence på Fællesskabets sukkermarked uden at umuliggøre import til Bulgarien og Rumænien. I betragtning af, at der kan importeres sukker under disse toldkontingenter fra et hvilket som helst tredjeland, er det derfor passende at fastsætte importtolden til 98 EUR pr. ton, hvilket svarer til den told, der gælder for CXL-indrømmelsessukker i henhold til artikel 24 i Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (5).

(10)

Der er betydelig risiko for, at sukkermarkederne bliver ødelagt af produkter, der i spekulationsøjemed indføres til Bulgarien og Rumænien før deres tiltrædelse til EU. Der bør derfor træffes foranstaltninger for at lette overgangen og undgå sådanne bevægelser i spekulationsøjemed og andre markedsforstyrrende tiltag. Der er allerede truffet lignende forholdsregler ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1683/2006 af 14. november 2006 om overgangsforanstaltninger for samhandelen med landbrugsprodukter som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (6). Det er nødvendigt at vedtage særregler som følge af de særlige forhold, der gælder i sukkersektoren.

(11)

Der bør træffes foranstaltninger for at forhindre, at erhvervsdrivende omgår kravet om afgifter på visse sukkerprodukter i fri omsætning ved at henføre produkter, der allerede er overgået til fri omsætning i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006 eller i Bulgarien eller Rumænien før tiltrædelsen under en suspensionsordning, til enten midlertidig oplagring eller en af de ordninger eller procedurer, som er omhandlet i artikel 4, nr. 15), litra b), og nr. 16), litra b) til g), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (7).

(12)

Desuden bør den del af lagrene af sukker og isoglucose, der overskrider de normale overførselslagre, i overensstemmelse med tiltrædelsesakten fjernes fra markedet for Bulgariens og Rumæniens regning. Sådanne overskudsmængder bør bestemmes af Kommissionen på grundlag af udviklingen i handelen, produktionen og forbruget i Bulgarien og Rumænien i perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2006. I denne forbindelse bør foruden sukker og isoglucose også andre produkter med et betydeligt tilsat sukkerækvivalentindhold tages i betragtning, da de ligeledes kan blive mål for spekulation. Hvis den fastslåede overskudsmængde af sukker og isoglucose ikke fjernes fra fællesskabsmarkedet senest den 30. april 2008, bør Bulgarien og Rumænien gøres finansielt ansvarlige for den pågældende mængde.

(13)

Det beløb, der opkræves fra Bulgarien eller Rumænien og overføres til Fællesskabets budget, hvis overskudslagrene ikke fjernes, bør beregnes på grundlag af den højeste positive forskel mellem referenceprisen på hvidt sukker, fastsat til 631,9 EUR pr. ton ved artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 318/2006, og verdensmarkedsprisen på hvidt sukker i perioden fra den 1. januar 2007 til den 30. april 2008. I forbindelse med denne beregning bør det månedlige gennemsnit af noteringerne på futures-markedet for »London No. 5 White Sugar« for den nærmeste termin, dvs. den nærmeste leveringsmåned, hvor handel med hvidt sukker er mulig, anses som verdensmarkedsprisen.

(14)

Det er både i EU's og Bulgariens og Rumæniens interesse at hindre akkumuleringen af overskudslagre og under alle omstændigheder at kunne identificere de virksomheder eller personer, der er involveret i spekulativ handel af større omfang. Derfor bør Bulgarien og Rumænien pr. 1. januar 2007 have indført et system, der sætter dem i stand til at påvise de ansvarlige. Dette system bør gøre det muligt for Bulgarien og Rumænien at identificere de erhvervsdrivende, der har bidraget til overskudsmængderne som omhandlet i betragtning 12, med henblik på så vidt muligt at inddrive de beløb, der skal overføres til Fællesskabets budget. Bulgarien og Rumænien bør ved hjælp af dette system tvinge de pågældende erhvervsdrivende til at fjerne den overskudsmængde, der er fastslået for dem hver især, fra fællesskabsmarkedet. Hvis en erhvervsdrivende ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at en given overskudsmængde er fjernet fra markedet, bør vedkommende forpligtes til at betale 500 EUR pr. ton (udtrykt i hvidt sukker) for den pågældende mængde. Dette beløb svarer til den afgift, der er fastsat i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (8). Både erhvervsdrivende og husholdninger kan bidrage til overskudsmængder som omhandlet i betragtning 12, om end det er mest sandsynligt, at skylden ligger hos de erhvervsdrivende. Det er dog ikke gennemførligt at kræve, at husholdninger bidrager til betalingen af det nævnte beløb.

