EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1831

Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/2006 af 13. december 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår doramectin (EØS-relevant tekst)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 772–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 131 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 131 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1831/oj

14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1831/2006

af 13. december 2006

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår doramectin

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), særlig artikel 2,

under henvisning til udtalelser fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Alle farmakologisk virksomme stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til konsum, skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90.

(2)

Stoffet doramectin er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for kvæg, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke for kvæg, hvis mælk anvendes til konsum. Doramectin er også opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for svin, får og hjorte, herunder rensdyr, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke for får, hvis mælk anvendes til konsum. Bestemmelserne for doramectin i nævnte bilag bør ændres og udvides til at omfatte alle pattedyrarter bestemt til konsum, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke dyr, hvis mælk anvendes til konsum.

(3)

Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Fristen for, hvornår denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for i de markedsføringstilladelser for de pågældende veterinærlægemidler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (2), at foretage de tilpasninger, som måtte være nødvendige på baggrund af denne forordning.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 12. februar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1805/2006 (EUT L 343 af 8.12.2006, s. 66).

(2)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).


BILAG

Følgende stof indsættes i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90:

2.   Antiparasitære lægemidler

2.3.   Midler mod endo- og ektoparasitter

2.3.1.   Avermectiner

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

»Doramectin

Doramectin

Alle pattedyrarter bestemt til konsum (1)

40 μg/kg

Muskel

150 μg/kg

Fedt

100 μg/kg

Lever

60 μg/kg

Nyre


(1)  Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum.«


Top