EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0780

2006/780/EF: Kommissionens beslutning af 13. november 2006 om undgåelse af dobbelttælling af reduktioner i drivhusgasemissioner som led i Fællesskabets emissionshandelsordning for projektaktiviteter under Kyoto-protokollen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2006) 5362) (EØS-relevant tekst)

OJ L 316, 16.11.2006, p. 12–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 482–487 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 14 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 14 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 109 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/780/oj

16.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/12


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. november 2006

om undgåelse af dobbelttælling af reduktioner i drivhusgasemissioner som led i Fællesskabets emissionshandelsordning for projektaktiviteter under Kyoto-protokollen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

(meddelt under nummer K(2006) 5362)

(EØS-relevant tekst)

(2006/780/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 11b, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre EF-emissionshandelsordningens miljøintegritet skal medlemsstater, der er vært for projektaktiviteter i medfør af de fleksible mekanismer i Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), ifølge direktiv 2003/87/EF sørge for, at der ikke udstedes emissionsreduktionsenheder (ERU’er) eller godkendte emissionsreduktioner (CER’er) for reduktioner eller begrænsninger af drivhusgasemissioner fra anlæg, der deltager i Fællesskabets emissionshandelsordning, da dette ville resultere i dobbelttælling af emissionsreduktioner eller -begrænsninger.

(2)

Der vil navnlig kunne blive tale om sådanne reduktioner eller begrænsninger i følgende tilfælde: en projektaktivitet bestående i brændselsskift gennemføres i et anlæg, der er omfattet af Fællesskabets emissionshandelsordning; en projektaktivitet i den kommunale varmeværkssektor resulterer i lavere produktion i et andet anlæg omfattet af Fællesskabets emissionshandelsordning; en projektaktivitet medfører, at der fra et vind- eller vandenergianlæg tilføres elnettet elektricitet, som erstatter fossil elproduktion.

(3)

I erkendelse af, at medlemsstaterne inden vedtagelsen af artikel 11b, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF kan have forpligtet sig til at udstede ERU’er eller CER’er, der resulterer i dobbelttælling, giver artikel 11b, stk. 3 og 4, mulighed for, at der kan udstedes ERU’er og CER’er indtil den 31. december 2012, selv om de pågældende projektaktiviteter indirekte eller direkte reducerer eller begrænser emissionerne fra anlæg, som er omfattet af Fællesskabets emissionshandelsordning, forudsat at et tilsvarende antal kvoter slettes.

(4)

Artikel 11b, stk. 3 og 4, i direktiv 2003/87/EF skelner mellem situationer, hvor det er muligt at bestemme omfanget af reduktioner eller begrænsninger i de enkelte anlæg henhørende under Fællesskabets emissionshandelsordning, der berøres af en projektaktivitet (direkte reduktioner eller begrænsninger), og situationer, hvor omfanget af reduktioner eller begrænsninger kun kan bestemmes for en gruppe anlæg henhørende under Fællesskabets emissionshandelsordning (indirekte reduktioner eller begrænsninger).

(5)

For direkte reduktioner eller begrænsninger er driftslederen af det pågældende anlæg ansvarlig for at annullere et antal kvoter svarende til antallet af ERU’er og CER’er, der er udstedt for de pågældende reduktioner eller begrænsninger. For indirekte reduktioner eller begrænsninger er de nationale myndigheder ansvarlige for at slette disse kvoter fra det nationale register i den medlemsstat, som udsteder ERU’erne og CER’erne.

(6)

Den mest hensigtsmæssige metode til at bogføre reduktioner eller begrænsninger i et anlæg under Fællesskabets emissionshandelsordning, som stammer fra en given projektaktivitet, er at beregne, hvor stor en andel disse reduktioner eller begrænsninger udgør af de samlede planlagte emissionsreduktioner eller -begrænsninger hidrørende fra den pågældende projektaktivitet, som fastlagt ud fra dennes godkendte referencescenario (baseline). Hvis det i forbindelse med indirekte reduktioner eller begrænsninger ikke er muligt nøjagtigt at fastlægge antallet af reduktioner i individuelle anlæg, der er omfattet af Fællesskabets emissionshandelsordning, bør der foretages en skønsvis beregning af den mængde reduktioner eller begrænsninger ud af projektaktivitetens samlede reduktioner eller begrænsninger, der vil kunne resultere i dobbelttælling.