(15)

Med henblik på bestemmelsen af overskudslagrene og fjernelsen af påviste overskudslagre bør Bulgarien og Rumænien forelægge Kommissionen de seneste statistikker over handel, produktion og forbrug af de pågældende produkter, ligesom de bør fremsende bevis for, at de påviste overskudslagre er fjernet fra markedet inden den fastsatte frist.

(16)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

OVERGANGSFORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE

AFDELING 1

Anvendelse af den fælles markedsordning for sukker og den midlertidige omstruktureringsordning

Artikel 1

Anvendelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 318/2006 og (EF) nr. 320/2006

1.   Artikel 5, 6 og 7 i forordning (EF) nr. 318/2006 og artikel 11 i forordning (EF) nr. 320/2006 gælder ikke for Bulgarien og Rumænien for produktionsåret 2006/07.

Dog anvendes artikel 7 på tildelingen i 2007 af de nationale kvoter, der skal gælde fra og med produktionsåret 2007/08, og på isoglucosekvoterne, jf. stk. 2.

2.   For perioden fra den 1. januar 2007 til den 30. september 2007 fastsættes de nationale isoglucosekvoter for Bulgarien og Rumænien med henblik på anvendelsen af artikel 9 i forordning (EF) nr. 318/2006 således:

 

National kvote i tons tørstof

Bulgarien

50 331

Rumænien

8 960

3.   For perioden fra den 1. januar 2007 til den 30. september 2007 fastsættes det traditionelle forsyningsbehov for henholdsvis Bulgarien og Rumænien med henblik på anvendelsen af artikel 29 i forordning (EF) nr. 318/2006 således:

 

Traditionelt forsyningsbehov i tons hvidt sukker

Bulgarien

149 061

Rumænien

247 227

Artikel 2

Den midlertidige omstruktureringsordning

1.   Dette stykke finder kun anvendelse, hvis der indgives ansøgninger om omstruktureringsstøtte i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 968/2006 for produktionsåret 2007/08 før den 1. januar 2007 i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006. Datoen for den første sådanne ansøgning benævnes »referencedatoen.«

Hvor ansøgninger om omstruktureringsstøtte i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 968/2006 for produktionsåret 2007/08 indgives i Bulgarien eller Rumænien den 1. januar 2007 eller senere, medregnes tidsrummet mellem referencedatoen og den 1. januar 2007 ikke for disse ansøgninger ved fastlæggelsen af den kronologiske rækkefølge som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 968/2006.

2.   Hvad angår konsultationer inden for rammerne af de gældende brancheaftaler, jf. artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 320/2006, kan Bulgarien og Rumænien for produktionsåret 2007/08 tage hensyn til sådanne konsultationer, der har fundet sted, før nærværende forordning er trådt i kraft, også selv om de ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 968/2006.

AFDELING 2

Åbning af toldkontingenter for råsukker til raffinering

Artikel 3

Åbning af toldkontingenter for import af rårørsukker til raffinering

1.   For produktionsåret 2006/07 åbnes der toldkontingenter for import fra et hvilket som helst tredjeland af i alt 396 288 tons rårørsukker til raffinering henhørende under KN-kode 1701 11 10, udtrykt i hvidt sukker, til en told på 98 EUR pr. ton.

Mængden, der kan importeres, fordeles således:

 

Bulgarien: 149 061 tons

 

Rumænien: 247 227 tons.

2.   Mængder, der importeres i overensstemmelse med denne forordning, skal være forsynet med det løbenummer, der er anført i bilag I.

Artikel 4

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006

Reglerne for importlicenser og traditionelle forsyningsbehov i forordning (EF) nr. 950/2006 gælder for import af sukker i henhold til de toldkontingenter, der åbnes ved nærværende forordning, medmindre andet følger af artikel 5.

Artikel 5

Importlicenser

1.   Ansøgninger om importlicenser vedrørende de mængder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, forelægges myndighederne i henholdsvis Bulgarien og Rumænien.

2.   Ansøgninger om importlicenser kan kun indgives af heltidsraffinaderier, der er hjemmehørende i Bulgarien eller Rumænien, og som er godkendt i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 318/2006.

