EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1789

Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2006 af 5. december 2006 om åbning og forvaltning af toldkontingentet for import af bananer, der henhører under KN-kode 08030019 og har oprindelse i AVS-landene, for perioden 1. januar til 31. december 2007

OJ L 339, 6.12.2006, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 160–164 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 51 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 51 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1789/oj

6.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1789/2006

af 5. december 2006

om åbning og forvaltning af toldkontingentet for import af bananer, der henhører under KN-kode 0803 00 19 og har oprindelse i AVS-landene, for perioden 1. januar til 31. december 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 af 29. november 2005 om toldsatser for bananer (1), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1964/2005 skal der hvert år fra den 1. januar åbnes et autonomt toldkontingent på 775 000 tons nettovægt med nultold for import af bananer, der henhører under KN-kode 0803 00 19 og har oprindelse i AVS-landene.

(2)

Det toldkontingent, der ved forordning (EF) nr. 1964/2005 er fastsat for 2007, bør derfor åbnes, og der bør fastsættes regler for forvaltningen heraf for perioden til den 31. december 2007.

(3)

Som det er tilfældet for ikke-præferenceimport, bør der vedtages en metode til forvaltning af kontingentet, som kan fremme en udvikling af den internationale handel og en mere gnidningsfri samhandel. I den forbindelse synes det mest hensigtsmæssigt at indføre en metode, hvorefter kontingentet udnyttes i kronologisk rækkefølge efter datoerne for antagelsen af angivelserne om overgang til fri omsætning (det såkaldte først til mølle-princip). For at sikre kontinuiteten i samhandelen med AVS-landene og dermed en tilfredsstillende forsyning af EF-markedet, samtidig med at forstyrrelser af samhandelen undgås, blev det ved Kommissionens forordning (EF) nr. 219/2006 (2) midlertidigt fastsat, at en del af kontingentet skulle forbeholdes de importører, som forsynede EF med AVS-bananer efter den tidligere gældende importordning. Under hensyn til bestemmelsernes midlertidige karakter bør de gradvis afvikles, så at den del af kontingentet, der forvaltes efter først til mølle-princippet, forhøjes betydeligt i 2007, idet den del af importen, der gennemføres efter denne ordning, forhøjes fra 60 % til 81 %.

(4)

Det bør derfor fastsættes, at en samlet mængde på 146 848 tons af kontingentet forbeholdes importører, der i 2006 faktisk importerede bananer med oprindelse i AVS-landene til EF. Denne del af kontingentet bør forvaltes ved hjælp af importlicenser, der udstedes til hver importør i forhold til de mængder, der blev indført på grundlag af de importlicenser, disse importører fik tildelt efter kapitel II i forordning (EF) nr. 219/2006.

(5)

I betragtning af de disponible mængder bør der fastsættes et loft over mængderne i de licensansøgninger, som hver ansøger kan indgive for perioden til den 31. december 2007.

(6)

Adgangen til den resterende del af kontingentet bør være åben for alle importører, der er etableret i EF, efter først til mølle-princippet, jf. artikel 308a, 308b og 308c i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(7)

Forordningen bør straks træde i kraft, så licensansøgninger kan indgives rettidigt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Emne

Toldkontingentet med nultold for import af bananer, der henhører under KN-kode 0803 00 19 og har oprindelse i AVS-landene, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1964/2005, åbnes for perioden 1. januar til 31. december 2007.

Artikel 2

Disponible mængder

De disponible kontingentmængder fastsættes til 775 000 tons, hvoraf:

a)

146 848 tons forvaltes efter bestemmelserne i kapitel II med løbenummer 09.4164.

b)

628 152 tons forvaltes efter bestemmelserne i kapitel III med løbenumrene: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

KAPITEL II

IMPORT AF DE I ARTIKEL 2, LITRA A), FASTSATTE MÆNGDER

Artikel 3

Importlicenser

1.   Al import af den i artikel 2, litra a) omhandlede mængde er betinget af, at der forelægges en importlicens, som er udstedt efter bestemmelserne i dette kapitel.

2.   Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), med undtagelse af dens artikel 8, stk. 4 og 5, finder anvendelse, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 4

Indgivelse af licensansøgninger

1.   Erhvervsdrivende, der er etableret i EF, og som i 2006 faktisk importerede bananer med oprindelse i AVS-landene til EF på grundlag af licenser, der blev udstedt efter kapitel II i forordning (EF) nr. 219/2006, kan indgive en ansøgning om importlicens.

2.   De mængder, som hver importør ansøger om, kan ikke overstige 110 % af den licensmængde, der blev tildelt ham efter kapitel II i forordning (EF) nr. 219/2006.

3.   Hver importør indgiver den 8. og 9. januar 2007 ansøgning om importlicens til myndighederne i den medlemsstat, der i 2006 udstedte importlicens til den pågældende importør for de i stk. 2 omhandlede mængder.

En liste over medlemsstaternes myndigheder er anført i bilaget. Listen ændres af Kommissionen på anmodning af de berørte medlemsstater.

4.   Licensansøgninger ledsages af en kopi af den eller de behørigt afskrevne licenser, der i 2006 blev anvendt til import af bananer med oprindelse i AVS-landene, og dokumenter, der beviser de pågældende mængders AVS-oprindelse, samt bevis for, at der er stillet en sikkerhed efter afsnit III i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (5). Sikkerheden er på 150 EUR/ton.