(7)

Ifølge Fællesskabets emissionshandelsordning skal medlemsstaterne meddele Kommissionen den samlede kvotemængde, der ifølge deres nationale tildelingsplaner påtænkes tildelt for perioden 2008-2012, 18 måneder inden denne periodes begyndelse. Det nøjagtige antal emissionsreduktioner eller -begrænsninger fra en given projektaktivitet udregnes imidlertid hvert år, når de pågældende reduktioner og begrænsninger er realiseret.

(8)

Der bør afsættes en reserve i den nationale tildelingsplan for perioden 2008-2012 for hver medlemsstat, der er vært for aktiviteter under Kyoto-protokollens projektbaserede mekanismer, som vil kunne forårsage dobbelttælling, med angivelse af hver godkendt projektaktivitet og de forventede hermed forbundne reduktioner eller begrænsninger i emissionerne fra anlæg, der deltager i Fællesskabets emissionshandelsordning, og for hvilke medlemsstaten bør udstede ERU’er eller CER’er (»projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer«). Derudover bør reservetabellen indeholde alle de nødvendige oplysninger til at bestemme omfanget af forventede »projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer« for hver projektaktivitet, medlemsstaten er vært for.

(9)

Der bør fastsættes en yderligere reserve i den nationale tildelingsplan for perioden 2008-2012 for hver medlemsstat, der har til hensigt at være vært for aktiviteter under Kyoto-protokollens projektbaserede mekanismer, som vil kunne forårsage dobbelttælling, med angivelse af planlagte projektaktiviteter og de forventede hermed forbundne reduktioner eller begrænsninger i emissionerne fra anlæg, der deltager i Fællesskabets emissionshandelsordning, og for hvilke medlemsstaten bør udstede ERU’er eller CER’er (»projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer«). Derudover bør reservetabellen indeholde alle de nødvendige oplysninger til bestemmelse af omfanget af forventede »projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer« for planlagte projektaktiviteter, medlemsstaten skal være vært for.

(10)

ERU’er eller CER’er, der modsvarer »projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer«, kan udstedes frem til den 31. december 2012. Kommissionen bør underrettes om alle sådanne udstedelser.

(11)

Medlemsstater, der er vært for eller har til hensigt at være vært for aktiviteter under Kyoto-protokollens projektbaserede mekanismer, som vil kunne forårsage dobbelttælling, bør for aktiviteter omfattet af direktiv 2003/87/EF angive de beregnede emissioner både med og uden virkningerne af de forventede projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer.

(12)

Ved udarbejdelsen af metoden til bestemmelse af tildelingen til individuelle anlæg som led i den nationale tildelingsplan bør medlemsstaterne tage hensyn til alle forventede reduktioner eller begrænsninger forårsaget af projektaktiviteter, som påvirker et anlæg eller en aktivitet, og som vil kunne resultere i dobbelttælling.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning indeholder bestemmelser om gennemførelsen af artikel 11b, stk. 3 og 4, i direktiv 2003/87/EF.

Artikel 2

Ved anvendelsen af denne beslutning gælder følgende definitioner ud over definitionerne i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 (2):

1)

»direkte emissionsreduktion eller -begrænsning«: en reduktion eller begrænsning i emissionerne som følge af en projektaktivitet, hvorved emissionerne reduceres eller begrænses i anlæg, som er opført enkeltvis i projektaktivitetens referencescenario som etableret i medfør af artikel 1 i bilag B til beslutning 16/CP.7 under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) eller i medfør af artikel 44 i bilaget til UNFCCC-beslutning 17/CP.7

2)

»indirekte emissionsreduktion eller -begrænsning«: reduktioner eller begrænsninger i emissionerne i anlæg omfattet af direktiv 2003/87/EF, som ikke er direkte emissionsreduktioner eller -begrænsninger

3)

