EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1688

Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2006 af 15. november 2006 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2375/2002 for så vidt angår visse importlicenser, der er udstedt for 4. tranche af delkontingent III under importtoldkontingenterne for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet

OJ L 316, 16.11.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1688/oj

16.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1688/2006

af 15. november 2006

om fravigelse af forordning (EF) nr. 2375/2002 for så vidt angår visse importlicenser, der er udstedt for 4. tranche af delkontingent III under importtoldkontingenterne for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2375/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande (2) fastsætter tre delkontingenter for forskellige oprindelser. Delkontingent III vedrører andre tredjelande end USA og Canada. Det er opdelt i fire kvartalstrancher. 4. tranche vedrører perioden fra 1. oktober til 31. december.

(2)

Ifølge artikel 6 i forordning (EF) nr. 2375/2002 er licenser udstedt i henhold til nævnte forordning gyldige i 45 dage fra den dag, hvor de faktisk udstedes.

(3)

Ifølge artikel 5, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 2375/2002 angives der kun et enkelt oprindelsesland i importlicensen, der kun er gyldig for produkter med oprindelse i dette land.

(4)

Siden den 1. oktober 2006 er importen i Fællesskabet af blød hvede med oprindelse i Ukraine blevet forstyrret som følge af dette lands indførelse af foranstaltninger med henblik på kontrol og begrænsning af landets eksport. Dette forventes i det mindste delvist at hindre de erhvervsdrivende i at opfylde deres forpligtelser vedrørende de eksportlicenser, der er udstedt med angivelse af Ukraine som oprindelsesland.

(5)

For ikke at skade disse erhvervsdrivende og for at sikre en korrekt udnyttelse af dette kontingent bør der indføres en vis fleksibilitet i forbindelse med anvendelsen af de udstedte licenser. Med henblik herpå bør deres gyldighed som en undtagelse fra forordning (EF) nr. 2375/2002 forlænges indtil udgangen af 2006, og det bør tillades, at disse licenser anvendes for import af blød hvede med oprindelse i andre tredjeland end Ukraine, bortset fra USA og Canada.

(6)

Importlicenser, der fra den 1. oktober 2006 er udstedt for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet (KN-kode 1001 90 99) for delkontingent III (løbenummer 09.4125), jf. artikel 3 i nævnte forordning, udløber fra den 16. november 2006. De i nærværende forordning fastsatte ændringer bør derfor finde anvendelse hurtigst muligt. Det bør derfor fastsættes, at nærværende forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 6 i forordning (EF) nr. 2375/2002 kan gyldighedsperioden for importlicenser, der er udstedt mellem den 1. oktober 2006 og den 16. november 2006 for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet (KN-kode 1001 90 99) under delkontingent III (løbenummer 09.4125), jf. artikel 3 i nævnte forordning, og hvori »Ukraine« er angivet som oprindelsesland i rubrik 8, på anmodning af licensindehaveren forlænges til den 31. december 2006. Med henblik herpå annullerer den myndighed, der har udstedt den pågældende licens, denne og erstatter den af en ny licens, der er gyldig til den 31. december 2006, eller forlænger den oprindelige licens' gyldighed til den 31. december 2006.

Artikel 2

Uanset artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2375/2002 kan de i artikel 1 i nærværende forordning omhandlede importlicenser anvendes til import af blød hvede med oprindelse i alle tredjelande, bortset fra USA og Canada.

Artikel 3

1.   Tolddeklarationerne for de varer, der importeres på grundlag af de i artikel 1 omhandlede eksportlicenser, skal i rubrik 44 indeholde følgende angivelse:

»Import i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2006«.

2.   Senest den 15. februar 2007 underretter medlemsstaterne Kommissionen elektronisk om:

a)

mængden (i tons) af de varer, der er importeret på grundlag af de i artikel 1 omhandlede importlicenser

b)

nummer og udstedelsesdato på den licens, der ligger til grund for importen.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 88. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 971/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 51).


Top