5.   Ansøgninger, som ikke indgives efter bestemmelserne i denne artikel, tages ikke i betragtning.

6.   Licensansøgninger og licenser forsynes i rubrik 20 med angivelsen »licens efter kapitel II i forordning (EF) nr. 1789/2006«.

Artikel 5

Udstedelse af licenser

1.   Medlemsstaterne meddeler senest den 15. januar 2007 Kommissionen den samlede mængde, for hvilken der er indgivet licensansøgninger, som kan tages i betragtning.

2.   Hvis de ansøgte mængder overstiger den i artikel 2, litra a), omhandlede mængde, fastsætter Kommissionen senest den 18. januar 2007 en tildelingskoefficient, der skal anvendes på hver ansøgning.

3.   Myndighederne udsteder importlicenserne fra den 22. januar 2007 og anvender i givet fald den i stk. 2 omhandlede tildelingskoefficient.

4.   Hvis licensen ved anvendelse af en tildelingskoefficient udstedes for en mindre mængde end den, der er ansøgt om, frigives sikkerheden, jf. artikel 4, stk. 4, straks for den ikke-tildelte mængde.

Artikel 6

Licensernes gyldighed og medlemsstaternes meddelelser

1.   Importlicenser, der er udstedt efter artikel 5, stk. 3, er gyldige til den 31. december 2007.

2.   Fra februar 2007 til og med januar 2008 meddeler medlemsstaterne senest den 15. i hver måned Kommissionen de bananmængder, der er overgået til fri omsætning i den foregående måned ved anvendelse af de efter artikel 5, stk. 3, udstedte licenser.

De i første afsnit omhandlede oplysninger sendes via det elektroniske system, som Kommissionen angiver.

3.   Medlemsstaterne sender senest den 26. januar 2007 Kommissionen en liste over de erhvervsdrivende, der importerer efter denne forordning.

Kommissionen kan sende disse lister til de øvrige medlemsstater.

Artikel 7

Formaliteter vedrørende overgangen til fri omsætning

1.   De toldsteder, hvor der indgives indførselsangivelser med henblik på bananers overgang til fri omsætning:

a)

opbevarer en kopi af hver importlicens og importpartiallicens, som der er foretaget afskrivning på i forbindelse med antagelsen af en angivelse om overgang til fri omsætning, og

b)

sender ved udgangen af hver anden uge en ekstra kopi af hver afskrevet importlicens eller importpartiallicens til de myndigheder i den pågældende medlemsstat, der er anført i bilaget.

2.   De i stk. 1, litra b), omhandlede myndigheder sender derefter ved udgangen af hver anden uge en kopi af de licenser og partiallicenser, som de har modtaget, til de myndigheder i medlemsstaterne, som har udstedt disse dokumenter.

3.   Hvis der opstår tvivl om ægtheden af en licens eller en partiallicens eller af angivelser og påtegninger på de forelagte dokumenter, eller tvivl om identiteten af de importører, der gennemfører formaliteterne ved overgangen til fri omsætning, eller for hvis regning disse formaliteter gennemføres, eller hvis der foreligger mistanke om uregelmæssigheder, giver de toldsteder, hvor dokumenterne er blevet forelagt, omgående den pågældende medlemsstats myndigheder underretning herom. Disse videresender straks oplysningerne til de myndigheder i medlemsstaterne, som har udstedt dokumenterne, samt til Kommissionen med henblik på en tilbundsgående kontrol.

4.   På grundlag af de meddelelser, som modtages i henhold til stk. 1, 2 og 3, foretager de myndigheder i medlemsstaterne, der er angivet i bilaget, den nødvendige supplerende kontrol for at sikre en korrekt forvaltning af toldkontingentet, herunder især en efterprøvning af de under denne ordning indførte mængder, idet der foretages en nøje sammenligning af de udstedte og de anvendte licenser og partiallicenser. I den forbindelse efterprøver de navnlig ægtheden og korrektheden af de anvendte dokumenter, samt at de er blevet anvendt af importørerne.

KAPITEL III

IMPORT AF DE I ARTIKEL 2, LITRA B), FASTSATTE MÆNGDER

Artikel 8

Forvaltning

1.   Den i artikel 2, litra b), omhandlede mængde opdeles i seks trancher på hver 104 692 tons således:

Løbenummer

Kontingentperiode

09.1634

1. januar til 28. februar

09.1638

1. marts til 30. april

09.1639

1. maj til 30. juni

09.1640

1. juli til 31. august

09.1642

1. september til 31. oktober

09.1644

1. november til 31. december

2.   De i stk. 1 fastsatte trancher forvaltes efter bestemmelserne i artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 316 af 2.12.2005, s. 1.

(2)  EUT L 38 af 9.2.2006, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1261/2006 (EUT L 230 af 24.8.2006, s. 3).

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 402/2006 (EUT L 70 af 9.3.2006, s. 35).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1282/2006 (EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4).

(5)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).


BILAG

Medlemsstaternes kompetente myndigheder:

 

Belgien

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Tjekkiet

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Tyskland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grækenland

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Spanien

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Frankrig

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irland

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italien

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Cypern

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Letland

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Litauen

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxembourg

Direction des douanes et accises

Division »douane/valeur«

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Ungarn

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Nederlandene

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Østrig

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Polen

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugal

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovenien

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovakiet

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Finland

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Sverige

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Det Forenede Kongerige

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulgarien

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Rumænien

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


Top