»projektrelateret reduktion i kvoteomfattede sektorer«: reduktion eller begrænsning i emissionerne i anlæg omfattet af direktiv 2003/87/EF som følge af projektaktiviteter, for hvilke værtsmedlemsstaten for projektaktiviteten udsteder emissionsreduktionsenheder (ERU’er) eller godkendte emissionsreduktioner (CER’er)

4)

»godkendelsesbrev«: i forbindelse med projektaktiviteter, der genererer ERU’er, en bindende skriftlig forpligtelse, som værtsmedlemsstaten for projektaktiviteten indgår til at udstede ERU’er i overensstemmelse med medlemsstatens nationale retningslinjer og procedurer for godkendelse af projektaktiviteter, jf. artikel 20, litra a), i bilaget til UNFCCC-beslutning 16/CP.7, og i forbindelse med projektaktiviteter, der genererer CER’er, en skriftlig godkendelse af frivillig deltagelse fra den udpegede nationale myndighed i værtsmedlemsstaten for projektaktiviteten, jf. artikel 40, litra a), i bilaget til UNFCCC-beslutning 17/CP.7

5)

»støttebrev«: officiel skriftlig meddelelse, hvori den medlemsstat, der skal være vært for en projektaktivitet, tilkendegiver, at den anser projektet for at have forudsætninger for senere at kunne godkendes som en projektaktivitet.

Artikel 3

1.   Hvis en medlemsstat inden udløbet af fristen for forelæggelse af de nationale tildelingsplaner, jf. artikel 9, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, har udstedt godkendelsesbreve som værtsland, hvori den forpligter sig til at udstede ERU’er eller CER’er for projektaktiviteter, som resulterer i emissionsreduktioner eller -begrænsninger i anlæg omfattet af direktiv 2003/87/EF, medregner medlemsstaten i den samlede kvotemængde i sin nationale tildelingsplan for perioden 2008-2012 en kvotereserve, der angives for hver projektaktivitet som anført i tabellen i bilag I.

2.   En medlemsstat kan også i sin nationale tildelingsplan for perioden 2008-2012 i den samlede kvotemængde medregne en supplerende kvotereserve, der angives som anført i bilag II, hvis medlemsstaten efter at have truffet afgørelse i medfør af artikel 11, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF har til hensigt at udstede godkendelsesbreve som værtsland, der forpligter sig til udstede ERU’er eller CER’er inden den 31. december 2012 for projektaktiviteter, som resulterer i emissionsreduktioner eller -begrænsninger i anlæg omfattet af direktiv 2003/87/EF. Planlagte projektaktiviteter, som anvender den samme emissionsreduktionsmetode, men for hvilke der endnu ikke er udstedt noget støttebrev, kan anføres i samme kolonne i reservetabellen i bilag II.

3.   Indtil medlemsstaten har truffet en afgørelse i medfør af artikel 11, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF, men inden udløbet af fristen for denne afgørelse, jf. artikel 11, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF, kan yderligere kvoter overføres fra reserven oprettet i medfør af artikel 3, stk. 2, til reserven oprettet i medfør af artikel 3, stk. 1, som dækker projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer, for hvilke godkendelsesbrevet er udstedt efter udløbet af fristen for forelæggelse af den nationale tildelingsplan, jf. artikel 9, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF.

Artikel 4

Reservetabellen offentliggøres på det offentligt tilgængelige websted for den pågældende medlemsstats register.

Artikel 5

1.   ERU’er og CER’er, der modsvarer projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer, kan udstedes indtil den 31. december 2012, forudsat at en tilsvarende mængde kvoter fra en af reserverne forud for hver udstedelse konverteres til tildelte mængder (AAU’er), og at Kommissionen underrettes herom.

2.   Den mængde kvoter i reserven oprettet i medfør af artikel 3, stk. 1, som ikke er konverteret til AAU’er i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, inden den 31. december 2012, kan sælges som kvoter for perioden 2008-2012. Hvis projektaktiviteten resulterer i direkte emissionsreduktioner og -begrænsninger, kan denne mængde udstedes som kvoter for perioden 2008-2012 til anlæg opført i række VII/a-VII/b i tabellen i bilag I.