3.   Importlicensansøgningen og importlicensen skal indeholde følgende angivelser:

a)

i rubrik 17 og 18: mængden af råsukker, udtrykt i hvidt sukker; denne mængde må ikke overstige den mængde, der er anført i artikel 3, stk. 1, for henholdsvis Bulgarien og Rumænien

b)

i rubrik 20: mindst én af de angivelser, der er anført i del A i bilag II

c)

i rubrik 24 (for licenser): mindst én af de angivelser, der er anført i del B i bilag II.

4.   Importlicenser, der udstedes i henhold til denne forordning, er kun gyldige for import til den medlemsstat, hvor de er udstedt. De er gyldige indtil udgangen af produktionsåret 2006/07.

Artikel 6

Gyldighedsperiodens udløb

De toldkontingenter, der åbnes ved denne forordning, gælder, indtil der træder en rådsforordning i kraft om åbning af toldkontingenter for import til Bulgarien og Rumænien af rårørsukker til raffinering for perioden efter den 1. januar 2007.

KAPITEL II

OVERGANGSFORANSTALTNINGER TIL HINDRING AF SPEKULATION OG MARKEDSFORSTYRRELSER

Artikel 7

Definitioner

I dette kapitel forstås følgende ved:

a)

»sukker«:

i)

rør- og roesukker i fast form under KN-kode 1701

ii)

sukkersirup under KN-kode 1702 60 95 og 1702 90 99

iii)

inulinsirup under KN-kode 1702 60 80 og 1702 90 80

b)

»isoglucose«: produkter under KN-kode 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 og 2106 90 30

c)

»forarbejdede produkter«: produkter med tilsat sukker-/sukkerækvivalentindhold på over 10 %, som en følge af forarbejdning af landbrugsprodukter

d)

»fruktose«: kemisk ren fruktose under KN-kode 1702 50 00.

AFDELING 1

Produkter, der på tiltrædelsesdatoen er undergivet særlige toldordninger og -procedurer

Artikel 8

Suspensionsordning

1.   Som undtagelse fra afdeling 4 i bilag V til tiltrædelsesakten og fra artikel 20 og 214 i forordning (EØF) nr. 2913/92 opkræves der i de tilfælde, hvor der opstår toldskyld ved import, den importafgift i overensstemmelse med bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (9), der gælder på datoen for toldskyldens opståen, samt eventuelt andre afgifter, for produkter under KN-kode 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 og 2202, undtagen produkter opført i artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1683/2006, der før den 1. januar 2007 er i fri omsætning i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006 eller i Bulgarien eller Rumænien, og som pr. 1. januar 2007 i det udvidede EF er i midlertidig oplagring eller undergivet en af de toldordninger eller -procedurer, som er omhandlet i artikel 4, nr. 15), litra b), og nr. 16), litra b) til g), i forordning (EØF) nr. 2913/92, eller som er under transport efter at have været underkastet eksportformaliteter inden for det udvidede EF.

Første afsnit gælder ikke for produkter, der udføres fra Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006, hvis importøren godtgør, at der ikke er ansøgt om eksportrestitution for produkterne i eksportlandet. På anmodning af importøren anmoder eksportøren myndighederne om en påtegning af eksportangivelsen af, at der ikke er ansøgt om eksportrestitution for produkterne i eksportlandet.

2.   Som undtagelse fra afdeling 4 i bilag V til tiltrædelsesakten og fra artikel 20 og 214 i forordning (EØF) nr. 2913/92 opkræves der i de tilfælde, hvor der opstår toldskyld ved import, den importafgift i overensstemmelse med bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, der gælder på datoen for toldskyldens opståen, samt eventuelt andre afgifter, for produkter under KN-kode 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 og 2202, undtagen produkter opført i artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1683/2006, der stammer fra tredjelande og er genstand for aktiv forædling som omhandlet i artikel 4, nr. 16), litra d), i forordning (EØF) nr. 2913/92 eller midlertidig indførsel, som omhandlet i artikel 4, nr. 16), litra f), i nævnte forordning, i Bulgarien og Rumænien pr. 1. januar 2007.

AFDELING 2

Overskudsmængder

Artikel 9

Bestemmelse af overskudsmængder

1.   Kommissionen fastslår senest den 31. juli 2007 for henholdsvis Bulgarien og Rumænien efter proceduren i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006, hvor stor en mængde

a)

sukker i uforarbejdet stand eller sukker i forarbejdede produkter (udtrykt i hvidt sukker)

b)

isoglucose (tørstof)

c)

fruktose

der er oplagret ud over den mængde, der betragtes som et normalt overførselslager pr. 1. januar 2007, og skal fjernes fra markedet på Bulgariens og Rumæniens regning.