3.   Kvoter i reserven oprettet i medfør af artikel 3, stk. 2, som ikke er konverteret til AAU’er i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, inden den 31. december 2012, annulleres.

Artikel 6

1.   Ønsker en medlemsstat at godkende projektaktiviteter som værtsland efter udløbet af fristen for forelæggelse af den nationale tildelingsplan, underretter den Kommissionen herom inden udstedelse af godkendelsesbrevet. Denne underretning ledsages af en rapport fra en uafhængig verifikator, som verificerer, at ERU’er eller CER’er, der ønskes udstedt, ikke resulterer i dobbelttælling. I denne forbindelse forelægges de nødvendige oplysninger til påvisning af, at de projektaktiviteter, der ønskes godkendt, er i overensstemmelse med artikel 11b i direktiv 2003/87/EF.

2.   Godkendelsesbreve, der udstedes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, og støttebreve, der udstedes efter udløbet af fristen for forelæggelse af den nationale tildelingsplan, jf. artikel 9, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, for projektaktiviteter, som vil resultere i projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer, tildeler de kvoter, der skal konverteres til AAU’er, fra reserven oprettet i medfør af artikel 3, stk. 2, hvis der udstedes ERU’er eller CER’er. Hvis man ved et godkendelsesbrev allerede har tildelt en given projektaktivitet en kvote med henblik på fremtidig konvertering, kan denne ikke senere omfordeles til en anden projektaktivitet.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32. Senest ændret ved direktiv 2004/101/EF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 18).

(2)  EUT L 386 af 29.12.2004, s. 1.


BILAG I

 

Projektaktivitet

X

Projektaktivitet

Y

Samlet kvotemængde i reserven

I/a

Projektaktivitetens betegnelse (1)

 

 

 

 

I/b

Projektidentifikationskode for projektaktiviteten (2)

 

 

 

 

I/c

Dato for godkendelsesbrev for projektaktiviteten

 

 

 

 

II

Samlet drivhusgasmængde, der skal reduceres eller begrænses

(i ton for 2008-2012)

 

 

 

III

% af samlet mængde reduktioner, regeringen udsteder som ERU’er eller CER’er

 

 

 

IV

Beskrivelse af referencescenario (baseline) (3)

 

 

 

V

% af emissionerne fra anlæg omfattet af direktiv 2003/87/EF i de samlede emissioner medregnet i referencescenariet (baseline) (for indirekte reduktioner/begrænsninger angives et skøn) (4)

 

 

 

VI

Planlagt reduktionsmængde via projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer (II*III*V)

 

 

 

(Σ VI) = (Σ VIII/a-VIII/e)

VII/a

For direkte reduktioner/begrænsninger, navnet på det anlæg, hvor den projektrelaterede reduktion i kvoteomfattet sektor vil finde sted (5)

 

 

 

 

VII/b

For direkte reduktioner/begrænsninger: identifikationskode for det anlæg, hvor den projektrelaterede reduktion i kvoteomfattet sektor vil finde sted (5)

 

 

 

VIII/a

Mængde ERU’er eller CER’er udstedt for 2008, som modsvarer projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer

 

 

 

VIII/b

Mængde ERU’er eller CER’er udstedt for 2009, som modsvarer projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer

 

 

 

VIII/c

Mængde ERU’er eller CER’er udstedt for 2010, som modsvarer projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer

 

 

 

VIII/d

Mængde ERU’er eller CER’er udstedt for 2011, som modsvarer projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer

 

 

 

VIII/e

Mængde ERU’er eller CER’er udstedt for 2012, som modsvarer projektrelaterede reduktioner i kvoteomfattede sektorer

 

 

 


(1)  Anfør alle projektaktiviteter, der er godkendt af medlemsstaten.

(2)  Anvend den kode, der er tildelt i medfør af bilag VI, punkt 19 i forordning (EF) nr. 2216/2004.

(3)  Anfør de samlede årlige emissioner, der forudses uden projektaktiviteten, og den gruppe anlæg, som ventes at udlede disse emissioner. Vedlæg en kort beskrivelse af det anvendte referencescenario (baseline). Hvis der anvendes mere end ét referencescenario i projektaktiviteten, skal hvert referencescenario (med de tilsvarende forventede samlede årlige emissioner uden den tilsvarende del af projektaktiviteten) anføres på en separat linje i reservetabellen.

(4)  Giv en kort beskrivelse af den metode og de data, der er anvendt ved beregningen.

(5)  Hvis der skal anføres mere end ét anlæg i række VII/a og VII/b, anvendes flere rækker. De enkelte anlægs andel af kvoterne i reserven beregnes for sig.


BILAG II

 

Planlagt projekt-aktivitet

X

Planlagt projekt-aktivitet

Y

Samlet kvotemængde i reserven

I/a

Den planlagte projektaktivitets betegnelse (1)

 

 

 

 

I/b

Projektidentifikationskode for den planlagte projektaktivitet (1)  (2)

 

 

 

 

I/c

Dato eller forventet dato for støttebrev for den planlagte projektaktivitet

 

 

 

 

I/d

Forventet dato for godkendelsesbrev for den planlagte projektaktivitet

 

 

 

 

II

Planlagt samlet drivhusgasmængde, der skal reduceres/begrænses (i ton for 2008-2012) ved den planlagte projektaktivitet

 

 

 

III

% af samlet mængde reduktioner, regeringen udsteder som ERU’er eller CER’er for den planlagte projektaktivitet

 

 

 

IV

Beskrivelse af referencescenario (baseline) (1)  (3)

 

 

 

V

Beregning af emissionerne fra anlæg omfattet af direktiv 2003/87/EF i % af de samlede emissioner, der er medregnet i referencescenariet (baseline) (4)

 

 

 

VI

Planlagt reduktionsmængde via projektreduktioner i kvoteomfattede sektorer (II*III*V)

 

 

 

(Σ VI)

VII/a

For direkte reduktioner/begrænsninger: navnet på de(t) anlæg, hvor den planlagte projektrelaterede reduktion i kvoteomfattet sektor vil finde sted (5)

 

 

 

 

VII/b

For direkte reduktioner/begrænsninger: identifikation på de(t) anlæg, hvor den planlagte projektrelaterede reduktion i kvoteomfattet sektor vil finde sted (5)

 

 

 

VII/c

For indirekte reduktioner/begrænsninger: den aktivitetskategori, inden for hvilken den planlagte projektrelaterede reduktion i kvoteomfattet sektor vil finde sted (6)

 

 

 

VIII

Kvotemængde trukket fra tildelingen til anlæg/aktivitetskategori anført i række VII/a-VII/c til henlæggelse som reserve (5)  (6)

 

 

 

 


(1)  Disse oplysninger skal kun gives, hvis de allerede foreligger på tidspunktet for forelæggelsen af den nationale tildelingsplan. Hvis der endnu ikke er udstedt støttebrev for en projektaktivitet, kan flere projektaktiviteter, som anvender samme emissionsreduktionsmetode, anføres i samme kolonne.

(2)  Anvend den kode, der er tildelt i medfør af bilag VI, punkt 19 i forordning (EF) nr. 2216/2004.

(3)  Anfør de samlede årlige emissioner, der forudses uden projektaktiviteten, og den gruppe anlæg, som ventes at udlede disse emissioner. Vedlæg en kort beskrivelse af det anvendte referencescenario (baseline). Hvis der anvendes mere end ét referencescenario i projektaktiviteten, skal hvert referencescenario (med de tilsvarende forventede samlede årlige emissioner uden den tilsvarende del af projektaktiviteten) anføres på en separat linje i reservetabellen.

(4)  Giv en kort beskrivelse af den metode og de data, der er anvendt ved beregningen.

(5)  Hvis der skal anføres mere end ét anlæg/én aktivitetskategori i række VII/a, VII/b og VIII, anvendes separate rækker. Den andel af hvert enkelt anlægs kvoter, der henlægges som reserve, anføres for sig.

(6)  Anvend aktivitetskategorierne i bilag I i direktiv 2003/87/EF.


Top