2.   Der tages ved bestemmelsen af overskudsmængderne, jf. stk. 1, især hensyn til udviklingen fra 1. januar til 31. december 2006, set i forhold til de foregående tre år regnet fra 1. januar 2003 til 31. december 2005, for så vidt angår:

a)

importerede og eksporterede mængder sukker i uforarbejdet stand eller sukker i forarbejdede produkter, isoglucose og fruktose

b)

produktion, forbrug og lagre af sukker og isoglucose

c)

de omstændigheder, hvorunder lagrene blev opbygget.

Artikel 10

Identificering af overskudsmængder hos de erhvervsdrivende

1.   Bulgarien og Rumænien indfører pr. 1. januar 2007 et system til identificering af indkøbte eller producerede overskudsmængder af uforarbejdet sukker eller sukker i forarbejdede produkter, isoglucose eller fruktose hos de erhvervsdrivende. Systemet skal bl.a. bygge på sporing af import, afgiftskontrol, undersøgelser baseret på de erhvervsdrivendes regnskaber og på fysiske lagre, samt omfatte foranstaltninger som f.eks. risikogaranti og importlicenser.

Identifikationssystemet skal baseres på en risikovurdering, hvor der især tages hensyn til følgende kriterier:

a)

karakteren af de pågældende erhvervsdrivendes aktiviteter

b)

oplagringsfaciliteternes kapacitet

c)

aktivitetsniveauet.

2.   Bulgarien og Rumænien skal ved hjælp af identifikationssystemet, jf. stk. 1, tvinge de erhvervsdrivende til for egen regning at fjerne en mængde sukker eller isoglucose fra markedet svarende til den overskudsmængde, der er fastslået for dem hver især.

Artikel 11

Fjernelse af overskudsmængder

1.   Bulgarien og Rumænien sikrer hver især, at der senest den 30. april 2008 uden Fællesskabets intervention fjernes en mængde sukker eller isoglucose fra markedet, der svarer til overskudsmængden, jf. artikel 9, stk. 1.

2.   De overskudsmængder, der er fastslået i henhold til artikel 9, fjernes uden støtte fra Fællesskabet ved hjælp af følgende metoder:

a)

ved eksport fra Fællesskabet, gennemført af de berørte erhvervsdrivende uden national støtte

b)

ved brug som brændsel

c)

ved denaturering uden foderstøtte, jf. afsnit III og IV i Kommissionens forordning (EØF) nr. 100/72 (10).

3.   Hvis de samlede mængder, der i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, er fastslået af Kommissionen for Bulgarien henholdsvis Rumænien, er større end de samlede mængder, der er fastslået i henhold til artikel 10, forpligtes Bulgarien henholdsvis Rumænien til at betale et beløb svarende til forskellen mellem disse to tal (udtrykt i hvidt sukker eller tørstof), multipliceret med den højeste positive forskel mellem 631,9 EUR pr. ton og den gennemsnitlige månedlige notering for hvidt sukker på futures-markedet for »London No. 5 White Sugar« for den nærmeste termin i perioden fra 1. januar 2007 til 30. april 2008. Dette beløb overføres til Fællesskabets budget senest den 31. december 2008.

Artikel 12

Bevis for, at de erhvervsdrivende har fjernet overskudsmængden fra markedet

1.   De berørte erhvervsdrivende skal senest den 31. juli 2008 på en for Bulgarien henholdsvis Rumænien tilfredsstillende måde godtgøre, at de i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, og for egen regning har fjernet den overskudsmængde af sukker og isoglucose, der i henhold til artikel 10 er fastslået for dem hver især.

2.   Når sukker eller isoglucose fjernes fra fællesskabsmarkedet ifølge artikel 11, stk. 2, litra a), skal de pågældende erhvervsdrivende fremlægge bevis i form af:

a)

eksportlicenser udstedt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (11) og (EF) nr. 951/2006 (12)

b)

de relevante dokumenter, der omhandles i artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 1291/2000, og som er nødvendige for garantien.

Ansøgningen om den eksportlicens, der er nævnt i foregående afsnit, skal indeholde følgende oplysning i rubrik 20:

»til eksport, jf. artikel 11, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1832/2006.«

Eksportlicensen skal indeholde følgende oplysning i rubrik 22:

»eksporteres uden restitution … (den mængde, som denne licens gælder for) kg«

Eksportlicensen er gyldig fra udstedelsesdatoen indtil den 30. april 2008.

3.   Fremlægges der ikke bevis for, at overskudsmængden er fjernet fra markedet, jf. stk. 1 og 2, pålægger Bulgarien henholdsvis Rumænien den pågældende erhvervsdrivende at betale et beløb svarende til den overskudsmængde, der i henhold til artikel 10 er fastslået for vedkommende, multipliceret med 500 EUR pr. ton (udtrykt i hvidt sukker eller tørstof). Dette beløb overføres til Bulgariens henholdsvis Rumæniens statsbudget.

Artikel 13

Bevis for, at de nye medlemsstater har fjernet overskudsmængden fra markedet

1.   Bulgarien og Rumænien skal senest den 31. august 2008 over for Kommissionen bevise, at den overskudsmængde, der omhandles i artikel 9, stk. 1, er blevet fjernet fra fællesskabsmarkedet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, og skal for hver metode angive den fjernede mængde.

2.   Fremlægges der ikke bevis for fjernelsen fra markedet, jf. stk. 1, for en del af eller hele overskudsmængden, pålægges det Bulgarien og/eller Rumænien at betale et beløb svarende til den ikke fjernede mængde, udtrykt i hvidt sukker eller tørstof, multipliceret med den højeste positive forskel mellem 631,9 EUR pr. ton og den gennemsnitlige månedlige notering for hvidt sukker på futures-markedet for »London No. 5 White Sugar« for den nærmeste termin i perioden fra 1. januar 2007 til 30. april 2008, idet dog resultatbeløbet nedsættes med det beløb, der måtte være opkrævet i henhold til artikel 11, stk. 3.

Det skyldige beløb overføres til Fællesskabets budget senest den 31. december 2008.

De beløb, der henvises til i foregående afsnit og i artikel 11, stk. 3, fastslås efter proceduren i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 senest den 31. oktober 2008 på grundlag af Bulgariens og Rumæniens indberetninger i henhold til stk. 1.

Artikel 14

Kontrol

1.   Bulgarien og Rumænien træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af dette kapitel, og indfører navnlig de fornødne kontrolprocedurer med henblik på at fjerne overskudsmængderne som omhandlet i artikel 9, stk. 1.

2.   Bulgarien og Rumænien giver senest den 31. marts 2007 Kommissionen meddelelse om følgende:

a)

oplysning om det system, der er oprettet til identificering af overskudsmængderne, jf. artikel 10

b)

de mængder sukker, isoglucose, fruktose og forarbejdede produkter, der hver måned er importeret og eksporteret i perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2006, fordelt på import og eksport til

i)

Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006

ii)

Bulgarien henholdsvis Rumænien og

iii)

tredjelande

c)

de årligt producerede mængder sukker og isoglucose i perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2006 fordelt på produktion under kvote, produktion uden for kvote, den mængde råsukker, der er importeret og raffineret, og årligt forbrug

d)

lagrene af sukker og isoglucose pr. 1. januar hvert år i perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af og på datoen for, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1585/2006 (EUT L 294 af 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42.

(3)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 32.

(4)  KOM(2006) 798 endelig af 13.12.2006.

(5)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1.

(6)  EUT L 314 af 15.11.2006, s. 18.

(7)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(8)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22.

(9)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(10)  EFT L 12 af 15.1.1972, s. 15.

(11)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(12)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.


BILAG I

Løbenumre

Importkontingent for import til

Løbenummer

Bulgarien

09.4365

Rumænien

09.4366


BILAG II

A.   Angivelser som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b):

:

bulgarsk

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spansk

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

tjekkisk

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

dansk

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

tysk

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

estisk

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

græsk

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

engelsk

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

fransk

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

italiensk

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

lettisk

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

litauisk

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

ungarsk

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

maltesisk

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

nederlandsk

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

polsk

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugisisk

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumænsk

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

slovakisk

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

slovensk

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

finsk

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

svensk

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Angivelser som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c):

:

bulgarsk

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spansk

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

tjekkisk

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

dansk

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

tysk

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

estisk

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

græsk

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

engelsk

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

fransk

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

italiensk

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

litauisk

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

ungarsk

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

maltesisk

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

nederlandsk

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

polsk

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugisisk

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumænsk

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

slovakisk

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

slovensk

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

finsk

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

svensk

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


Top